Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА - Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для...

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література

Сторінка2/5
1   2   3   4   5

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

8 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6 години.
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за розділами)

Спрямованість корекційно-розвивальної роботи

1

ВСТУП

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями, течії, специфіка їхнього розвитку в різних країнах.

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. Початкові поняття про літературний напрям, літературну течію.

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, народів, національностей.

(УС) Взаємозв’язки української і зарубіжних літератур.

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.


Учень (учениця):

має уявлення про поняття «культура» і «література», «літературний процес»;

з допомогою вчителя називає основні епохи (періоди) літературного процесу в різних країнах;

має уявлення про поняття «літературний напрям», «літературна течія», розрізняє їх (як ціле та часткове);

з допомогою вчителя дає визначення понять «рід літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні характерні ознаки, з допомогою вчителя демонструє прикладами з прочитаних творів.


Формувати вміння виділяти суттєві ознаки, відмінності, характеристики основних літературних понять.

Розширювати здатність оперувати поняттями «культура», «література», «літературний процес», «літературна течі», «рід літератури».

Розвивати здатність формулювати визначення поняття, опираючись на його характерні ознаки.

Розширювати позитивний досвід читача;

Формувати вміння наводити приклади, опираючись на свій попередній досвід читача;

Розвивати навичок зосередження уваги, розширювати об’єм уваги.

2

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської. Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів. Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів.

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, міфологічний образ.

(ЛК) Утілення сюжетів і образів священних книг людства у мистецтві (література, живопис, музика, скульптура, архітектура, кіно та ін.).

(УС) Звернення українських письменників до образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. Визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном.

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і Кораном як пам’ятками культури.Учень (учениця):

має уявлення про найвідоміші священні книги людства та про їхнє значення для розвитку світових релігій, культури, мистецтва;

з допомогою навідних питань розповідає про походження та побудову Вед, Біблії, Корану;

має уявлення про основні міфи (їхні різновиди) священних книг – Вед, Біблії, Корану;

відповідно до заданого вчителем алгоритму переказує фрагменти окремих міфологічних сюжетів (передбачені програмою);

характеризує за планом міфологічні образи, символи, що трапляються в сюжетах священних книг;

пояснює окремі вислови зі священних книг;

за допомогою вчителя порівнює священні книги людства як пам’ятки культури – Білію і Коран, виявляючи схожість і відмінності між ними;

має уявлення і називає 1-2 твори українських і зарубіжних письменників, які зверталися до образів, сюжетів, мотивів священних книг;

за допомогою навідних питань розкриває особливості відображення сюжетів і образів священних книг у творах світового мистецтва – живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором);

має уявлення про визначні пам’ятки християнства та ісламу в Україні й за кордоном, про особливості культури, втілення ідей, сюжетів і образів священних книг.


Формувати позитивну мотивацію та інтерес до читання і сприймання міфів священних книг народів світу та осмислення їх художньої цінності.

Збагачувати лексичний запас поняттями “міф”, “міфологічний образ”, “мотив”, “тема”.
Продовжувати розвивати вміння виділяти основні ознаки та властивості при здійсненні порівняння чи складанні описової розповіді.
Розвивати вміння аналізувати зміст міфів, їх образів, тем, мотивів та сюжетів; встановлювати різноманітні зв’язки між предметами, вчинками героїв та подіями, які описані у міфі.
Розвивати зв’язне мовлення шляхом розповідання та переказування міфологічного сюжету.
Розширювати здатність давати пояснення й обґрунтування у відповідь на запитання вчителя.


3

АНТИЧНІСТЬ

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури.

Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їхній гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур. Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис.

Особливості розвитку і види лірики в Давній Греції.

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція.

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької драми – трагедія і комедія.

Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви, свободи.

«Золота доба» давньоримської літератури.

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору.

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця з владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).

Вплив античності на розвиток світової літератури й культури.

(ТЛ) Героїчний епос, елегія, ода, віршовий розмір (гекзаметр, пентаметр), трагедія.

(ЛК) Вічні образи античності в мистецтві (живопис, скульптура, музика, кіно та ін.). Античні образи й мотиви у творчості письменників різних часів і народів.

(УС) Українські переклади творів античних митців.

(ЕК) Ахілл і Гектор (порівняльна характеристика образів). Зевс і Прометей у міфах і в трагедії «Прометей закутий» Есхіла. Елегії Тіртея і Овідія.

Учень (учениця):

має уявлення про загальні особливості розвитку античної літератури;

називає видатних представників античної літератури, має уявлення про їхній внесок в історію світової культури;

за допомогою вчителя висвітлює концепцію людини і світу в античній літературі, показує її втілення у прочитаних творах;

має уявлення про основні цикли давньогрецьких міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні ключові міфологічні образи і сюжети;

з опорою на план переказує сюжети троянських міфів, передбачених програмою;

з допомогою вчителя характеризує центральні міфологічні образи й символи троянського циклу;

має уявлення про основні факти життя і творчості митців;

за допомогою вчителя розкриває специфіку втілення міфологічних образів і сюжетів у творах античних авторів;

має уявлення про поняття «героїчний епос», «елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, які виявляє у прочитаних текстах;

знає визначення поняття «віршовий розмір», за допомогою вчителя виявляє гекзаметр і пентаметр у прочитаних творах;
має уявлення про загальні особливості розвитку лірики, епосу і драми в добу античності;

може визначити художні конфлікти в прочитаних творах;

за заданим алгоритмом характеризує образи Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея («Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» Вергілія);

за допомогою вчителя встановлює схожість і відмінності міфологічних образів та їхнім утіленням у літературних творах (на прикладі прочитаних текстів);

розкриває специфіку втілення вічних образів античності в зарубіжній і українській літературі, у творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів за вибором);

має уявлення про відомих українських перекладачів творів античності та про їхній внесок у розвиток української культури, прилученні українства до світових вершин.


Формувати поняття «античність», “ода”, “елегія”, «героїчний епос», «катарсис», «міфологічний символ», «лірика», «трагедія», «віршовий розмір».
Розвивати здатність до довільної організації власної поведінки та планування своєї активності при оформленні відповіді на запитання вчителя.

Вправлятися у відповідях на запитання вчителя за змістом прочитаних творів античних авторів.

Формувати вміння виявляти особливості, характеризувати, оцінювати образи героїв у прочитаних текстах,
аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття античних ідеалів, авторської позиції;
Розвивати вміння визначати спільне і відмінне у сюжетах, образах, поняттях.
Розвивати вміння розрізняти вчинки персонажів міфів, відділяти позитивне від негативного, співчутливо ставитися до персонажів, які потребують допомоги та радіти разом із позитивними героями.

Заохочувати висловлення емоційної реакції на зміст прослуханого та прочитаного тексту, виявляти й називати свої почуття.

Сприяти усвідомленню морально-етичних людських цінностей свободи, самопожертви, служіння, любові до рідної країни на прикладі сюжетів .

4


СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.

Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан.

Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи, символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.

Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма.

Література середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя). Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

(ТЛ) Поглиблення понять про героїчний епос (середньовічний). Рубаї, сонет.

(ЛК) Культурні центри Середньовіччя на Сході і Заході. Ключові поняття китайської міфології, філософії (конфуціанство, даосизм), які знайшли відбиток у літературі. Християнство. Іслам.

(УС) Українські перекладачі середньовічних творів.

(ЕК) Порівняння образів ліричних героїв Лі Бо, Ду Фу, Омара Хайяма. Порівняння персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон).

Завершення І семестру


Учень (учениця):

має уявлення про хронологічні межі доби Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку середньовічних літератур Заходу і Сходу;

називає видатних представників середньовічної літератури Заходу і Сходу, їхній внесок у розвиток світової культури;

має уявлення про історичний і культурний контекст розвитку середньовічних літератур; за допомогою вчителя розповідає про основні віхи життя й творчості письменників (твори яких передбачені для текстуального вивчення);
знає ключові періоди й жанри середньовічної літератури на Заході та Сході;

дає визначення жанрів «героїчний епос» (середньовічний), «рубаї», «сонет», за допомогою вчителя виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних творах;
за допомогою вчителя визначає символи та їхній прихований зміст у творах поетів;

з опорою на план характеризує образ ліричного героя у текстах, рекомендованих програмою;

має уявлення про історичну основу «Пісні про Роланда» та особливості її художнього втілення у творі;

за допомогою вчителя переказує, аналізує й інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про Роланда»;

за заданим алгоритмом характеризує образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, Ганелон), визначає засоби їхнього художнього зображення (на прикладі уривків із тексту);

висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх вчинків;

за допомогою навідних питань порівнює художні образи персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд – Ганелон, Карл – Ганелон);

виявляє риси фольклору в «Пісні про Роланда»: символи, повтори, постійні епітети, метафори тощо (на прикладі уривків із тексту за вибором учня);

за допомогою вчителя зіставляє образи ліричних героїв у східній поезії (Лі Бо, Ду Фу, Омар Хайям);

має уявлення про актуальний зміст середньовічних творів, вічність порушених у них проблем;

знає українських перекладачів середньовічних творів.
Сприяти позитивному уявленню учнів із ЗПР про себе, як про читача. Формувати мотивацію до вивчення літературних творів Середньовіччя та їх історичного контексту;
Продовжувати розвивати вміння зв’язно висловлюватися, використовуючи епітети, порівняння, метафори.


Розвивати вміння висловлювати власне ставлення до дій персонажів, обґрунтувати його, робити висновок, оцінювати є дії героїв.

Розвивати здатність здійснювати аналіз та порівняння художніх образів, характеристик персонажів і їх вчинків, подій, явищ у художніх текстах;

Поглиблювати інтерес до прочитаного за рахунок вираження свого емоційного сприймання образів та динаміки сюжету у тексті.

Продовжувати розвивати вміння використовувати різноманітні мовленнєві засоби для виразного читання чи переказу тексту: інтонація, темп, гучність, тембр, чіткість.
Формувати вміння складати описово-порівняльну розповідь, збагачувати словниковий запас прикметниками на позначення рис характеру, особистісних якостей, емоційних переживань.


1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх...
Програма покликана надати учням із зпр знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки...

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних...
...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Система корекційно-розвивального впливу на пізнавальну діяльність...
Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти...

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт