Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Література Систематизований шкільний курс

Література Систематизований шкільний курс

Сторінка1/23
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Український центр оцінювання якості освіти

О. І. Борзенко, Μ. Φ. Гетьманець

УКРАЇНСЬКА МОВА

ТА ЛІТЕРАТУРА
Довідник

Книга 2. Українська література

  • Систематизований шкільний курс

  • Закріплення навичок застосування теоретичних знань

  • Відповідність програмовим вимогам ЗНО-2008

Універсальне видання для успішної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання2008ББК 74.268. ІУкр У 45

УКРАЇНСЬКИЙ

ЦЕНТР

ОЦІНЮВАННЯ

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

2008

Серія журналу «Вісник ТІМО»

{Тестування імоніторінг в освіті, передплатний індекс 94575)

Видання підготовлено спільно з фахівцями Українського центру оцінювання якості освіти

Укладено відповідно до програмових вимог ЗНО-2008, рекомендованих Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11-8546 від 28.11.2007 р.)
Інформаційна підтримка

ПІМО

^титуіаииі ι іюнтоніяг в освт ►

У 45 Українська мова та література. Довідник. Книга 2: Українська література/ Борзенко О. І.,

Гетьманець М. Ф.: Навч. посіб. — X.: Факт, 2008. — 112 с — (Серія журналу "Вісник ТІМО").

ISBN 987-966-637-514-1.

Навчальний посібник містить матеріали, які допоможуть випускникам загальноосвітніх навчальних закладів на високому рівні підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з української літератури.

Посібник містить програмові вимоги ЗНО-2008 МОНУ, рекомендації щодо користування посібником, розділи "Давня українська література", "Література кінця XVIII—початку XX ст.", "Література XX ст.", "Твори українських письменників-емігрантів", "Сучасний літературний процес", "Літературні угруповання, школи та періодичні видання", які складаються з оглядових статей, біографічних довідок про письменників і аналізу їх творчості. Розділ "Теорія літератури" подано у вигляді словника літературознавчих термінів.

Призначено для випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, які готуються до вступу до вищих навчальних закладів.

ББК 74.268.1Укр

Ви можете замовити ці посібники післяплатою, скористувавшися послугами служби «Книга-поштою»:

а/с 3355, Харків, 61045, «Ранок. ЗНО-2008», (057)717-74-55, pochta@ranok.kharkov.ua, або придбати за ціною видавництва у регіональних представників:

у Києві — (044) 5991453,4172080; Донецьку — (062) 3459824; Житомирі — (0412) 412795;

Дніпропетровську — (0562) 396160, 396354; Львові — (032) 2430885;

Сімферополі — (0652) 228701, 229530; Тернополі — (0352) 268694, 533201,

Миколаєві — (0512) 354039, Рівному — (0362) 237864

E-mail: commerce@ranok.kharkov.ua

ISBN 978-966-637-514-1

© Шабельник Т. М., Паращич В. В., 2008

© Видавництво «Факт», 2008

© Редакція журналу «Вісник ТІМО», серія, 2008

ШАНОВНІ СТАРШОКЛАСНИКИ!

В Україні з 2004 року проводиться зо­внішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх нав­чальних закладів з української мови. 2008 року такий іспит складатиметься з двох предметів — української мови та літера­тури. Усі, хто бере в ньому участь, мають можливість зарахувати отримані результа­ти як державну підсумкову атестацію та як вступні екзамени до вищих навчальних за­кладів.

Мета зовнішнього незалежного оціню­вання з української мови та літератури:

  • перевірити відповідність знань, умінь і на­вичок учнів вимогам чинних програм;

  • оцінити рівень знань випускників з ук­раїнської мови та літератури;

  • оцінити ступінь підготовленості випускни­ків загальноосвітніх навчальних закладів до навчання у вищих навчальних закладах. На думку укладачів даного посібника,

системна підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання має здійснювати­ся шляхом поглибленого засвоєння й сис­тематизації знань та вмінь з української літератури, набутих у базовій школі. Така робота може бути ефективною за умови ціле­спрямованого її проведення протягом трьох років (у 9, 10 та 11 класах).

Саме для цього й створено пропонований довідник.

Структура довідника •••••••• Посібник укладено за програмою з ук­ра­їнської літератури для зовнішнього оці­ню­вання.

Теоретичний матеріал розташовано в до­віднику за розділами: Усна народна твор­чість. Давня українська література. Літера­тура кінця XVIII — початку XX ст. Літе­ратура XX ст. Твори українських письмен-ників-емігрантів. Сучасний літературний процес. Літературні угруповання, школи та періодичні видання. Теорія літератури.

Призначення довідника •••••••••• Матеріали посібника можуть бути ви­користані для повторення вивченого з ук­раїнської літератури в 9—11 класах з метою ефективної підготовки випускників до зо­внішнього незалежного оцінювання в 2008 році, а також для проведення тематичного оцінювання в 9—11 класах за чинною про­грамою з української літератури для загаль­ноосвітніх навчальних закладів з українсь­кою та російською мовами навчання.

Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання, можна скористатися таким ви­данням серії «Зовнішнє оцінювання»:

Шабельник Т. М., Паращич В. В. Зо­внішнє оцінювання (підготовка). Українсь­ка мова та література: Тренувальні завдан­ня. — X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. 96 с

Укладачі й видавництво переконані, що видання зазначеної серії допоможе вам, ша­новні старшокласники, добре підготуватися до важливого іспиту — зовнішнього неза­лежного оцінювання з української мови та літератури.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ (загальна характеристика)

Усна народна творчість — словесна час­тина складних явищ народної культури, які нерідко поєднують у цілісному комплексі різні види й форми творчої діяльності (слово, музику, хореографію тощо). На означення таких явищ європейська наукова традиція пропонує термін фольклор, що в перекладі з англійської означає «народні знання, на­родна мудрість». Науку про усну народну творчість називають фольклористикою.

Фольклорні твори за родовою ознакою поділяють на епічні, ліричні і драматичні. В межах родів твори відповідно до поетики та функціональних прикмет поділяють на жанри. В залежності від історичних умов кожен жанр переживав «сприятливий» і «несприятливий» періоди свого побутуван­ня, виявлені в етапах виникнення, поши­рення, включення до масового репертуару, старіння та занепаду.

Найдавніші прояви словесної творчості припали на період формування людської мови. Протягом ряду століть у всіх народів переважав фольклорний тип поетичної твор­чості. Йому властиві такі риси: усність, тра­диційність, варіантність, поєднання слова з елементами інших мистецтв, безпосеред­ність контакту виконавця зі слухачем, ко­лективність.

Фольклор тісно пов'язаний з народним життям. Він віддзеркалює народні міфоло­гічні уявлення, вірування, мораль, родинні взаємини та історичну пам'ять. Усна народ­на творчість співвідноситься з таким етапом людського буття, коли «фольклорним» спо­собом відбувалося пізнання та відображення дійсності, а також акумулювався засвоєний досвід. За типом світосприйняття фольклор тісно пов'язаний зі світом міфології, однак як явище мистецтва, споріднений з літера­турою. Подвійна природа фольклору ро­бить його посередником між найдавнішою міфологією та літературою. Остання вини­кає разом із зародженням писемності. І хоч історично література пов'язана з усною

народною творчістю, характер писаного сло­ва значно відрізняється від усного.

На відміну від літературного твору, який має визначене авторство, фольклор — це творчість анонімна. Нерідко траплялося так, що пісню складав один народний спі­вець, орієнтуючись на культурні очікування певного кола слухачів. Передаючись з уст в уста та зазнаючи змін, вона втрачала ав­торство і ставала надбанням колективної пам'яті. Таким чином, фольклор є колек­тивним явищем.

Колективність фольклорної творчості не означає її повного знеособлення. Талановиті народні автори та виконавці відчутно впли­вали на вдосконалення творів, враховуючи історичні зміни та Пов'язані з ними акту­альні культурні запити колективу. Деякі фольклорні жанри набували масового по­ширення, натомість інші вимагали від ви­конавця спеціального навчання, особливого музикального або акторського обдарування. У ряді випадків можна говорити про про­фесіоналізацію народних виконавців. Вини­кали своєрідні професії, що відповідали ду­ховним потребам тих чи інших суспільних груп. Такими професійними виконавцями в українській народній традиції були, зо­крема, лірники, кобзарі, бандуристи, тісно пов'язані з ідеологією козацької верстви.

Важливо усвідомлювати, що запис словес­ної частини фольклорного тексту — це лише сурогатна форма, яка не враховує реальної ситуації побутування народного мистецтва. Ця ситуація передбачає існування фольклор­ного твору в цілісному мистецькому комп­лексі та одночасно в кількох рівноцінних варіантах. Варіантність є наслідком усного побутування фольклорного твору в різних регіонах та в різні історичні періоди. Поши­рення в численних варіантах забезпечувало тривале існування твору, оскільки зміни, які вносилися виконавцями, сприяли адаптації текстів до вимог конкретного культурного середовища та актуальних запитів часу.

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Усна народна творчість — важлива час­тина національної культури. Вона є джере­лом пізнання історії народу, його суспільної свідомості, етичних норм та естетичних уяв­лень.

Фольклор здійснив відчутний вплив на становлення й розвиток літератури. Народ­нопоетичні мотиви відіграли помітну роль у формуванні літературних сюжетів, а фольк­лорні теми, образи, персонажі використову­валися й переосмислювалися літературою упродовж всього її існування. Письменники завжди запозичували з народної творчості символіку, використовували і модифікували фольклорні жанри.

У цілому народна творчість — явище багатовимірне. Важко переоцінити її пізна­вальне та виховне значення. Зберігаючи у сконцентрованій формі інформацію про різноманітні прояви життя етнічного колек­тиву, вона є яскравою і своєрідною версією духовної історії народу.

Календарно-обрядова поезія •••••••• Одним з найбільш давніх явищ українсь­кого фольклору є календарно-обрядова по­езія. Вона виникла ще в дохристиянський період і була нерозривно пов'язана з річною господарською діяльністю та родинним по­бутом. Цикли календарно-обрядової поезії співвідносилися з певними періодами хлібо­робського року та відповідними трудовими процесами. До календарно-обрядової твор­чості належать колядки та щедрівки, вес­нянки, русальні, купальські, * жниварські пісні тощо.

В давнину словесна частина календар­ного обряду виконувала магічну функцію. Вона ґрунтувалася на вірі у здатність сло­весних заклинань впливати на сили приро­ди та життя людей. З часом магічна функ­ція календарної обрядовості поступилася естетичній. Традиційне селянське середо­вище, визначене хліборобською спеціаліза­цією, надовго затримало календарні обряди. З року в рік вони супроводжували життя українського селянина, визначаючи в ньо­му кульмінаційні моменти з їх урочистою, святковою атмосферою. Бувши в основі своїй традиційним, календарне кола щороку ніби по-новому відкривалося для хлібороба

в емоційному колективному співпереживан­ні природних та господарських процесів.

Українські народні обряди зазнали від­чутного впливу християнства. У свою чергу християнська традиція увібрала в себе ок­ремі елементи архаїчної обрядовості. Трива­ла взаємодія церковного та хліборобського календарів витворила яскравий культурний феномен українського народного обряду.

Колядками та щедрівками називають різдвяно-новорічні величальні обрядові піс­ні, генетично пов'язані з аграрним культом. Під впливом християнства їх побутування було погоджене зі святкуванням Різдва та Нового року. Відповідно вони розрізняються за часом виконання — колядки виконують­ся перед Різдвом, а щедрівки — проти Ново­го року (за юліанським календарем). Часто щедрівку можна впізнати та відрізнити від колядки за наявністю традиційної формули «Щедрий вечір, добрий вечір...». В обрядах колядування та щедрування брала участь переважно сільська молодь. Напередод­ні Різдва гурт молоді, обравши «отамана», «скарбника» й «міхоношу», ішов від хати до хати й виконував колядки — величання господарям і членам їхньої родини з поба­жанням сімейного щастя, щедрого врожаю та достатку. За виконання пісень колядни­ки одержували подарунки. Колядування не­рідко поєднувалося з обрядом водіння кози та різдвяною вертепною виставою. Напере­додні Нового року молодь обходила село, виконуючи щедрівки, а вранці наступного дня господарів вітали діти, співаючи засівальних пісень з побажанням добробуту на цілий рік. Слід також згадати про церковні колядки, в яких передається емоційне пере­живання різдвяних подій.

В календарному колі за колядками та щедрівками ідуть веснянки ( в Галичині — гаївки, гагілки). Це календарно-обрядові твори, присвячені приходу весни. Старовин­ні веснянки супроводжували розгортання магічного ритуального дійства, покликано­го вплинути на сили природи. Як правило, веснянки виконувалися дівчатами. Частіше це були хороводні лісні, в яких з радісним піднесенням віталося весняне пробудження природи та висловлювались сподівання на щедрий врожай. Існує також велика група веснянок пізнього походження. Це твори

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ліричного та жартівливого характеру, які практично втратили зв'язок з ритуальною обрядовістю. У таких веснянках переважа­ють мотиви кохання, а самі твори наближа­ються до ліричних пісень.

Наприкінці весни або на початку літа виконувались русальні пісні. В давнину вони супроводжували обряд русалій, який припадав на так званий русальний тиждень. Русальним, «зеленим», «клечальним» на­зивали тиждень перед святом Трійці. Три останні дні цього тижня і три перші дні наступного називають зеленими святами. Тоді селяни прикрашали зіллям та гілками дерев свої помешкання. За народними віру­ваннями, саме в цей час прокидалися мерці й виходили з води русалки. Вважалося, що вони могли впливати на життя й добробут мешканців села. Русальні пісні виконува­ли роль магічних заклинань, потрібних для здобуття прихильності надприродних істот.

Яскравим проявом українського кален­дарного обряду є свято Івана Купала. Це свято літнього сонцестояння, яке відзнача­лося в ніч з 23 на 24 червня (з 6 на 7 лип­ня за григоріанським календарем). У цей час сільська молодь збиралася біля річок або озер. Там розпалювали багаття, влашто­вували ігри, водили хороводи, ворожили, виконували купальські пісні. Головними атрибутами свята були Купало і Марена — опудала, які підлягали ритуальному зни­щенню. Най­частіше їх відносили до річки і там топили, співаючи купальських пісень. Очевидно, давній купальський ритуал був заснований на поєднанні магії води, вогню і словесного заклинання. Вважається, що він був покликаний забезпечити збереження врожаю, сприяти очищенню людини напе­редодні жнивної пори. Народ зберіг віруван­ня, згідно з якими саме на свято Івана Ку­пала природа розкриває свої таємниці. Існує легенда, що в купальську ніч щасливці мо­жуть натрапити в лісі на квітку папороті, яка вказує на місце схованки скарбу. Ку­пальська ніч пов'язана також з дівочими во­рожіннями. Дівчата йшли на річку і пуска­ли заздалегідь виготовлені вінки за течією, співали пісень і стежили, до якого берега пристане вінок і чи не потоне він у воді. Значна частина купальських пісень пізньо­го походження вже не має безпо­середнього зв'язку з мотивами давньої

обрядовості. Це переважно ліричні пісні на тему кохання або ж просто жартівливі твори, покликані підтримувати святкову атмосферу.

Жнива завжди були найбільш відпові­дальним, по-справжньому кульмінаційним моментом у житті селянина-хлібороба. Пора збирання врожаю на різних етапах перед­бачала дотримання ряду звичаїв та обрядів, які супроводжувалися жниварськими пісня­ми. Найважливіші обрядові дійства припа­дали на початок та особливо — на завер­шення жнив. Пісні, які виконувалися в цей час, мали безпосередній тематичний зв'язок з хліборобською працею. Жниварські пісні прийнято поділяти на зажинкові, що співа­лися на початку жнив; жнивні, які викону­валися під час жнив; обжинкові, які співали після збирання врожаю. У жниварських піс­нях розкривається тема хліборобської праці, передається піднесений настрій трудівників, пов'язаний з успішним завершенням трива­лого трудового процесу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма курсу «природознавство»
Шкільний курс «Природознавство» є інтегрованим курсом для старшої профільної школи, призначений для учнів гуманітарного напрямку

Література вступ учні 8-класів вивчають курс «Програмування»
Учні 8-класів вивчають курс «Програмування» в 1 та 2 семестрах. Базовою мовою є Паскаль

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2015-2016 навчальному році
Курс. Школа, курс. Плюс, курс. Дошкілля; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа»; основам роботи...

Література як шкільний предмет усе більше стає носієм народної моралі,...
Проектна технологія дає можливість педагогові, застосовуючи розмаїття інтерактивних вправ, не тільки навчати учнів, а й розвивати...

Організація роботи методичних служб з питань інформатизації освіти у 2016-2017 навчальному році
Курс. Школа, курс. Плюс, курс. Дошкілля; основам взаємодії з обласним порталом «Запорізька обласна освітня мережа»; основам роботи...

Вирішення завдання №1
Навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет,...

Література романтизму 90-ті роки XVІІІ ст. І
Даний посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинних програм «Зарубіжна література 5 – 11 кл.» (За редакцією Д. В. Затонського,...

Анти́чна літерату́ра (від лат antiquus стародавній) це література...
Антична література складається з двох національних літератур: давньогрецької та давньоримської. Історично грецька література передувала...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Періодизація...
У своєму розвитку література пройшла великий шлях становлення, який можна поділити, відповідно до особливостей кожного етапу, на...

Які мають фінансові можливості збільшити свій пакет акцій та розширити...
Високий курс ускладнює використання малими акціонерами своїх переважних прав І стимулює їх до продажу цих прав. Це дає змогу великим...

Курс № заня ття мс-24 Назва розділу, модуля, теми програми. Теми...
Актуальність, мета та завдання навчальної дисципліни "Основи технічної творчості". Зміст навчальної дисципліни. Зв'язок з іншими...

Література для 9 класу з російською мовою навчання Тема: Оригінальна світська література
Тема: Оригінальна світська література. Літописи. «Поучення Володимира Мономаха», «Слово про закон І благодать» Іларіона

Курс лекцій з дисципліни «країнознавство»
Курс лекцій з дисципліни Країнознавство / І. М. Серебрянська. – Суми : Вид-во СумДУ, 2012. – 140 с

Шкільний театр як ефективн ий зас І б підвищення національної свідомості,...
Шкільний театр як ефективний засіб підвищення національної свідомості, загальної культури та культури мовлення учнів

Базовий курс лекцій та тести Черкаси-2006 ббк у65. 497(У4 укр) удк 377. 6+338
Куклін О. В. Підприємництво в освіті: Базовий курс лекцій та тести: Навчальний посібник. – Черкаси: Інтеграл-Техноімпекс, 2006. –...

Методичні рекомендації щодо складання та оформлення номенклатури...
Номенклатура справ це обов'язковий для кожної установи систематизований перелік назв (заголовків) справ, що формуються у її діловодстві...

Як зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання-2014...
Внз. У 2014 р. Зно можна пройти з наступних предметів: українська мова та література, історія України, математика, фізика, біологія,...

Література країн основної іноземної мови. Частина перша Література...
«Педагогіка І методика середньої освіти. Українська мова І література» (диплом та №25816928). У 2009 році закінчила Полтавський інститут...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт