Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації Районний методичний кабінет

Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації Районний методичний кабінет

Сторінка1/3
  1   2   3
Відділ освіти Лисянської районної держадміністрації

Районний методичний кабінет


Педагогіка розвитку особистості


e:\pa030540.jpg
Комунікативно орієнтовне навчання – ефективність в опануванні іноземної мови.
Кравченко Алла Петрівна – вчитель іноземної мови вищої кваліфікаційної категорії

Лисянського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№1-гімназія”

Лисянської районної ради Черкаської області
Лисянка

2011


У буклеті висвітлено досвід роботи Кравченко Алли Петрівни, вчителя англійської мови Лисянського НВК з теми “Комунікативно орієнтовнне навчання – ефективність в опануванні іноземної мови”.

Описано методику вивчення іноземної мови із застосуванням різних форм роботи.

Дано розробку уроків з англійської мови в 2 та 4 класах.

Рекомендовано вчителям англійської мови.

Схвалено методичною радою Лисянського НВК

20.02.2011 року, протокол №4.
Якщо ви володієте знаннями, дайте можливість іншим запалити від них власне полум’я.

Т.Фуллер.

Сучасний контекст шкільної іншомовної освіти виражає новий погляд на взаємозв’язок освіти та культури. Остання розглядається універсальним механізмом формування особистості, здатної взаємодіяти на рівноправних засадах із представниками своєї та іншої національності, а також критично мислити й оцінювати духовне та матеріальне багатство рідної та іншомовної культури.

Зробити людину освіченою означає допомогти її стати суб’єктом культури, з власного життєвого досвіду навчити її мислити. Тому свою діяльність я будую на основі особистісно-орієнтованого підходу до викладання предмета.

Особистісний розвиток учня є однією з найголовніших проблем сучасної школи. Тому я, як вчитель, поєдную передачу знань, умінь та навичок з особистісним розвитком учнів: вивчаю учня як особистість, його фізичний, розумовий розвиток, психологічне становище в навколишньому середовищі. Всі ці аспекти потім використовую в побудові уроків та в позакласній роботі.

Будь-який навчальний процес являє собою процес спілкування вчителя та учнів, а також процес спілкування учнів один з одним. На уроці англійської мови іншомовне спілкування – це не лише засіб, а й мета навчання. Звідси й витікає важливість урахування комунікативної та особистісної спрямованості навчання учнів.

Набираючись досвіду і методики проведення уроку (маю 20 років роботи в школі), я виділила для себе основні комунікативні вправи:

 1. Повідомлення учням інформації, якою учні хотіли б поділитися.

 2. Стимулювання свого ставлення до тієї чи іншої життєвої або начальної реальності.

 3. Створення ситуації для мовленнєвого спілкування на основі опрацьованого та засвоєного учнями матеріалу.

e:\pa030537.jpg

На основі перелічених вимог до вправ можна виділити такі їх групи:

 • Питально-відповідні;

 • Реплікові;

 • Умовна бесіда;

 • Переказ;

 • Драматизація;

 • Опис сюжетів.

Питально-відповідні вправи – це вид вправ, що є найпопулярнішим у навчанні усного іншомовного мовлення. Вправи «питання-відповідь» широко використовую в усному спілкуванні на основі навчальних текстів підручника чи вивченої теми уроку. Питання ставлю до всього класу, до пар учнів або індивідуально.

e:\pa030534.jpg

Реплікові вправи не завжди співвідносяться між собою, як питання-відповідь. Тому учні висловлюють своє ставлення , спонукання,судження, ствердження на непитальні висловлювання:

Ствердження-питання;

Ствердження-ствердження;

Ствердження-заперечення.

На основі цих вправ розвиваю умовну бесіду: непідготовлену мову учнів. Такі вправи використовую у старших класах. Розвиваю навички та вміння, які виражають позитивне ставлення до почутого. Умовну бесіду проводжу у другій частині уроку, тому що на початку спостерігається іншомовна скованість учнів.

Вправи на опис покладаю на сприйнятий зорово матеріал:

 • Малюнок, ілюстрація;

 • Використанні ТЗН;

 • Використанні відеоматеріалів.

Навчити школярів спілкуватися іноземною мовою – завдання досить складне. Адже природну мову стимулює не необхідність, а потреба в реальному спілкуванні. Тому навчання групової взаємодії на уроці іноземної мови має стати не тільки методом навчання усного мовлення, але й природним компонентом навчального процесу. Групова форма організації навчальної праці має низку переваг: вона сприяє підвищенню мотивації до навчання, навчає об’єктивно оцінювати себе та інших, підвищує діловий статус учня у колективі, урізноманітнює урок. Працюючи в групі, учні виявляють мовну самостійність. Вони можуть допомагати один одному, успішно коригувати висловлювання співрозмовників, навіть якщо вчитель не дає такого завдання. Щоб групова мовна співпраця була ефективною, слід цілеспрямовано навчати школярів технології спілкування. Організація групового спілкування починається з формування мовних груп. Оптимальний склад групи – 4-5 учнів, яких тимчасово об’єдную. Практика свідчить про те, що найбільш вдалими виявляються групи, в яких члени доповнюють одне одного. У групі кожен учень може проявити себе, зробити свій внесок у загальну справу. Цікавою формою групового спілкування є ігри «Брейн-ринг», «Найрозумніший», «Що? Де? Коли?». Особливою увагою у моїй діяльності користується такий вид роботи як дискусійна гра. Вона вирізняється зацікавленістю всіх членів дискусії у розв’язанні можливих правильних рішень. За допомогою спеціальних вправ навчаю школярів запитувати про інформацію, уточнювати отриману інформацію, вступати в розмову, залучати до неї інших учасників. Ці комунікативні дії реалізовую за допомогою таких вправ:

А) реплік згоди/незгоди: Right, I think the same;

I’m afraid you are wrong;

I think …..;

As for me ……;

I don’t think so …. .

Б) фраз і запитань уточнюючого характеру:

What makes you think so?

What do you mean?

What’s your idea about this?

В) емоційних реакцій:

How nice!

Great!

I can’t believe it!

That sounds strange!

Г) узагальнюючих суджень:

On the whole;

In general;

The result is ….. .

З великим інтересом учні готуються до обговорення таких проблем, як «Проблеми підлітків та молоді», «Освіта в Англії та в Україні», «Ідеальна родина - яка вона?».

Діалогічне мовлення є основою комунікативного спілкування. Воно допомагає вчити дітей спілкуватись іноземною мовою. Діалогічне мовлення завжди вмотивоване. Проте в умовах навчання мотив виникає далеко не завжди. А тому необхідно створити умови, за яких у школярів з’явилося б бажання та потреба щось сказати, передати почуття, тобто слід ввести їх у поставлену вчителем ситуацію. Слід зазначити, що у процесі навчання важливі не будь-які ситуації дійсності, а лише такі, що спонукають до мовлення:

 • Використання тексту-зразка;

 • Використання візуальної опори;

 • Читання діалогу за ролями;

 • Розкриття дужок у репліках діалогу;

 • Самостійне розширення репліки у діалозі;

 • Переплутані репліки.

Рольові ігри й драматизації посідають особливе місце в моїй практиці навчання учнів іншомовного мовлення. Саме ці ігри є варіативно-ситуативними мовленнєвими вправами, в ході яких учні набувають досвіду спілкування.

Переді мною завжди стоять риторичні запитання: «З чого розпочати? Як виробити в учнів бажання та вміння грати в діалозі та рольових іграх?». І я дійшла висновку, що такі ділові та рольові ігри можна використовувати на всіх етапах навчання в школі. При цьому важливою є комунікативна установка, що спрямовує учня на виконання певної ролі. Для цього я використовую спеціальні сигнальні картки. Картки допоможуть учням побудувати такий діалог:

Привітайся та розпитай про справи.

Hi! I am glad to see you! How are you?


?

Запитай про ім’я.

What is your name?

Попрощайся.

Good-bye.

Поступово схема діалогу ускладнюється, розширюється варіативність сигналів.


+ +

  • -
  Погодься.

Не погоджуйся.


!


Вислови захоплення.

Після складання різних алгоритмів спілкування в ході рольових ігор дітям можна пропонувати власний варіант гри відповідно до якогось граматичного чи спеціального завдання.

Можна дати учням початок діалогу, який необхідно закінчити та розіграти в якійсь певній ситуації.

Працюючи з молодшими школярами, певну увагу приділяю ігровим формам навчання. Ігри відкривають поле до мислення, кмітливості, уяви, наполегливості, добрих почуттів, а також прагнення до ініціативи. Упродовж гри діти мимоволі запам’ятовують матеріал. У своїй роботі віддаю перевагу умовно-комунікативним та комунікативним іграм. Наведу приклади деяких ігор. Вивчаючи структуру «I have …» пропоную дітям гру “Have you got …. ?”:

На столі розкладені іграшки. Учні уважно розглядають їх, відвертаються, учитель ховає одну іграшку, а інші відкриває. Учні ставлять питання:

P1: Have you got a cat?

T: No, I have not.

(поки хтось не відгадає заховану іграшку).

І так можна придумати гру на кожну структуру. Широко використовую ігри індивідуального спрямування. Прикладом таких ігор є заповнення кросвордів, ігри в «ланцюжок», «Снігова баба». Такі ігри дають можливість розвивати як діалогічне так і монологічне мовлення.

У сучасній методиці письмо розглядається як важливий засіб навчання. Воно реально поліпшує запам’ятовування під час закріплення лексичних і граматичних знань, підтримує процеси навчання аудіювання, говоріння і читання.

Щоб письмо стало справді засобом навчання мови, допомагаю учням подолати ряд труднощів. Показавши букву чи словосполучення, пропоную учням написати їх якомога більше за певний час. Дане завдання допоможе виконати і робочий зошит (друкований) для учнів. Більша частина письмових робіт виконується учнями вдома. Письмові форми роботи на уроці не повинні займати багато часу.

Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови вимагає об’єктивної системи контролю. Тестування учнів є ефективним способом перевірки знань. Крім контрольної функції тест може служити засобом діагностики труднощів мовленнєвого матеріалу. Тести можуть бути тематичними чи підсумковими (тести з аудіювання, говоріння, читання й письма – мовленнєві тести та лексичні, граматичні, фонетичні). Використовую для контролю такі тести:

 • Пошук подібності, відмінності;

 • Трансформація;

 • Узагальнення;

 • Виправлення помилок;

 • Пошук відсутнього елемента, тощо.

Наприклад:

Знайди протилежне значення слова:

1. glad a) inside

2. slow b) sad

3. behind c) fast

4. outside d) ahead

Тестування дозволяє здійснювати зворотний зв'язок і, таким чином, сприяє підвищенню ефективності навчання іноземної мови.
Плани-конспекти уроків англійської мови

План-конспект уроку англійської мови

в 4-му класі за підручником О. Карп’юк.

Тема: Літній відпочинок. Дозвілля.
Мета: 1. Навчальна – навчати учнів вживати форми дієслова «to be» минулого часу в стверджувальних, питальних та заперечних реченнях;

- навчити діалогічного мовлення за темою.
2. Розвиваюча – розвивати здібності учнів до розподілення уваги, вміння спілкуватися.
3. Виховна – виховувати зацікавленість життям людей в інших країнах;

- виховувати інтерес до вивчення англійської мови та повагу до товаришів.
Обладнання: підручник, робочий зошит, зошит для самостійної роботи.
Використана література: 1. О.Карп’юк «English», 4 клас, 2004 рік (підручник).

2. О.Карп’юк «English», 4 клас, 2004 рік (робочий зошит).
План уроку.

 1. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

 2. Фонетична зарядка.

 3. Введення мовного зразка та нових слів, граматичного матеріалу.

 4. Закріплення раніше поданого і нового матеріалу за допомогою вправ на формування навичок.

 5. Формування навчальних компетенцій учнів з усного мовлення, читання, письма.

 6. Домашнє завдання.

 7. підведення підсумків уроку.


Хід уроку.

Етап 1. Привітання.
Мета: навчити учнів ввічливого вітання на англійській мові.
Прийом: Вчитель → учень, вчитель → клас.
T: Good morning, children! How are you?

Ps: Fine, thank you!

T: Look outside! It’s a wonderful day today! It’s a beautiful day today! Let’s learn a song about it!

Вивчення пісні.

It’s a wonderful day today!

It’s a beautiful day today!

How are you?

How are you?

It’s a wonderful day today!

It’s a wonderful day today!

It’s a beautiful day today!

I’m fine! I’m fine!

I’m very, very well!

It’s a wonderful day today!

Учні хором повторюють слова пісні за вчителем, потім разом співають.
Етап 2. Повідомлення теми та мети уроку.
Мета: довести до відома учнів про що вони повинні дізнатися і що вивчити.
Прийом: Повідомлення вчителя.
T: Today we’ll speak about summer holidays. You’ll find out about a popular tourist destination – Brighton – and learn to tell about the past events.
Етап 3. Уведення в іншомовну атмосферу.
Мета: пригадати лексичні одиниці по темі: «Дозвілля» за допомогою «Mind Map».
Прийом: Діалогічна бесіда.


 1. Метод «мозкового штурму».

T: What words do you associate with the topic “Holidays”? Let’s draw a Mind Map.

Учитель малює схему на дошці, а учні підказують йому слова.

HOLIDAYS

to go swimming

sunbathe

to have a rest

travelling

to be in the

country,

sightseeing

sea

river

lake

to lie in the sun

 1. Усна бесіда з учнями.

T: Where do you usually go for your summer holidays?

P1: I usually go to the country.

P2: I usually go to the Black Sea.

P3: I usually stay at home.

T: Where were you last summer?

P1: I was at the camp.

P2: I was in the country.

P3: I was at the Black Sea.

T: Are you going there next summer?

P1: Yes, I am.

P2: No, I am not.
Етап 4. Подання діалогу для читання, впр.2, ст..99.
Мета: навчити учнів іншомовному спілкуванню, вживати порядкові числівники у мові.
Прийом: Робота в режимі: Вчитель → Клас та Учень → Учень.


 1. Підготовка до читання.

а) подання граматичного матеріалу: порядкові числівники.

Впр.1 (ст. 99).

T: In the dialogue there are some numbers which are new for you. That’s why let’s look at exercise 1 on page 99.

Учні повторюють порядкові числівники за вчителем. Учитель звертає увагу, що перший поверх називається ground floor, а нумерація починається з другого поверху.

T: What floor do you live in?

б) РЗ, впр.1 (ст. 55).

Учні лінією з’єднують кількісні числівники з відповідними порядковими.

в) усна бесіда за малюнками до тексту.

T: Who can you see? Do you remember the girl’s name? where are the children?


 1. Читання.

Учні читають діалог за ролями.


 1. Перевірка розуміння змісту діалогу.

а) повідомлення інформації про країну.

T: Well, Vicky was in Brighton. It’s a town in Britain which is near the sea. Many Englishmen like coming there for their holidays because they believe that Brighton’s air is very good for health.

T: Are there any places in our country where people go to on holiday?

Учні відповідають.

б) виконання завдання на картках.

T: And now let’s see if you understood the dialogue well.

Учитель роздає картки для самостійної роботи. Завдання учнів - вибрати й обвести правильний варіант закінчення речення.

Вибери й обведи правильний варіант закінчення речення.

 1. Vicky was in … .

a) London b) Brighton

2. She was with her … .

a) mother b) Granny

3. They lived in a small … .

a) hotel b) house

4. The room was on the … .

a) third floor b) second floor

5. There were green trees and beautiful flowers … .

a) in front of the hotel b) behind the hotel

6. There was the sea …

a) in front of the hotel b) behind the hotel

7. In Brighton there is a museum and there are some … .

a) galleries b) cinemas

в) Впр.5 (ст. 101).

Учні читають твердження й визначають, які з них правильні.

г) Впр.3 (ст. 102).

Учні читають запитання і дають на них відповіді.
Етап 5. Подання нового граматичного матеріалу: минулий неозначений час дієслова to be.
Мета: навчити учнів вживати форми дієслова to be минулого часу у стверджувальних і питальних реченнях.
Прийом: Усна бесіда вчителя. Гра.


 1. Усна бесіда.

T: In the dialogue Vicky says: “I was in Brighton” – «Я була у Брайтоні»; “My mother and I were in a small hotel” – «Ми з матусею жили в невеличкому готелі». Отже, у якій формі ми використовуємо дієслово to be, коли говоримо про минулі події? Ми використовуємо дієслово to be у формі was, were.

Now look at the dialogue again and find the sentences describing the past events.


 1. Впр.3 (ст. 101).

T: Look at the sentences of exercise 3 on page 101 and tell when we use was and when – were.

Учні самостійно роблять висновок, що was узгоджується з предметом у однині, а were – у множині.


 1. Впр.6 (ст. 101).

Учні розподіляють займенники на дві групи: ті що узгоджуються з формою was, і ті, що узгоджуються з формою were.


 1. Впр.4 (ст. 101).

T: Where were you last summer /yesterday/ last weekend?

Кожен учень повинен дати відповідь хоча б на одне із запитань.


 1. Граматична гра.

Клас ділиться на дві команди. Учитель пише на дошці заголовки для речень: Poly / at the library; Cindy and Wendy / at the cinema; John and Bill / at the circus; Sam / in the zoo; Tom and his Mum / in the park; Nick’s parents / at the theatre/

Кожна команда повинна скласти речення в минулому неозначеному часі, використовуючи подані слова. За кожне правильно складене речення команда отримує 1 бал.
Етап 6. Домашнє завдання.
Мета: дати інструкцію учням до виконання домашнього завдання.
Прийом: пояснення.


 • Робочий зошит:впр.1,2,ст. 55, письмово.


Етап 7. Підведення підсумків уроку.
Мета: охарактеризувати роботу учнів на уроці.
Прийом: усна бесіда.
T: What have you learned at this lesson? What are you able to speak about now?
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної...
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол...

Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради Районний...
Цей посібник рекомендується учням 6-х класів, їх батькам, а також всім тим, хто бажає вивчати німець-ку мову

Відділ освіти Городищенської районної державної адміністрації Районний...
Кожна робота містить короткі теоретичні відомості, правила техніки безпеки, покроковий алгоритм виконання з додатковими завданнями...

Вітання переможців iv(всеукраїнського) етапу олімпіад з предметів
Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. Районний методичний центр

Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Поради слухачам ман
Укладач: Сопчук С. Л., методист районного методичного кабінету відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації

Відділ освіти Катеринопільської районної державної адміністрації...
Упорядник В. Ф. Крохмаль, методист з початкової освіти Катеринопільського районного методичного кабінету

В ідділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації районний...
Катеринич Г. В. – директор Кіровоградського районного центру дитячої та юнацької творчості

Технології креативної освіти як складова створення інноваційного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації...
Всіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти… Все, що робиш І чого досягаєш самостійно, за своєю волею І бажанням,– залишається...

Итини за
Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради

Проект статуту
Солонянський районний науково-методичний кабінет” солонянської районної ради дніпропетровської області

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного...
Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт