Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Інститут спеціальної педагогіки НАПН України


НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 (10) КЛАСІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Зарубіжна література

8-9 класи
Укладач:

Логвінова І. П.


Київ – 2016


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392) із врахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04.2011 р. № 462) та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література»1.

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей із затримкою психічного розвитку – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової спільноти.

Завдання вивчення світової літератури в основній школі:

 • формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей людства;

 • поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;

 • формування читацької та мовленнєвої культури;

 • розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості;

 • активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників;

 • формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей;

 • виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу;

 • формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;

 • розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення;

 • формування етичних уявлень та естетичних смаків;

 • розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.


Реалізація головних завдань з опанування навчального предмету “Зарубіжна література” у спеціальній школі тісно переплітається із проведенням корекційно-розвиткової роботи, спрямованість якої виражена у наступних корекційно-розвиткових завданнях:

формувати в учнів із ЗПР позитивну мотивацію до читання і сприймання творів світової літератури, осмислення їх художньої цінності та значення у контексті літературних історичних смислів суспільної доби;

покращувати монологічне і діалогічне мовлення, здатність зв’язно висловлюватися, розширювати словниковий запас;

розвивати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здійснювати аналіз, порівняння художніх образів, характеристик персонажів і їх вчинків, подій, явищ у художніх текстах;

розвивати здатність до довільної організації власної поведінки, емоційно-вольової саморегуляції та самоконтролю;

цілеспрямоване формування вміння планувати свою діяльність в часі і за змістом, здійснювати контроль процесу та результатів, робити самостійні узагальнення у вигляді зв’язних логічних висловлювань, вміти давати пояснення;

розширення вміння ідентифікувати та називати емоційні стани, риси характеру;

розвиток сприймання, пам’яті, різних властивостей уваги, уяви та прогностичної функції мислення.

Читання текстів сприяє оволодінню культурою мовлення, розширенню словникового запасу, покращенню діалогових навичок, розвитку зв’язного мовлення, здатності активно використовувати засвоєні, нові й уточнені лексичні поняття при складанні описових розповідей, розповідей із власного досвіду, проведенні оцінки та аналізу прочитаного сюжету, здатності висловити власну думку з приводу головної ідеї твору.

Важливим є завдання розвивати здатність адекватно використовувати у мовленні словесні форми етикету, розширювати соціально-моральну та емоційно-ціннісну форми активності учнів із ЗПР.

Домінуючими завданнями у процесі навчання все ж таки залишається психокорекційний розвиток особистості та емоційно-вольової сфери школярів із ЗПР, що включає:

формування адекватної самооцінки та позитивного уявлення про себе (особливо у зв’язку із ідентифікацією себе як учня), здатності осмислення себе і своєї поведінки, своїх можливостей, переваг, слабких і сильних сторін, перспектив;

підкріплення мотиваційної сфери;

оволодіння морально-етичними нормами поведінки;

розширення соціального досвіду, здатності діяти з опорою на нього, використовувати набуті знання у реальному житті;

підкріплення і розвиток позитивних особистісних якостей учнів із ЗПР: доброта, чесність, щедрість, справедливість тощо, здатність здійснювати оцінку власних вчинків, виявляти паралелі між характером та вчинками персонажів літературного твору і реальним життям.

Зазначені корекційно-розвиткові завдання грунтуються на характерних для категорії дітей із затримкою психічного розвитку особистісних та поведінкових проявах. Ці прояви відображаються у труднощах навчальної діяльності, як провідному виді діяльності. Вони зумовлені не лише недостатньою продуктивністю розумових дій (абстрагуванням, аналізу, узагальненням) та зниженням здатності до встановлення причинно-наслідкових зв’язків, але і низькою соціально-комунікативної та мотиваційно-особистісної зрілості. Окрім того, що учням із ЗПР притаманна особлива ригідність, інертність мислення, домінування практичного мислення над понятійним, недостатність самоконтролю у процесі виконання навчальних завдань, на передній план у них виступає зниження стійкості навчального інтересу та недостатня сформованість мотивації до навчальної діяльності. Вони демонструють труднощі планування й організації складних видів діяльності; уникання завдань, що вимагають тривалих розумових зусиль, забудькуватість, швидку втомлюваність і зниження працездатності вцілому. Їх розлади поведінкової та емоційно-вольової саморегуляції проявляються в імпульсивності, заповільненості або ж, навпаки, передчасності адаптивного поведінкового відгуку-реакції у навчальних ситуаціях. Відмічається слабка психоемоційну стійкість при неуспішному виконанні завдання; низька самооцінка, невпевненість у собі; труднощі побудови та регуляції ефективної соціально-комунікативної взаємодії у колективі ровесників.

Страждає довільність психічних процесів, зумовлена порушенням стійкості уваги, труднощами утримання слухової уваги на матеріалі, що не підкріплений візуальними подразниками, зниженням якості вибірковості уваги.

Таким чином, мета та завдання змісту освіти дітей із затримкою психічного розвитку трансформуються водночас і через призму особливостей їх психічного розвитку, і через пріоритети сучасної освіти, реалізуючись у визначеній корекційній спрямованості. Тому мова іде про навчально-корекційний процес, що проводитися заради включення учнів із ЗПР в активну соціо-комунікативну дійсність життя. Вчитель враховує особистісно-психологічні особливості школярів із ЗПР задля ефективного опрацювання тем навчального предмета «Зарубіжна література». У процесі навчання він постійно заохочує звернення до власного «Я», власних переживань, до використання життєвого досвіду в контексті осмислення літературного тексту на рівні, доступного дитині, враховуючи її індивідуально-типологічні особливості та на основі набутого нею досвіду, вмінь, знань.

Структура програми. Програма зі світової літератури для 8-9 класів містить:

1) «Пояснювальну записку», у якій визначена нормативна база, мета і завдання предмета, змістові лінії та їх реалізація в програмі, основні підходи і принципи викладання зарубіжної літератури у спеціальній школі;

2) розподіл годин за кожним класом (загальна кількість годин на рік, кількість годин на текстуальне вивчення творів (за розділами), розвиток мовлення, позакласне читання, резервний час);

3) зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за класами і розділами) та спрямованість корекційно-розвивальної роботи;

4) перелік творів для вивчення напам'ять (до кожного класу);

5) «Список творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу)» – додаток 1;

6) «Сучасна науково-методична література для вчителя» - додаток 2.

У програмі реалізовано нову структуру літературної освіти, яка затверджена відповідними нормативними документами: Концепція літературної освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. № 58) і новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Курс світової літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи: 5-7 класи – прилучення до читання, 8-9 класи – системне читання. Вивчення світової літератури в 5 – 7 класах побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів; у 8 – 9 класахісторико-літературного і жанрово-родового принципів. Така структура дає можливість вивчати твори світової літератури не тільки за хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складного, від початкових уявлень про літературне явище або творчість письменника – до поглиблення знань про них). Нова структура літературної освіти реалізує принцип перспективності в навчанні, дає можливість учням повертатися до того чи іншого письменника або етапу літератури в різні періоди, виховує у школярів повагу до книги, потребу йти поруч з улюбленими творами й митцями протягом подальшого життя.

Згідно з новою структурою літературної освіти у 8-9 класах в учнів із затримкою психічного розвитку мають бути сформовані основні вміння й навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їх взаємозв’язок, загальні уявлення про перебіг літературного процесу.

Перелік художніх творів для вивчення в 8-9 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей на підставі рекомендацій науковців, учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого і підліткового читання школярів різних вікових категорій.

Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчитель, враховуючи запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, що спрямовані на опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми. Це дасть можливість вчителеві вільно і творчо підійти до реалізації програми в кожному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність художніх текстів; використання інформаційно-комунікаційних технологій, знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготовка до контрольного оцінювання тощо).

Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (відповідно 80% : 20%). У кожному класі запропоновано теми й твори для обов’язкового текстуального вивчення, у тому числі поетичні твори для вивчення напам’ять. Варіативний компонент забезпечується можливістю вибору (вчителем і учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків вивчення сучасної літератури, розвитку мовлення, позакласного читання і для уроків із резервного часу. Вибір учнів (в окремих розділах і темах програми) вимагає від учителя відповідного планування уроків, творчості, врахування читацьких інтересів молоді, здатності йти поруч зі своїми вихованцями, допомагати формуванню їхніх духовних потреб та естетичних смаків у сучасний період.

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма із зарубіжної літератури для 8-9 класів забезпечує формування літературної компетентності, яка передбачає:

 1. розуміння учнями із затримкою психічного розвитку літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури;

 2. усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу і місця в системі інших видів мистецтва;

 3. знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;

 4. оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації творів;

 5. формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду;

 6. уміння і навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;

 7. уміння орієнтуватися у світі художньої літератури і культури (класичної і сучасної), оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних перекладах; в оригіналах і перекладах, переспівах; втілення в інших видах мистецтва тощо).

Підкреслимо, що навчальний процес дітей із затримкою психічного розвитку, в тому числі й реалізація завдання формування літературної компетентності, повинен відбуватися із урахування особистісно-психологічних особливостей цієї категорії дітей та з опорою на спрямованість корекційно-розвиткової роботи. Наприклад, важливим є те, що формування літературної компетентності та її складників тісно пов’язано із формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок володіння учнями із затримкою психічного розвитку українською мовою, видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення.

Викладання зарубіжної літератури в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей із затримкою психічного розвитку здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах.

У «Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» реалізовано компетентнісний підхід, що полягає у комплексному їх формулюванні – до кожного розділу програми з метою системного формування компетенцій і компетентностей учнів, актуалізації вивченого і постійного закріплення, поглиблення, розвитку набутих знань, умінь, навичок, підготовки до контрольного оцінювання. Для створення можливості ефективного засвоєння цих вимог учнями із затримкою психічного розвитку і зважаючи на особливості їх психічної діяльності, вчитель надає необхідну їм допомогу у процесі роботи над літературним твором. Діти із ЗПР часто відволікаються, розгублюються, неспроможні зосередитися на завданні, пригадати вивчене, самостійно здійснити аналіз, зробити висновок про прочитане тощо. Беручи до уваги їх пізнавально-особистісну незрілість, педагог виконує додаткову опорну і заохочуючу роль, своєчасно приходить на допомогу, є коректним, терплячим, обходиться без нарікань, зауважень.

У програмі із зарубіжної літератури для 8-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку реалізовано цілісний підхід до вивчення художніх творів. До програми введено невеликий обсяг художніх текстів (відповідно до вікових та психологічних особливостей учнів із ЗПР), які школярі мають прочитати повністю, але з допомогою вчителя, маючи змогу осягнути їх як неподільну художню цілість. Художній твір, прочитаний у повному обсязі (повільно, уважно, творчо), дає можливість отримати цілісне естетичне та емоційне враження, спонукати роботу думки й уяви, сформувати вміння й навички читацької культури.

У той же час з рештою творів діти із ЗПР знайомляться частково: вчитель знайомить дітей із загальним змістом твору (якщо він досить великий за обсягом), а учні читають виділені фрагменти тексту, які допоможуть скласти характеристику персонажа, охарактеризувати художні засоби, бачити художні деталі тощо. Важливо, щоб загальний зміст твору був зрозумілий дітям, без чого аналіз його деталей не матиме сенсу.

Програма із зарубіжної літератури побудована на підставі діяльнісного підходу, що є ключовим для всієї базової і повної загальної середньої освіти. Досягнення належного рівня сформованості вмінь учнів у всіх видах читацької діяльності, якостей творчого читача, опанування сучасного світу через здобутки художньої літератури, культуру різних країн і народів – основний результат вивчення зарубіжної літератури в школі.

У програмі відображено чотири змістові лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: емоційно-ціннісну, літературознавчу, культурологічну, компаративну. П’ята змістова лінія — корекційно-розвиткова.

Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів зарубіжної літератури. Емоційно-ціннісна лінія спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їх етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань, а також на розвиток інтересу учнів до художньої літератури, розширення кола їхнього читання, розвитку вмінь і навичок читацької діяльності.

Емоційно-ціннісна лінія втілена передусім у змісті навчального матеріалу. До програми вміщено популярні твори для дітей та юнацтва (актуального морального змісту, про національні події, характери, традиції; пригодницькі, детективні, фантастичні, казкові тощо) – для 8-9 класів.

Зміст навчального матеріалу в програмі розподілено за розділами й темами, що є актуальними для учнів відповідно до їхніх вікових особливостей. У межах кожного розділу й теми виокремлено етичні й естетичні проблеми (аспекти), в анотаціях увиразнено ціннісні характеристики літературних творів (тематика і проблематика, зміст і засоби створення образів, художні особливості та ін.), підкреслено внесок письменників у скарбницю зарубіжної літератури й культури, популярність їхніх творів за різних часів.

Вивчення літератури в кожному класі завершує спеціальний розділ «Сучасна література», в якому представлені твори різних жанрів, популярні в різних країнах і пов’язані з проблемами сучасної молоді, тенденціями розвитку сучасного літературного процесу і культури загалом. Розширення кола сучасної літератури в програмі відбувається поступово: від нескладних творів казкового, пригодницького, фантастичного змісту до творів більш складних і за своїм обсягом, і за жанрово-стильовими особливостями, і за проблематикою (моральною, загальнокультурною, історичною, суспільно значущою тощо). Сучасна література має підготувати учнів до входження в сучасний світ, допомогти інтегруватися в соціокультурне середовище.

На вивчення творів сучасної літератури виділено достатню кількість годин для текстуального вивчення, при потребі можливе їх збільшення за рахунок годин для уроків позакласного читання і резервного часу. Розділ «Сучасна література» в кожному класі розрахований на живий діалог учителя й учнів, на постійне оновлення переліку творів із урахуванням тенденцій сучасної літератури й культури, розвитку зв’язків України з іншими країнами та орієнтацією на входження до світової спільноти.

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх творів; розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, течій у розвитку світової літератури; розкриття поетикальних (у тому числі жанрово-стильових) особливостей художніх творів; ознайомлення учнів із загальними принципами художнього перекладу, необхідними для текстуальної роботи з перекладною літературою.

Літературознавча лінія втілена у змісті навчального матеріалу і в спеціальній рубриці «Теорія літератури» (ТЛ), що супроводжує кожний розділ програми і де зазначені основні поняття й терміни, які мають знати учні й використовувати їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх текстів. Літературознавчі терміни й поняття подано в програмі за принципами науковості (відповідно до розвитку сучасного літературознавства), послідовності (від простих до складних) й концентричності (від елементарних уявлень до їх поглиблення, від загальних понять до їх різновидів і т.д.).

Культурологічна лінія сприяє усвідомленню художньої літератури як важливого складника мистецтва; ознайомленню учнів із фундаментальними цінностями світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті; висвітленню зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей; розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників різних культур, віросповідань, рас і національностей.

Культурологічна лінія втілена у відповідній рубриці програми «Література і культура» (ЛК), що супроводжує кожний розділ. У рубриці «Література і культура» розкрито зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, філософією, міфологією; втілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо; подано інформацію про літературні музеї, визначні культурні явища різних країн і народів та ін. Зміст даної рубрики має орієнтовний характер, учитель може на власний розсуд використати запропонований культурологічний контекст, розширити його за рахунок іншого матеріалу.

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до різних літератур; встановлення зв’язків поміж українською та зарубіжними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.); розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних літературах; увиразнення особливостей української культури й літератури на тлі світової; демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей української мови.

Компаративна лінія реалізована в програмі у рубриці «Елементи компаративістики» (ЕК), поданої до кожного розділу програми. Рубрика «Елементи компаративістики» забезпечує цілісність уявлень учнів про художню літературу та її місце в системі мистецтва і культури, міжпредметні зв’язки (української та зарубіжної літератур, зарубіжної літератури та історії (української, всесвітньої), зарубіжної літератури та мови (української, іноземної) та ін.). Зміст цієї рубрики програми може бути творчо використаний учителем на тих уроках, які, на його думку, якнайкраще дають підстави для компаративних студій, формування в учнів відповідних умінь і навичок. Крім зазначених у програмі компаративних паралелей, учитель може вдатися й до інших, розширити зміст рубрики, але обов’язково з урахуванням вікових особливостей учнів, їх знань з інших предметів, фонових знань тощо.

Згідно з Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти всі освітні галузі повинні мати українознавче спрямування, що безпосередньо стосується літературного компонента галузі «Мови і літератури», до якого належить предмет «Зарубіжна література». У зв’язку з цим у рубриці «Україна і світ» висвітлено взаємозв’язки української та зарубіжних літератур, зв’язки зарубіжних письменників з Україною, особливості втілення української теми в їхніх творах, літературні музеї України та інших країн, здобутки українських письменників та перекладачів творів зарубіжних авторів, багатство української мови й літератури на тлі світової культури. Рубрика «Україна і світ» сприятиме національній самоідентифікації учнів із затримкою психічного розвитку, усвідомленню ними національних цінностей та необхідності їх збереження і примноження в умовах глобалізації світу.

Етапи літературної освіти відрізняються принципами відбору літературних текстів, змістом навчального матеріалу, державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, але поміж ними існує тісний зв’язок і наступність.

Літературні явища презентуються учням 8-9 класів у перебігу літературного процесу, у розвитку національних літератур та їхніх взаємозв’язках, у широкому контексті культури. У 8–9 класах учні знайомляться з основними етапами літературного процесу на тлі світової культури, зі специфічними особливостями різних родів і жанрів літератури в хронологічній послідовності, навчаються розрізняти різні жанри, аналізують та інтерпретують художні твори не тільки в аспекті їхньої проблематики, а й художньої вартості. Твори, запропоновані для вивчення в програмі із зарубіжної літератури, відповідають віковим особливостям учням, вони не є надто об’ємними і складними для сприймання.

У 8–9 класах вияскравлюється індивідуальність учнів, відбувається активний процес формування їхнього світогляду, громадянської позиції, національної ідентичності, пошуку місця в сучасному світі. Тому вивчення «золотого» фонду класики і сучасних зарубіжних творів актуального змісту сприятиме становленню особистісних якостей сучасної молоді.

Корекційно-розвиткова лінія – це сукупність форм, методів та напрямів навчально-корекційної роботи з дітьми із особливими освітніми потребами, які визначаються індивідуальними особливостями їх психофізичного розвитку та забезпечують створення умов для засвоєння учнями навчального матеріалу.

Корекційно-розвиткова робота – це комплекс заходів з системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, спрямованого на корекцію порушень у дітей із затримкою психічного розвитку шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини в цілому.

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку передбачає реалізацію основних її напрямів у навчально-виховному процесі: розвиток пізнавальної діяльності, мовлення, емоційно-вольової сфери, особистості.

Корекційно-розвиткова лінія окреслює реалізацію низки завдань, спрямованих на удосконалення вмінь здійснювати узагальнення на основі прочитаного твору, функціонально використовувати при читанні засоби художньої виразності, розуміти та коментувати вчинки персонажів, спостерігати за авторським вибором словника під час діалогів, описів природи. Окремі завдання покликані удосконалювати техніку читання дитини із затримкою психічного розвитку, покращувати монологічні та діалогічні навички, сприяти усуненню мовленнєвих недоліків тощо. Зміст цієї лінії також охоплює завдання, спрямовані на корекцію емоційно-вольової сфери та особистість дитини із ЗПР. Це своєрідне передбачення тих морально-етичних, суспільно важливих виховних компетенцій, які можуть прищеплюватися дитині в результаті вивчення того чи іншого художнього тексту і які допоможуть їй повноцінно жити в соціумі у майбутньому.

Завдання вивчення літератури у 8–9 класах (системне читання):

 • дати уявлення про основні літературні епохи, напрями, течії в контексті вітчизняної та світової культури;

 • розкрити жанрово-родовий поділ літератури, навчити розрізняти твори різних родів і жанрів у їхній специфіці;

 • поглибити вміння аналізу та інтерпретації творів літератури із застосуванням основних теоретичних понять;

 • сформувати в учнів уміння виокремлювати компоненти змісту й форми, установлювати зв’язки поміж окремими компонентами твору, визначати їхні функції в тексті;

 • навчити школярів зіставляти різні літературні твори, явища, визначати їхню художню своєрідність;

 • сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей, громадянської позиції;

 • розвивати вміння й навички зв’язного мовлення (із застосуванням аргументації, елементів дискусії, оцінки щодо прочитаного та ін.);

 • виховувати естетичні почуття та емоції, формувати здібність отримувати естетичне задоволення від прочитаного.

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах – творчий процес, у якому вчитель та учні є повноправними партнерами й учасниками культурного діалогу, який має зробити книжку невід’ємною частиною життя нового покоління громадян України у XXI ст., прокласти їм шлях до цивілізованого світу через здобутки художньої літератури різних країн і народів, слугувати збереженню миру й загальнолюдських цінностей.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх...
Програма покликана надати учням із зпр знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки...

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних...
...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Система корекційно-розвивального впливу на пізнавальну діяльність...
Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти...

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт