Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кольороепітети у повісті Михайла Чабанівського «Журавлинка» - Сторінка 3

Кольороепітети у повісті Михайла Чабанівського «Журавлинка»

Сторінка3/3
1   2   3

Висновок

Спираючись на наукові праці з вивчення семантичної структури одиниць лексичного складу мови Л. Булаховського, О. Потебні, О. Білодіда, Л. Лисиченко, Л. Мацько, С.Єрмоленко та інших науковців, розглядалося семантико-стилістичне значення кольоративів.

У даній роботі, присвяченій вивченню стилістичних функцій кольороепітетів у повісті ,,Журавлинка” слобожанського письменника Михайла Чабанівського, дійшли висновків, що специфіка індивідуального стилю митця заслуговує значної уваги з боку мовознавців.

У творі прозаїка кольоронайменування утворюють кількісно багате та різноманітне лексико-семантичне поле. Використання кольоративів супроводжується розширенням їх лексичного значення, функціонально-стилістичним оновленням семантики, в чому виявляється естетична функція мови, що є одним з чинників ідіостилю письменника.

Під час аналізу кольоративної лексики виявлено шість колірних лексико-семантичних полів. Центром усієї ідейно-образної системи мовної тканини майстра художнього слова традиційно виступає білий колір, що відрізняється багатством та довершеністю. Спектр білого поширюється на показ різних життєвих реалій. Білий колір – це символ жіночої краси, людської мудрості, чистоти й достатку, охайності – національних рис українців. Прикметники-кольороназви набувають романтично-чарівного звучання, надаючи прозовій мові поетичності, художності, витонченості.

Значне місце у кольоропластиці повісті письменника посідає синя барва з багатьма її відтінками, найхарактернішою стильовою ознакою якої є піднесено-романтичне змалювання пейзажів, зокрема водної стихії. Додаткові семи на позначення відтінків синього кольору, що надають образам поетичного звучання, стали справжнім надбанням української літературної мови.

Помітне місце серед кольороепітетів належить лексико-семантичному полю жовтого кольору, лексеми на позначення якого вдало індивідуалізують художню мову митця. Метафоричність колірних назв створює емоційний настрій, сприяє поглибленню асоціативних образів. Цілий ряд коло рем, що мають рідкісне, обмежене лексичне вираження в українській мові, у мові прозаїка ваблять новизною, оригінальністю.

Досить широко фігурує у повісті ,,Журавлинка” М. Чабанівського зелена барва, що характеризує безмежжя лісових просторів, водної стихії, у поєднанні з метафорою справляє надзвичайно сильний стилістичний ефект колірного домінування явищ, забарвлення яким не властиве. Колореми на позначення зеленої барви яскраво характеризують національні риси українців.

З метою відтворення навколишнього світу із його найрізноманітнішими реаліями М. Чабанівським використано яскраві, влучні епітети на основі червоної барви, за якими закріпилося позитивне значення. Лексеми уживані на означення ідеалу краси і в природі, і в людській зовнішності, а також багатства природних дарів. Кольоризми у різних граматичних вираженнях роблять оповідь живою, пристрасною. Колореми на позначення відтінків червоного є вдалим вкрапленням свіжості, ніжності тонів у кольоропластику художньої мови письменника-прозаїка.

Має місце у повісті М. Чабанівського чорний колір з певними тонами, який найчастіше властивий пейзажним реаліям, зокрема небу, мороку, водній стихії. Чорний колір у зовнішності людини притаманний позитивним персонажам – це одна з рис ідіостилю прозаїка. Кольороназви стають символом чоловічої та жіночої краси, що є визначальним у характеристиці українців, їх ментальності.

У творі М. Чабанівського ціла палітра сем із суфіксами, які позначають різноманітність колірних позначень. Кольоризми вживаються для характеристики зовнішності людини, конкретних матеріальних реалій та пейзажних полотен, набувають позитивної оцінки, передають приємно-емоційний настрій.

Прозову кольоропластику повісті ,,Журавлинка” М.Чабанівського збагачують складні прикметники, що у більшості випадків є засобом портретної характеристики, виконуючи естетичну функцію. Семантично-яскравими виступають лексеми на позначення пейзажних картин, підсилені метафорою та персоніфікацією.

Оригінальною індивідуальною знахідкою поетики майстра є новотвори, які характеризують пейзажі та рослинні образи, цілком своєрідні, неповторні.

Отже, з дослідженого зрозуміло, що завдяки природному таланту

М. Чабанівський оперує великою кількістю кольорів і створює значний за обсягом кольоративний словник, який визначає риси ідіостилю письменника і є помітним явищем в історії української літературної мови. У мовній тканині повісті ,,Журавлинка” колірна розмаїтість слугує не тільки реалістичному зображенню дійсності, а й утіленню естетичних смаків через створення типового пейзажу і зовнішності персонажів як уособлення рис народної ментальності. Максимально використовуючи стилістичні можливості лексичного матеріалу, автор досягає створення колориту оповідної манери, необхідного для реалізації ідейно-образного задуму. Кольоративна лексика в мовотворчості Михайла Чабанівського – важливий елемент увиразнення оповіді, її індивідуалізації, приклад невичерпних стилістичних можливостей слова, що надає художній мові митця співзвучності з найкращими зразками української лірико-романтичної прози.


Список використаної літератури
1. Білодід І.К. Сучасна українська літературна мова. – К.; Наукова думка,

1973. – 396 с.

2. Булаховський Л.А. Нариси з загального мовознавства. – К., 1959. – 308 с.

3. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. – М.:

Изд-во АНССР, 1963. – 225 с.

4. Деравчук С. Функціонально-семантичний статус епітетів у конфесійному

стилі // Дивослово. – 2003. -№1. – с.17-19.

5. Дорошенко С.І. Загальне мовознавство. – К.: Центр.

6. Єрмоленко С.Я. Культура української мови. Довідник / За ред. В.М. Руса-

нівського. – К.: Либідь, 1990. – 302 с.

7. Жирмунський В. Введение в литературоведение: Курс лекцій. – СПб, 1996.

- 440 с.

8.Коваль А.П.Практична стилістика сучасної української мови. – К.: Вища

школа, 1987. – 305 с.

9. Ковальова Т. Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії

поч. ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Х., 1999.

10. Ковальова Т. Психологічна зумовленість кольорової гами у поетичному

мовленні // Лінгвістичні дослідження: Науковий вісник. – ХДПУ іме-

ні Г. Сковороди. – Вип. 3. – Х., 1997. – С.81-86.

11. Ковальова Т. Трансформація фольклорних кольорових образів в

українській поезії початку ХХ ст.. // Лінгвістичні дослідження:

Науковий вісник. – ХДПУ імені Г. Сковороди. – Вип. 3. – Х., 1997. –

С.81-86.

12. Лисиченко Л.А. Лексико-семантична система української мови. –

Х. – 2003. – 149 с.

13. Лисиченко Л.А. Лексикологія сучасної української мови. Семантична

Структура слова. – Х., 1997.

14. Литературный енциклопедический словарь / Под общ. ред.

В. Кожевникова, П. Николаева. – М.: Прогрес, 1991. – 681 с.

15. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови:

Підручник / За ред.. Л.І. Мацько. К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

16. Мостова А. Домінанти стилю Михайла Чабанівського: Дипломна робота.

ХНПУ ім. Г. Сковороди. – Х., 2007.

17. Новий український тлумачний словник / За заг. ред. В.В. Дубічинського. –

Х.: Книжковий клуб, 2008. – 608 с.

18. Осипчук Н. Зелений явір Михайла Чабанівського // Українське слово. –

2007. – 324. – с.14.

19. Петленко Л. Кольороепітети у прозі Григора Тютюнника // Дивослово. –

2009. №3. – с.16-21.

20. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – 3-тє

видання. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

21. Путівник у фондах відділу рукописів / За ред.. С.А. Гальченка,

М.Г. Жулинського. Інститут літературознавства ім. Т.Г. Шевченко

НАН України. – К., 1999. – С.661.

22. Сперкач В.М. Миті життя. З родинного альбому: Докум. фільм, 2005.

23. Субота Л. Образні значення, які характеризують людину, у статичному та

динамічному аспектах: Автореф. дис. … канд. філол. наук. – Х., 2000.

24. Чабанівська Л. Яблуневий батьків садочок // Літературна Україна. – 2000.

- №23. – С.7.

25. Чабанівська-Хорозова О. Син землі і неба // Українська літературна

газета. – 2010. – 320. – С.2.

26. Чабанівський М. Журавлинка. – К.: Український письменник, 2010.

27. Чабанівський М. Земля журавлиних ключів. – Радянський письменник.:

Київ, 1973.

28. Чабанівський М. Зелена чаша. – К.: Веселка, 1960.

29. Чабанівський М. Катюша. – К., 1969.

30. Чабанівський М. Стоїть явір над водою. К.: Дніпро, 1971.

31. Шудря М. Журавлиний ключ вірності // М. Чабанівський. Журавлинка. –

К.: Український письменник, 2010. – С.3-10.

Додаток
Словник кольороназв, що функціонують у повісті «Журавлинка» М.Чабанівського
1.Біленький.

2.Білий.

3.Білобровий.

4.Білолиций.

5.Біло-червоний.

6.Білорукий.

7.Бронзовий.

8.Брунатний

9.Бузковий.

10.Бурштиновий.

11.Голубоокий.

12.Жовтава.

13.Жовтогарячий.

14.Жовтий.

15.Зелений.

16.Золотавий.

17.Золотий.

18.Золотисто-коричневий.

19.Золотоволосий.

20.Золотокосий.

21.Карий.

22.Коричневий.

23.Кумачевий.

24.Попелясто-сірий

25.Рожевий.

26.Рудий.

27.Русявий.

28.Сивий.

29.Сивобородий.

30.Сивовусий.

31.Сизий.

32.Синій.

33.Синьо-блакитний.

34.Синьокутник.

35.Синюватий.

36.Сірий.

37.Сіроокий.

38.Смолистий.

39.Смуглявий.

40.Сріблястий.

41.Срібний.

42.Срібноголовий.

43.Червоний.

44.Червоно-жовтий.

45.Червонощокий.

46.Чорний.

47.Чорноокий.

48.Чорноцвітний.


1   2   3

Схожі:

Методична розробка уроку з української літератури на тему: «Життєвий...
М. Коцюбинcького та усвідомити їх вплив на творчість митця, на суть його світогляду та літературно – естетичних поглядів, дослідити...

Правила прийому до Київського державного інституту декоративно прикладного...
Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва І дизайну імені михайла бойчука в 2014 році

Г. Квітка-Основ’яненко. Батько української прози, один з перших у...
Аруся», розширити знання про літературний напрям, течію; визначити ознаки сентименталізму й реалізму в повісті «Маруся», розвивати...

Дослідження є вивчення життя, побуту та звичаїв гуцулів у повісті...
Вступ с

А. Чайковський «За сестрою». Коротко про митця. Відтворення історичних...
Тема А. Чайковський «За сестрою». Коротко про митця. Відтворення історичних подій. Напружений динамічний сюжет героїко – романтичної...

Літературно-дослідницький проект «фольклорно-міфологічні джерела...
Тема. Літературно-дослідницький проект «фольклорно-міфологічні джерела образності у творчості м. Коцюбинського (на матеріалі повісті...

Імені михайла бойчука
«Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».Інститут такожздійснює науково-дослідницьку, культурно-виховну,...

Вивчення творчості михайла старицького
Творчість М. Старицького – значний крок вперед у розвитку української мови, у поширенні тематичного виднокругу української літератури,...

Кз «Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
У сучасному освітньому просторі України значна увага приділяється новим формам І методам організації навчально-виховного процесу...

Урок закріплення та застосування знань, умінь І навичок
Тема. Ярослав Стельмах. "Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера". Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків головних...

Уроку. Втілення в образі Тараса Бульби кращих рис запорозького козацтва
Обладнання: ілюстрації до повісті М. Гоголя «Тарас Бульба», мультимедійна презентація за темою, екран, проектор, ноутбук, епіграф,...

Бібліографічний покажчик Суми
Великі українці. Михайло Грушевський : до 150-річчя від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського / уклад. В. О. Шарко; відп...

Сценарій Михайла Степанського
На території автостанції постамент з назвою міста донецьк. Вдалині можна побачити висотки спального району. Небо затягнуте хмарами,...

Зразок
Червоній в місті Харкові, право власності на яку зареєстроване на ім’я Ваніна Сергія Леонідовича, та визначити вартість цієї квартири...

Все життя з тарасом шевченком
К., 1977, т. ІІ, ст. 274) сказано: “Трахтемирів – містечко Канівського пов. Київської губ. (тепер с. Трахтемирів, Канівського р-ну,...

От нащо казки з нещасливим закінченням?
Мета: дослідити жанрові особливості повісті-казки, знайти казкове й реалістичне у творі, особливості часопростору; розвивати вміння...

Флорида в. П. Половинчук флорида рома н книга перша
В. П. Половинчука. Повісті «Від хулігана-пастушка – до академіка», «Закоханий хабарник», «У кожного своя доля», «Любов педагогічна»,...

Київ Видавництво імені Олени Теліги 2005 ббк 63. 3 (4пол-укр)6 с 34
Автор у хронологічній послідовності зібрав І упорядкував відомості про істо­ричні події, які сприяли виникненню польсько-українських...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт