Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка та вимоги до неї

Методична розробка та вимоги до неї

СХВАЛЕНО

Голова науково-методичної ради

________________ Н.І. Пономаренко
Протокол № 2

від 09.09.2013 р.
Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології навчання і виховання стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в цілому.

Методична розробка є індивідуальною. Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення вчителя, вихователя або майстра виробничого навчання або якості підготовки з навчальних спеціальностей.

Методична розробка може бути:

 • серії уроків;

 • теми програми:

 • авторської методики викладання предмета;

 • загальної методики викладання предметів;

 • нових форм, методів або засобів навчання і виховання;

 • методичні розробки, пов'язані зі зміною матеріально-технічних умов викладання предмета.

Вимоги до методичної розробки

  • Актуальність теми.  Тема роботи має відповідати сучасним потребам, а питання, що в ній розглядаються, повинні бути важливими  для організації навчально – виховної роботи.

  • Достатній теоретичний рівень. Тема має бути розглянута на сучасному  рівні розвитку відповідної науки.

  • Дослідницький характер. У роботі мають бути елементи дослідження, вивчення достатньої кількості джерел (книг, розробок, статей).

  • Зміст та практичне застосування: на основі аналізу та узагальнень необхідно сформулювати пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, прогнозувати результат.

  •  Відповідність матеріалу навчальним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів щодо структури, обсягу і змісту, віковим особливостям вихованців.

  • Грамотність та естетичність  оформлення. Робота повинна бути написана українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення списка використаної літератури.

Перш, ніж приступити до написання методичної розробки, необхідно:

 • ретельно підійти до вибору теми розробки (по обраній темі у педагога повинен бути накопичений певний досвід);

 • уважно вивчити літературу, методичні посібники, позитивний досвід з обраної теми;

 • скласти план і визначити структуру методичної розробки;

Вимоги, що пред'являються до змісту методичної розробки:

- зміст повинен відповідати темі та цілі, бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості про найбільш раціональні шляхи організації навчального процесу, ефективні методи, прийоми, форми викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних засобів навчання;

- авторські (приватні) методики не повинні повторювати зміст підручників і навчальних програм, описувати досліджувані явища і технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в педагогічній літературі;

- матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто і чітко;

- мова методичної розробки має бути лаконічною, грамотною та переконливою, а термінологія повинна відповідати педагогічному словнику;

- рекомендовані методи, прийоми, форми та засоби навчання повинні бути обґрунтовані посиланнями на свій педагогічний досвід;

- методична розробка повинна враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення навчально-виховного процесу, орієнтувати організацію навчального процесу в напрямі широкого застосування активних форм і методів навчання;

- методична розробка повинна розкривати питання «Як вивчати», містити конкретні матеріали, які може використовувати педагог у своїй роботі (картки, завдання, зразки УПД, плани уроків, інструкції для проведення лабораторних робіт, картки схеми, тести, різнорівневі завдання і т.д.).

Структура методичної розробки

 1. Титульна сторінка

 2. Анотація.

 3. Зміст.

 4. Вступ.

 5. Основна частина.

 6. Висновок.

 7. Список використаних джерел.

В анотації коротко викладається загальний зміст розробки (указується, якій проблемі вона присвячується, які питання розкриває, кому може бути корисна).

У вступі (1-2 сторінки) розкривається актуальність даної роботи, тобто автор відповідає на питання, чому він вибрав цю тему і яке її місце у змісті освіти, формулюється мета, завдання, очікувані результати.

Основна частина може складатися з таких розділів:

 1. Характеристика теми;

 2. Планування вивчення теми;

 3. Рекомендації з організації та методики вивчення теми.

У характеристиці теми зазначаються:

 • освітні цілі і завдання теми;

 • планування теми і кількість годин, що відводиться на її вивчення;

 • знання та вміння, які учні повинні отримати або вдосконалити;

 • місце і роль теми в курсі;

 • зв'язок з попереднім або наступним матеріалом, а також внутрішньопредметні та міжпредметні зв'язки;

 • дається дидактичний аналіз змісту матеріалу;

 • виділяються рівні вивчення і засвоєння навчального матеріалу;

 • можливий порівняльний аналіз якості навчання за запропонованою у розробці методикою з тією, що застосовувалася педагогом раніше.

При плануванні навчальної теми необхідно:

 1. Продумати методику викладання теми.

 2. Підібрати приклади, ілюстрації, намітити лабораторно-практичні заняття, контрольні роботи, екскурсії і т.д.

 3. Виділити основні питання, які учні повинні міцно засвоїти.

 4. Проаналізувати виховні можливості навчального матеріалу і застосовуваної методики.

У висновку (1-2 сторінки) підбиваються підсумки з тих проблемних питань, що ставилися педагогом перед складанням розробки, даються рекомендації щодо практичного її використання.
Загальні вимоги до оформлення методичної розробки
Загальний обсяг методичної розробки повинен становити не менше 24 аркушів комп'ютерного тексту. Вимоги до комп’ю­тер­ного набору: шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Текст друкується з одного боку білого паперу формату А 4. Поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см. Усі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра «1» не ставиться.

Обсяг основного змісту - не менше половини усього рукопису. Обсяг додатків не лімітується, але вони повинні відповідати тексту (посилання на них у тексті обов'язкові). Посилання на використану літературу в тексті слід давати в квадратних дужках.

Список використаних джерел повинен містити 10-15 назв. Якщо розробка носить тільки практичний характер, що не вимагає теоретичних посилань, то список використаних джерел можна опустити.

Кількість і обсяг розділів не лімітується.

2014 рік

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка допоможе вчителям формувати природознавчі компетентності...
Проектно – дослідницька діяльність – основа розвитку творчих здібностей І способів стимулювання пізнавальної активності молодших...

Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів»
Методична розробка на тему «Розпізнавання асортименту парфумерно-косметичних товарів» розроблена відповідно до робочої навчальної...

Методична розробка до написання курсової роботи з навчальної дисципліни «інвестування»
Методична розробка до написання курсової роботи з дисципліни «Інвестування» складені на основі робочого навчального плану та робочої...

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка позакласного виховного заходу на тем у: «Ми нація...
...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

Вимоги до виконання письмових робіт І перевірки зошитів Загальні...
Правильне, грамотне І охайне виконання письмових завдань привчає учня до систематичної праці, формує повагу до неї, звичку до чистоти,...

Урок №1
В І коктейлів та їх характеристика» методична розробка. Умань днз «Уманський професійний аграрний ліцей», 2014 р с. 70

Методична розробка відкритого заняття
Автор: Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури І категорії

Методична розробка уроку з історії України
Обладнання: документи, ілюстрації, портрети діячів культури, мультимедійний проектор

Методична розробка
Методичну розробку відкритого виховного заходу «Масляна» склала вчитель вищої категорії Сошина І. П., 2013

Методична розробка відкритого заняття
Підготувала Апришко І. В. – спеціаліст вищої категорії, викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2012

Методична розробка для студентів окр «Магістр»
Спеціальності 11010102 «Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека продукції тваринництва»

Методична розробка майстра виробничого навчання
У методичній розробці розглянуто сучасний напрям моди перукарського мистецтва, подано характеристику романтичного стилюБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт