Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Для вивчення напам’ять - Література 5-9 класи Авторський колектив

Література 5-9 класи Авторський колектив

Сторінка7/8
1   2   3   4   5   6   7   8

9 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 60 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 2 години.

Для вивчення напам’ять

Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня)

Ф. Петрарка. Сонет № 61

В. Шекспір. Сонет № 66

Ф. Шиллер. «До радості»

№№

К-ть

год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

(за темами)

1


2

ВСТУП

Роди і жанри літератури. Літературні жанри і стилі. Перехідні явища в літературі.

(ТЛ) Жанр, стиль.

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи культури. Загальне і національне в структурі жанрів і стилів.

(УС) Жанрово-стильові тенденції в українській та зарубіжних літературах на етапах літературного процесу.

(ЕК) Специфіка жанрів у різних національних літературах (оповідання, роман, сонет та ін.). Розмаїття індивідуальних стилів митців.


Учень (учениця):

дає визначення поняття «жанр», розуміє його зв’язок із родовим поділом літератури;

називає жанри, які належать до різних родів (епос, лірика, драма), а також міжродові утворення (наприклад, балада, поема та ін.);

визначає жанрові ознаки творів різних жанрів (на прикладі прочитаних текстів);

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні (стилі письменників);

знає складники стилю (тематика, образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, поетична мова);

визначає стильову своєрідність творів;

порівнює окремі жанри в національних літературах (на прикладі прочитаних творів);

розкриває особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).


2


18


РОМАНТИЗМ

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Генріх Гейне (1797-1856). «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»). Специфіка німецького романтизму і творчість Г. Гейне. «Книга пісень»: особливості композиції збірки, образ ліричного героя, фольклорні елементи (образи, мотиви, символи, жанрові ознаки пісні та ін.). Втілення високого почуття кохання у віршах митця. Особливості поетичної мови творів.

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-1824). «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…», «Мазепа». Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток романтизму в Європі. Протиставлення мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона. Українська тема в поемі «Мазепа». Специфіка зображення образу гетьмана у творі (монолог героя, романтичний пейзаж як засіб увиразнення образу, динаміка образу та ін.).
ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І РЕАЛІЗМУ

Олександр Сергійович Пушкін (1799-1837). Лірика (До А.П. Керн («Я пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас кохав…», «Я пам’ятник собі поставив незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».

Значення творчості О.С. Пушкіна для розвитку російської та світової літератури. Провідні мотиви його лірики. Тема кохання і призначення мистецтва у віршах митця.

Взаємодія романтизму і реалізму в романі О.С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». Реалістичне висвітлення романтичних тем (кохання, відчуження особистості, життя і смерті, розладу мрії та дійсності тощо) і образів (Онєгін – Тетяна, Ленський – Ольга). Традиції світової літератури і культури у творі (вплив Дж. Байрона та ін.). Дзеркальна композиція (лист Тетяни – відповідь Онєгіна – дуель – лист Онєгіна – відповідь Тетяни). Зображення різних сфер життя (історії і сучасності, столиці і провінції, народних звичаїв і кола культурних інтересів суспільства тощо). Художнє новаторство О.С. Пушкіна (у жанрі, мові, авторській позиції, підході до дійсності).

Михайло Юрійович Лермонтов (1814-1841). Лірика («Сосна», «І нудно і сумно…», «На дорогу йду я в самотині…»). «Герой нашого часу».

Мотиви світової скорботи у ліриці М.Ю. Лермонтова. Зв’язок творчості митця із традиціями європейського романтизму (Дж. Байрона, Г. Гейне та ін.).

Особливості розвитку сюжету і композиції в романі «Герой нашого часу». Зв’язок твору з історичною і духовною атмосферою доби. Складність образу Печоріна, засоби його розкриття, духовна трагедія. Печорін у системі інших образів. Новаторство М.Ю. Лермонтова в жанрі роману.

(ТЛ) Поглиблення понять про поему (романтична), роман (роман у віршах, філософсько-психологічний), віршовий розмір. Строфа (онєгінська).

(ЛК) Романтизм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). Музеї Г. Гейне в Німеччині (Дюссельдорф), О.С. Пушкіна (Санкт-Петербург), М.Ю. Лермонтова (Москва, Тархани). Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном. .

(УС) Україна в житті і творчості зарубіжних митців. (ЕК) Порівняння віршів «На півночі кедр одинокий…» Г. Гейне і «Сосна» М.Ю. Лермонтова. Трансформація байронічних мотивів у творчості О.С. Пушкіна і М.Ю. Лермонтова. Тема «пам’ятника» у творчості Горація, О.С. Пушкіна. Порівняння образів Євгенія Онєгіна і Печоріна. Порівняння оригіналів, художніх перекладів, переспівів.Учень (учениця):

визначає специфічні ознаки романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, чинники його розвитку (історичні, естетичні, філософські), національну специфіку в різних країнах;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців, їх внесок у духовну скарбницю національних літератур і світу;

визначає провідні теми й мотиви ліричних творів письменників-романтиків;

аналізує романтичні образи, засоби їх створення;

знаходить у тексті, називає і розкриває зміст романтичних символів;

відзначає зв’язок романтичних творів із фольклором, знаходить відповідні елементи (образи, символи, мотиви, жанрові ознаки тощо);

відзначає зв’язок творів із традиціями світової культури (Біблією, філософією, мистецтвом тощо);

розкриває специфіку втілення української теми в романтизмі (на прикладі поеми Дж. Байрона «Мазепа»);

аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-романтиків, поему («Мазепа» Дж. Байрона);

виявляє жанрові ознаки поеми і роману доби романтизму і взаємодії романтизму із реалізмом (на прикладі творів «Мазепа» Дж. Байрона, «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова);

визначає особливості віршового розміру, строфічної організації поетичних творів (на прикладах прочитаних текстів);

відзначає художнє новаторство митців – відкриття нових тем і мотивів, збагачення художньої мови, нові рішення в галузі образотворчості, жанрів тощо;

порівнює оригінали (за умови володіння іноземною мовою), художні переклади, переспіви творів письменників;

встановлює трансформацію байронічних мотивів у російському романтизмі (О.С. Пушкін, М.Ю. Лермонтов);

виявляє схожість і відмінності в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» (Горацій, О.С. Пушкін);

порівнює образи Євгенія Онєгіна і Печоріна;

розповідає про роль України в житті і творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи до України в добу романтизму;

знає імена видатних українських перекладачів творів європейських романтиків;

розуміє відкритість романтизму як художнього напряму, його взаємодію з іншими напрямами, демонструє формування реалістичних тенденцій у межах романтизму (на прикладі романів «Євгеній Онєгін» О.С. Пушкіна, «Герой нашого часу» М.Ю. Лермонтова);

виявляє особливості індивідуальних стилів митців (на прикладі прочитаних творів).


3


10РЕАЛІЗМ

Поняття про реалізм та історія його формування. Характерні ознаки реалізму як літературного напряму (зв'язок із дійсністю, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм та ін.). Взаємодія реалізму з іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, натуралізмом).

Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек». Основні віхи творчості та особливості світогляду письменника. «Людська комедія»: історія написання, художня структура, тематика і проблематика, образи. Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»). Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). «Шинель». Петербурзький етап життя і творчості письменника. Цикл петербурзьких повістей: основні теми і проблеми. Побутовий, психологічний і філософський плани повісті «Шинель». Особливості сюжету і композиції. Образ Башмачкіна та засоби його створення. Образ столиці (як чужого й ворожого для людини простору). Трактування фіналу, значення елементів фантастики в реалістичному творі. Художнє новаторство М.В. Гоголя у відкритті теми «маленької людини».

Федір Михайлович Достоєвський (1821-1881). «Хлопчик у Христа на ялинці». Розвиток гоголівської традиції зображення трагічної долі «маленької людини» в оповіданні Ф.М. Достоєвського «Хлопчик у Христа на ялинці». Образ міста. Образ дитини та його філософський зміст у художній свідомості митця. Християнська ідея любові до людини.

(ТЛ) Поглиблення понять про образ (типовий), повість (соціально-психологічна, соціально-побутова, філософська), оповідання, художню деталь (психологічна). Психологізм, інтер’єр.

(ЛК) Біблійні мотиви у творчості М.В. Гоголя («Шинель»), Ф.М. Достоєвського («Хлопчик у Христа на ялинці»). Реалізм у різних видах мистецтва (живопис, музика та ін.). Утілення образів і сюжетів творів О. де Бальзака, М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського у мистецтві (ілюстраціях, кіно, театрі тощо).

(УС) О. де Бальзак і Україна. Значення М.В. Гоголя для розвитку української та зарубіжних літератур. Музеї О. де Бальзака у Франції (Париж), М.В. Гоголя в Україні (Полтавщина) і Росії (Москва), Ф.М. Достоєвського у Росії (Москва). Пам’ятники митцям в Україні та за кордоном.

(ЕК) Зіставлення специфіки розкриття теми грошей та їх впливу на людину в творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя. Зіставлення образів Башмачкіна (М.В. Гоголь) і хлопчика (в оповіданні Ф.М. Достоєвського).

Завершення І семестру (+ 1 год. резерв)


Учень (учениця):

дає визначення поняття «реалізм», називає його провідні ознаки, виявляє їх у прочитаних творах;

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими напрямами XIX століття (романтизмом, натуралізмом);

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;

розкриває особливості світогляду письменників;

визначає актуальні проблеми, теми творів;

встановлює сюжетно-композиційні особливості повістей і оповідання митців, специфіку художньої оповіді в них (від 1-ої, від 3-ої особи), роль образів оповідача і розповідача у тексті;

аналізує прочитані тексті цілісно і в окремих фрагментах;

аналізує образи персонажів як типові із визначенням засобів їх створення (портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, стосунки із середовищем, з іншими персонажами та ін.);

дає визначення поняття «психологізм», розкриває специфіку психологізму у прочитаних творах;

інтерпретує вчинки персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює судження щодо певних ситуацій, аргументує свою позицію прикладами, цитатами з текстів;

виявляє біблійні мотиви у творчості митців (М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського);

встановлює художнє новаторство О. де Бальзака (у створенні «зрізів» різних шарів суспільства), М.В. Гоголя, Ф.М. Достоєвського (у розробці теми «маленької людини»);

розкриває специфіку аналітичного підходу письменників до зображення дійсності (зображення людини у зв’язках із середовищем, змалювання різних верств суспільства, точність деталей і описів тощо);

розповідає про зв’язки письменників із Україною, увічнення їх пам’яті в музеях і пам’ятниках, втілення образів і сюжетів їхніх книг у творах мистецтва;

порівнює особливості втілення теми грошей та їх згубного впливу на людину й суспільство у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя (на прикладі прочитаних творів);

зіставляє образи «маленьких людей» у творах М.В. Гоголя і Ф.М. Достоєвського (Башмачкін – хлопчик), засоби їх зображення у творах письменників.


4


20

ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ

Модернізм як духовний переворот у мистецтві та літературі.

Взаємодія романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму).

Шарль Бодлер (1821-1867). «Альбатрос», «Гімн красі» (1 за вибором учителя). Ш. Бодлер – пізній романтик і зачинатель модернізму. Збірка «Квіти зла» (загальна характеристика). Основний конфлікт у вірші «Альбатрос», символіка образу Альбатроса. Розуміння краси та призначення мистецтва («Гімн красі»).

Теоретичні засади і художні відкриття поезії французького символізму.

Поль Верлен (1844-1896). «Поетичне мистецтво», «Осіння пісня» (1 за вибором учителя). Естетичні погляди поета у вірші «Поетичне мистецтво». Зображення пейзажів природи і душі в «Осінній пісні». Сугестивність, музичність, живописність лірики.

Артюр Рембо (1854-1891). «Голосівки», «Відчуття» (1 за вибором учителя). Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму і символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя.

Нові тенденції у драматургії кінця XIX – початку XX століть (загальна характеристика).

Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий дім».

Роль Г. Ібсена в розвитку світової драматургії, його новаторство. «Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). Композиція п’єси. Образна система. Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». Особливості світогляду Б. Шоу. Специфіка втілення античного міфу у п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи Дулітл. Ідеї «одухотворення» людини і життя засобами мистецтва, збереження національної культури, розвитку мови.

Взаємодія модернізму і реалізму (на зрілому етапі модернізму).

Михайло Опанасович Булгаков (1891-1940). «Собаче серце». Українські сторінки життя і творчості М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, трагедія митця. «Собаче серце» як метафора соціальних експериментів революційної доби. Конфлікт натовпу, масової свідомості та інтелекту, культури. Персонажі-«двійники» (Шариков – Швондер).

(ТЛ) Модернізм, символізм, імпресіонізм, «нова драма», ібсенізм.

(ЛК) Художній синтез (філософії і літератури, різних напрямів, течій, жанрів). Музей М.О. Булгакова в Україні (Київ).

(УС) Українські перекладачі творів зарубіжної літератури кінця XIX- початку XX ст.

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх перекладів творів (в окремих фрагментах і цілісно).


Учень (учениця):

розкриває зміну світоглядних та естетичних засад літератури і мистецтва на межі XIX-XX ст.;

виявляє характерні ознаки модерністських течій і явищ у художніх творах;

розуміє взаємодію романтизму і модернізму (на ранньому етапі модернізму), реалізму і модернізму (на зрілому етапі модернізму);

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

визначає та ілюструє текстовими прикладами риси їх індивідуального стилю;

виявляє у творах письменників провідні проблеми, теми, мотиви;

характеризує художні образи (персонажі, образ автора, образ ліричного героя або героїні), виявляє в тексті художні засоби їх створення;

аналізує твори різних родів і жанрів у єдності змісту та форми;

встановлює зв'язок творів письменників XX ст. з розвитком історії та культури;

виявляє елементи фольклору і міфу в прочитаних текстах, особливості авторської інтерпретації фольклорних і міфологічних елементів;

виявляє національне і загальнолюдське у творах письменників (на рівні тем, проблем, мотивів, образів, мови тощо);

висловлює власні судження щодо актуальних тем і проблем, образів і подій творів, аргументує свою думку прикладами з тексту, відповідними цитатами;

вміє вести полеміку щодо творів письменників;

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;

знає факти біографії і творчості письменників, пов’язані з Україною;

знає українські переклади творів, зіставляє їх з оригіналами (за умови володіння іноземною мовою);

здійснює пошуково-дослідницьку діяльність в галузі літератури (збирання відомостей про письменників, систематизація фактів, аналіз окремих літературних явищ, підготовка повідомлення, презентації тощо);

користується літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел (в тому числі Інтернет-ресурсами).


5
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Література 5-9 класи Авторський колектив
С. П. Фоміна, зав навчально-методичного кабінету світової літератури та російської мови Кіровоградського оіппо імені В. Сухомлинського...

Література
Методика та технологія профілактичної роботи з учнями з девіантною поведінкою. Матеріали роботи творчої групи/Авторський колектив:...

Дослідження морфогенетичних особливостей розвитку
Допоможемо дитині разом. Методичний посібник. / Авторський колектив: Л. Я. Кухаренко, Т. Ю. Островська, І. В. Пищита, М. Ю. Порохно,...

Всеукраїнський конкурс „Учитель року 20014” проводиться за такими...
Географія", "Світова література", "Початкові класи", "Трудове навчання", "Директор школи"

Конкурс «Осінній вернісаж»
Коментар: всього 38 класів, початкова школа – 18, середня – 17, старша – 3 класи. Охоплено 1-2 класи – 4 класи (128 учнів), 3-4 класи...

«Літературні казки»
«Українська література. 5-12 класи» (Автори: Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик та інші, за редакцією Р. В. Мовчан)

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Українська література:...
Р. В. Мовчан, Н. В. Левчик, O. A. Камінчук, М. П. Бондар, О. Б. Поліщук, М. М. Сулима, Л. П. Шабельникова, В. М. Садівська; керівник...

 Програма «Біологія. 7-11 класи». К. Перун; Ірпінь, 2005 (лише для основної школи 7-9 класи)
У статті розглядаються особливості викладання біології та екології у новому навчальному році. Даються рекомендації щодо оцінювання...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

1 день
«Два континенти» – це унікальний авторський інспекційний тур, який передбачає подорож по двох континентах: Європі І африці

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...

Навчальні програми для початкової школи (1-4 класи)
Оновлені навчальні програми для початкової школи (1-4 класи) затверджені Колегією Міністерства освіти І науки 4 серпня 2016 року

Література Урок №8 тема: Давня українська література. Розвиток писемності....
Мета: ознайомити школярів з особливостями розвитку давньої української літератури; її жанрами, тематикою, ідейно-художніми особливостями...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт