Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

РЕЦЕНЗІЯМЕТА ДОСВІДУ - Продуктивного навчання

Продуктивного навчання

Сторінка4/6
1   2   3   4   5   6

РЕЦЕНЗІЯ
МЕТА ДОСВІДУ : формування національної особистості, яка характеризується

свідомим ставленням до вивчення предметів словесності,

розвиненим інтелектом, а отже, й мовленнєвою пам’яттю,

мовним чуттям; створення оптимальних умов для розвитку

пізнавальної діяльності, комунікативних умінь і навичок та

творчого потенціалу особистості; сприяння особистісній

взаємодії школярів у груповому співробітництві; надання

учням можливостей самореалізуватися.

Методологічну основу досвіду складають:

  • впровадження технологій продуктивного навчання на уроках української мови та літератури;

  • особистісно – діяльнісний та системно – цілісний підходи до системи співробітництва на уроках словесності;

  • концепція національної освіти у загальноосвітніх закладах України.

Досягнення поставленої мети

  • забезпечить цілеспрямоване й системне засвоєння учнями навчального матеріалу;

  • створить умови для розвитку пізнавальних інтересів, творчої особистості школяра;

  • зробить можливим самостійне здобуття необхідних знань, уміле застосування їх на практиці для розв’язання нагальних проблем;

  • сприятиме інтелектуальному вдосконаленню учнів, розвитку комунікативних умінь і навичок шляхом експериментів та співробітництва, систематизації та конкретизації;

  • сприятиме формуванню здатності критично мислити, бачити труднощі й шукати шляхи їх подолання.


У представленій вчителем роботі описані структура і методика проведення сучасного уроку, а саме : визначені його етапи та змістовий, технологічний блоки та цілепокладання. Визначальними рисами практичної діяльності вчителя з обраної теми є особистісно орієнтований підхід, індивідуалізація й диференціація навчання, орієнтація на конкретного учня, його потенційні можливості як партнера, який свідомо здобуває знання, розвиває здібності , набуває досвіду спілкування в пошуковій колективній роботі, в діалозі, аргументовано відстоює власну думку. На уроках створюється атмосфера співробітництва та доброзичливості, що сприяє інтелектуальному розвитку учнів, вільному обміну думками, реалізації їх пізнавальних потреб та інтересів. У творчому пошуку достатньої уваги надається питанню методики, практичної спрямованості, формуванню національної свідомості як під час проведення уроків, так і у позакласній діяльності.

Наводяться методичні розробки проведення сучасного уроку різних типів. Зразки планування системи уроків з української літератури в 11 класі з теми « О. П. Довженко. Вивчення життя і творчості», дать можливість стверджувати, що належної уваги вчителем надається літературно – художній освіті учнів як важливій передумові їхньої самостійної продуктивної діяльності, розвитку творчої уяви, образного мислення. Широко залучається до конкретного аналізу сам текстовий матеріал художніх творів, літературно – критичні статті, фактичний матеріал з вивченої теми. Вдало аналізуються образи – персонажі , характери героїв творів, робиться це з належним теоретичним заглибленням.

Стосовно методики вивчення художнього твору можна твердити, що його прочитання ведеться у напрямку «від змісту до форми», поєднуються проблемний і пообразний аналіз. Стверджуючи тезу, що «у художньому творі немає нічого зайвого», вчитель не обходить увагою ні образи – типи, ні окремі деталі їх творення, деталі зовнішнього і внутрішнього світу героїв, бо саме і через них пізнається цілісність твору, розкривається поєднання світу людини і світу природи.

Отже, рецензована робота має практичне значення згідно вимог, поставлених в освітніх Програмах з української мови та літератури, які зобов’язаний здійснювати у своїй педагогічній практиці учитель – словесник на сучасному етапі вивчення рідної мови.

АНОТАЦІЯ

Актуальність обраної вчителем теми «Впровадження інноваційних технологій з метою розвитку комунікативних умінь і навичок учнів на уроках української мови та літератури» визначається, в першу чергу, соціальною потребою сучасного життя. Суспільству потрібна високоосвічена особистість, яка усвідомлює необхідність знань, орієнтується в потоці інформації, може реалізувати одержані знання у повсякденному житті, особистість зі сформованими морально – духовними цінностями, яка вільно володіє всіма багатствами рідної мови. Тому гуманітарні дисципліни, зокрема українська мова та література, відіграють чи не найбільшу роль у формуванні світогляду, моральних якостей, духовності молодого громадянина країни.

Основою сучасного уроку є взаємодія учителя і учня, бо навіть добре продуманий урок із цікавим змістом, із урахуванням сучасних педагогічних та методичних завдань не може бути повноцінним, якщо не буде створено атмосфери співробітництва.

Характеристика

Базилевського Олександра

Юрійовича,1993року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул. Щорса,57


Базилевський Олександр, маючи добру поведінку,

виявив хороші здібності у засвоєнні предметів шкільної

програми. Має добрий загальний розвиток, достатню пізнавальну активність. Під час навчального процесу працює послідовно та рівномірно, прослідковується систематичність у виконанні завдань. На уроках організований та дисциплінований. Навчальні заняття відвідував систематично.

Учень має спокійний, урівноважений характер. Доброзичливий у стосунках із однокласниками, уміє знаходити з ними порозуміння, товариський. Тактовний зі старшими. Має життєві орієнтири, прагне їх досягнути.

Олександр брав участь у громадському житті класного колективу та суспільно корисній діяльності. Протягом кількох років відвідував шкільну спортивну секцію, брав участь у спортивних змаганнях шкільного та районного рівнів.

Батьки підтримують зв'язок зі школою, контролюючи стан навчання та поведінку сина.

Директор школи / Н.О.Гончар /

Класний керівник / Ю.О.Яхновець/

Харакеристика
Бірюча Вадима Віталійовича,

1992 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою :

сел. Іларіонове, вул. Чехова,33


Бірюч Вадим, маючи зразкову поведінку, виявив хороші та відмінні знання у засвоєнні навчальних предметів. Зарекомендував себе як дисциплінований, уважний учень. Має добрі розумові здібності і обізнаність, розвинені стійка увага та пам’ять. Виявляє інтерес до набуття знань, під час навчального процесу працює послідовно та наполегливо, систематично готується до занять. Організований та дисциплінований. Шкільні заняття відвідував систематично.

За характером учень спокійний, урівноважений, стриманий. Доброзичливий і товариський у колективі, комунікабельний. Уміє вислухати і врахувати думку іншого, зробивши правильні висновки. Вадим має авторитет серед однокласників та позитивний вплив на них. Тактовний і ввічливий у спілкуванні зі старшими.

Учень завжди був активним у громадському житті класу і школи. Брав участь у підготовці та проведенні шкільних позакласних заходів. Має добре розвинені трудові навички, добросовісно і якісно виконує доручення трудового характеру, завжди уміє надати консультацію та підтримку у виконанні роботи. Систематично відвідує спортивні секції, брав участь у спортивних змаганнях різних рівнів Директор школи /Н.О.Гончар/ Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Бута Богдана Сергійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел.Іларіонове, вул.8 Березня,13


Бут Богдан, маючи зразкову поведінку, виявив хороші і відмінні знання та здібності у вивченні навчальних дисциплін. Зарекомендував себе як старанний, уважний і відповідальний учень. Завдяки своїй наполегливості та організованості домігся високого рівня знань. На уроках активний і дисциплінований. Надає перевагу предметам точного циклу.

Учень характеризується доброю поведінкою у колективі, з розумінням ставиться до однокласників, товариський. Має позитивний емоційний настрій. Прислухається до рекомендацій і поважає думку інших. Емоційний, комунікабельний, виявляє турботу і повагу до однокласників. Ввічливий і тактовний у спілкуванні зі старшими.

Богдан завжди відповідальний, добросовісний і сумлінний у виконанні громадських доручень. Учень має добре розвинені трудові навички, тому уміє якісно і продуктивно трудитися. Відповідальний у виконанні доручених справ. Дисциплінований, свідомий у виконанні правил життєдіяльності.

Систематично займається спортом, відвідує шкільні спортивні секції та секції ДЮСШ. Активний учасник спортивних змагань різних рівнів. Завжди акуратний, охайний, підтягнутий.

Директор школи /Н.О.Гончар/ Класний керівник /Ю.О.Яновець/


Характеристика

Дінайчука Олексія Андрійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Павлоградська ,14а

У процесі навчання Дінайчук Олексій виявив хороші здібності у засвоєнні навчальних дисциплін. Має добре розвинені пам'ять і мислення, стійку увагу, достатньо високу пізнавальну активність та навчальний творчий потенціал. Із зацікавленістю ставиться до виучуваного матеріалу. Особливі навчальні здібності та творчу активність виявляє при вивченні інформатики. На уроках уважний і дисциплінований.

Заняття відвідував систематично.

За характером Олексій спокійний, урівноважений.

Доброзичливий і товариський у стосунках з однокласниками,

комунікабельний. Ініціативний у налагодженні взаємодії, легкий

у спілкуванні, завжди намагається знайти порозуміння. Учень

виявляє увагу до товаришів, здатний позитивно впливати на них.

Завжди має свою думку та поважає думку інших. Тактовний і

ввічливий у спілкуванні зі старшими.

Учень активний у громадському житті класу та школи,

вдало працював над музичним оформленням та комп’ютерною

підтримкою позакласних шкільних заходів.Має добре розвинені

трудові навички, добросовісно і якісно виконує доручення

трудового характеру. Систематично відвідував заняття спортив

них секцій,брав участь у змаганнях різних рівнів з окремих видів

спорту.


Директор школи / Н.О.Гончар /
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Зайця Євгенія Вікторовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,вул.Крупської,17

Заяць Євгеній за період навчання виявив хороші

здібності у засвоєнні предметів шкільного циклу. Має добрий

розумовий розвиток, глибоку пам'ять, розвинене зв’язне мовлення і логічне мислення. Із зацікавленістю ставиться до предметів природничо – гуманітарного циклу, має ґрунтовні знання з історії, але пізнавальна активність достатньо висока на всіх уроках. Євгеній – активний учасник та переможець шкільних, районних і обласних предметних олімпіад з історії, правознавства, хімії. Шкільні заняття відвідував систематично. Наполегливий у досягненні поставленої мети.

Учень характеризується доброю та стриманою, врівноваженою поведінкою у колективі. Виявляє доброзичливість та товариськість, комунікабельний. Користується повагою та авторитетом серед однокласників. Має задатки лідера та позитивний потенціал і вплив на однолітків. Переважає добрий настрій, спокійний емоційний стан. Ступінь розвитку вольових рис добрий, самооцінка реальна. У спілкуванні зі старшими виявляє ввічливість і тактовність, доброзичливість.

Євгеній - активний учасник громадського життя класного колективу та шкільного самоврядування. Обирався Президентом шкільного парламенту. Уміє добре трудитися та організувати колектив на виконання доручених справ. Систематично займається спортом, активний учасник спортивних змагань різного рівня.

Директор школи /Н.О.Гончар/

Класний керівник /Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Козловського Ігора Сергійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове, вул.Красіна,14а/3

За період навчання Козловський Ігор виявив добрі задатки і здібності у засвоєнні навчальних дисциплін шкільної програми та достатню пізнавальну активність. Добре розвинені мислення і пам'ять. Має певний навчальний творчий потенціал і виявляє творчу активність у таких напрямках, як спорт, музика. Розвинені робочі навчальні навички. Шкільні заняття відвідував систематично, не пропускаючи уроків без поважних причин

Ігор за характером емоційний, активний, енергійний, не буває байдужим до всього, що відбувається у колективі. Уміє товаришувати та підтримувати стосунки з однокласниками, має широке коло друзів і має бажання перебувати в колективі. Уміє організувати колектив, внести суттєві зміни та корективи у його діяльність. Виявляє самостійність у поведінці. Соціальна характеристика: впевнений, наполегливий, доброзичливий. Здатний вислухати і врахувати чужу думку та зробити позитивні висновки. Самооцінка школяра реальна, Ігорю властиві оптимізм, товариськість, бадьорість, почуття гумору.

Учень завжди активний у громадському житті класу та школи. Незмінний організатор та учасник шкільних вечорів. Систематично займається спортом, відвідує спортивні секції, активний учасник змагань.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник

/Ю.О.Яхновець/

Характеристика

Сови Артема Валерійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,

вул. Боженка,19/21


У процесі навчання Сова Артем виявив хороші здібності у засвоєнні предметів шкільної програми. Зарекомендував себе як старанний і уважний учень. Має добре розвинені пам'ять і логічне мислення, стійку увагу, достатньо високу пізнавальну активність та навчальний творчий потенціал. Цікавиться виучуваним матеріалом, уміє організувати та систематизувати свою роботу, зробити правильні висновки та дати об’єктивну оцінку тому, що вивчається. Віддає перевагу дисциплінам математично – природничого циклу. На уроках уважний і зосереджений.

Артем характеризується урівноваженою, стриманою поведінкою в класному колективі. Доброзичливий і товариський у стосунках з однокласниками. Завжди має свою думку та здатний прислухатися до думки інших, зробити правильні позитивні висновки. У спілкуванні зі старшими виявляє ввічливість,тактовність, доброзичливсіть

Учень брав участь у громадському житті класного

колективу, вболіває за доручені справи, за їх успішне ви

рішення. Добросовісний і відповідальний у виконанні

суспільно корисної роботи.

Директор школи /Н.О.Гончар/
Класний керівник /Ю.О.Яхновець/
Характеристика

ТкачаСтаніслава Анатолійовича,

1993 року народження,

випускника Іларіонівської СЗШ

Синельниківського району

Дніпропетровської області,

який проживає за адресою:

сел. Іларіонове,вул. Красіна14/16

Ткач Станіслав за увесь період навчання виявляв відмінні успіхи у засвоєнні програмових дисциплін. Характеризується достатньо високою пізнавальною активністю на всіх уроках, маєнахил до вивчення предметів природничого циклу. Є активним учасником та переможцем предметних олімпіад різних рівнів. Добре вироблені робочі навчальні навички, уміло організовує самоосвіту. Учень має високий рівень обізнаності та освітній творчий потенціал. Під час навчального процесу уважний і дисциплінований, навчання сприймає як належний обов’язок .
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Уроку
У своїй збірці розробок уроків автор ілюструє нові підходи до викладання української мови та літератури, зокрема сучасні технології...

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє...
України в Європейське та світове співтовариство. Реформування освіти передбачає організацію такого навчально-виховного процесу, який...

Методичні рекомендації щодо організації навчання учнів початкових...
С. А, Гаряча, завідуюча лабораторією початкового та дошкільного навчання та виховання

Різноманітні підходи до використання візуального навчального матеріалу під час навчання письма
Як говорив Б. В. Бєляєв, «Принцип наочності потрібно розглядати не як допоміжний, а як один з основних методичних принципів навчання...

Стаття допоможе педагогам вибрати спеціальні методичні прийоми організації...
Суттєвим є І вибір форми навчання: групової, індивідуальної, в парах, індивідуалізованої (тобто відповідно до цілей навчання, складності...

Методи навчання каліграфічного письма учнів
Навчання першокласників мови розпочинається з навчання грамоти, мета якого — виробити у дітей навички читання й письма, розвинути...

Теорія І практика проблемного навчання історії теоретичні основи проблемного навчання
Мета активізації шляхом проблемного навчання полягає в тому, щоб зрозуміти рівень засвоєння понять І навчити системі розумових дій...

Доповідь на тему: «Креативна система навчання англійської мови»
Розглядається креативна система навчання, яка базується на засадах гуманістичної психології І пов'язана з теорією розвивального навчання;...

Першотравенський міський відділ освіти методичний кабінет мартишина...
«Найрозумніший» була проведена як конкурс знавців трудового навчання. Вона викликала найбільший інтерес серед заходів Тижня трудового...

Складання плану уроку виробничого навчання Мета
Мета: формувати практичні навики із планування уроків виробничого навчання; формувати досвід роботи з плануючою документацією та...

Над науково-методичною проблемою «проектна технологія модель особистісно...
Сучасна освіта постійно вдосконалюється, що виявляється у виникненні не лише нових методів навчання, а й великої кількості педагогічних...

Вступ
...

Методичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Ої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Дана форма навчання впроваджується для забезпечення права громадян...

Методичні рекомендації вчителям початкової школи щодо врахування...
У дитини виявляється сензитивність до морально-психологічних норм І правил поведінки, готовність до оволодіння засобами систематичного...

Методичні рекомендації щодо організації індивідуальної форми навчання 2014 рік
Ведення документації І корекційна спрямованість індивідуального навчання

Урок навчання грамоти. Читання Закріплення букви «зе». Відпрацювання...
Автори розкривають методику навчання з використанням інноваційних методів, які допомагають вчителю зробити процес навчання цікавим,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт