Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка уроку змагання у 9 клас

Методична розробка уроку змагання у 9 класЗміст

Вступ

3

Розділ 1. Робота на уроках узагальнення знань

4

1.1.Структура узагальнюючого уроку

4

1.2. Організація діяльності учнів на уроці

4

Розділ 2. Методичні розробки уроків

9

2.1. Методична розробка уроку – змагання у 9 клас

9

2.2. Методична розробка уроку – подорожі у 8 класі

11

2.3. Методична розробка уроку – гри у 7 класі

13

Висновки

16

Література

17

Вступ

Формування цілісної наукової картини світу неможливе без системного підходу до вивчення курсу біології. Систематизації знань, засвоєнню біологічних понять сприяють узагальнюючі уроки. На цих уроках та чи інша група знань приводиться в систему, завдяки чому у школярів ліквідуються прогалини у знаннях, вони краще усвідомлюють важливість основних питань, націлюються на досягнення підсумкового результату навчання. Значне місце на цих уроках відводиться відпрацюванню вмінь та навичок, учні застосовують їх в знайомому вигляді та в нових ситуаціях.

Узагальнюючий урок служить також меті перевірки знань та умінь учнів. При цьому перевіряються і оцінюються не скільки знання фактів, стільки оволодіння узагальненнями, системою понять, вміння встановлювати зв᾽язки між поняттями, біологічними закономірностями, теоріями. Для цього важливо так організувати їх пізнавальну діяльність, щоб вони могли практично використовувати теорії та закономірності для пояснення біологічних явищ. Важливо, щоб учні висловлювали свою думку та оцінювали діяльність людини в природі, обговорювали проблеми медицини.

Ці уроки спрямовані на вирішення основних дидактичних завдань:

- перевірку і встановлення рівня оволодіння учнями основних теоретичних знань і способів пізнавальної діяльності;

- повторення, корекцію і більш глибоке осмислення навчального матеріалу.

Розділ 1. Робота на уроках узагальнення знань.

  1. Структура узагальнюючого уроку.

 1. Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація навчальної діяльності.

 2. Відтворення та корекція опорних знань учнів.

 3. Повторення та аналіз основних фактів, явищ.

 4. Повторення, узагальнення та систематизація відповідної системи знань, провідних ідей та основних теорій.  1. Організація діяльності учнів на уроці.

Ефективність узагальнюючих уроків залежить від змісту навчального матеріалу, методів, які використовуються.

Найбільш поширеними є узагальнюючі уроки, на яких знання учнів систематизуються на основі узагальнюючої бесіди. Але бесіда рідко використовується в чистому вигляді. Вона застосовується у поєднанні із самостійною роботою учнів, демонстрацією фільмів, презентаціями, повідомленнями учнів.

При організації діяльності учнів на цих уроках за допомогою бесіди треба враховувати те, що вона повинна істотно відрізнятися від бесіди на уроці вивчення нового матеріалу. Якщо при вивченні нового матеріалу вчитель за допомогою питань направляє учнів на обговорення фактичного матеріалу, вчить наводити приклади, то на узагальнюючому уроці питання ставляться з метою забезпечення міцного засвоєння учнями найбільш важливого матеріалу, встановлення зв’язку між поняттями і формування найбільш загальних висновків практичного характеру. Від класу до класу слід ускладнювати питання і вимагати найбільш узагальнюючих відповідей, збільшувати самостійність учнів в розкритті ролі біологічних знань для господарства, в поясненні біологічних явищ за допомогою теорій та закономірностей,забезпечувати творчу, дослідницьку діяльність учнів.

Навчаючи учнів біології , я велику увагу приділяю узагальненню і систематизації знань та організації пізнавальної діяльності учнів на уроках. В сьомому класі програма передбачає проведення узагальнюючого уроку на тему «Клітина – одиниця будови і життєдіяльності рослинного організму». Завдання цього уроку в тому, щоб систематизувати знання про клітину як структурну та функціональну одиницю рослинного організму, про клітинну будову рослин, а також закріпити вміння працювати з мікроскопом. Учні повинні засвоїти те, що клітина лежить в основі будови і життєдіяльності всіх органів рослинного організму і всієї рослини в цілому. Урок проводжу у вигляді узагальнюючої бесіди в поєднанні із самостійною роботою учнів. Їх увага привертає до найбільш суттєвих знань та умінь. Спочатку, з метою відновлення знань про клітину і закріплення умінь робити з мікроскопом, пропоную ряду учнів самостійно приготувати мікропрепарати шкірочки цибулі, розглянути їх,знайти клітини та їх частини. При цьому учні не лише відпрацьовують уміння, але й відновлюють знання про будову клітини. Далі на базі цих і раніше засвоєних знань проводжу бесіду, спрямовуючи пізнавальну діяльність учнів за допомогою питань:

 1. Яка внутрішня будова шкірочки цибулі, м’якоті помідора, всієї рослини? Як ви про це дізналися?

 2. Що таке клітина? Яку будову вона має? За допомогою яких приладів ви познайомилися з будовою клітини?

 3. Як довести, що клітина жива?

 4. Доведіть, що клітина – одиниця будови і життєдіяльності рослинного організму?

 5. Відомо, що всі рослини мають клітинну будову, що клітини подібні будовою і процесами життєдіяльності. Поясніть, про що свідчить ця подібність. Зробіть висновки.

Сьогодення потребує від людини не тільки певної суми знань, умінь та навичок, а що важливіше, вміння самостійно здобувати нові знання, вміння співпрацювати, спілкуватися, адаптуватися до нових обставин, знаходити шляхи розв’язання життєвих проблем. Тобто основною метою стає максимальний розвиток компетентності особистості щодо саморегуляції, самоосвіти та самовдосконалення й виховання відчуття постійної потреби до цього.

Звичайно, досягти цієї мети шляхом використання лише традиційних форм та методів організації навчальної діяльності неможливою. Розв’язанню цієї проблеми значною мірою сприяє впровадження у навчально-виховний процес активних методів навчання, серед яких провідну роль навчальні ігри, що дають учням змогу формувати знання шляхом інтенсивної самостійної пізнавальної діяльності й, разом з тим, сприяють розвитку індивідуальних творчих здібностей.

Гра супроводжує людину протягом усього життя, протягом усього існування людства. Адже, якоюсь мірою, усе наше життя – це гра. Навіть стаючи дорослими, опиняючись у певних життєвих ситуаціях, ми приміряємо на себе ту чи іншу роль. Для дітей гра – це основний вид діяльності, це засіб взаємодії з навколишнім світом, засіб його пізнання. Недаремно гру називають королевою дитинства. Тому потенціал гри повинен бути використаний і у навчальному процесі. Адже за вмілого використання гра може стати незамінним помічником педагога. Психологи стверджують, що гра може стати одночасно й засобом самооновлення, самовдосконалення, до того ж і стимулятором доброго настрою. На мою думку гру можна використовувати на уроках систематизації та узагальнення знань. Учні вивчили тему, володіють певними знаннями і навичками, а тому у цікавій нетрадиційній формі проведений урок буде результативніший за звичайний урок.

У класах середньої ланки для розвитку зацікавлення до предмета використовую саме ігрову форму узагальнюючого уроку: подорожі, КВК, змагання.

Наприкінці вивчення теми «Насінні рослини» проводжу урок-змагання, який включає декілька конкурсів. У ході підготовки до такого уроку учні об’єднуються в групи.

Конкурс «Знайди помилку». Кожен учень отримує картку зі схемою, що відображає систематичне положення того чи іншого виду, але ці схеми мають помилки. Завдання учнів знайти помилки й виконати схему правильно.

Конкурс «Дай назву». Кожен учень одержує гербарний листок і визначальну картку. Завдання – визначити видову назву рослини і записати хід визначення.

Конкурс «Четвертий зайвий». Кожен учень одержує по чотири гербарні листки. Необхідно порівняти рослини і виділити одну, яка відрізняється від інших.

Конкурс «Ой, болить». Дітям пропонується використати одержані знання на практиці. «Уявіть собі,- кажу я,- ви приходите до товариша. А він захворів. Його мучить кашель, нежить, болить горло, підвищена температура. Який народний засіб для лікування ви запропонуєте?»

Такі форми роботи збуджують інтерес учнів. Сприяють узагальненню, усвідомленню знань і застосуванню їх на практиці.

У 9-11 класах використовую інші форми. Для ефективності самостійної діяльності учнів постійно організовую роботу в групах, парах.

Організація роботи в групах.

 1. Групи отримують одне й те саме завдання. Потім іде обговорення результатів між групами, присутній елемент конкуренції, змагання.

 2. Групи отримують різні завдання. Прийом можна використовувати як під час вивчення нового матеріалу, так і в процесі узагальнення. Наприклад, під час вивчення кровоносної системи групи отримують завдання: анатоми розповідають про будову серця, судин; фізіологи – серцевий цикл, рух крові по судинах; гігієністи – хвороби серцево-судинної системи та їх профілактику; фітотерапевти – лікарські рослини, які застосовують при лікуванні хвороб системи; травматологи – першу допомогу при кровотечах.

З метою підготовки учнів до ЗНО в 10-11 класах уроки узагальнення проводжу у формі письмових або усних заліків. Як правило, вони включають:

 1. Завдання на терміни та поняття;

 2. Завдання теоретичного плану: дати характеристику, виявити причини, визначити загальні ознаки, порівняльна характеристика;

 3. Завдання практичної спрямованості або задача.

Завдання узагальнюючих уроків змінюються від класу до класу, ускладнюється діяльність учнів із систематизації знань, підвищується рівень узагальнення: спочатку узагальнюються знання з однієї теми, потім – по двох, трьох, а в старших класах – за увесь навчальний рік, посилюється увага до формування світоглядних висновків, до виявлення відношення учнів до наукових фактів і соціальних явищ. В зв’язку з підвищенням вимог до розвитку активності та самостійності учнів необхідно урізноманітнювати види завдань для осмислення і узагальнення, урізноманітнювати форми взаємодії вчителя з учнями і учнів мі собою. Нетрадиційна побудова уроків та інших навчальних занять створює оптимальні умови для розкриття своїх індивідуальних особливостей кожного учня, успішного здійснення диференційованого підходу у навчанні.

Активна участь всіх учнів у вирішенні навчально-виховних задач має також велике виховне значення, сприяє формуванню активної творчої особистості кожного учня.

Розділ 2. Методичні розробки уроків.

2.1. Методична розробка уроку – змагання у 9 класі.

Тема: «Організм людини – єдине ціле»

Мета: Узагальнити і систематизувати знання учнів з даної теми, формувати вміння працювати в групі, виховувати організованість, відповідальність.

Підготовка до уроку: об’єднати учнів у групи (команди), дати назву командам, підготувати емблеми, обрати капітанів, обрати журі, попередити учнів про дисципліну та правила роботи під час змагання команд.

Хід уроку

 1. Організований момент.

Оголошується тема і мета уроку. Нагадуються правила гри.

 1. Проведення уроку – змагання.

Конкурс «Привітання».

Конкурс «Розминка».

Команди по черзі дають відповіді на питання (будь-який учасник), за правильну відповідь одержує 1 бал.

Журі фіксує результат.

Питання.

 1. Що вивчає біологія людини?

 2. Що таке здоров’я?

 3. Що таке хвороба?

 4. Клітина – це…

 5. Тканина – це…

 6. Орган – це…

 7. Фізіологічна система – це…

 8. Функціональна система – це…

 9. Обмін речовин – це…

 10. Подразливість – це…

 11. Саморегуляція – це…

 12. Мітоз – це…

Конкурс «Хто швидше».

Команди заповнюють на дошці схеми «Хімічний склад клітини» (по 1 представнику). Журі оцінює (max-3 бала).

Конкурс «Цитологічна ромашка».

Команди по черзі відкривають пелюстки, на яких написані назви органел клітини і розповідають про них. (Будь-який учасник, max - 2 бала за кожну правильну відповідь).

Конкурс «Логічний ланцюжок».

Використовується набір карток із відповідями, які необхідно розташувати у логічний послідовності (клітина – орган – фізіологічна система – організм).

Правильна відповідь- 2 бала.

Конкурс «Бліц – турнір».

Кожна команда пропонує по одному учаснику, які відповідають на питання без затримки. Кожна вірна відповідь – 1 бал.

1 команда:

 1. Наука про будову організму.

 2. Структурна і функціональна одиниця живого організму.

 3. Частина організму, що має певне місце, будову і виконує певну функцію.

 4. Непрямий поділ клітини.

 5. Серце – це…

2 команда:

 1. Наука про життєві функції організму.

 2. Сукупність клітин і міжклітинної речовини.

 3. Тимчасове об’єднання фізіологічних систем для досягнення корисного результату для організму.

 4. Регулює всі процеси в клітині.

 5. Легені – це…

Конкурс капітанів.

Якщо капітан не відповідає, тоді дати відповідь може будь-який учасник команди.

1 капітан. Довести, що організм – це біологічна система.

2 капітан. Пояснити відмінність між фізіологічною та функціональною системами (max-3 бала).

Підведення підсумків конкурсів. Журі оголошує результат.

Вчитель підводить підсумок уроку.

2.2. Методична розробка уроку – подорожі у 8 класі.

Тема: «Різноманітність земноводних. Значення земноводних».

Мета уроку: дати учням знання про різноманітність земноводних, принцип класифікації класу, їх значення, вдосконалювати вміння учнів виділяти головне, працюючи з підручником, робити висновки, повідомлення, екологічне виховання учнів.

Обладнання: таблиці, грампластинка «Голоси земноводних», підручник.

Хід уроку.

 1. Організація класу.

 2. Вивчення нового матеріалу.

Учням пропонується здійснити подорож, зупиняючись на станціях і виконуючи завдання.

Станція «Науково – дослідницька».

1 завдання. Виправити помилки.

На дошці записано ланцюжок органів травної системи, учень виправляє їх, пояснює. Ланцюжок: рот, стравохід, шлунок, глотка, кишечник, клоака.

2 завдання. Сильний учень порівнює будову серця земноводних і риб.

3 завдання. Користуючись таблицею охарактеризувати розвиток земноводних.

4 завдання. Для його виконання клас ділиться на 3 групи. 1 група – сильні учні, 2 група – середні, 3 група – слабкі учні. Всім пропонується прочитати текст, відповідно кожна група читає ліхтарик який їм пропонується, записують необхідні дані в таблицю. Для виконання завдання учням виділяється 7 хвилин. Після цього представники кожної групи дають характеристику ряду, інші – записують дані в таблицю 1.

1 група – опрацьовують текст і дають характеристику ряду – безхвості земноводні, 2 група – хвостаті, 3 група – ряд безногі.

Різноманітність земноводних.

Таблиця 1.

Ряди

Особливості будови

Представники

БезхвостіХвостатіБезногіКоли таблиця заповнена, учні на основі порівняння роблять висновок про те, що лежить в основі поділу класу на ряди. Слухають пластинку «Голоси земноводних».

Станція «Загадкова».

Учням пропонується скласти чайнворд «Земноводні»:

 1. Рибоподібна личинка жаби.

 2. Складова частина плечового поясу.

 3. Частина жіночої статевої системи.

 4. Найтонша кровоносна система.

 5. Орган, яким починається травна система.

 6. Представник хвостатих земноводних.

 7. Отвори, якими повітря надходить у тіло жаби.

 8. Інша назва яєць жаби.

 9. Інша назва земноводних тварин.

Станція «Екологічна».

 1. Два учня роблять повідомлення про поширення, середовище життя тритона та ропухи. Повідомлення готували, використовуючи додаткову літературу.

 2. Значення земноводних. Учні читають текст підручника і складають схему, що відображає зміст питання.


Значення земноводних


Станція «Історична».

Учениця розповідає учням про давніх земноводних, їх вигляд, спосіб життя. Демонструє малюнки давніх тварин.

В кінці уроку вчитель робить підсумок уроку, оцінює роботу учнів. Записується домашнє завдання.

2.3. Методична розробка уроку – гри у 7 класі.

Тема уроку: торфовий мох сфагнум.

Мета уроку: продовжити формування понять про ускладнення та особливості будови мохів на прикладі білого моху сфагнуму, місце та роль моху в природі, практичне значення; вдосконалювати вміння учнів працювати з підручником; екологічне виховання учнів.

Основні поняття і терміни: білий мох, сфагнум, рослина однодольна.

Обладнання: гербарні екземпляри сфагнуму; торф; продукти, отримані з торфу; таблиці «Будова мохів», «Мох сфагнум»; фізична карта України.

Вчитель оголошує тему уроку, знайомить учнів із основними завданнями уроку. В робочі зошити учні роблять записи теми уроку та план.

План.

 1. Поширення і середовище життя білих мохів.

 2. Особливості будови та життєдіяльності сфагнуму.

 3. Роль мохів в природі та господарській діяльності людини.

Вивчення нового матеріалу

Клас ділиться на 5 груп. Кожна група одержує картки із завданням. Причому групи створюються за навчальними здібностями дітей. На виконання завдань виділяється 10 хвилин. Учні працюють з текстом.

Контрольні питання.

Група «Географи».

 1. Де можна зустріти торфовий мох сфагнум?

 2. Покажіть на фізичній карті України місця де зустрічається сфагнум.

 3. Які умови можна вважати сприятливими для життя торфового моху?

Група «Дослідники».

 1. В чому схожість і відмінність будови сфагнуму та зозулиного льону?

 2. Доведіть, що сфагнум є вищою споровою рослиною.

 3. Чому сфагнум може вбирати води в 25 разів більше своєї маси?

 4. Яку роль в процесі розмноження мохів має вода?

 5. В чому ускладнення будови мохів у порівнянні з водоростями?

Група «Історики».

 1. Поясніть такий факт:в торфових болотах знаходять трупи тварин, останки людей , які не розклалися?

 2. Про що можуть розповісти останки тварин і рослин, знайдених у товщі старих торф’яників?

Група « Промисловці».

 1. Де і як відбувається утворення торфу?

 2. В яких галузях народного господарства знайшов примінення торф?

 3. Як торфовий мох можна використати в медицині?

Група « Екологи»

 1. Яку роль в природі відіграють мохи, в тому числі й сфагнові?

 2. Яка роль в природі сфагнових боліт?

 3. Чому мохи можна вважати екологічними барометрами?

Після виконання завдань кожна група повідомляє іншим результати своєї роботи. Вчитель корегує при необхідності відповіді дітей, оцінює роботу.

Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про охорону мохів.

Висновки.
Узагальнюючий урок сприяє зацікавленню учнів навчанням, підвищує їхню розумову активність, спонукає до творчості, приводить засвоєні знання у струнку систему, яка передбачає розкриття та засвоєння зв᾽язків і відношень між її елементами; свідомому оволодінню основними теоріями і провідними ідеями навчального предмету.

При підготовці до уроку вчитель повинен виділити ключові питання теми. Увага звертається на знаходження та розкриття в уже вивченому матеріалі закономірностей, логічно-наслідкових зв᾽язків, глибокої сутності процесів та явищ; на перехід від окремих до більш широких узагальнень. Систематизація передбачає певну форму відображення окремих фактів у певній системі взаємозв᾽язків- схему,узагальнюючу таблицю тощо.

Результативність таких уроків залежить від уміння вчителя організувати пізнавальну діяльність учнів, націлити їх на виділення головних питань теми, на встановлення зв’язків між поняттями і створення цілісної системи.
Література

 1. Загальна методика викладання біології І.Д. Звєрєв, А.Н. Мягкова, Моска 1985.

 2. Організація навчальної діяльності учнів на уроках біології, А.Н. Мягкова, Москва 1988.

 3. Біологія 2011 р №8(308)

 4. Біологія 2008 р №4(196)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка інтегрованого уроку інформатика+біологія викладачів: інформатики
Тема уроку: Електронні таблиці. Оцінка продуктів харчування. Складання добового меню в програмі Microsoft Excel

Методична розробка уроку Предмет: «Основи галузевої економіки та підприємництва»
Підготовка та проведення уроку засвоєння нових знань з основ економіки

Методична розробка уроку Підготувала викладач світової літератури...
«Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс» шедевр модерністської прози» представляє собою матеріали уроку-проекту, які дають можливість через...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка уроку. Тема: Виконання блоку «колодязь» при вивченні...
Навчальна: ознайомити учениць із історією виникнення та розвитку клаптикової мозаїки, інструментами та матеріалами, санітарно-гігієнічними...

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Методична розробка уроку з історії України
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор

Методична розробка уроку на тему
Основні поняття: «Галицька битва»,окупація, депортація, Греко-католицька церква, «Галицько-Волинське генерал-губернаторство»

Методична розробка уроку історії за темою: «Суспільно-політичний...
Видеофрагменті з художніх фільмів «Цирк», «Светлый путь», «Утомленные солнцем», «Член правительства»

Методична розробка уроку на тему “Бази даних. Побудова запитів”
Формувати вміння та навики побудови різноманітних запитів по заповненій Базі даних

Методична розробка допоможе вчителям формувати природознавчі компетентності...
Проектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей І способів стимулювання пізнавальної активності молодших...

Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів»
Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів» розроблена відповідно до робочої навчальної...

План уроку з «Рудникової автоматики» Тема програми
Вид уроку: тестування, гра «Словесна баталія», контрольні вправи, перевірочні змаганняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт