Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую

Затверджую

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ »


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач виробничою

практикою

__________ М.А. Жмуренко
„ ___ ” __________ 201 __ р.
Навчальна практика дисципліни

« А Г Р О Х І М І Я »

Робочий зошит

з методичними рекомендаціями до виконання

практичних і самостійних робіт

для студентів спеціальності 5.09010103

« Виробництво і переробка продукції рослинництва »

ІІ курс, група Р - 21


Викладач: __________ Бондар Р. В.

Робочий зошит з методичними рекомендаціями до виконання практичних і самостійних робіт розглянуто та затверджено цикловою комісією

агро - економічних дисциплін

Протокол № ____ від „ ____ ” __________ 201 ___ р.

Голова циклової комісії ___________ Г.П. Бриндюк


2017 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ »

Навчальна практика дисципліни

« А Г Р О Х І М І Я »

Робочий зошит

з методичними рекомендаціями до виконання

практичних і самостійних робіт

для студентів спеціальності 5.09010103

« Виробництво і переробка продукції рослинництва »

Студента (ки) групи Р – 21
___________________________

( прізвище )

___________________________

( ім’я )

___________________________

( по батькові )

2017 р

-2-

Загальні вказівки

Навчальна практика з дисципліни „ Агрохімія ” є фундаментальною у підготовці фахівців за спеціальністю 5.09010103 „ Виробництво і переробка продукції рослинництва ”.

Мета практики: закріплення теоретичних знань, вивчення змін, які відбуваються в системі “ ґрунт - рослина – добрива ”, під час використання засобів хімізації для поліпшення умов живлення рослин, підвищення родючості ґрунту.

Як результат проходження практики студенти повинні вміти:

- розраховувати норми добрив, підбирати їх форми і розподіляти їх за строками внесення;

- відбирати зразки ґрунту, проводити аналіз на вміст елементів живлення, рослинну діагностику;

- складати системи удобрення культур у сівозмінах;

- дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії, особистої гігієни і охорони довкілля.

При виконанні практичних занять і самостійних робіт можна використовувати робочі зошити, де зазначено тему, мету заняття, матеріали та обладнання, літературу, завдання до виконання з методичними вказівками, висновки по роботі.

Виконувати роботи слід у такій послідовності:

- ознайомитися зі змістом роботи;

- підібрати літературу;

- після ознайомлення з методичними рекомендаціями приступати до практичного виконання завдань;

- дати висновки по роботі.

При виконанні завдань слід дбайливо ставитись до матеріалів і обладнання, інструментів, приладів, тощо.

Після виконання роботи робоче місце здати за описом його обладнання.

Своєчасно, грамотно і охайно оформити звіт про виконану роботу.


Вступний інструктаж при проведенні практичних занять з навчальної практики з дисципліни „ Агрохімія ”

1. Загальні положення.

1.1. Інструкція призначена для студентів, які приступають до виконання практичних занять з дисципліни ,, Навчальна практика з дисципліни ’’ Агрохімія ’’.

1.2. До виконання практичних занять допускаються студенти, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці і їх знання зареєстровані в журналі з питань охорони праці.

1.3. Необхідно дотримуватись правил охорони праці самому і помітивши порушення правил іншими студентами попередити їх про необхідність дотримання правил, які гарантують безпеку праці.

1.4. При виконанні робіт необхідно дотримуватись правил особистої гігієни: утримувати в чистоті своє робоче місце; не носити в кишенях, на практичних заняттях, продукти харчування, цигарки; не брати брудними руками продукти харчування, цигарки, посуд, питну воду, сірники, носовички та інші особисті речі.

1.5. Виконувати тільки ту роботу, яка передбачена завданнями і методичними вказівками в робочому зошиті , згідно інструкційних карт, дотримуючись правил з безпеки життєдіяльності.

1.6. Перерви дозволяється робити з дозволу викладача.

1.7. Електрообладнанням користуватися згідно правил (розетка повинна мати етикетку „220 В”, штепсельну вилку брати сухими руками).

1.8. Не допускаються до роботи хворі студенти.

-3-

1.9. Прилади, інструменти, матеріали, обладнання, тощо повинні використовуватись тільки за призначенням.

1.10. При виникненні питань у процесі заняття необхідно звертатись за поясненнями до викладача.

1.11. Тільки при високій дисципліні, точному виконанні вимог інструкції з охорони праці і пожежної безпеки може бути гарантована безпека вивчення дисципліни на практичних заняттях.

1.12. Студенти, які порушують правила інструктажу, притягуються до відповідальності згідно з правилами внутрішньотехнікумівського розпорядку за виключенням випадків, коли порушення вимог підлягає кримінальній відповідальності.

2. Вимоги безпеки перед початком практичних занять.

2.1. Огляньте робоче місце, лабораторія і робоче місце повинні бути чистими.

2.2. Перед початком роботи слід ознайомитися із завданням і добре вивчити методику його виконання, підготувати своє робоче місце, перевірити справність приладів і обладнання, їх цілісність.

2.3. На робочому місці не повинно бути ніяких сторонніх предметів, тільки необхідні матеріали та обладнання для проведення роботи.

3. Вимоги безпеки під час виконання практичних занять.

3.1. Забороняється користуватися несправними інструментами, приладами, тощо.

3.2. Забороняється під час заняття займатися сторонніми справами, використовувати відкритий вогонь.

3.3. Забороняється самовільно переходити з одного робочого місця на інше під час заняття.

3.4. Забороняється використовувати прилади і матеріали не за призначенням.

3.5. Обережно користуватись матеріалами та обладнанням.

3.6. Використані, непотрібні матеріали, розбите скло викидати у спеціально відведену для цього тару.

3.7. Під час виконання практичних завдань використовувати тільки ті прилади, матеріали і обладнання, які зазначені в методичних вказівках до цього завдання.

3.8. Не можна користуватись матеріалами та обладнанням без дозволу викладача.

3.9. При роботі в лабораторії слід бути особливо охайним.

3.10. Негайно повідомляйте викладача про будь-яке порушення правил техніки безпеки, пожежної безпеки, або нещасний випадок.

4. Вимоги безпеки після закінчення практичних занять.

4.1. Приведіть в порядок робоче місце.

4.2. Про всі недоліки, помічені під час роботи, повідомте викладача.

4.3. Усі результати роботи акуратно запишіть у робочий зошит.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. При ознаках можливих небезпечних ситуацій та при небезпечних ситуаціях потрібно повідомити про них своїх товаришів і викладача.

5.2. Під час пожежі слід повідомити за телефоном 101 і брати участь у ліквідації пожежі. Якщо зупинити розповсюдження вогню своїми силами немає змоги, то необхідно негайно залишити цей об'єкт.

5.3. Всім потерпілим необхідно організовувати надання першої допомоги та викликати при необхідності медичну допомогу за телефоном 103.
-4-

Практична робота 1.

Тема: Відбір зразків грунту.

Мета: Вивчити методику відбору індивідуальних проб, середнього зразка грунту, та підготовки грунтового зразка для аналізу в лабораторії.

Матеріали та обладнання: План поля з сіткою ЕД (викопіювані контури полів ); лопати або бури для відбору індивідуальних зразків з орного шару; етикетки, на яких вказують назву господарства, сівозміни, номер поля, ЕД, глибину і дату відбору зразка (число, місяць, рік); полотняні або поліетиленові мішечки розміром 15 X 25 см для грунтових зразків; шпагат; листок поліетилену розміром 50х60 см для змішування відібраних у кожному квадраті індивідуальних проб і виготовлення одного змішаного зразка; контейнери (ящики або мішки), для складання й відправки грунтових зразків у лабораторію; двометрівка (сажень); млинки або ступки з товкачиками, набір сит для просіювання грунту.

Література:

Л – 1 Карасюк І.М., Господаренко Г.М. Агрохімія. – к:. Вища школа, 1991. с. – 251…252.

Л – 4, Городній М.М., Копілевич В.А., Сердюк А.Г., Полянський В.П.; за ред.. Городнього М.М., Агрохімічний аналіз. - :. Вища школа, 1995. – с. 16…18, 20…22;
Завдання 1. Методика відбору індивідуальних проб, середнього зразка грунту.

Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит правила підготовки до польових робіт.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке елементарна ділянка ( ЕД ) _____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Визначити розміри ЕД для нашої зони ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Підготувати етикетки за зразком


Назва господарства _____________________________________________________

Сівозміна _____________________________________________________________

Номер поля ____________________________________________________________

Номер ЕД _____________________________________________________________

Глибина, см ___________________________________________________________

Дата відбору зразка (число, місяць, рік) ______________________________________

-5-

Підготувати план поля з сіткою ЕД;


Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит методику і техніку відбору зразків грунту у полі :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провести відбір зразків грунту і записати результати _______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
-6-

Завдання 2. Підготовка грунтового зразка для аналізу в лабораторії.

Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит методику підготовки зразків до аналізу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Провести підготовку зразків грунту до аналізу і записати результати

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пояснити, що таке попередня, середня (лабораторна) та аналітична проби грунту, на яких етапах агрохімічного обстеження їх готують?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка « ___ », « ___ » _______ 20 ___ р ___________

( підпис викладача)

-7-

Самостійна робота 1.

Відбір зразків грунту.

Агрохімічне обстеження грунтів.

Питання: 1. Агрохімічне обстеження грунтів.

Література: Л - 1, с 251…258, 263;

Методичні рекомендації: Ознайомитись, вивчити і записати в робочий зошит методику агрохімічного обстеження грунтів (методика складання агрохімічних картограм, їх види та документація, що складається на основі картограм) та нові технології проведення агрохімічного обстеження ґрунтового покриву ви Україні.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджую затверджую
Голова облдержадміністрації, голова обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую

Затверджую погоджено

Повноваження та підписи уповноважених осіб затверджую

Затверджую
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В

Затверджую
Код 72. 19. 1 Послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння

Затверджую
Укладачі Карпенко О. М., Приходько С. В., Венгеровський С. Б. – Лебедин, 2017. – 34с

Затверджую
Код 33. 12. 2 – Ремонтування та технічне обслуговування машин І устатковання спеціальної призначеності

Затверджую
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Затверджую
Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України

Затверджую
Послуги з досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих І технічних наук

Затверджую
Костюм нафтовика зимовий, плащ водостійкий та фартух(брезентовий) з шкіряними вставками)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт