Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література - Сторінка 3

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку зарубіжна література

Сторінка3/5
1   2   3   4   5

5

ВІДРОДЖЕННЯ

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Франческо Петрарка (1304-1374). Сонети № 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. Втілення гуманістичних ідеалів у поезії митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети № 66, 116, 130. Виняткова роль В. Шекспіра в розвитку англійської національної літератури і світового мистецтва. Основні теми сонетів В. Шекспіра – кохання до Смаглявої леді, дружба. Відображення внутрішнього світу ренесансної людини (через описи природи, змалювання сили почуттів та ін.). Художні особливості сонетів В. Шекспіра.

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра. Історія створення. Конфлікт справжнього почуття і забобонів. Оспівування чистого пристрасного кохання Ромео і Джульєтти, вплив кохання на людську особистість (зміни в характерах головних героїв, їхня еволюція). Проблема життя і смерті. Трактування фіналу. Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, її популярність серед різних поколінь.

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-1616). «Дон Кіхот» I частина (огляд, 2-3 розділи за вибором учителя). Історія створення роману, його зв’язок із лицарськими романами, пародійний характер. Особливості сюжету і композиції твору. Конфлікт високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливості реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо Панса – парні образи, у яких утілено високу мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського роману, пародії). Широта філософського змісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів до сьогодні.

(ТЛ) Поглиблення поняття про вічний образ, сонет, роман, трагедію. Катрен, терцет, ямб.

(ЛК) Образи Ромео і Джульєтти, Дон Кіхота і Санчо Панси у світовому мистецтві (живопис, кіно, музика та ін.). Музей В. Шекспіра у Великобританії (Стретфорд-на-Ейвоні). Музей М. де Сервантеса Сааведри в Іспанії (Мадрид).

(УС) Видатні українські перекладачі творів Ренесансу. Вершини українського сонету.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів сонетів В. Шекспіра. Порівняння образів героїнь сонетів Ф. Петрарки і В. Шекспіра, художніх засобів створення жіночих образів.


Учень (учениця):

має уявлення про хронологічні межі Відродження, особливості світоглядного перевороту того часу, історичний і культурний контекст, роль античності в розвитку літератури;

за допомогою вчителя визначає риси гуманізму в літературних творах доби Відродження;

розповідає про ключові віхи життя й творчості митців;

дає визначення поняття «сонет», за допомогою вчителя виявляє особливості його структури у творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра;

за допомогою вчителя визначає провідні теми, мотиви в ліричних творах письменників (сонетах);

за заданим алгоритмом характеризує образ ліричного героя у сонетах (Ф. Петрарки, В. Шекспіра);

з опорою на план зіставляє образи героїнь у сонетах митців;
має уявлення про загальнолюдський зміст вічних образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон Кіхот і Санчо Панса);

має уявлення про жанрові особливості творів («Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»);

за допомогою вчителя аналізує ліричні твори (цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих частинах і цілісно);

за допомогою вчителя розкриває особливості художньої мови творів (в оригіналах і перекладах), наводить відповідні приклади, цитати;
має уявлення про відомих українських перекладачів творів доби Відродження.

Закріплювати розуміння понять “сонет”, “тема”, “мотив”, “підтекст”, “персонаж”, “художній образ”, “кульмінаційний момент”, “художня деталь”, “ліричний герой”.
Розвивати здатність робити самостійні узагальнення з приводу основної теми чи проблеми художнього твору у вигляді зв’язних логічних висловлювань.

Збагачувати словник прикметниками, користуватися ними при складанні описової характеристики портрету персонажа.


Підсилювати мотивацію до читання фрагментів творів шляхом проведення паралелі між подіями твору і реальним досвідом школярів.

Розвивати зв’язне мовлення у процесі складання розповіді про свої окремі факти біографії письменників, при складанні характристики персонажів чи аналізуючи ліричні, прозові твори.

Продовжувати формувати навички аналізу художніх образів, характеристик персонажів і їх вчинків, подій за навідними питаннями вчителя чи за заданим алгоритмом.

Вчити висловлювати своє ставлення та свої переживання з приводу подій, описаних у художньому творі, та вчинків головних героїв.

Вчити називати почуття головних героїв.6

БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ
Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки (огляд).

Із лірики європейського бароко. Луїс де Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за вибором учителя)
Луїс де Гонгора-і-Арготе (1561-1627). «Галерник». Втілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя.

Джонн Донн (1572-1631). «Священні сонети» (19-й сонет «Щоб мучить мене…»).Напруга почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова.
Історичні умови, філософське та естетичні підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Мольєр (1622-1673). «Міщанин-шляхтич». Мольєр – майстер класицистичної комедії. Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Історія створення комедії «Міщанин-шляхтич». Тематика і проблематика твору, його загальнолюдське значення. Основні образи комедії (пан Журден, пані Журден, граф Дорант, графиня Дорімена, Клеонт та ін.). Засоби комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).
(ТЛ) Поглиблення понять про вірш (філософський). Комедія, сатира, сарказм. Поглиблення понять про гумор, іронію.

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика, паркове мистецтво та ін.).

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних видах мистецтва (живопис, архітектура, музика та ін.).

(ЕК)Порівняння образів персонажів (Журден – Клеонт, Журден – Дорант).


Учень (учениця):

має уявлення про провідні ознаки бароко як художнього напряму;

за допомогою вчителя розкриває специфіку барокового світосприйняття у прочитаних творах;

за допомогою вчителя виявляє у поетичному тексті провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній філософський зміст;

за зразком аналізує образ ліричного героя вірша, за допомогою вчителя виявляє засоби його створення (монолог, риторичні питання, заглиблення у внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить відповідні цитати;

має уявлення про чинники формування класицизму як літературного напряму (історичні, філософські, естетичні) та про основні ознаки класицизму; демонструє їх на прикладі комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-2 за вибором) класицистичного мистецтва (живопису, архітектури та ін.);

відрізняє поняття «комедія» і «трагедія» (що вивчалося раніше);

виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

за допомогою вчителя називає основні теми і проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»;

за зразком характеризує персонажів комедії «Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні);

має уявлення про поняття «сатира», «сарказм», знаходить їх приклади разом з іншими видами комічного (гумор, іронія), за допомогою вчителя встановлює роль у тексті;

розуміє сутність морального уроку, втіленого митцем засобами комедії;

має уявлення про зв'язок комедії Мольєра з народним мистецтвом.Розширювати словниковий запас синонімами, антонімами, омонімами, фразеологізмами, стимулювати використання їх при аналізі художнього твору, визначенні особливостей художніх образів, почуттів, емоцій, думок.
Продовжувати формувати навичку читання з використанням різноманітних засобів виразності — інтонування, логічних наголосів, тембру, темпу тощо;
Розширювати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між діями персонажів та подіями сюжету художнього твору.
Формувати навички самоконтролю у процесі читання поетичного твору;

Розвивати здатність до розуміння прихованого смислу, підтексту, переносного значення слів, гумору, сатири, метафор, символізму образів;
Розвивати тривалість зосередження слухової уваги при сприйманні поетичних творів на слух;
Покращувати діалогові навички при обговоренні проблематики сюжету художнього твору.
Стимулювати висловлювання власної думки з приводу тих чи інших вчинків героів твору за посередництвом звернення до власного досвіду.
Підкріплювати і розвивати позитивні особистісні якості учнів із ЗПР: доброта, чесність, щедрість, справедливість тощо, здатність здійснювати оцінку власних вчинків, виявляти паралелі між характером та вчинками персонажів літературного твору і реальним життям.

7

ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.

У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО ПОЛЬОТУ
Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). «Маленький принц». Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі «Маленький принц». Філософський зміст твору. Художні образи.

(1-2 сучасні твори за вибором учнів і вчителя)

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан Лівінгстон». Сюжет твору Р. Баха як філософська метафора людського буття. Алегоричні образи повісті. Утілення прагнення до високої мети в образі чайки Джонатана. Художній конфлікт і можливість його подолання. Ознаки притчі у творі.

Космовська Барбара (нар. 1958). «Буба», «Буба: мертвий сезон» (1 за вибором). Художній світ Б. Космовської. Батьки – діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до людини. Сімейні цінності у творі.

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли відпочивають янголи». Учителька (Марсем) та її учні: два погляди на один світ. Моральні проблеми (сімейні драми, перше кохання, конфлікти батьків і дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє осмислення у творі.

(ТЛ) Поглиблення понять про метафору, алегорію. Притча.

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання творів зарубіжної літератури.

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної класики і сучасної літератури.

(ЕК) Порівняння образів персонажів.


Учень (учениця):

за допомогою вчителя виявляє актуальність порушених письменниками тем і проблем;

за допомогою вчителя визначає особливості сюжету і композиції творів, їхні жанрові ознаки;

за заданим зразком характеризує головних персонажів твору;

називає жанрові ознаки прочитаних творів;

розуміє поняття «символ», знаходить у прочитаних творах символи і за допомогою вчителя розкриває їхній зміст;

зіставляє персонажів творів;

розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій вибір, визначає їхні художні ознаки.
Розвивати вміння давати пояснення діям і переживанням персонажів;
Продовжувати тренувати навички виразного читання та здатність переказувати основні події твору.
Збагачувати словниковий запас різними частинами мови на позначення рис характеру, особистісних якостей, емоційних переживань, моральних цінностей.
Розвивати зв’язне мовлення, складати описову, описово-порівняльну розповідь, зіставляючи персонажів твору.

Розширювати здатність висловлювати власні судження з приводу тематики, сюжету, основної ідеї твору, його моральної проблематики.

Уточнити смислове і лексичне значення понять, що відображають тему взаємин, стосунків, моральних цінностей між персонажами. Вчити давати пояснення, наприклад, що таке “дружба”, “добро”, “повага”, “любов”, “милосердя” тощо.


8

ПІДСУМКИ

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу.


Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв)

Учень (учениця):

має уявлення про основні епохи, напрями (їхні ознаки) літературного процесу від античності до XVII ст.;

за допомогою вчителя аналізує та інтерпретує твори письменників у контексті літературних напрямів і культури доби;

має уявлення про основні літературознавчі поняття, що вивчалися протягом 5-8 класу, застосовує їх у процесі аналізу й інтерпретації тексту;

за допомогою вчителя визначає жанрові ознаки, специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для вивчення творів;

за допомогою вчителя порівнює твори різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.


Закріплювати здатність виявляти і називати риси характерів головних персонажів художнього твору.
Продовжувати розширювати вміння учнів ідентифікувати та називати емоційні стани, риси характеру;
Стимулювати активне використання засвоєних, нових й уточнених лексичних понять при складанні розповідей різного типу і при переказі.

Вправлятися в умінні аналізувати, оцінювати й описувати моральні якості, вчинки і взаємостосунки героїв творів.

9

Для вивчення напам’ять

Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)

Ф. Петрарка. Сонет № 61

В. Шекспір. Сонет № 66
1   2   3   4   5

Схожі:

Навчальна програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів...
Галузь «Технології» в інтеграції з іншими освітніми галузями є базовою для успішного оволодіння молоді практичними навичками користування...

Програма з правознавства (практичний курс) для спеціальних загальноосвітніх...
Програма покликана надати учням із зпр знання одного із найважливіших для життя в демократичному суспільстві аспектів правової науки...

Програми та рекомендації до розподілу програмного матеріалу
Програми з української літератури та англійської мови розроблені для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів інтенсивної...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програми з корекційно-розвиткової роботи для 5-9(10) класів спеціальних...
...

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися...
«Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво»,...

Система корекційно-розвивального впливу на пізнавальну діяльність...
Корекційно-розвивальні заняття для молодших школярів із затримкою психічного розвитку

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні...
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія....

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. Прокопенко

Програма для 8 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Людина І світ професій: Програма для 8 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів //І. Д. Бех (науковий консультант), О. В....

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами...
У45 Програма «Українська література» для 5–12 класів загальноосвітніх навчаль­них закладів з навчанням мовами національних меншин....

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти...

Підручники укладено відповідно до вимог нового Державного стандарту...
Державного стандарту початкової загальної освіти та затвердженими наказом мон молодь спорту України від 12. 09. 2011 №1050 «Про навчальні...

Методичні рекомендації з викладання географії 2013-2014 н р. Вивчення...
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво Перун. 2005,2006 рр

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Державний стандарт розроблений з урахуванням Державних санітарних...
Методичні рекомендації "Організація інклюзивного, індивідуального навчання для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт