Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Продуктивного навчання

Продуктивного навчання

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ


ДОПОВІДЬ

НА РАЙОННОМУ СЕМІНАРІ

ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ


ЯХНОВЕЦЬ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА,

ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ТА ЛІТЕРАТУРИ,

ІЛАРІОНІВСЬКА СЗШ

смт. Іларіонове

Мистецтво навчання не потребує нічого іншого,

ніж умілий розподіл часу, предметів і методів.

Я.А.Коменський

Наш світ стає складнішим і динамічнішим, тому інтеграція в сучасне суспільство й пошук свого місця в житті вимагають від кожної людини дедалі більших зусиль і компетенцій. Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання в старшій школі

передбачають оновлення змісту навчання з орієнтацією на ключові компетентності , оволодіння якими допоможе учням вирішити проблеми в майбутньому професійному та соціальному житті. Концепція мовної освіти в

Україні орієнтує на виховання національної особистості , громадянина, людини, яка шанує українську мову як державну, дбає про належний рівень мовної культури.

На думку відомих російських учених В.Ледньова та А.Хуторського

«вирішення даної проблеми можливе в переході від навчання ,, як передачі

знань учню,, до продуктивної освіти, коли накопичення знань учня відбувається в процесі створення ним власних освітніх продуктів – гіпотез, досліджень, творів, правил, живописних картин, а віднедавна - і комп’ютерних програм.

Особистісний освітній розвиток учня – його знань, почуттів, здібностей, досвіду в цьому разі відбувається одночасно із залученням його в наукові й культурно – історичні процеси, як повноправного учасника.

Технологія продуктивного навчання надає можливості навчання на основі практичного життєвого досвіду, що допомагає школярам в їхньому професійному пошуку, розв’язанні соціальних, освітніх, психологічних і культурних проблем. Міжнародні дискусії щодо освіти сприяли визначенню важливих складових продуктивного навчання, одна з яких визначає продуктивне навчання як процес освіти, метою якого є розвиток особистості в співтоваристві, а також удосконалення самого товариства. Цей процес спрямований на успішність у діяльності, орієнтованій на результат, та осмислення цієї діяльності в групі учнів за підтримки педагогів.

Продуктивне навчання - це навчання, яке зорієнтоване на реальний зв'язок освіти з життям, воно відкриває перспективу молодим людям за допомогою своїх знань і вмінь знайти в майбутньому роботу, домогтися персональних успіхів у подальшому житті.

Основними цілями продуктивного навчання є :

 • створення комплексу оптимальних умов для розвитку особистості учня;

 • створення у навчально – виховному процесі цілісної системи знань, умінь,

навичок;

 • максимальне пристосування освіти до потреб людини;

 • набуття учнями життєвих умінь, що ініціюють особистісне зростання та індивідуальний розвиток, міжособистісне спілкування, взаємодію та самовизначення;

 • отримання конкретного продукту в результаті самостійної предметної діяльності учня згідно із загальними вимогами навчання;

 • створення діяльнісного підходу до навчання , формування в учнів умінь утверджувати себе через постійну продуктивну діяльність;

 • міжсубєктивні , партнерські взаємини педагога і учня.

Сьогодні учень повинен повернутися зі школи з певними результатами. Вважаю, щоб цей результат дійсно був і був він ефективним, необхідна більша інтеграція теоретичного навчання в практичний досвід. Школа покликана максимально реалізувати головні принципи продуктивної освіти:

  • служіння дитині;

  • глибоке знання природи дитини, законів її розвитку і виховання;

  • демократизація;

  • гуманізація;

  • національний характер;

  • вільний вибір;

  • самоосвіта;

  • індивідуальність;

  • продуктивність, результативність.


У процесі продуктивного навчання рекомендовано використовувати різні методи і форми (рольові ігри, навчання в групах, вправи, що містять інформаційні та комунікативні медіа технології). Також актуальними є методи , що оцінюють уміння і здатність використовувати одержані знання в реальній дійсності (тестування, есе (реферати), портфоліо , проектна діяльність). Слід зазначити, що поняття діяльності є центральним у продуктивному навчанні. Завдяки залученню до реальних життєвих ситуацій учні стають активними в тій сфері, яку вони обрали самі. Разом із педагогом вони планують та реалізовують одержувану індивідуальну освітню програму, осмислюючи і узагальнюючи свій досвід. Учитель покликаний підтримати самостійне навчання школяра шляхом стимулювання, порад і якісного оцінювання, досягаючи особистості, яка навчається відкривати для себе й реалізовувати свою навчальну діяльність.

Із зазначених вище у своїй практиці перевагу віддаю груповим методам навчання, бо необхідність індивідуалізації доповнюється саме груповим навчанням. Помічено, що саме в межах малої групи учні здобувають досвід елементарної комунікації з однолітками з метою самовизначення й здобуття почуття особистої гідності. Вважаю, що такий вид роботи сприяє зацікавленості кожного учня в результатах навчальної діяльності і всього класу. Організовуючи таку роботу, доцільно заздалегідь планувати роботу в команді, що дає можливість школярам вільно оперувати програмовим матеріалом. Також за таких умов учні розуміють, що від їхніх знань залежить результат групи, відчувають власну причетність до загальної справи та власну відповідальність.

Самоосвіта кожного учасника групи потребує презентації та одержання результатів кожним, формування навичок ведення дискусії, обміну думками,

уміння аргументувати свою думку, що на сьогодні є дуже актуальним, уміння виявити своє бачення проблеми, щоб особистий досвід, критично проаналізований, став корисним для інших.

Основне покликання вчителів, і словесників зокрема, в системі продуктивного навчання:

  • наставник і співробітник;

  • компетентний консультант;

  • партнер у плануванні, аналізі й оцінці навчання;

  • організатор учіння ( індивідуальної пізнавальної діяльності школяра через колективні форми роботи );

  • координатор;

  • науковий керівник індивідуального проекту;

  • керівник групи;

  • посередник між дитиною, учнівським колективом, громадськістю;

  • особистий радник, учитель життя.

Основні позиції учня в системі продуктивного навчання :

  • суб’єкт діяльності;

  • дослідник проблеми;

  • учень – творець, співрозмовник;

  • самостійний отримувач знань;

  • рецензент;

  • організатор умов саморозвитку при взаємодії з педагогом;

  • проектувальник свого життя.

Основна продукція учнів:

  • навчання;

  • гіпотези, дослідження, твори, правила, комп’ютерні програми, рекомендації щодо виконання;

  • установки учнів, рекомендації, як поліпшити, досягти, як вчинити, зберегти, взаємодіяти, вдосконалювати;

  • знання, навички, досвід, ідеї, практичний результат;

  • науково – дослідницькі роботи, експериментальні вправи тощо.

На мою думку, весь мовний матеріал на уроках словесності повинен бути репрезентований зразковими текстами, бо саме сприйняття текстів – взірців – обов’язкова умова сучасного уроку. При створенні власних висловлювань допомагаю учням сприймати, аналізувати тексти різних стилів, будувати тексти

різних стилів, типів і жанрів. Слід зазначити, що сучасна методика активно популяризує ідею проведення уроків на текстовій основі, що забезпечує сприйняття й відтворення тексту в єдності змісту (смислу) і форми.

У своїй щоденній педагогічній діяльності не забуваймо й про те, що особливістю сучасного уроку є співвідношення теорії і практики в навчальній діяльності школярів. Це один із пріоритетів Концепції мовної освіти в 12- річній школі. Таке співвідношення теорії і практики зумовило наявність наскрізних змістових ліній мовного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» - мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна(стратегічна)

у Державному стандарті мовної освіти. Таким чином, для уроків словесності залишається актуальним і модуль – блокове компонування теоретичного матеріалу, його «стиснення» й активна опора на принцип наступності.

Однією із особливостей сучасного уроку мови та літератури залишається реалізація внутрішньо і міжпредметних зв’язків, що передбачено чинними програмами. Реалізація міжпредметних зв’язків впливає на осмислення учнями функцій мови та літератури, насамперед, комунікативної, пізнавальної (когнітивної), морально – етичної, естетичної, розвивальної, особистісно визначальної.

Отже, сучасний навчальний процес орієнтований саме на учня, чому повинні підпорядковуватися педагогічні технології, тобто « продумані у всіх деталях моделі спільної педагогічної діяльності по проектуванню, організації та

проведенню навчального процесу із обов’язковим забезпеченням комфортних умов для учнів і вчителів»- В.Монахов.

У поняття « технологія» входять :

- цільова спрямованість;

- наукова ідея, на якій ґрунтується дана технологія;

- системи взаємодій учителя і учня;

- критерії оцінки результатів;

- одержані результати.

В останні роки понятійний простір педагогіки освоюється суміжними науками. У процесі пошуку визначення, яке б відображало зміст навчання, з’явився термін «інтерактивне навчання». Інтерактивність, як безпосередній діалог, набув у сучасній педагогіці особливо актуального значення. Інтерактивне навчання – це навчання, заглиблене у спілкування, в основі якого

лежить принцип особистісно орієнтованого навчання, безпосередньої участі кожного учасника занять як шукача шляхів і засобів розв’язання проблем. Цю думку підтверджує судження Курта Левіна : «Легше змінити індивідів, які зібрані в групу, ніж змінити кожного із них окремо». У цьому й полягає найважливіша особливість інтерактивного навчання - процес навчання відбувається в груповій спільній діяльності. Цьому сприяють такі технології навчання :

 • «Спільний проект» - кожна група отримує своє завдання;

 • «Пошук інформації» - командний пошук додаткової інформації;

 • «Коло ідей» - представлення групами ідей по черзі;

 • «Акваріум» - показове обговорення проблеми однієї з груп та подальше обговорення рештою;

 • «Мікрофон» - кожний по черзі швидко висловлює свою думку;

 • «Мозковий штурм» - швидке висловлювання ідей усіма членами групи та вибір найбільш аргументованого;

 • «Ажурна пилка»- попереднє вивчення матеріалу вдома у групах із розв’язанням 4 - 5 проблем, обговорення в групах і повернення у попередні групи для обміну інформацією;

 • «Рольова гра» - розігрування певної ситуації за чітко визначеними ролями та ін.

За висновками психологів, впровадження таких та інших інноваційних технологій дає найбільш вагомий результат. Підвищенню ефективності навчання мови і літератури сприяють і такі форми роботи, як лінгвоестафети, літературні та мовні естафети, рольові та ділові ігри, ігрові проекти, які доцільно проводити на різних етапах уроку. Так під час актуалізації опорних знань можна використовувати гру «Мовна квітка», «Мовна мозаїка», мовну чи літературну вікторину, «Четверте зайве», «Подорож у казку», розумову гімнастику та ін. На уроках літератури на цьому етапі рекомендовано проводити гру « Найуважніший» :

 • з якого твору взята фраза ?

 • кому з героїв вона належить?

 • кого з героїв твору стосується?

 • упізнай поезію;

 • тести «Закінчи речення»;

Для того, щоб урізноманітнити роботу на уроці, викликати живий інтерес до вивчення теми, сприяти розвитку зв’язного мовлення, самостійну роботу змінюю усним завданням. Наприклад, пригадати прислів’я, фразеологізми, які б стосувалися теми .( Правда дорожча над усе. Спокійніше працюй – швидше буде та ін). Такий вид роботи як «Завдання мудрої сови», передбачає редагування фрагменту тексту, його запис без помилок.

Як один із багатьох методів інтерактивної діяльності заслуговує на впровадження «Кейс – метод» (Case study), метод аналізу ситуацій. В основу кейс - методу покладені концепції розвитку розумових здібностей та систематизації матеріалу.

Суть методу полягає у використанні конкретних випадків( ситуацій, історій, тексти яких називаються ,,кейсом,,) для спільного аналізу, обговорення

або вироблення рішень учнями з певного розділу, теми навчання дисципліни

чи виховної теми. Цінність даного методу полягає у тому, що він вдало суміщає навчальну, аналітичну та виховну діяльність. До такого виду діяльності позитивно ставляться і школярі, які вбачають у ньому ділову гру,

яка розвиває самостійність суджень, тверджень, забезпечення засвоєння теоретичних положень і формування навичок практичного використання опанованого матеріалу.

Аналіз опрацьованих на уроці ситуацій істотно впливає на розвиток школярів, робить їх дорослішими у своїх очах та ін., формує інтерес та позитивну мотивацію щодо навчання та участі в самому навчальному процесі ,

а також певні компетентності. Робота над кейсом передбачає:

- розбір конкретних ситуацій з певного твору, що включає і самостійну роботу;

- «мозковий штурм» у межах малої групи;

- публічний виступ із представленням і захистом запропонованого рішення.

Цей метод не потребує великих матеріальних і часових витрат та допускає варіативність навчання. Проблемна ситуація може бути висвітлена як при вивченні нової теми, як у викладенні нового матеріалу, так і може застосовуватися з метою узагальнення.

Складені заздалегідь кейси учні одержують не пізніше, як за день до заняття. Учні кожної групи самостійно розглядають кейс, підбираючи додаткову інформацію та літературу для його вирішення. Учні мають право використовувати допоміжну літературу, підручники, довідники, що формує у них навички роботи з книгою та вміння відшукувати та оперувати необхідною інформацією. Досвід засвідчує, що застосування вчителем кейс – методу стимулює індивідуальну активність школярів, формує позитивну мотивацію до навчання, зменшує кількість ,,пасивних,, учнів, забезпечує розвиток критичного мислення, високу ефективність навчання .

Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й зрозумілих методів і технологій

навчання. Вищезазначений у доповіді перелік цих методів є досить широким,

їх можливості – різноплановими , тому доцільно окреслити провідні напрями, визначивши для себе, що єдиного рецепту на всі випадки життя не існує. Потенціал же продуктивних методик та технологій є дуже високим і реалізація його безпосереднім чином впливає на досягнення такого результату навчання як компетентність. Тому «продуктивні» - означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні знання та уміння. Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та умінь, володіючи якими, випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя.

Отже, методи продуктивного навчання покликані формувати рівень соціальної зрілості учнів, подолання прірви між освітою і життям. Ці процеси

створення учнем і вчителем результатів навчання забезпечують, що є важливим,

самовизначення школяра та його особистісний розвиток. Тому сучасний урок слід розглядати як складну організаційно – педагогічну систему, що включає взаємопов’язані компоненти, у центрі якої знаходяться суб’єкти навчально – виховного процесу – учні .

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє...
України в Європейське та світове співтовариство. Реформування освіти передбачає організацію такого навчально-виховного процесу, який...

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма
Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Методи навчання каліграфічного письма учнів
Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути...

Теорія І практика проблемного навчання історії теоретичні основи проблемного навчання
Мета активізації шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння понять І навчити системі розумових дій...

Доповідь на тему: «Креативна система навчання англійської мови»
Розглядається креативна система навчання, яка базується на засадах гуманістичної психології І пов'язана з теорією розвивального навчання;...

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Складання плану уроку виробничого навчання Мета
Мета: формувати практичні навики із планування уроків виробничого навчання; формувати досвід роботи з плануючою документацією та...

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Вступ
...

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Ої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Урок навчання грамоти. Читання Закріплення букви «зе». Відпрацювання...
Автори розкривають методику навчання з використанням інноваційних методів, які допомагають вчителю зробити процес навчання цікавим,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт