Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Обласний центр практичної психології І соціальної роботи Аспекти аналітичної діяльності працівника психологічної служби (Методичні рекомендації)

Управління освіти І науки Сумської облдержадміністрації Обласний центр практичної психології І соціальної роботи Аспекти аналітичної діяльності працівника психологічної служби (Методичні рекомендації)

Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи

Аспекти аналітичної діяльності

працівника психологічної служби

(Методичні рекомендації)


Суми - 2011

Упорядники:

Марухина І.В., завідуюча обласним центром практичної психології і соціальної роботи.

Кондратенко Л.О., методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи.

Растроста Г.Б., методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи.

Сагайдак О.Б., методист обласного центру практичної психології і соціальної роботи.

Методичні рекомендації розроблені з метою оптимізації діяльності психологічної служби в закладах освіти. Поданий матеріал узагальнює досвід аналітичного напрямку діяльності психологічної служби області.

Методичні рекомендації адресовані методистам з психологічної служби, практичним психологам, соціальним педагогам.

ВСТУП

Функціональні обов'язки практичного психолога, соціального педагога передбачають виконання різних видів робіт. Певне місце серед них посідає діагностико-аналітична робота. Її мета - психологічна підтримка навчального процесу на основі результатів моніторингу, спостережень за психофізіологічним та емоційним станом учнів та педагогів, ефективністю навчально-виховного процесу тощо.

Діагностико-аналітична діяльність спеціаліста психологічної служби передбачає не тільки проведення соціально-психолого-педагогічного дослідження, але й аналіз та інтерпретацію отриманих результатів. Однак, як свідчить практика, саме аналітична складова викликає певні труднощі у спеціалістів служби. Зважаючи на це, в методичних рекомендаціях пропонуються зразки оформлення аналітичних довідок за результатами досліджень.

Практичні психологи, соціальні педагоги мають проблеми і при оформленні індивідуальних карток на дітей «групи ризику». У ряді випадків ці картки або перевантажені інформацією, або, навпаки, ведуться формально. Нормативні документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України орієнтують спеціалістів на ведення банку даних цієї категорії дітей, здійснення з ними індивідуальної супроводжуючої роботи. Важливою умовою такої роботи є розробка індивідуальної програми супроводу. Тому в II частині методичних рекомендацій наведені варіанти індивідуальних карток та індивідуальних психолого-педагогічних програм супроводу.

Вважаємо, що методичні рекомендації дозволять удосконалити аналітично-прогностичну діяльність спеціаліста служби, оптимізувати технологію роботи щодо ведення службової документації.
Розділ І

Рекомендації щодо оформлення результатів групової психодіагностики
За результатами психодіагностичних досліджень практичний психолог, соціальний педагог зобов'язані написати аналітичний звіт або довідку.

Аналітична довідка має містити такі дані:

 • дата (терміни) проведення;

 • мета дослідження;

 • предмет, об'єкт;

 • метод/методика обстеження;

 • суб'єкт дослідження, кількість та контингент досліджуваних (вік, хлопчики/дівчатка);

 • зведену таблицю кількісних даних;

опис отриманих у ході психологічного дослідження результатів, виявлених проблем чи труднощів;

 • гіпотезу щодо можливих причин виявлених проблем чи труднощів;

 • висновки та рекомендації.

Визначаючи предмет та об'єкт дослідження, слід пам'ятати, що:

Об'єкт - це психічне явище.

Предмет - це завжди окремі психічні властивості, стани, процеси, функції, види поведінки, діяльності і спілкування, взаємозв'язки між психічними явищами, характеристика певних явищ тощо.

Вибір методики дослідження здійснюється з огляду на вік дитини та мету діагностичного обстеження (мета дослідження - очікуваний результат).

Кількісний аналіз - кількісні результати за основними критеріями, які виявляє методика, наприклад, показники відповідності-невідповідності нормі, або розподіл по рівнях (низький, середній, високий), або розподіл за типами тощо. Може містити рейтингові таблиці, діаграми.

Гіпотеза - теоретичне припущення щодо походження та можливих причин виявлених у ході психологічного дослідження проблем та труднощів.

Рекомендації надаються усім учасникам навчально-виховного процесу. Вони повинні бути конкретними, зрозумілими, адресовані конкретним виконавцям (педагогам, батькам, спеціалісту психологічної служби), із зазначенням дати або періоду їх виконання, у формі вказівок щодо заходів, що слід застосовувати у роботі (загальні - по роботі з групою та індивідуальні - по роботі з окремими дітьми).

Аналітичні довідки зберігаються у кабінеті практичного психолога чи соціального педагога. Копія за запитом надається адміністрації або класному керівникові (вихователю).

Наводимо зразки Оформлення аналітичних довідок.
Аналітична довідка

за результатами вивчення психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі

Згідно річного плану роботи практичного психолога

__________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

у березні 2011 року було проведене вивчення дітей старших вікових груп з метою виявлення сформованості компонентів психологічної готовності до навчання у школі. В обстеженні взяло участь 53 дитини віком 5 років 6 місяців - 6 років. Серед загальної кількості обстежених - 30 хлопчиків і 23 дівчинки.

Психологічне вивчення здійснювалося за методикою А.Керна- Я.Йерасека і складалося з двох частин:

1. «Орієнтовний графічний субтест»: на виявлення зоровомоторної координації, розвитку дрібних м'язів руки та довільності поведінки (автор А.Керн).

 1. «Вербальний субтест»: на виявлення загального психічного розвитку дитини, рівня сформованості розумових операцій і розвитку зв'язного мовлення (автор Я.Иерасек).

За результатами графічного субтесту були отримані такі результати:

№ з/п

Прізвище та ім'я дитини

Результат за

субтестом

Завдання субтеста

Малюнок чоловічої фігури

Наслідування письмових букв

Змальовування групи крапок

1.

Авраменко М.

5

2

2

1

2.

Бойко А.

11

4

4

3

3.

Волошко І.

8

2

3

3

4.


53.

Якименко С.

4

2

1

1

Як видно з таблиці, із 53 дітей старшого дошкільного віку, що взяли участь в опитуванні, 25 дошкільників (48 % від загальної кількості) мають високий та вищий за середній рівень сформованості довільності, розвитку зоровомоторної координації та дрібних м'язів руки. До даної категорії дітей відносяться:

   1. Авраменко М.25. Якименко С.

Діти даної групи вміють планувати власні дії, передбачають результат своєї діяльності, доводять розпочату справу до кінця, за відсутності додаткової зовнішньої мотивації здатні виконувати малопривабливі, одноманітні завдання.

На середньому рівні із завданням справилися 22 дошкільника, що становить 40% від загальної кількості опитаних. До даної групи увійшли:

    1. Волошко І.

22.

Для дітей даної групи характерне виконання завдання за зразком дорослого, вони розуміють інструкцію дорослого, проте для виконання малопривабливих, одноманітних завдань потребують додаткової мотивації та підтримки.

Нижче за середній рівень розвитку довільності, дрібних м'язів руки, здатності діяти за зразком мають 6 дітей, що становить 12% від загальної кількості опитаних шестирічок. Цю групу складають:

1. Бойко А.

2.

6.
Діти даної категорії готові виконувати завдання за зразком лише з допомогою дорослого, потребують повторення інструкції, їм складно сконцентрувати увагу на виконанні малопривабливих завдань навіть за додаткової мотивації. Зазначені труднощі можуть бути наслідком психофізичного інфантилізму, спричиненого порушеннями родинного виховання, що виражається у несформованості відношення до правил та норм поведінки і діяльності, основних мислительних операцій.

Результати опитування старших дошкільників за вербальним субтестом представлені у таблиці


№ з/п

Прізвище та ім'я дитини

Результат за субтестом

Завдання субтеста

Загальна

поінформо­ваність

Узагаль­нення

Загальна тямущість

Аналогії

Подібності

Відмінності

1.

Авраменко М.

25

4

5

9

0

2

5

2.

Бойко А.

6

1

2

4

-4

1

2

3.

Волошко І.

10

1

2

4

0

1

253.

Якименко С.

16

1

4

6

0

2

3

Результати аналізу отриманих результатів засвідчили, що 92% від загальної кількості опитаних дошкільників (49 осіб) мають середній рівень розвитку психічних процесів і зв'язного мовлення. Здебільшого діти даної групи добре упорались із питаннями на загальний рівень поінформованості, здатні до узагальнень та, за умови навідних запитань, до певних умовиводів, вміють встановлювати аналогії. Проте завдання із визначення подібностей та знаходження відмінностей викликають труднощі.

Незначний відсоток дітей (8%) продемонстрували високий рівень психосоціального розвитку. А саме:

1.Авраменко М.

2.

3.Якименко С.

Дітям даної категорії притаманна здатність аналізувати події, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, висловлювати власну думку щодо ситуацій, які відбуваються.

Висновки.

Таким чином, на час вивчення за результатами двох частин методики А.Керна-Я.Иерасека (малюнковий та вербальний субтести) можна зробити висновок, що 88% дітей психологічно готові до навчання у школі. Поряд з цим «умовно готовими» можна назвати 12%, а саме:

  1. Бойко А.III. Інформація про розвиток особистості дитини

  1. Ставлення до себе, рівень самооцінки (підкреслити)

 • високий

 • низький

 • середній, адекватна самооцінка

  1. Індивідуально-психологічні особливості особистості (підкреслити)

 • соціальна активність

 • працелюбність

 • дисциплінованість

 • відповідальність

 • чесність

 • самостійність

 • вихованість

3.3.Ставлення до навчання, рівень навчальних досягнень (підкреслити)

 • байдуже

 • не бажає вчитися

 • низька успішність

 • складнощі в освоєнні навчальних програм

 • систематична успішність з одного чи декількох предметів

 • інтелектуальні можливості високі

 • інтелектуальні можливості середні

 • інтелектуальні можливості низькі

 • прагне уникнути покарання

 • низька мотивація до навчання

 • висока мотивація до навчання

  1. Інтереси та схильності, участь у житті школи (підкреслити)

 • громадські доручення відмовляється виконувати

 • громадські доручення виконує за умови отримання винагороди чи примусу

 • громадські доручення виконує байдуже

 • громадські доручення виконує із задоволенням

 • у шкільних гуртках і секціях не займається

 • у шкільних гуртках і секціях займається

 • займається за межами навчального закладу

 • залишив заняття у гуртку

 • бере участь у масових шкільних заходах

 • не бере участі у масових шкільних заходах

3.5.Ставлення до виховних впливів та заходів (підкреслити)

 • тонко реагує на зауваження, прагне не повторювати поганих вчинків

 • до зауважень прйслухається, реагує адекватно

 • вибіркове ставлення до зауважень

 • не сприймає зауважень, ігнорує

 • різка, груба форма несприймання зауважень

 • байдуже ставлення

 • скептичне

 • негативне

 • критичне, агресивне

  1. Статус у колективі (підкреслити)

 • відторгнутий, ізольований

 • протиставляє себе колективу

 • дезорганізатор

 • ватажок мікрогрупи

 • лідер у групі

 • статусом задоволений

 • статусом задоволений, але хоче змінити

 • статусом не задоволений

 • статусом не задоволений, але прагне змінити

  1. Тип темпераменту (підкреслити)

 • сангвінік

 • флегматик

 • холерик

 • меланхолік

  1. Емоційно-вольова сфера (підкреслити)

 • висока імпульсивність

 • тривожність

 • агресивність,

 • запальність, дратівливість

 • плаксивість, загострена вразливість

 • схильність хвилюватися і переживати з незначного приводу,

 • боязкість, нерішучість

  1. Особливості спілкування (підкреслити)

 • комунікабельність

 • легкість у налагодженні контактів

 • взаєморозуміння

 • відкритість

 • конфліктність

 • брутальність, хамство

 • безтактовність

 • інше

ІУ. Особливості поведінки (підкреслити)

 • правопорушення відсутні

 • правопорушення зустрічаються рідко

 • правопорушення зустрічаються епізодично

 • правопорушення зустрічаються часто

 • грубощі

 • бійки

 • пропуски занять без поважних причин

 • недисциплінованість

 • порушення громадського спокою

 • свої вчинки виправдовує

 • свої вчинки ніяк не пояснює

 • свої вчинки схвалює

 • схильний до бродяжництва

 • тікає періодично

 • не схильний до бродяжництва

 • стоїть на обліку навчального закладу

 • стоїть на обліку в кримінальній міліції

 • стоїть на обліку в іншій організації

У. Ознаки педагогічної запущеності (підкреслити)

 • невстигання з більшості предметів

 • відставання в інтелектуальному розвитку

 • орієнтація на інші види діяльності

 • відсутність пізнавальних інтересів

 • відмова від суспільних доручень

 • зневажливе ставлення до справ класу, школи

 • демонстративна відмова від участі у трудових справах

 • зневажливе ставлення до суспільної власності

 • вживання алкогольних напоїв

 • вживання психотропних речовин

 • схильність до азартних ігор

 • схильність до комп'ютерної залежності

 • залучення до асоціальних груп

 • паління

 • інше.


VI. Форми роботи з дитиною, вчителями, батьками
№|

Форма роботи

3 ким проводиться робота

Результативність проведеної роботи

Примітка

VII. Висновки за підсумками проведеної роботи, рекомендації
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примітка: картка може бути взята за основу при написанні психолого-педагогічної характеристики на учня.
1.М.Р.Битянова. Организация психологической работьі в школе. - М.: Совершенство, 1997. - 298с.

2.Дети группьі риска в общеобразовательной школе (+СО) / Под ред. С.В.Титовой. - СПб.: Питер, 2008. - 240.: ил.

3.Методичні рекомендації щодо здійснення та оформлення психодіагностичної роботи

практичним психологом закладу освіти. [Електронний ресурс].

4.В.Ф.Моргун, І.Г.Тітов. Основи психологічної діагностики. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. - 464 с.

5.Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И.В.Дубровиной - СПб.: Питер, 2007. - 592 с.: ил.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання Школи професійної адаптації
Центру практичної психології І соціальної роботи поіппо (Муліка К. М. Стан та особливості діяльності психологічної служби системи...

Методичні рекомендації для практичних психологів І соціальних педагогів...
Одині, у навчальних закладах, на вулицях. Тому обласний навчально-методичний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає...

І звітності усіх ланок психологічної служби
Ар крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології І соціальної роботи, практичних психологів (соціальних...

Інструктивно-методичний лист Хмельницького обласного центру практичної...
Хмельницький обласний центр практичної психології І соціальної роботи надсилає інструктивно-методичний лист «Про ведення обов’язкової...

Нака з
Кривого Рогу на період до 2012 року», згідно з річним планом роботи управління освіти І науки виконкому Криворізької міської ради,...

Орієнтовний перелік документів соціального педагога
Соціальні педагоги шкіл входять до психологічної служби (разом із психологом) навчально-виховного закладу І безпосередньо підпорядковуються...

Міністр освіти І науки дмитро табачник відвідав університет «україна»
Олегівна Кольченко, Петро Васильович Фесюк, Петро Петрович Поліщук, директори інститутів, завідувачі кафедр. Міністр із великим інтересом...

Міністерство освіти І науки України Херсонський державний університет...
За загальною редакцією завідувача кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент Коршун Т....

Методичні рекомендації на допомогу
Соронович О. Ю., начальник відділу розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти управління освіти І науки Чернігівської...

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Алгоритм контрольно-аналітичної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи

Україна донецька обласна рада донецька обласна державна адміністрація
Донецький обласний навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти

Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено Рецензент
Оон про права дитини, Етичним кодексом, методичними рекомендаціями Українського науково-методичного центру практичної психології...

Методичний бюлетень «Організаційно-методичні засади діяльності психологічної...
...

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Закон України «Про освіту»
Мушинський В. П., завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

Розглянуто
Методичні рекомендації щодо основних напрямків діяльності працівників психологічної служби у 2016/2017 навчальному році

Методичні рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації...
Бондар В. С., методист з психологічної служби районного методичного кабінету відділу освіти Миколаївської райдержадміністраціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт