Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни

Портфоліо атестаційних матеріалів учителя англійської мови Каліти Вікторії Володимирівни

Сторінка1/3
  1   2   3


Відділ освіти

Харцизької міської ради

Харцизька спеціалізована школа «Інтелект» І – ІІІ ступенів № 25
ПОРТФОЛІО АТЕСТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

учителя англійської мови

Каліти

Вікторії Володимирівни


Харцизьк

2010Тема досвіду

Формування комунікативних навичок учнів через впровадження

інтерактивних форм навчання

на уроках англійської мови

ЗМІСТ

І. Опис педагогічного досвіду з реалізації проблеми………………

ІІ. Творча лабораторія вчителя

2.1. Тест для вчителів «Чи готові Ви впроваджувати інтерактивне навчання?» …………………………………...

2.2. Активізація лексичного та граматичного матеріалу……

ІІІ. Творчий доробок……………………………………………………..

  1. Розробка уроків ……………………………………………….

  2. Позакласний захід учнівська конференція «Молодь обирає здорове життя» …………….……………………..….

  3. Навчально-методичний посібник «Впровадження інтерактивних методів навчання на заняттях англійської мови» …………………………………………….

ІV. Публікації вчителя …………………………………………………

V. Відзнаки ……………………………………………………………..…

КалітА ВікторіЯ ВолодимирівнА

26 вересня 1975 р. н.
Освіта Вища повна, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1997
За фахом Учитель англійської мови, психолог
Посада Учитель англійської мови
Педагогічний стаж 12 років
Кваліфікаційна категорія Вчитель першої кваліфікаційної категорії
Методична робота Методист міського методичного кабінету Харцизького відділу освіти
Член обласної творчої групи «Створення мережевих спільнот» (Відділ дистанційного навчання)
Автор навчальної програми курсу за вибором «Ділова англійська мова» для 8-11 класів
Курси підвищення при Донецькому облІППО, 2009р.

кваліфікації посвідчення № 3795
Нагороди Грамота Харцизького міського відділу освіти 2009 р.

Грамота міського голови, 2009р.
Друковані роботи Стаття «Навігація методичної роботи з учителями», ж-л «Відкритий урок», вид-во «Плеяда», 2010р, № 2 (182).

Натхнення до дії

Чого чекає дитина, яка перестає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для становлення позитивного відношення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

 • Мова – це фортеця, і штурмувати її потрібно усіма можливими засобами!

 • To make common men do uncommon things.

Lord Beveridge


 • It’s common sense to take a method and try it. If it fails, admit it frankly and try another. But above all, try something.

Franklin D. Roosevelt


 • Не зупинятися доти, допоки не стане краще. • Школа — виноградник, де вчитель покликаний діяти виховавчо і плідно. Ці і подібні думки, які завжди близькі вчителеві і постійно витають перед його розумовим зором, підтримують у ньому веселість і бадьорість, зберігають йому мужність і спокій, якщо випали йому на долю невдячність і невизнання. Без таких думок, безсумнівно, не може бути постійно щасливого шкільного вчителя.

А. Дістєрвег
 • Дитяча природа потребує наочності.

К.Д. Ушинський

 • Повір у себе та зроби все, щоб у тебе повірили інші. • Учитель, будь сонцем, що випромінює людське тепло, і будь благодатним ґрунтом для розвитку людських почуттів; сій знання не лише в пам’яті й свідомості твоїх учнів, а передусім у їхніх душах і серцях.
  Ш Амонашвілі.

Актуальність досвіду

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нових змісту, форм, методів і засобів навчання; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти.

Компетентнісний підхід до вивчення іноземних мов розглядається як такий засіб організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, що забезпечує засвоєння ними змісту навчання та досягнення мети навчання при розв’язанні певних проблемних завдань. Сучасна педагогіка визначає декілька груп компетентностей. Відповідно до рішень Європейської Ради основною компетентністю на уроках іноземної мови є комунікативна компетентність, тому що вона забезпечує набуття учнями вміння обговорювати проблеми, доводити власну позицію, виробляти власну точку зору, розвивати критичне і креативне мислення та адаптуватися у мовному середовищі.

Необхідність формування комунікативної компетентності учнів зумовлено реалізацією не тільки відповідно оновленого змісту освіти, але й адекватних методів і технологій навчання. Найбільш ефективними шляхами реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови є застосування інтерактивних методів навчання. Системне використання інтерактивних методів є актуальним для сучасної освіти, та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства.

Теоретична база

Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спирається на Національну доктрину розвитку освіти, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа)», Регіональну програму впровадження компетентісно-орієнтованого підходу в навчальний процес тощо.

Вивчення комунікативної компетентності особистості має як наукове, так і практичне значення, оскільки впливає на успішність порозуміння між людьми, уміння спілкуватися і налагоджувати стосунки. У результаті аналізу досліджень комунікативної компетентності було виявлено, що вона розглядається як: комунікативні знання (Л. Е. Орбан-Лембрик, Л. А. Петровська, А. П. Панфі­лова, О. Г. Коваленко), комунікативні здібності (Ю. М. Єме­льянов, А. П. Панфілова, С. С. Макаренко, B. R. Nancy), комунікативні характеристики (комунікативні риси) (Н. М. Мельникова, В. П. Черевко, Т. Д. Щербан, О. І. Гринчук, А. М. Сухов, А. О. Дер­кач). Узагальнюючи проаналізовані дані визначимо, що комунікативна компетентність має динамічний характер, представляє собою сукупність знань, які дозволяють розвивати здібності, орієнтуватися в комунікативних ситуаціях і формувати сталі комунікативні характеристики.

Інтерес до технології інтерактивного навчання як освітньої інновації з’явився в Україні близько десяти років тому. Методичне підґрунтя досвіду роботи та його практична реалізація спираються на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих педагогів О.Пометун, І.Родигіної, Л.Пироженко, Т.Ремех, О.Мокрогуза, І.Якиманської, М.Махмутова тощо.

Технологічне підґрунтя досвіду

Реалізувати стратегічну мету досвіду, створити умови для розвитку й самореалізації кожної особистості неможливо без урахування наступних умов: знання вікових особливостей та рівня комунікативної компетенції учнів; ознайомлення їх з особливостями інтерактивних методів; поступового введення інтерактивних прийомів у процес навчання; постійної роботи щодо розвитку навичок групової взаємодії.

Комунікативна компетентність учня характеризується цілою низкою  здібностей, що виявляються  у швидкості, глибині та міцності оволодіння  засобами і прийомами діяльності, таким як:

-         умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

-         вести діалог;

-         брати участь у дискусіях;

-         вести переговори;

-         уміння переконувати  і відстоювати  свою точку зору, тобто спілкуватися.

Моделювання проблемних  ситуації, постійна організація пізнавальної діяльності учнів  забезпечує  на уроці  інтерактивне  спілкування, що  передбачає  обмін  думками, ідеями,  почуттями між  співрозмовниками,  умінням критично і творчо  мислити.

Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США) показують, що інтерактивне навчання дозволяє різко збільшити процент засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображені в схемі, що отримала назву „Піраміда навчання”. З піраміди видно, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання –10%), а найбільших – інтерактивного.

Треба звернути увагу на ще один аспект освітньої діяльності - процес впровадження інтерактивних прийомів відбувається в умовах модульно-розвиваючого навчання. Ця система на відміну від класно-урочної має своє програмно-засобове забезпечення навчально-виховного процесу. До незаперечних здобутків модульно-розвивальної системи слід віднести те, що вона теоретично й технологічно розв’язує проблему внутрішньої вмотивованості навчально-освітньої діяльності вчителя й учня, вимагає від них максимальної пізнавальної регуляційної пошукової активності й самостійності.

Спираючись на принципи модульно-розвиваючого навчання, запроваджуючи інтерактивні методи та прийоми вчитель організує процес навчання на основі проблемного підходу до засвоєння знань, виступає в ролі консультанта-координатора.
Сутність досвіду

Досвід роботи дозволяє оцінити потенціал інтерактивної технології навчання з позиції її адекватності завданню формування комунікативної компетентності школярів.
Об’єктом досвіду виступає процес формування компетентної особистості учня.

Предмет досвіду - інтерактивні методи навчання.

Методи дослідження проблеми:

 • спостереження, аналіз;

 • розробка науково-методичних матеріалів з проблеми;

 • впровадження інтерактивних прийомів під час навчальних занять;

 • запровадження елементів аналізу діяльності роботи під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу;

 • розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань;

 • моніторинг якості навчальних досягнень учнів;

 • узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження;

 • презентація досвіду роботи на рівні міста.

Завдання досвіду:

 1. Виявити можливості інтерактивних методів у формуванні комунікативної компетентності учнів під час викладання англійської мови.

 2. Обґрунтувати та експериментально підтвердити ефективність використання інтерактивних методів як складову процесу формування компетентної особистості.

Гіпотеза досвіду

Якщо систематично використовувати на уроках інтерактивні методи навчання, то можна очікувати якісного формування комунікативної компетентності в учнів, що в свою чергу сприятиме:

 1. продуктивному засвоєнню навчального матеріалу та розвитку навичок його практичного використання;

 2. збагаченню соціального та комунікативного досвіду школярів;

 3. підвищенню пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів.

Що має зробити вчитель і який результат з позиції діяльнісного підходу буде свідчити про формування комунікативної компетентності?


Діяльність учителя

Використовує діалогічні методи. Організовує дискусії. Спонукає висловлювати власну думку. Стимулює надання аргументованих відповідей. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них, Пропонує письмові роботи (твір, звіт про мандрівку, лист до друга). Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Діяльність учнів

Висловлюють власну думку. Вміють аргументовано її довести. Роблять доповіді. Вміють писати тези, план, реферат. Проводять захист рефератів, проектів, роблять презентації. Ставлять запитання до учнів та вчителя. Відповідають на запитання учнів чи вчителя. Вміє визначити свої помилки, додержується культури спілкування.
Тому основними формами навчання є групова та індивідуальна. Значне місце у формуванні комунікативної компетентності посідають проблемні ситуації, письмові роботи у формі твору, комунікативні творчі  завдання, асоціативні кола, розробка проектів, широко використовую технології колективно-групового навчання, методи «Карусель», «Коло ідей», «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Ажурна пилка» тощо.

Для ефективного застосування методів та прийомів інтерактивного навчання необхідно детально планувати роботу на уроці.
Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій

Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до теми

 • коротка розповідь

 • бесіда

 • Мозковий штурм

 • Мікрофон

 • Криголам

 • за допомогою проблемних питань визначити тему, завдання

 • нагадати про оцінювання

Забезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності під час заняття

Дати інформацію для опрацювання за короткий час

 • міні-лекція

 • читання тексту підручника

 • робота з додатковим матеріалом (наочності, презентації, картки)Засвоєння навчального матеріалу

 • інструктування учнів щодо правил дії та часу

 • об’єднання в групи

 • виконання завдання

 • презентація роботи • індивідуальна робота/ в парах/

в групах

 • усна розповідь

 • письмовий звіт

 • колективне обговорення

Усвідомлення отриманих результатів

Підбиття підсумків засвоєних знань, пошук проблеми, планування перспективи та корекції

 • описовий коментар зробленого

 • знайти причини прогалин

 • розробити перспективні завдання щодо їх подолання

  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Використання сучасних технологій на уроках англійської мови» Підготувала...
Своїм кредо вважаю: “Знання складається із дрібних крихт щоденного досвіду. Тільки співпраця учителя з учнем здолає бар’єр І дасть...

Шановні колеги, остерігайтесь неякісних матеріалів для підготовки до дпа з англійської мови!

«Електронне портфоліо – альтернативна форма оцінки професіоналізму...
В учителя має бути "дос'є успіхів", в якому відбиватиметься все цікаве І гідне з того, що відбувається в його житті. Таким дос'є...

Конспект уроку з англійської мови в 2 класі на тему: ”Weather” вчителя...
Мовленнєва зарядка. Warm up. Ознайомлення з правилами читання буквосполучення ck

Вчитель англійської мови, спеціаліст І кваліфікаційної категорії,...
Розділ Дидактичні та психолінгвістичні передумови навчання активної граматики англійської мови

Уроках англійської мови Вчитель
Маковецька Яна Петрівна – вчитель англійської мови Тріскинської загаль-ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

І. Теоретичні засади викладання англійської мови у початковій школі
Теорія освіти й навчання англійської мови дітей початкової ланки освіти на практиці

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів...
Нвр сліпак С. М.; члени експертної групи: заступник директора з вр вантух Т. М., старший викладач кафедри викладання англійської...

Уроку з англійської мови у 1 класі Вчитель
Виховна: формувати ціннісне ставлення учнів до праці, людей, виховувати у дітей старанність та наполегливість, прищеплювати інтерес...

На уроках англійської мови
Метод проектів як спосіб розвитку творчих здібностей школярів на уроках англійської мови

Підготувала: вчитель англійської мови Мурованського нвк «зш І-ІІІ ст – дитячий садок»
Значення англійської мови як провідної мови світової науки й культури та однієї з офіційних мов Організації Об’єднаних Націй зумовлює...

Цілі ведення портфоліо вчителем
Портфоліо це колекція робіт вчителя за певний час. Форму його вибирає сам автор. Строгих правил ведення портфоліо немає. Це індивідуальна...

Мета, місце, форми І методи самостійної роботи з англійської мови
В умовах класно-урочної системи навчання англійської мови самостійна діяльність учня – це його навчально-комунікативна мовна діяльність,...

Впровадження мовного портфоліо для підвищення мотивації вивчення іноземної мови
Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити процес іншомовного навчання більш прозорим для учнів, допомагаючи їм...

Доповідь вчителя англійської мови Качанової О. В. за темою: «Сучасні...
Сьогодні життя неможливе без знання хоча б однієї іноземної мови, а процес навчання складний та довгий. А як буде складатись цей...

Використання аудіо-візуальних засобів у процесі навчання англійської мови
Розділ Теоретичні засади використання аудіо-візуальних засобів на уроках англійської мови

Лени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення...
Члени атестаційних комісій потребують роз’яснень щодо вимог до заповнення атестаційних листів відповідно до Типового положення про...

Використання інноваційних технологій на уроках англійської мови
Кт на уроці й у позаурочній діяльності допомагають, привнести інтерес у вивчення різних предметів, у тому числі І іноземної мовиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт