Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням обласної Експертної комісії

Рішенням обласної Експертної комісіїГоловне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області

Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


Затверджено

рішенням обласної Експертної комісії

науково-методичного Центру

практичної психології і соціальної роботи

Інститут післядипломної педагогічної

освіти Чернівецької області

«___»________________ 2011р.

Протокол №__________

Голова Експертної комісії

Романовська Д.Д.________________

Індивідуальна програма корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку з проблемами в розвитку пізнавальної сфери та поведінці

(що перебувають на індивідуальному графіку навчання)

Укладачі:

Гончарова-Чагор А.О., методист ЦППСР

Низялик Ю.О., практичний психолог ЗОШ№8

Чернівці

2011

Голові обласної

експертної комісії

завідувачу ОНМЦППСР

Романовській Д.Д.

від практичного психолога ЗОШ№8

Низялик Ю.О.

КЛОПОТАННЯ
Прошу Вас здійснити психологічну експертизу фахового інструментарію – індивідуальної програми корекційно-розвивальної роботи з учнями підліткового віку, що мають проблеми в розвитку пізнавальної сфери та поведінці (що перебувають на індивідуальному графіку навчання).

01.02.2011 ___________ Низялик Ю.О.

Пояснювальна записка
Дана програма призначена для індивідуальної корекційної роботи з учнями підліткового віку, що навчаються за індивідуальним графіком. Діагноз таких учнів пов’язаний з відхиленнями у психічному розвитку (пізнавальній сфері та поведінковими трунощами), що викликає необхідність забезпечення психологічного супроводу.

Актуальність даної програми заключається в тому, що вона забезпечує психологічний супровід дитини, який охоплює пізнавальну, емоційну, мотиваційну та поведінкову сфери розвитку учня, враховуючи при цьому індивідуальні та вікові особливості.

Мета даної програми: надати допомогу учню у повноцінному психічному та особистісному розвитку, сприяти підвищенню рівня розвитку пізнавальних психічних процесів та корекція емоційно-вольової сфери (за результатами діагностики).

Завдання програми:

 • діагностика та корекція відхилень у психічному розвитку учня:

    • корекція пізнавальної сфери (вивчення та розвиток властивостей уваги (концентрація, стійкість, вибірковість, об’єм), процесів пам’яті (відтворення, запам’ятовування, зберігання), мислення (синтез, аналіз, узагальнення, умовиводи) та мовлення);

    • корекція емоційної сфери (вивчення та формування вміння розпізнавати, усвідомлювати власні емоційні стани, почуття та керувати ними)

    • корекція мотиваційної сфери (формування мотивації до навчання, самовиховання, саморозвитку, актуалізація життєвих цілей та шляхів їх досягнення);

    • корекція поведінкової сфери (формування навичок ефективного спілкування та поведінки, розвиток вміння усвідомлювати причини власної поведінки, знаходити конструктивні шляхи для виходу з конфліктних ситуацій,);

 • формування і розвиток навичок самоаналізу, самоконтролю, самовираження, сморегуляції.

Програма складається з трьох блоків: підготовчого, основного корекційно-розвиваючого та заключного.

Підготовчий блок складається з двох етапів: І – встановлення контакту та ІІ - діагностичного.

На етапі встановлення контакту відбувається знайомство, налагодження емоційного та психологічного контакту, заохочення учня до співпраці.

Діагностичний етап включає в себе проведення первинного та вторинного психологічного обстеження з метою визначення рівня психологічного розвитку учня та виділення наявних труднощів (первинна), відслідковування змін в розвитку за результатами корегуючих занять (вторинна).

У корекційно-розвивальний блок, який є основним, входить комплекс вправ корекційно-розвивального характеру, підібраних відповідно до мети заняття.

І останній, заключний блок включає в себе вторинну діагностику та підбиття підсумків.

Діагностичні методики та корекційні вправи див. нижче.
Діагностичний блок (1-8, 24-27 заняття)

Перелік психодіагностичних методик:

 • вивчення особливостей уваги (концентрація, вибірковість, розподіл, стійкість, переключення, обсяг): тест П’єрона-Рузера, коректурна проба, кільця Ландольта, таблиця Шульте;

 • вивчення особливостей пам’яті (переважаючий тип запам’ятовування, відтворення та впізнавання, короткочасна зорова пам’ять, оперативна пам’ять, мимовільне запам’ятовування);

 • вивчення особливостей мислення (процесів аналізу та синтезу, узагальнення, аналітичність, швидкість протікання розумового процесу, рефлексивність, порівняння) та рівня розвитку інтелекту;

 • тест Люшера (вивчення переважаючого емоційного стану);

 • вивчення самооцінки та рівня домагань методом прямого оцінювання (за Рубінштейном);

 • проективні методики: «Неіснуюча тварина», «Кінетичний малюнок сім’ї», «Малюнок на вільну тему», «Автопортрет».


Структура корекційних занять (9-30 заняття)

 • Вітання.

 • Рефлексія минулого заняття.

 • Основна частина: вправи на розвиток пізнавальних психічних процесів (уваги, пам’яті, мислення та мовлення).

 • Консультативна частина (обговорення труднощів в особистій сфері учня, при необхідності з використанням проективних методик).

 • Рефлексія.

Організація занять. Заняття проводиться один раз на тиждень по 45 хвилин (або академічна година). Програма розрахована на 35 годин.

Критерії ефективності: виконання учнями діагностичних завдань не нижче середнього рівня за всіма параметрами.

ІІ блок. Корекційно-розвиваючий
Навчально-тематичний план
Мета заняття

Назва методик та вправ

Кіл-ть год

1.

1) Знайомство

2) Діагностика пізнавальних процесів: обсяг, концентрація та стійкість уваги

3) консультативна частина

Коректурна проба, кільця Ландольта

1 год

2.

 1. діагностика пізнавальних процесів: вибірковість та розподіл уваги;

 2. розвиваючі вправи: розвиток уваги, спостережливості

 3. консультативна частина

«Знайди слова», тест П’єрона-Рузера
«Об’єм уваги», «Знайди відмінності», «Спробуй відшукати»

1 год

3.

 1. діагностика пізнавальних процесів: переключення уваги;

 2. розвиваючі вправи: розвиток уваги, спостережливості

 3. консультативна частина

Таблиця Шульте

«Спробуй порахувати», «Лабіринт»

1 год

4.

1) діагностика пізнавальних процесів: переважаючий тип запам’ятовування;

2) розвиваючі вправи: розвиток уваги, спостережливості, швидкості розумової діяльності

3) консультативна частина

Методика вивчення переважаючого типу запам’ятовування.

«Слово навпаки», «Виправ помилки»

1 год

5.

1) діагностика пізнавальних процесів: пам’ять;

2) розвиваючі вправи: розвиток пам’яті

3) консультативна частина

Методика вивчення смислової пам’яті.

«Уяви слова»

1 год

6.

1) діагностика пізнавальних процесів: мислення;

2) розвиваючі вправи: розвиток аналітико-синтетичних якостей

3) консультативна частина

Методики вивчення процесів аналізу та синтезу.

«Виключення зайвого», «Пошук аналогів», «Пошук протилежних предметів»

1 год

7

1) діагностика пізнавальних процесів: мислення;

2) розвиваючі вправи: розвиток аналітико-синтетичних якостей

3) консультативна частина

«4-й зайвий»
«Пошук предметів за даними ознаками»,«Пошук спільного»

1 год

8

1) діагностика емоційного стану;

2) розвиваючі вправи: розвиток причинного мислення

3) консультативна частина

Методика «Неіснуюча тварина».

Гра «Чаклун»

1 год

9

1) Розвиток творчого мислення, рефлективності мислення

2) консультативна частина

Гра «Домалюй», «Слово навпаки», «Анаграми»

1 год

10

1) Розвиток креативності, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

2) консультативна частина

«Назви відмінність», «Гра на встановлення причинно-наслідкових зв’язків»

1 год

11

1) Розвиток творчої уяви, аналітико-синтетичного мислення

2) консультативна частина

«Модифікація предмета», «Креативний директор»

1 год

12

1) Розвиток швидкості розумових процесів

2) консультативна частина

«Мозкова гімнастика», «Домалюй»

1 год

13

1) Розвиток логічного мислення

2) консультативна частина

«Числові ряди», «Четвертий - зайвий»

1 год

14

1) Розвиток критичного мислення, мовлення, вміння висловлюватися

2) консультативна частина

«Продовж казку», «Домалюй»

1 год

15

1) Розвиток операцій аналізу та синтезу

2) консультативна частина

«Склад дії», «Склади речення»

1 год

16

1) Розвиток розумових здібностей

2) консультативна частина

«Підбери слово», «Постав запитання»

1 год

17

1) Розвиток вміння продуктивно запам’ятовувати будь-який матеріал за допомогою ейдотехніки

2) консультативна частина

«Що було вчора», «Сценарист»

1 год

18

1) Розвиток розумових процесів

2) консультативна частина

«Античас», «Домалюй»

1 год

19

1) Розвиток абстрактного мислення, уяви

2) консультативна частина

«Намалюй поняття»

1 год

20

1) Розвиток логічного мислення, процесу узагальнення

2) консультативна частина

«Знайди правильну відповідь», «Домалюй», «Аналогія»

2 год

21

1) Виявлення уявлень щодо себе, активізація самосвідомості

2) консультативна частина

«Якщо пташка, то яка?», «Мій світ», притча

1 год

22

1) Побудова та усвідомлення позитивної Я-концепції

2) консультативна частина

«Намалюй свій настрій», «Валіза», «Мій портрет у променях сонця»

1 год

23

1) Формування відповідального ставлення до себе, свого життя і навколишнього світу

2) консультативна частина

«Відобрази свої емоції», «10 подій», «Намалюй, що ти відчуваєш зараз», «Тільки від мене залежить»

2 год

24

 1. діагностика емоційних станів;

 2. вправи на підвищення усвідомлення власної значущості, цінності

 3. консультативна частина

Тест Люшера

«Про корисність та шкідливість емоцій», «Намалюй свій страх»

1 год

25

1) вправи на підвищення усвідомлення власної значущості, цінності

2) консультативна частина

«Я-висловлювання, Ти-висловлювання», «Побачити себе по-іншому»

1 год

26

1) діагностика пізнавальних процесів: увага

2) розвивальні вправи на усвідомлення кола своїх можливостей

3) консультативна частина

Див. заняття 1-3
«Я через 10 років», «В мене є все»

2 год

27

1) діагностика пізнавальних процесів: мислення

2) розвивальні вправи на формування активної соціальної позиції

3) консультативна частина

Див. заняття 6-7
«Пори року моєї душі», «Лист», «Поясни»

2 год

28

1) діагностика пізнавальних процесів: мислення

2) розвивальні вправи на розвиток навичок поведінкової та емоційної саморегуляції

3) консультативна частина

Див. заняття 6-7
«Я – очима іншими», «Мені в собі не подобається…», «Я буваю різним»

2 год

29

1) Формування позитивної установки на майбутнє, усвідомлення значущих рис характеру, окреслення кола цінностей, які формують поведінку

2) консультативна частина

«Мета», «Мої цілі. Мій ідеал»

1 год

30

1) Узагальнення роботи, окреслення майбутніх перспектив

2) консультативна частина

«Я – в минулому, я – зараз», бесіда

1 год

Всього

35 год


Заняття

Назва вправи

Зміст

2

«Об’єм уваги»

Подивитись на малюнок протягом 3-4 секунд, потім спробувати перерахувати предмети, які запам’ятались.

«Знайди відмінності»

Знайди не менше 12 (10) відмінностей.

«Спробуй відшукати»

На малюнку художник зобразив контури 20-ти різних тварин. Спробувати знайти їх, витративши на це якомога менше часу.

3

«Спробуй порахувати»

На цій картинці намальовані коні, слони, олені. Спробувати підрахувати їх всіх, але тільки за особливим правилом – рахувати потрібно всіх, починаючи з верхнього ряду зліва направо: «Перший коник, перший слон, другий коник, перший олень, третій коник, другий слон…» і т.д.

«Лабіринт»

Доріжки лабіринту розміщені у 3-х рівнях. Спробувати потрапити з точки входу вгорі лабіринту до кімнати, що розміщена в його центрі.

4, 9

«Слово навпаки»

Психолог вимовляє слово з кінця, завдання учня «прочитати», тобто сказати його правильно. Наприклад: ЛІТС – СТІЛ. Слова: СІН, ДЯР, АРГ, МІД, АСОК, ОТІЛ, ГІНС, АВОРД, РІВД, АМИЗ, ПЕТС… (завдання можна дати в письмовому вигляді).

4

«Виправ помилки»

Учню дається завдання в поданих реченнях знайти логічні помилки і виправити їх. Приклади: влітку випав сніг; зимою в саду розквітли яблуні; сонце ховалось за верхівки дерева; внизу над ними протікала річка.

9

«Анаграми»

Учню пропонуються анаграми (слова, в яких переставлено букви). Завдання учня відтворити ці слова, не викидаючи і не додаючи нових букв. Приклад слів: еноб,раяі, упкс, итрг, укср, еравшн, ркдети, ашнррі, едатьл, акемра, окамднри, ивнсвоко, отгрвіял, офмрлуря, ахарткре. Після закінчення можна спитати яким шляхом учень розв’язував завдання і чи знайшов він закономірність.

5

«Уяви слова»

Учню дається набір слів. Завдання: запам’ятати слова у такій же послідовності, уявляючи подані слова персонажами історії. Приклади слів: верблюд, журнал, вітер, квітка, ніч, капелюх; цирк, фонтан, принцеса, мушля, груша, автобус.

6

«Виключення зайвого»

Учню пропонується з поданих слів вилучити зайве і пояснити, чому саме те чи інше поняття він обрав. Приклад: стіл, лампа, шафа, диван; черевики, чоботи, шнурки, туфлі, калоші; солодкий, гарячий, гіркий, кислий, перчений; береза, сосна, дуб, калина, клен; гомін, град, шурхіт, грім, гуркіт; трикутник, ромб, коло, квадрат, відрізок, коло; глибокий, високий, світлий, низький, великий; додавання, множення, доданок, віднімання, ділення; веселий, сумний, злий, заздрісний, засмучений…

«Пошук аналогів»

Називається якийсь предмет чи явище. Завдання дитини підшукати якомога більше аналогів, тобто інших предметів, схожих із заданим за суттєвими ознаками. Слід також систематизувати слова за ознаками (зібрати в групи). Приклади слів: птах, вертоліт, ракета; машина, станок, кран; автобус, поїзд, велосипед.

«Пошук протилежних предметів»

Учню пропонується слово, що позначає предмет. Треба знайти предмети, протилежні даному, і систематизувати їх за групами. Наприклад: будинок. 1) гараж, хлів – протилежні даному за розміром і комфортом; 2) річка, гори – простір відкритий і закритий.

7

«Пошук предметів за даними ознаками»

Учню дається завдання назвати якомога більше предметів, що мають спільну ознаку з названим.

«Пошук спільного»

Вибираються два слова навмання. Необхідно знайти якомога більше спільних ознак для даних предметів. Приклади пар слів: міст, дорога; дім, телевізор; сонце, лампа; черевики, вуха; холодильник, шафа; емблема, герб; пальма, горіх.

8

Гра «Чаклун»

Учню дається завдання поетапно удосконалювати названий предмет, додаючи до нього нові функції і поєднуючи з іншим предметом. Наприклад: ОКУЛЯРИ. Прикріпити до карти місцевості, до газети, до журнального столу. Предмети для «модернізації»: ДИВАН, СТІЛ, ЛАМПА.

9, 12, 14, 18, 20

Гра «Домалюй»

1) Використовуючи подані геометричні фігури, учню дається завдання намалювати тварину; 2) учню дається завдання домалювати картинку; 3) перед учнем незакінчений шедевр живопису. Завдання вгадати що хотів намалювати автор, домалювавши картину.

10

«Назви відмінність»

Учню показується або пропонується малюнки двох предметів. Завдання: знайти якомога більше відмінностей між предметами. Приклади слів: шафа і магнітофон; телевізор і собака; земля і автомобіль; квітка і малюнок.

«Гра на встановлення причинно-наслідкових зв’язків»

Завдання: скласти декілька речень (2-3), за допомогою яких зв’язати два незв’язаних між собою речення так, щоб вийшло оповідання. Приклади речень: білка, що сиділа на дереві, впустила шишку…вантажівка не прийшла вчасно в автопарк. Собака погнався за куркою… школярі не змогли поїхати на екскурсію.

11

«Модифікація предмета»

Обирається будь-який предмет, відомий учню. Ставиться запитання, які допомагають учню модифікувати предмет: як по-новому можна використати цей предмет? Що для цього треба спростити? Чим треба ускладнити? Що збільшити? Що необхідно перевернути? Що – об’єднати?

12

«Мозкова гімнастика»

Учню дається завдання швидко закінчити речення: у чобота завжди є…(пара); перший місяць зими - …; у нашій країні не живе…; у дерев завжди є…; пора року - …; секретне слово - …; миші дуже люблять…; зимою вода перетворюється…; сухий виноград називають…

13

«Числові ряди»

Учню пропонується погратись з числами. А точніше, з числовими послідовностями. Числова послідовність – це ряд чисел, на перший погляд, нічим не пов’язаних між собою. Але якщо уважно придивитись чи порахувати, можна виділити певну закономірність. Наприклад: 2, 4, 6, 8 – кожне наступне число отримується додаванням 2 до попереднього. Спробувати самостійно встановити наступні числа в кожному ряду.

11

«Креативний директор»

Необхідно назвати якомога більше предметів, які об’єднують у собі дві задані ознаки. Наприклад: ЯСКРАВИЙ ЖОВТИЙ: кульбабка, світло, іграшка, светр, лампа, сонце…

Варіанти завдань: пухнастий зелений; прозорий голубий; сильний добрий; дзвінкий гучний.

13

«Четвертий - зайвий»

Учню з поданих слів необхідно вилучити зайве і пояснити, чому саме те чи інше поняття він обрав.

14

«Продовж казку»

За поданим початком скласти продовження казки.

15

«Склад дії»

Завдання: послідовно назвати всі рухи, з яких складається дія. Наприклад: ШИТИ – брати, відміряти, відрізати, брати, проштрикати, протягувати, натягувати, дивитись…

Приклади дій: стрибати, читати, їсти, копати.

«Склади речення»

Необхідно скласти речення зі слів, не пов’язаних між собою змістом. Форму слів змінювати можна. Речення можуть бути гумористичними, серйозними, незвичайними або практичними. Приклади слів: автомобіль, роса, стіл, телефон; миша, чашка, пульт, питання, дошка; м’яч, розетка, паркан, камера, годинник; викрутка, футболка, лист, хліб, чай; інтернет, клавіша, фломастери, сестра; стріла, подушка, пальма, портфель, телефон; підручник, ваза, люстерко, зошит, запальничка; батарея, диск, лампа, газета, диван.

16

«Підбери слово»

Підібрати будь-яке слово до поняття з другого стовпчика таким чином, щоб був такий самий зв’язок, як у першому стовпчику. Приклади: слово – речення; буква - ?; риба – окунь; птах - ?; проза – поезія; оповідання - ?; проза – оповідання; поезія - ?; повість – глава; книга - ?; день – ніч; лівий - ?; вузький – широкий, тонкий - ?..

16

«Постав запитання»

Завдання: необхідно скласти питання, за допомогою яких можна поєднати два предмета. Приклади пар слів: банка – річка, вогонь – рукомийник, шляпа – міст, лінійка – книга, олівець – замок, солома – телевізор.

17

«Що було вчора»

Описати щохвилинно події власного вчорашнього дня якомога точніше. Уявляти при цьому події та їх послідовність, ніби дивишся кінофільм, і розповідати про це.

«Сценарист»

Вибрати 3 сюжети для роздумів (наприклад, кінофільм, плани на завтра, особисті спогади). Записати їх у стовпчик під номерами. За сигналом (плеск у долоні тощо) починати думати про 1-й сюжет, потім після сигналу – про 2-й сюжет, знову після сигналу – про 3-й сюжет. Під час кожної фази потрібно уникати думок про інший сюжет. За сигналом «Стоп» припинити роботу.

18

«Античас»

Учню дається тема для невеликої розповіді («Прогулянка на природу», «Як я провів канікули» тощо). Завдання: розкрити тему, описуючи події у зворотному порядку.

19

«Намалюй поняття»

Підлітку пропонується 10 слів (життя, віра, свобода, індивідуальність…), бажано абстрактних понять. Завдання – намалювати кожне і презентувати його.

20

«Знайди правильну відповідь»

Всередині фігур за певними принципами групуються фігури. Слід обрати правильний і найточніший варіант опису певної групи фігур з наведених прикладів.

 1. Завдання: вибери підпис до картинки з наведених нижче прикладів. 1. У спільній частині фігур знаходяться всі чорні і маленькі чотирикутники. 2. У спільній частині фігур знаходяться всі чорні або маленькі чотирикутники.

 2. У першому квадраті подано зафарбовані кола, в другому – великі фігури. 1. У спільній частині квадратів знаходяться всі зафарбовані та великі круги. 2. У спільній частині квадратів знаходяться всі зафарбовані або великі круги.

 3. Є два квадрати. У першому розміщено прізвища учнів 6-го класу, які мають високий рівень знань. У другому – прізвища спортсменів цього класу. 1. Порахуйте кількість спортсменів та відмінників. 2. Порахуйте кількість спортсменів або відмінників.

20

«Аналогія»

Підібрати з наведених прикладів потрібне слово. Приклади: ніж – залізо = стіл - … виделка, дерево, стілець, скатертина; дерево – гілка = рука - … топор, палець, нога, рукавиця; м’яч – футбол = шайба - …бокс, волейбол, хокей, теніс; потяг – вагони = кінь – поїзд, кінь, овес, віз; ранок – вечір = ділення - … додавання, ділення, множення, віднімання, дільник; музика – глухий = картина – художник, пензлик, око, сліпий.

21

«Якщо пташка, то яка?»

Учню пропонується придумати асоціації, які б характеризували його: якщо пташка, то яка саме? Тварина? Квітка? Пора року? Чому?.. обговорення завдання.

«Мій світ»

 1. намалювати на аркуші себе. Де на цьому аркуші буде твоя мама? Близькі? Друзі? Вороги? Твоє минуле? Майбутнє? Твоя мрія?

 2. Подивитись на свій «світ». Ти задоволений ним? Яким би він міг бути, якби його «намалювати» інакше?

 3. Що б тобі хотілось змінити?

22

«Намалюй свій настрій»

Учню пропонується намалювати свій настрій, вибравши ті кольори, якими найточніше він міг би передати свої відчуття зараз. Після закінчення – аналіз малюнка.

22

«Валіза»

Учню дається завдання уявити, що він збирається у далеку подорож і йому необхідно покласти особисті якості, які, на його погляд, знадобляться йому у подальшому житті.

22

«Мій портрет у променях сонця»

Психолог просить відповісти на запитання: «Чому я заслуговую на повагу?» наступним чином: намалювати сонце, у центрі сонячного кола написати своє ім’я чи намалювати свій портрет. Потім уздовж променів написати усі свої чесноти, усе гарне, що учень про себе знає. Намагатися, щоб променів було якнайбільше. Обговорення.

23

«Відобрази свої емоції»

Підлітку пропонується відобразити різні емоції (які найчастіше виникають), за допомогою тільки міміки та жестів. Пояснити, в яких саме випадках виникають ті чи інші емоції.

«10 подій»

Описати 5 найкращих подій у житті. П’ять найгірших подій. Питання психолога: як ти вважаєш, чому ці події відбулися? Твоє ставлення до цих подій? Чи хотілося б тобі, щоб ці події відбулися знову?

«Намалюй, що ти відчуваєш зараз»

Чому саме це почуття ти намалював? Як часто воно тебе відвідує? Чи бажав би ти від нього позбавитися? Що для цього потрібно зробити?

«Тільки від мене залежить»

Необхідно закінчити речення «Тільки від мене залежить» не менш ніж 10 варіантами. Потім голосно промовити їх.

24

«Про корисність та шкідливість емоцій»

Чи бувають почуття корисними або шкідливими? Підлітку пропонується заповнити табличку: емоція, її користь, її шкідливість. Дослідження обраного почуття.

25

«Побачити себе по-іншому»

«Уяви, що твоє тіло оточує який-небудь колір, який для тебе символізує впевненість. (Який це колір? Чому саме він?) Пізніше, коли ти опинишся в реальній ситуації, знову уяви біля себе цей колір. Нехай він допоможе тобі почувати себе впевнено».

24

«Намалюй свій страх»

Підлітку пропонується намалювати на аркуші паперу свій страх. Можна використовувати будь-які образи, кольори. Бажано підписати малюнок, вигадати йому назву. Чому саме це ти намалював? Важко було малювати малюнок? Коли ти зараз дивишся на свій страх, які почуття емоції в тебе виникають? Що ти хочеш зробити з малюнком?

25

«Я-висловлювання, Ти-висловлювання»

Підлітку пояснюється значення Я-висловлювань та Ти-висловлювань. Пропонується перетворити фрази з Ти-висловлювань на Я-висловлювання.

26

«Я через 10 років»

«Уяви собі, що минуло вже 10 років. Ти змінився… змінилося твоє життя. Розкажи зараз про себе так, як би ти розповідав про свою особистість, якщо б минуло 10 років».

«В мене є все»

«В кожній людині є гарні та погані якості. Але всі вони сприймаються нами по-різному. Іноді ми не маємо сили зізнатися в своїх слабостях, поганих вчинках… але якщо поміркувати, то іноді навіть негативні якості стають нам у пригоді.

Зараз я буду називати різні якості, які є характерними для людей. Твоя мета – погоджуватися з тим, що я скажу, і визнавати ці якості своїми, але з умовою, що будеш пояснювати, в якій саме ситуації ти буваєш таким».

27

«Пори року моєї душі»

«У природі існує 4 пори року, які з собою приносять нам різні відчуття, переживання. Кожна пора року гарна. Але і в нашій душі відбуваються зміни. Давай будемо їх називати «порами року», що існують у твоїй душі. Що вони тобі приносять? Чим збагачують? Як виявляють себе? Чим допомагають?»

«Лист»

«Напиши лист собі від «Я-ідеального». Тобто від себе самого, але того, яким ти мрієш бути. «Я-ідеальне» повинно надати у листі тобі поради щодо того, як ефективно поводитись у колі ровесників, що треба робити, щоб мати успіх».

«Поясни»

«Уяви людину, яка сидить навпроти тебе. Вона розмовляє з тобою про те, що не довіряє людям. Завжди ставиться з підозрою до того, що відбувається. Твоя мета – навчити людину довіряти. Що ти скажеш? Чому і людина повинна вірити тобі? Поясни людині, що довіряти – це добре. Знайди всі переваги довіри».

28

«Я – очима іншими»

«Опиши, як тебе бачать (і що про тебе думають): твоя мама, вчителька, сусід, твій товариш, бабуся, «той, хто мені подобається». Як на твою думку, чому саме таке враження ти справляєш на оточуючих?»

«Мені в собі не подобається…»

Учню пропонується закінчити речення: «Мені в собі не подобається…» чи все з того, що ти написав, хотілося б змінити? Чому? Чи робив ти спроби працювати над собою? А тепер заміни те, що не подобається, на бажане. Що, на твою думку, необхідно зробити у реальному житті, щоб стати кращим?

Гра «Я буваю різним»

Моделюється програвання різних ситуацій за допомогою міміки, жестів: ситуації гніву, роздратованості, нестриманості тощо.

Потім підліток пояснює, як він звик долати неприємні почуття; знайомиться з методами саморегуляції.

29

«Мета»

Психолог пропонує учню визначити 10 основних цілей, які він має реалізувати в наступному році.

Що ти зробиш спочатку? Що ти будеш мати, якщо виконаєш усе, що спланував? Що треба зробити для реалізації цілей? Хто має допомогти тобі?

«Мої цілі. Мій ідеал»

«Зверху аркуша напиши 3 цілі, яких хочеш досягти. Розділи аркуш на 4 частини. У першу колонку по вертикалі запиши ім’я людини, героя, на яку хочеш бути схожим. У 2-гу колонку запиши всі риси його характеру, що спадуть на думку. 3 і 4 колонки – «позитив» і «негатив». Постав знаки «+» чи «-» навпроти кожної риси залежно від того, якою ти її вважаєш: гарною чи поганою. Тепер порахуй яких рис більше. Що ти думаєш з цього приводу? Чи впевнений ти, що хочеш бути схожим на свого героя? Чи допоможуть риси, написані в таблиці, досягти поставлених цілей? Чи треба щось змінити? Що для цього необхідно зробити?»

30

«Я – в минулому, я – зараз»

Підлітку пропонується намалювати на двох різних аркушах паперу малюнки: «Я – в минулому», «Я - зараз».

Після закінчення вправи – обговорення: чи відрізняються малюнки між собою? Чим? Які кольори переважають у малюванні? Чому? Чи задоволений ти своїм теперішнім станом?


Список використаної літератури:


 1. Бажутина С.Б., Воронина Г.Г., Булах И.П. Практическая психология в вузе и школе. – Луганск: Янтарь, 2000. 113с.

 2. Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. 4-е изд., испр. и доп. – М.: Когито – Центр, 2001. – 251 с.

 3. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое пособие / Пер. с нем., 3-е изд., стер. – М.: Генезис, 2001. – 256 с.

 4. Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодігностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 267 с.

 5. Сіткар В.І. Психологічний практикум для школярів // Практична психологія та соціальна робота, № 8, 2006.

 6. Матюгин И.Ю. Как развить память и внимание вашего ребенка. Книга для детей и их родителей / И.Ю.Мтюгин. М. – РИПОЛ классик, 2010. – 112с.

 7. Практикум з психології. Навчальний посібник / укладачі: Г.М.Дубчак, Н.Г.Рудюк. – Чернівці: Рута, 2006. – 360с.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішенням обласної Експертної комісії
План впровадження результатів діагностування у внутрішкільну методичну роботу

Рішенням обласної Експертної комісії
Але необхідно зважати І на загальні соціально-культурні особливості середовища, в якому перебувають підлітки І молодь

Анкета «Життя дитини в родині»
Затверджено рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології І соціальної роботи ку імені Бориса Грінченка...

Засідання експертної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її складу
Це Положення визначає порядок призначення та виплати грошових заохочень кращим педагогічним працівникам навчальних закладів Золочів-ської...

Діяльність експертної комісії з організації та проведення експертизи цінності документів
Зберігати їх постійно чи протягом тривалого періоду в повному обсязі складно та й недоцільно-більшість документів з плином часу втрачає...

Засідання виконкому Ради знц нан І мон україни від 26 листопада 2010 р
Про роботу Міждисцип­лінарної експертної комісії з підготовки аналітичної довідки про стан збереження культурної спадщини та пропозиції...

Рішення Національної комісії
У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами...

Протокол №1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
Шевченка О. М. головного державного інспектор Київської обласної державної інспекції з промислової безпеки(за згодою)

Програма обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді «київщина мій заповітний край»
Департамент освіти І науки Київської обласної державної адміністрації, та Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості...

Рішенням Комісії із сертифікації екологічних аудиторів від 01. 09. 2015, протокол №08
Екзаменаційні завдання до кваліфікаційного іспиту кандидатів на отримання сертифіката екологічного аудитора

Звіт про виконання програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій...
З метою підтримки розвитку підприємництва на регіональному рівні, рішенням XXXI сесії VI скликання обласної ради від 02. 04. 2015...

Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до...
Для службового користування (далі експертна комісія) згідно з орієнтовними критеріями щодо обмеження доступу до службової інформації...

Рішенням педагогічної ради Вищого комунального навчального закладу...
Копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ,...

Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2016 рік
Стратегією розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 26 вересня 2014 року...

Ваш інформаційний запит, що надійшов електронною поштою до Київської...
Київської обласної державної адміністрації про надання документів Київської обласної державної адміністрації, що встановлюють порядок...

Стату т комунального закладу «харківський спеціальний навчально-виховний...
Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №7» харківської обласної ради на підставі рішення Харківської обласної ради від 20....

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Черкаської обласної державної адміністрації
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників черкаської обласної радиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт