Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови


Нещодавно, у 2013 році, я закінчила ВНЗ. У розділі методики викладання іноземної мови було присутнє ознайомлення з Європейським мовним портфоліо. Я вважаю, що не випадково до програми навчання іноземної мови у ВУЗі увійшло мовне портфоліо, тому що, це дуже актуальне питання при практичному оволодінні іноземною мовою. Ті знання, які я здобула навчаючись у ВУЗі, я успішно використовую у навчанні дітей у 1 та 2 класах. Сучасний учень повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

У наш час, коли діти так часто чують англійську мову на телебаченні, по радіо, коли виходять газети і журнали англійською мовою, проводяться зустрічі з іноземцями, в учнів є мотиви, є стала потреба до вивчення англійської мови. Завдання вчителя полягає в тому, щоб підтримати ці мотиви, не допустити зниження інтересу учнів до самого процесу навчання, заохотити учнів до самостійного пошуку, показати учням красу та мелодійність англійської мови в піснях та віршах, викликати, зрештою, бажання спілкуватися з ровесниками та батьками по-англійськи у позаурочний час.

Розвивати інтерес, підвищувати мотивацію до вивчення англійської мови покликані системи інтерактивних та особистісно зорієнтованих педагогічних технологій, серед яких метод мовного портфоліо, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій і самостійності учнів у досягненні нового. Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до відображення та самооцінювання, таким чином надаючи їм можливість поступово збільшувати свою відповідальність за власне навчання.

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод мовного портфоліо як дієвого інструменту гуманістичного навчання іноземних мов і формування учнівської автономії в навчанні.

Для того щоб особистість розвивалася саме в такому напрямку, потрібно навчити її самоаналізу, самокритиці, самодисципліні, самовираженню. Тому для організації самостійної роботи учнів було обрано портфоліо.
Мета мовного портфоліо

Мовне портфоліо розроблено з метою:

 • стимулювати вивчення іноземної мови згідно з будь-яким загально рекомендованим рівнем упродовж усього життя людини;

 • зробити процес вивчення мови більш прозорим та ясним;

 • формувати самоосвітню компетентність учня, що дозволяє йому аналізувати й усвідомлювати власний шлях навчання, а також впливати на нього;

 • формувати інноваційну особистість учня, розвивати вміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі; ставити перед собою завдання й поетапно розв'язувати їх; створювати мотивацію навчальної діяльності;

 • розвивати пізнавальні організаційні навички, творчі здібності учнів

 • формувати учнівську автономію, посильність освіти для кожного конкретного учня.

Чим цінне портфоліо для учня і вчителя? Перш за все, це робота, яка виконується учнем самостійно, це сприяє усвідомленню учнем своєї неповторності, бо кожна папка ведеться творчо, кожен має робити малюнки, клеїти фото, якщо це відповідає змісту. На сторінках портфоліо вони роблять усе для того, щоб довести свою неповторність, проявити свою творчість, розкрити себе як особистість.

Структура мовного портфоліо

Портфоліо (від ангп. Рогtfoliо — портфель, папка) — це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями за педагогічного супроводу вчителя.

Пропонується три обов'язкових компоненти мовного портфоліо:

 • мовний паспорт;

 • мовна біографія;

 • мовне досьє.

Передбачається три основні рівні володіння іноземною мовою та мовленнєвими компетенціями — А, В, С. Рівні визначаються за основними видами мовленнєвої діяльності:

 • розуміння (усної форми мови — аудіювання та письмової — читання);

 • говоріння (монолог як форма продуктивного говоріння або полілог як інтерактивне говоріння);

 • письмо як окремий продуктивний вид мовленнєвої діяльності.Першим компонентом мовного портфоліо є мовний паспорт.

Мовний паспорт містить:

 • фото учня;

 • анкетні дані учня;

 • особисту інформацію (хобі тощо);

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • власну самооцінку володіння іноземною мовою.

Другим обов'язковим компонентом мовного портфоліо є мовна біографія, яка використовується, щоб установити проміжні цілі, перевірити власні досягнення в навчанні, зареєструвати значущі етапи мовного й міжкультурного спілкування.

Мовна біографія містить:

 • табель оцінювання вчителем рівня оволодіння учнем іноземною мовою (який заповнюється у вигляді графіка з указанням виду мовленнєвої діяльності, що оцінюється);

 • табель самооцінки учнем власних досягнень, що дає змогу розвивати об'єктивну самооцінку;

 • графіки оцінки вчителем і самооцінки учнем досягнень можуть виконуватися на одному аркуші в різних кольорах (учитель — червоним, учень — зеленим). Це ефективний засіб самоконтролю та контролю з боку батьків. За графіком легко простежити ріст, стабільність чи спад знань учня; він є ефективним чинником розвитку самоаналізу та самооцінки учнем власних досягнень;

 • аркуш самоосвіти, що дає учням право вибору теми самоосвітньої діяльності згідно з їх інтересами, рівнем оволодіння іноземною мовою, тобто є особистісно зорієнтованим. Це можуть бути біографії кумирів, сучасні пісні англійською мовою та їх переклад, кулінарні рецепти тощо;

 • алгоритми окремих видів діяльності на уроці, що самостійно чи з педагогічним супроводом створені як поради учням з удосконалення самоосвітньої компетентності учня під час проведення уроків, підготовки до тестування.

 • аркуш рекордів, який учень обов'язково заповнює в кінці кожної теми, де констатує здобуті особисті досягнення з різних видів мовленнєвої діяльності, а також визначає свій рівень оволодіння іноземною мовою (в обсязі вивченої теми).

Третім обов'язковим компонентом мовного портфоліо є мовне досьє. У ньому учень збирає зразки своїх творчих робіт та свідчення у вивченні іноземної мови.

Мовне досьє може включати:

 • творчі проекти учнів;

 • доповіді з теми англійською мовою;

 • кросворди з вивчених тем тощо.

Політ фантазії учнів необмежений. Аркуш свідчень про свої досягнення — це інформаційна карта участі власника портфоліо в заходах з англійської мови, участь у предметному тижні тощо).

Це рекомендований перелік матеріалів, які можна включити до мовного портфоліо. Кожний учитель може вносити зміни відповідно до рівня учнів, вікових особливостей, предмета тощо. Підходи до створення "портфеля" можуть бути різними залежно від етапу навчання, рівня володіння предметом, термінів його створення, віку учнів тощо.

Наприклад робота з мовним портфоліо у 2 класі за темою "Winter and winter hollidays"

Робота починалася з часткового заповнення мовного паспорта, а саме: інформацію про себе

Мовне досьє поповнювалось протягом вивчення теми різними матеріалами, а саме: творчі роботи, переклад текстів, малюнки, вірші, кросворди, загадки, конкурси, віртуальні подорожі тощо

Листи оцінювання вкладалися у мовну біографію.

Кожен вид діяльності оцінювався самим учнем та вчителем на одному аркуші. Інколи оцінки повністю співпадають, а інколи повністю відрізняються. Це було легко побачити. Учні та вчитель заповнювали свої оцінки різними кольорами, оцінювання було для учнів незвичним.

Завершення роботи над темою виливається у презентацію "Що я поклав у портфоліо?", по темі "Winter and winter holidays» захист робіт, особливо цікавими були презентації, які разом з батьками підготували двоє учнів.

Робота над портфоліо підвищила мотивацію учнів, їхню відповідальність за результати навчального процесу, сприяла розвитку свідомого ставлення до процесу навчання та його результату. Ця робота дозволила конкретизувати мету навчання, а отже, краще організувати роботу над даними темами, навчити аналізувати процес навчання спільно з учнями, виходячи з їхньої самооцінки, потреб і мотивації, корегувати зміст навчання. Знайти індивідуальний, диференційований підхід до учнів.

Щоб організувати процес мотивації учнів початкової школи й управляти ним, я провела діагностування учнів 1 і 2 класів, в яких я викладаю, за методикою «Визначення мотивів навчання» розробленою М.Р. Гинзбургом, вона призначена для діагностики мотивів учення у дітей 6-7 років, в результаті я отримала результати зазначені на діаграмі. В кінці року буде проведене повторне діагностування, яке, я впевнена, підвищить мотивацію учнів, бо в подальшій роботі я буду продовжувати впроваджувати мовне портфоліо

Висновки

Отже, можна зазначити, що мовне портфоліо є особисто зорієнтованою формою роботи, автентичним видом оцінювання, який адресовано учневі, розроблено для нього, спрямовано на виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини. Упровадження такої форми діяльності, як європейське мовне портфоліо, означає вихід на новий рівень самосвідомості учня, де він обирає, оцінює, контролює процес навчання, роблячи його безперервним і сталим.

Спрямовуючи свою роботу на підвищення якості освіти, учитель застосовує різні прийоми та методи, постійно перебуваючи в процесі саморозвитку, підвищення рівня своїх компетенцій. Він успішно впроваджує новітні технології, є інноватором, науковцем, методистом, наставником. Учитель "приміряє" портфоліо на себе та своїх вихованців, воно стає в нагоді батькам учнів для ознайомлення з досягненнями їх дитини.

Отже, портфоліо набуває широкого використання в роботі вчителя. Його вагомість для вчителя й учня важко переоцінити: портфоліо чітко відображає прогнозовані результати; містить зразки робіт, виконаних протягом певного періоду і в окремі відрізки часу; містить матеріали, що оцінюють роботу його виконавця різними учасниками навчально-виховного процесу.

Портфоліо — шлях до розвитку учня та вчителя, розвитку школи, розвитку освіти, а значить підвищення якості освіти.

КЗНЗ « Гімназія № 15»

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови


( Доповідь на міському семінарі 29.01.2014)


Карамушка Ю.Г.

Вчитель англ. мови КЗНЗ «Гімназія № 15»

Спеціаліст


м. Нікополь

2014

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Книга Календарно-тематичне планування до навчально-методичного комплексу
Уміння вчитися упродовж життя: визначати комунікативні потреби та цілі під час вивчення іноземної мови; використовувати ефективні...

Методична розробка з теми «Впровадження продуктивного навчання з...
...

Конкурс тематичних газет
Цінність розробки у можливості використання різноманітних форм роботи при вивченні іноземної мови на різних вікових етапах та підвищенні...

Методичний посібник містить теоретичний та пра
Поданий матеріал базується на застосуванні інформаційних та інтерактивних технологій на уроках. Даний посібник може бути також використаний...

Технологій, які б сприяли міцному засвоєнню знань І підвищенню інтересу...
Створення ситуації успіху на уроках іноземної мови через впровадження інноваційних технологій

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
Кт на уроці й у позаурочній діяльності допомагають, привнести інтерес у вивчення різних предметів, у тому числі І іноземної мови

Вступ
Вивчення мови й культури одночасно забезпечує не тільки ефективне досягнення практичних, загальноосвітніх І розвиваючих цілей, але...

Вступ 4
Вивчення іноземної мови в лозівській філії харківського автомобільно – дорожнього технікуму 14

Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у школі І ступеня
Ефективність раннього початку вивчення іноземної мови не викликає сумнівів, тому що мова, вивчена в дитинстві, розкриває мовні й...

Програма курсу навчання ділового спілкування мета вивчення курсу
Україні І в усьому світі, вплив технологічних досягнень цивіліза­ції на розвиток світової мовної індустрії вимагають розширення функцій...

Методичні рекомендації для самостійного вивчення іноземної мови за...
У ході самостійної роботи студенти повинні стати активними учасниками навчального процесу, навчитися свідомо ставитися до оволодіння...

Цілі ведення портфоліо вчителем
Портфоліо це колекція робіт вчителя за певний час. Форму його вибирає сам автор. Строгих правил ведення портфоліо немає. Це індивідуальна...

І. Кузьменчук Портфоліо як індивідуальна траєкторія підвищення кваліфікації педагога
Модернізація освіти змушує по-новому поглянути не тільки на форми оцінювання досягнень учнів, а й шукати ефективні форми оцінювання...

«Формування англомовної лексичної компетенції учнів початкової школи»
Завдання вчителя – пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність потребам...

Методичні рекомендації Початкова школа
У початковій школі особливо важливо розвивати в дітей позитивну мотивацію до вивчення іноземної мови, а також формувати здатність...

Урок 10. Прийменник. Написання прийменників з іншими частинами мови....
Формування позитивної мотивації здорового способу життя учнів на уроках української мови та в позаурочний час

Методичний посібник Тема: «Впровадження інноваційних педагогічних...
Тема: «Впровадження інноваційних педагогічних технологій для підвищення результативності техніки читання в початкових класах»

«впровадження педагогічної технології портфоліо в систему управління...
Впровадження педагогічної технології Портфоліо в систему управління навчальним закладом як засобу оцінювання, самооцінювання та самореалізації...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт