Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з метою ф ормування та розвитк у комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови»

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з метою ф ормування та розвитк у комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови»

Сторінка1/3
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Кіровоградської обласної державної адміністрації

Державний навчальний заклад

"Кіровоградський професійний ліцей

імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова"

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА З ТЕМИ

«Впровадження продуктивного навчання з метою формування та розвитку комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови»

З ДОСВІДУ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ, ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ, ВИКЛАДАЧА-МЕТОДИСТА

СОСНОВСЬКОЇ ЛЮДМИЛИ ВАСИЛІВНИ


Кіровоград

2013

ЗМІСТ

ВСТУП. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

2.1.Особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови

2.2. Ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій

2.3. Деякі аспекти використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови

2.4. Метод проектів як засіб самореалізації та формування ключових компетентностей в учнів

ВИСНОВКИ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ

БІБЛІОГРАФІЯ

ВСТУП. ОБГРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміни, що відбуваються у сучасному інформаційному світі, вихід України до Європейського та світового простору вимагають певного перегляду усталених позицій щодо іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. А це, у свою чергу, зумовлює пошук нових пріоритетів у навчанні цього предмета як одного з компонентів загальної освіти.

Зміст викладання іноземної мови визначений «Концепцією навчання іноземних мов у середній загальноосвітній 12-річній школі». У ній, зокрема, подана характеристика основної мети, змісту навчання, принципів та засобів навчання іноземної мови. Так, основною метою навчання іноземній мові є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу.

У сучасних умовах навчання іноземної мови, коли відбуваються трансформаційні процеси у сфері освіти, якісно змінюється й роль викладача. Від нього значною мірою залежить успішність навчання: важливо зацікавити учнів у вивченні іноземної мови, викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність і значущість володіння іноземною мовою як неповторним засобом міжкультурного спілкування. Важлива професійна майстерність викладача, яка акумулює в собі професійні знання, навички і вміння, а також досвід педагогічної діяльності, його творчі та особисті якості.

Актуальність методичної розробки полягає в спрямованості на вирішення головного завдання реформування сучасної освіти: розвиток комунікативних компетентностей учнів на уроках іноземної мови, який на сучасному етапі неможливий без комплексного дидактичного забезпечення, зокрема використання опорного матеріалу при застосуванні інноваційних технологій, а також у створенні навчально-методичного середовища на основі залучення сучасних педагогічних технологій, що відповідає соціальному замовленню, яке держава ставить перед освітою.

Провідною ідеєю дослідження є методичне обґрунтування впровадження технології продуктивного навчання на уроках іноземної мови через використання опорного матеріалу та застосування інноваційних технологій з метою розвитку та формування комунікативних компетентностей учнів.

Об’єкт дослідження методичної розробки: дидактичні аспекти впровадження технології продуктивного навчання при вивченні іноземної мови.

Предмет дослідження: процес вивчення іноземної мови з використанням опорного матеріалу та впровадженням інноваційних технологій.

Мета дослідження: розкриття сутності технології продуктивного навчання через комплексне використання опорного матеріалу та впровадження інноваційних технологій на уроках іноземної мови з метою розвитку та формування комунікативних компетентностей учнів.

Основні завдання дослідження:

 • розкрити науково-теоретичну основу впровадження технології продуктивного навчання, використання опорного матеріалу та застосування інноваційних технологій на уроках іноземної мови;

 • визначити особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови;

 • розкрити ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій;

 • розглянути деякі аспекти використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови;

 • дослідити метод проектів як засіб самореалізації та формування комунікативних компетентностей в учнів

РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

    Розвиток демократичних тенденцій в Україні потребує нової філософії освіти, яка б увібрала в себе найкращі здобутки як світової , так і вітчизняної наукової думки. Її основними характеристиками є нове розуміння якості освіти, нові підходи до розвитку особистості учня, нові освітні стандарти. Технологія продуктивного навчання передбачає навчання на основі практичного життєвого досвіду. Вона націлена на придбання учнями життєвих умінь і навичок, ініціює особистісний ріст і індивідуальний розвиток, міжособистісний розвиток і взаємодію, самовизначення і самореалізацію. Принцип продуктивності дає освіті можливість бути не просто особистісно орієнтованою, а стати повною мірою індивідуальною.

            Продуктивною в сучасній педагогіці є концепція формування життєвої компетенції. Її основу складають провідні ідеї екзистенціальної філософії (Н.Адлер, В.Франкл, Е.Фромм, Е.Еріксон), психології (Л.С.Виготський, А.Маслоу, С.Рубінштейн, Б.Теплов), її коріння сягає в глибини національної культурно-освітньої та педагогічної думки (Григорій Сковорода, Памфіл Юркевич, Софія Русова, Василь Сухомлинський та інші).

           Продуктивна освіта передбачає відновлення змісту навчання з орієнтацією на «ключові компетентності», оволодіння якими дозволить учням вирішити різні проблеми в професійному, соціальному, повсякденному житті.

          Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання та освіти поняття компетентності визначається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та вмінь, що дають змогу ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції.

          Ситуація, що склалася на ринку праці, вимагає від особистості певних якостей. Система освіти  має формувати професійний  універсалізм – здатність змінювати сфери і способи діяльності. Соціальне замовлення часу можна визначити такою формулою:  від компетентного фахівця – до висококваліфікованого співробітника, який уміє працювати в команді, , може самостійно вирішувати проблеми, творчо мислити, генерувати нові ідеї, комунікабельний, ініціативний, толерантний.

Геополітичні, комунікативні та технологічні зміни в суспільстві втягнули в як в безпосереднє так і в опосередковане спілкування доволі велику кількість людей різного віку, професій, інтересів. Відповідно зросли і потреби у використанні іноземних мов. Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання впродовж життя». Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Значно зросли їх освітня та самоосвітня функції, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою посилення мотивації у вивченні мов міжнародного спілкування. Нові завдання вимагають змін до рівня володіння іноземними мовами, визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, використання адекватних форм та видів контролю. Особливо актуальним на сьогодні є комунікативний та інтерактивний підходи до вивчення іноземних мов. Головна мета навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікативної компетентності, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Ця мета передбачає досягнення учнями такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування в усній та писемній формах.

Комунікативна компетенція складається з кількох видів:

мовної (лінгвістичної) компетенції, яка забезпечує оволодіння учня мовним матеріалом з метою використання його в усному і писемному мовленні;

 • мовленнєвої компетенції, яка пов’язана з формуванням в учнів умінь і навичок спілкування чотирма видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння (монолог, діалог), читання, письмо;

 • соціокультурної компетенції;

 • соціолінгвістичної компетенції;

 • загальнонавчальних компетенцій, що сприяють оволодінню учнями стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем.

Філософія мови передбачає інтенсивну практику 4-х видів діяльності в контексті реального життя.

 • Аудіювання – це здатність сприймати мовлення іншої особи.

 • Говоріння – здатність вести діалог, робити повідомлення.

 • Читання – здатність швидко читати надруковане (написане) та розуміти прочитане.

 • Письмо – здатність викладати свої думки у письмовій формі.

Науково-теоретичною базою вище зазначених тверджень є праці П. М. Якобсона, Г. В. Рогової, В. М. Галузинського, О. О. Леонтьєва,

Ю. І. Пассова, В. Л. Скалкіна, Е.П. Шубіна, М.Л. Вайсбурда, І. О. Зимньої,

С. В. Шатілова, М. Б. Євтуха, Н. Д. Гальскової, М. В. Ляховицького та інших науковців.

Набуття комунікативної компетентності неможливе без використання інноваційних педагогічних технологій.

Інноваційні технології – цілеспрямований системний набір прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання і визначення мети до одержання результатів. Осмисленню проблеми застосування інноваційних технологій присвячені роботи

Ю. Бабанського, М. Башмакова, В. Беспалька, Л. Бурквої, В. Давидова,

Дж. Дьюі, Л. Занкова, Г. Іванова, О. Киричука, М. Кларіна, Л. Лісіна,

В. Лозової, М. Махмутова, Л. Момота, Є. Пасова, О. Пєхоти, Є. Полат,

О. Пометун, Р. Реванса, Г. Селевка, М. Скрипника, К. Стоута, Дж. Шнайдера. Теоретичний і дидактичний аспекти впровадження нових технологій навчання висвітлені в роботах М. Башмакова, В. Беспалька, Л. Буркової,

В. Лозової, Г. Селевка, О. Пєхоти; питання впровадження інтерактивних технологій активно досліджували Л. Занкова, О. Пометун, Г. Селевко; над розробкою методу проекту працювали О. Пєхота, О. Пометун; питання використання інформаційних технологій навчання висвітлено в працях

В. Бикова, Б. Гершунського, С. Григор’єва. Практичні аспекти використання інформаційних технологій систематизовані в курсі «Intel (Навчання для майбутнього)».

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

2.1.Особливості використання опорного матеріалу при вивченні іноземної мови

Принцип комунікативності зумовлює добір мовного та мовленнєвого матеріалу. Принцип домінуючої ролі вправ реалізується шляхом виконання учнями різноманітних вправ, що спонукають їх до здійснення мовленнєвих дій. На думку М. Уеста, до 85% урочного часу має відводитись на виконання вправ, застосування яких на уроці неможливе без комплексного використання дидактичного забезпечення, в тому числі й опорного матеріалу.

Враховуючи специфіку навчального закладу, виникла необхідність створення професійно спрямованого та диференційованого дидактичного матеріалу. Сьогодення потребує конкурентноспроможного робітника, який буде володіти не тільки професійними знаннями, уміннями й навичками, а й використовувати іноземну мову у життєвих та виробничих сферах спілкування.

З цією метою до кожного виду мовленнєвої діяльності розроблено дидактичний матеріал:

1. Аудіювання: аудіозаписи до тем «Погода. Пори року», «У кафе», «Давайте знайомитись»; відеозапис «Лондон – столиця Великої Британії»; тексти «Про себе», «Про мою сім’ю», «Зовнішність». Систематизовано та укладено збірник «Дидактичний матеріал для аудіювання з англійської мови І – ІІІ курси». На уроках широко застосовуються відео та фільми англійською мовою з подальшим їх обговоренням, виконанням комунікативних вправ.

2. Говоріння: переліки питань з тем для проведення контролю говоріння, опорні підстановочні таблиці з тем «Моя улюблена страва», «Про себе, свою сім’ю», «Захоплення членів родини»; опорні малюнки з тем «У бібліотеці», «Театр», «Пори року», «Географічне положення України, «Їжа. Продукти харчування»; індивідуальні картки з навчальними комунікативними ситуаціями «У кафе», «На СТО», «У ресторані», «На будівництві».

3. Читання: тексти з завданнями для контролю читання «Життя молоді», «Мистецтво», «Робота і професії», «Здорова їжа», «Роль комп’ютера в житті людини», «Освіта в Україні і за кордоном», «Природні катаклізми», «Забруднення навколишнього середовища», «Україна. Географічне положення. Політичний устрій»; словники професійно спрямованої лексики до тем «Моя майбутня професія – кухар», «Моя майбутня професія – автослюсар», електронний словник виробничої лексики для учнів з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій. Електрослюсар будівельний».

4. Письмо: індивідуальні картки для контролю письма з тем “Теперішній неозначений час”, “Минулий неозначений час”; контрольні роботи з елементами тестових завдань; приклади написання офіційних та приватних листів.

Особлива увага направлена на підготовку та проведення професійно спрямованих та інтегрованих уроків з комплексним використанням опорного матеріалу та застосуванням інноваційних технологій. Для цього підготовлено велику кількість дидактичного матеріалу до вивчення теми «Моя майбутня професія»: словники професійно спрямованої лексики , тексти та завдання до них, аудіозаписи, зразки діалогів, контрольні роботи з професійно спрямованими тестовими завданнями, підібрані навчальні відеоматеріали з сайту YouTube. Найбільш вдалими можна вважати уроки «Моя майбутня професія – автослюсар» (надрукований в журналі «Профтехосвіта», № 2, 2011рік) та «Приготування виробів з дріжджового тіста з використанням новітніх тенденцій» (розміщений на сайті Учительського on-line журналу у розділі «Профтехосвіта»), матеріали якого увійшли до роботи «Впровадження технології продуктивного навчання через використання методу проектів на уроках професійно-теоретичної підготовки з професій громадського харчування» на Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти у 2013 році .

2.2. Ефективність формування комунікативних компетентностей учнів через використання інтерактивних технологій

Сучасне інформаційне суспільство ставить перед усіма навчальними закладами завдання підготовки учнів, здатних:

  • гнучко адаптуватися в мінливих життєвих обставинах, самостійно здобувати необхідні знання;

  • самостійно критично мислити;

  • грамотно працювати з інформацією;

  • бути комунікабельним, уміти працювати спільно.

Процес навчання сучасної людини стає безперервним. Вимоги часу та методики викладання сучасного уроку націлюють викладача на використання інноваційних технологій у своїй роботі. Тому поряд зі словом «комунікативний» практично завжди зустрічаємо «інтерактивний», бо це поняття є визначальним для реалізації комунікативного підходу. Слово “інтерактив” (пер. з англійської “inter” – “взаємний”, “act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог.

Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб'єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з викладачем.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну, передбачену мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів.

Це спів навчання, взаємонавчання (колективне, групове навчання у співпраці), де і учень, і викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Інтерактивне навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу викладачу стати лідером колективу.

Інтерактивне навчання має безліч переваг перед традиційним:

 • двобічний характер;
 • спільна діяльність викладача й всіх учнів;
 • керівництво процесу викладачем;
 • спеціальна організація та різноманітність форм;
 • інформаційна прогалина;
 • цілісність та єдність;
 • кожен учень має можливість пропонувати свою думку;
 • створюється «ситуація успіху»;
 • учні навчаються працювати у команді;
 • мотивація та зв'язок з реальним життям;
 • за короткий час опановується великий об’єм матеріалу;
 • виховання (формується доброзичливе ставлення до оппонента) та розвиток особистості учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.


Організація інтерактивного навчання передбачає використання мовних і рольових ігор, моделювання життєвих та створення проблемних ситуацій. Перевага на уроках віддається проблемним та творчим (часто домашні) завданням, груповій і парній роботі. самостійній роботі, запитанням від учня до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення.

Практика показує, що при використанні технології інтерактивного навчання учні запам’ятовують:

 • 80% того, що висловлювали самі;

 • 90% того, що робили самі.

На уроках використовуються методи «Мозковий штурм», «Асоціативний кущ» ,«Акваріум», «Мікрофон», «Світлофор», групова та парна роботи, рольові ігри, проблемні ситуації, творчі завдання, дискусії за круглим столом.

2.3. Деякі аспекти використання інформаційних технологій на уроках іноземної мови

Ми живемо в чудовий час змін та викликів. На наших очах відбувається технологічна революція, яка впливає на життя та змінює його на краще. Ще зовсім недавно комп’ютер та мобільний телефон були привілеєм невеликої групи людей, а вже сьогодні ми не уявляємо своє життя без цих технічних засобів спілкування. Використання комп’ютера на уроках, можливостей Інтернету та його ресурсів позитивно впливають на формування вмінь та навичок учнів, а уроки стають не тільки цікавими та захопливими, але й сучасними та практичними, що дає можливість покращити ефективність та якість викладання.

В умовах сьогодення використання інформаційних технологій – одна з умов успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути ефективним інструментом, який полегшить учням засвоєння знань, зробить навчання інтерактивним, комунікативно спрямованим, цікавим, наочним, індивідуальним. З поширенням інформаційних технологій педагоги отримали можливість використовувати різні медіа для збагачення мовного середовища. На допомогу викладачеві прийшли супутникове телебачення, Інтернет, комп’ютерні CD-ROM і відео.

В останні десятиліття відео стало важливою складовою нашого життя: ми переглядаємо відеоновини в мережі Інтернет; відео відіграє важливу роль у рекламі; нові навчальні матеріали часто вміщують підтримку відео. Учні дивляться відео не лише на комп’ютерах, але й на мобільних телефонах і МР4-плеєрах. Вони мають можливість не тільки чути мову, яку вони вивчають, але й бачити людей, що говорять цією мовою, сприймати реалії їхнього життя, побуту та відпочинку.

При цьому мимовільно запам’ятовується багато нових слів, які просто згадуються в поданій сцені, але мають чітко виражене емоційне забарвлення. Усе це свідчить про те, що відеозаписи стають ще одним потужним інструментом, який сприяє успішному вивченню іноземної мови.

Останнім часом джерелом поповнення учительського арсеналу навчальним відео став веб-сайт YouTube. Він містить навчальні матеріали, які регулярно оновлюються й надаються безкоштовно. Їх можна легко завантажити з Інтернету. Використання онлайн-відео може посилити мотивацію учнів до вивчення іноземної мови, дає можливість викладачу зробити урок цікавим або принаймні небуденним.

Ще однією з важливих причин використання YouTube –відео на уроках іноземної мови є те, що більшість учнів сьогодні проводять значну частину свого життя в Інтернеті. І тому широке використання інтернет-ресурсів може значно підвищити результативність вивчення іноземних мов.

Є кілька різних способів використання YouTube. Найбільш очевидним є використання YouTube як джерела відеоматеріалів для уроків. Важливою особливістю сайту є пошукова система. Сайт надає можливість відшукати та вдало використати на уроці фільми на різні теми, пісні, римівки, безліч ігрових завдань для перевірки знань лексики та граматики. Це дозволяє стверджувати , що YouTube є величезним ресурсом матеріалів, що можуть використовуватися з навчальною метою.

Викладач та учні можуть також зберігати й адмініструвати свої власні відео- кліпи на YouTube, які завантажуються на сайт і стають доступними для користувачів.

Переваги використання матеріалів сайту YoиTube на уроках іноземної мови:
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі
Анотація. В статті автор пропонує шляхи формування комунікативних компетентностей учнів початкової школи. Запропоновані з досвіду...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Методична розробка та вимоги до неї
Методична розробка це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології...

Урок-заочна екскурсія з природознавства у 2-му класі з теми «В гості до осені»
Формування мовленнєво-комунікативних компетентностей школярів на уроках в початковій школі

Програми
Методична: формувати професійні компетентності шляхом впровадження технології продуктивного навчання

Методична розробка з української мови та літератури
Формування комунікативної компетентності при застосуванні інтерактивних технологій навчання на уроках мови та літератури

Методична розробка Розвиток особистісної активності учнів
Використання методів навчання у розвитку особистісної активності учнів на уроках виробничого навчання

Методична розробка: «Формування вмінь І навичок макетування на уроках...
Департамент з питань освіти І науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації

Методична розробка «методика проведення уроків української мови по...
...

Методична розробка «методика проведення уроку «творча майстерня побудови знань»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Соціально-економічні та культурні тенденції розвитку сучасного суспільства...
Ноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів будуються на засадах загальнодидактичних принципів, враховують особливості...

Методична розробка «методика проведення уроку з використанням технології «творча майстерня»
Методична мета: Активізація самостійної творчої роботи учнів шляхом впровадження технології «Творча майстерня»

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: «Бухгалтерський...
Методична розробка виконана на основі досвіду роботи майстра виробничого навчання ліцею з підготовки робітників професій «Конторський...

Методична розробка уроку з української мови у 6 класі на тему «Культура...
Мета: Збагатити словник учнів діловою лексикою з метою успішного оволодіння ними діловою документацією, дати поняття про оголошення,...

Методична розробка
«Методична розробка уроку виробничого навчання з використанням інноваційних виробничих І педагогічних технологій. Спеціальність «слюсар...

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм...

Методичний посібник містить теоретичний та пра
Поданий матеріал базується на застосуванні інформаційних та інтерактивних технологій на уроках. Даний посібник може бути також використаний...

Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації Районний методичний кабінет
У буклеті висвітлено досвід роботи Кравченко Алли Петрівни, вчителя англійської мови Лисянського нвк з теми “Комунікативно орієнтовнне...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт