Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Уроку

Уроку

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Бережинська ЗШ I-III ступенів


РОЗРОБКА ЦИКЛУ УРОКІВ З ФІЗИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАННЯ.

«ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ»

10 КЛАС

Вчитель фізики та математики Феденко С.М.2015 р.
Розподіл навчального матеріалу за уроками.


уроку

Тема уроку

Кількість годин

1.

Внутрішня енергія та способи її зміни. Робота в термодинаміці.

1

2.

Розв'язування задач.

1

3.

Перший закон термодинаміки.

1

4.

Застосування першого закону термодинаміки для ізопроцесів. Адіабатний процес.

1

5.

Розв'язування задач.

1

6.

Рівняння теплового балансу для найпростіших теплових процесів.

1

7.

Розв'язування задач.

1

8.

Розв'язування задач. Перевірочна робота.

1

9.

Необоротність теплових процесів. Другий закон термодинаміки.

1

10.

Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна. Шляхи підвищення ККД теплових двигунів.

1

11.

Розв'язування задач.

1

12.

Розв'язування якісних задач.

1

13/14.

Захист учнівських проектів: «Двигун внутрішнього згоряння. Парова і газова турбіна. Реактивний двигун. Холодильна машина»; «Способи підвищення ККД теплових двигунів. Роль теплових двигунів у народному господарстві.»; «Проблеми парникового ефекту та руйнування озонового щару атмосфери.»; «Вплив продуктів функціонування теплових двигунів на біологічні системи. Екологічно чисті види палива для теплових двигунів».

2

15.

Розв’язування задач.

1

16.

Контрольна робота за темою: «Основи термодинаміки».

1

17.

Систематизація та узагальнення знань з теми: «Основи термодинаміки».

1Урок № 1.

Тема. Внутрішня енергія та способи її зміни. Робота в термодинаміці.

Завдання уроку:

освітнє: формувати поняття про внутрішню енергію з позицій молекулярної теорії; досягти усвідомлення універсальності закону збереження і перетворення енергії; надати термодинамічну трактову поняття роботи;

розвиваюче: розвиток навичок аналізу та порівняння;

виховне: виховувати вміння взаємодії під час вивчення навчального матеріалу.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Обладнання уроку: таблиці, комп'ютерний диск, схеми, теплоприймач, вода в колбі, електрична плитка, дротини з різних матеріалів, сукно, монети.
План уроку

етапу

Етапи

Час

Прийоми та методи

І.

Організаційний момент

1 хв

Коментар вчителя

ІІ.

Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів

2 хв.

Коментар вчителя

ІІІ.

Вивчення нового матеріалу та формування фізичних понять.

37 хв.

Навчальна гра, аналітична бесіда, навчальна лекція

І\/.

Рефлексія.

3 хв.

Інтерактивна вправа

\/.

Домашнє завдання.

2 хв.

Коментар вчителя


Перебіг уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів. (вчитель на дошці розвішує тему уроку)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу та формування фізичних понять.
Розвиваюча гра „Продовж твердження...” (початок тверджень, щодо внутрішньої енергії оголошує вчитель, складається таблиця додаток). 1. Виведення та аналіз рівняння для обчислення внутрішньої енергії ідеального газу.
  Учитель. Виведемо формулу для обчислення внутрішньої енергії ідеального газу.
  За визначенням внутрішня енергія обчислюється за формулою:

  U = ∑Eki + ∑Epi

  де Екі, Ері – кінетична і потенціальна енергія окремої молекули.
  Для ідеального газу Ері = 0; тому

  U = ∑Eki = NE = (mNa/M) * (3kT/2) = 3mRT/2M

  Е – середня кінетична енергія молекули.

  U = 3mRT/2M

  Для даної маси газу виконується рівняння:

  ∆U = 3mR∆T/2M

  Для двохатомного ідеального газу:

  ∆U = 5mR∆T/2M

  Для трьохатомного ідеального газу:

  ∆U = 6mR∆T/2M

  Учитель. Проведемо аналіз отриманих результатів. Дайте відповідь на наступні запитання:
  - від чого залежить внутрішня енергія ідеального газу? (відповідь: внутрішня енергія ідеального газу залежить від маси газу, молярної маси і температури);
  - чи можна ці рівняння використати для реальних газів? (відповідь: для реальних газів потенціальна енергія взаємодії молекул не дорівнює нулю, тому для реальних газів ці рівняння можна використати лише з певними наближеннями). 2. Робота в термодинаміці
  Учитель. Уявимо собі, що газ знаходиться у вертикальному циліндрі, який закрито нерухомим поршнем площею S. Нехай під дією прикладеної зовнішньої сили F поршень опустився на відстань ∆x , та стиснув при цьому газ. Газ буде стискатися до тих пір, доки сила F не врівноважиться силою, що діє на поршень зі сторони газу і дорівнює pS, де р – тиск газу (якщо переміщення маленьке, то тиск газу можна вважати сталим). Робота газу (А ) при цьому визначається так
  F∆x = pS∆x A = p∆V
  Якщо газ стискався, то ∆V <0 - робота газу від’ємна; якщо газ розширювався, то ∆V > 0 - додатна.
  Таким чином, якщо над газом скоюють додатну роботу, то зовнішні тіла передають йому частину своєї енергії. При розширенні газу, навпаки, робота зовнішніх сил від'ємна.
  Геометричний зміст роботи газу при ізопроцесах розглянемо на основі таблиці:

Процес зміни газу

Графічне зображення

Формула роботи газу

Геометричне тлумачення

Ізотермічний

Не вивчається в школі


A = S ABCD

Ізобарний

A = p∆S


A = S ABCD

Ізохорний
A = 0

Учитель. Умова задачі (на дошці): ідеальний газ переходить з одного стану до іншого трьома способами. В якому випадку виконується найменша робота? Чому вона дорівнює?


Учитель. Робота в термодинаміці залежить від послідовності станів, які проходить тіло від початкового стану до кінцевого.

 1. Фізичний зміст молярної газової сталої.
  Учитель. Умова задачі (на дошці): азот масою 280 гр був нагріт при сталому тиску до 100 0С. Визначити роботу газу при розширенні.

A = p(V2 – V1), pV = mRT/M, тоді
V1 = mRT1/pM і V2 = mRT2/pM тоді
A = p ( (mRT2/pM) – (mRT1/pM ) ) = mR∆T/M
Підставляємо числові значення і отримуємо A = 8,31кДж.
Якщо взяти m = M, ∆T = 1K, тоді A = R, і універсальна газова стала має зміст роботи, яка скоєна кіло молем газу при ізобарній зміні температури на 1 К.


І\/. Рефлексія.
Інтерактивна вправа „Мікрофон”

Питання:

 • Що ми виконували сьогодні на уроці?

 • Чи досягли очікуваного результату?

 • Чи досяг клас в цілому очікуваних результатів?

 • Що, на вашу думку, могло б бути організовано краще?

 • Над якими навичками вам треба ще попрацювати?

 • Чи був для вас урок цікавим

 • Що вам найбільше сподобалось?


\/. Домашнє завдання.
Вивчити § Фізика, 10 клас).
Тепловий рух

Внутрішня енергія

Робота

Процес виконання роботи

Теплопередача

Кількість теплоти

Теплопровідність

Конвекція

Випромінювання

Натирання монети об сукно

Нагрівання дротини в полум'ї свічки

Поглинання випромінювання теплонагрівачем

Нагрівання підфарбованої води у колбі

Урок № 2.

Тема. Розв'язування задач.

Завдання уроку:

освітнє: закріпити вивчений матеріал в ході розв'язування задач;

розвиваюче: розвиток навичок аналізу та синтезу;

виховне: виховувати вміння взаємодії в групах під час розв'язування задач.

Тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання уроку: таблиці, комп'ютерний диск, схеми.
План уроку

етапу

Етапи

Час

Прийоми та методи

І.

Організаційний момент

1 хв.

Коментар вчителя

ІІ.

Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів

2 хв.

Коментар вчителя

ІІІ.

Актуалізація опорних знань

10 хв.

Робота в групах

І\/.

Розв'язування задач.

25 хв.

Фронтальна робота, самостійна робота, самоперевірка

\/.

Оцінювання навчальних досягнень.

3 хв.

Коментар вчителя

\/І.

Рефлексія.

2 хв.

Психологічна вправа

\/ІІ.

Домашнє завдання

2 хв.

Коментар вчителя


Перебіг уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми уроку та очікуваних результатів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Учитель. (Розділює клас на групи по чотири чоловіка) Необхідно розв'язати надані задачі (додаток) та порівняти їх розв'язання з наданим на дошці (на дошці розв'язання задач закрито, порівняння проходить після обговорення результатів в групах).


І\/. Розв'язування задач.

Учитель. Повторимо алгоритм розв’язування задач за кожну правильно розв'язану задачу всі члени групи отримують 1 бал (на моніторі висвітлюється алгоритм в програмі PowerPoint додаток)

Задача 1. Вважаючи, що внутрішня енергія ідеального газу складається з кінетичної енергії всіх його молекул, обчисліть , яку внутрішню енергію має 500г гелію при температурі Т= 300К.

Дано: Розв'язання:

m = 500г 0,5кг Гелій - одноатомний газ. Вважатимемо

М = 4*10-3 кг/моль його ідеальним. Тоді Е = 3kT/2 - середня

Т = 300К кінетична енергія одного атома;

R = 8,31 Дж/моль*К k – стала Больцмана.

N = m Nа/М – кількість атомів, де Nа -

U - ? число Авогадро.

Отже, U = E*N = (3kT/2)*( m Nа/М) = 3mRT/2M$

[ U ] = (кг*Дж *К*моль)/ (кг*моль*К) = Дж

U = (3*0,5*8?31*300)/(2*4*10-3) = 4,67*105 (Дж)

Відповідь: 4,67*105 Дж

Задача для самостійної роботи в зошитах. (Розв'язання для самоперевірки на дошці 3 бали). В балоні знаходиться аргон масою 2 кг при температурі 200С. Чому дорівнює внутрішня енергія газу? (відповідь: 183 кДж)

Задача 2. Визначити роботу розширення 20л газу при ізобарному нагріві від 270С до 1200С. Тиск газу 80 кПа.

Дано: Розв'язання:

V1 = 20л 20*10-3 м3 Для визначення роботи необхідно визначити

Т1 = 270С 300К зміну об'єму газу, так як невідомо V2

Т2 = 1200С 397К A = Р(V2 – V1)

Р = 80 кПа 80*103 Па При постійному тиску маємо

співвідношення V1/V2 = T1/T2

А - ? V2 = V1*T2 /T1

А = Р ( (V1*T2 /T1) - V1 )

[ А ] = Па м3 = (Н/м2) *м3 = Н*м = Дж

А = 80*103 ( (20*10-3*397 / 300) - 20*10-3) = 500 Дж

Відповідь: 500 Дж

Задача для самостійної роботи в зошитах. (Розв'язання для самоперевірки на дошці 3 бали). В циліндрі під поршнем знаходиться кисень. Визначте масу кисня, якщо відомо, що робота, яку виконується під час нагріву газу від 273 К до 473 К, дорівнює 16 кДж. Тертя не враховувати. (відповідь 0,31 кг).
\/. Оцінювання навчальних досягнень.

Учитель. Для отримання оцінок необхідно до оцінок отриманих в групах додати оцінки за розв'язані самостійно задачі.
\/І. Рефлексія.

Учитель. На партах лежать різнокольорові аркуші. Будь ласка підніміть аркуш того кольору, який відповідає вашому настрою.
\/ІІ. Домашнє завдання.

Повторити §

Розв'язати задачі
Урок № 3.

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок української мови, проведений в 3 класі Тема уроку
Обладнання. Девіз уроку, тема уроку, малюнок із зображенням сніговика, зимові пейзажі, роздаткові картки, етапи уроку, матеріал для...

Уроку: урок відкриття нових знань. Цілі уроку
Тема уроку «Префікси І прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання»

План-конспект уроку з української мови Клас: 7 Тема уроку
Тема уроку. Розвиток мовлення. Замітка дискусійного характеру в газету в публіцистичному стилі

План-конспект уроку з використанням ікт тема уроку
Тема уроку: «Переваги та недоліки у користуванні сучасними комунікативними технологіями». Проведення опитування та написання звіту...

Уроку-90хвилин. Тема(уроку фізики)
Тема(уроку фізики): Лабораторна робота №8 «Вимірювання потужності споживача електричного струму»

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Урок засвоєння нових знань. Слайд Дії вчителя Дії учня Примітки Слайд...
Методична мета уроку: продемонструвати можливі способи та прийоми розвитку загальноосвітніх навичок та вмінь на різних етапах уроку....

Методична розробка уроку української літератури «Категорія добра І зла в літературі»
Завдання випереджувального характеру отримали декілька учнів ще до проведення уроку. Вони мали час знайти інформацію, провести своє...

Уроку. Відкриття нових знань Тема уроку. Порядок дій у виразах

Уроку Тема уроку
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Оформлення договорів, рахунків постачальників

Уроку: навчальна
Тема уроку: Загальна характеристика мінерально-сировинних ресурсів. Паливні корисні копалини

Уроку Тема уроку
Узагальнення знань, отриманих учнями у початковій школі. Завдання предмета «Трудове навчання»

Повідомлення теми уроку So, what are we going to speak about on today’s...

Аналіз уроку (схема аналізу І самоаналізу уроку)
Як дотримувався принцип систематичності й послідовності формування знань, умінь І навичок

Уроку Дата Тема уроку
Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті. Ознайомлення з обладнанням кабінету хімії та лабораторним посудом

План уроку з «Рудникової автоматики» Тема програми
Вид уроку: тестування, гра «Словесна баталія», контрольні вправи, перевірочні змагання

Уроку: навчальна
Тема уроку: Закріплення таблиці множення числа Розв’язування вправ І задач на дві дії різного ступеня

Урок №3 Тема уроку: Державний лад
Мета уроку: підвести учнів до розуміння видів форм правління та територіального устрою державиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт