Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна наукова

Державна наукова

Сторінка1/20
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ДЕРЖАВНА НАУКОВА

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОТЕКА

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
2001–2007 рр.


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

НАУКОВИХ ВИДАНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

КИЇВ – 2008

Укладачі: В.А. Вергунов, В.В. Дерлеменко, Т.Ф. Дерлеменко, О.П. Анікіна, Л.А. Кириленко
Науковий редактор: В.А. Вергунов, д-р с.-г. наук, професор, директор ДНСГБ УААН
Наукові публікації Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук. 2001-2007 рр. : бібліогр. покажч. наук. видань та публ. співробітників б-ки / УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка ; уклад. : В. А. Вергунов, В. В. Дерлеменко, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна, Л. А. Кириленко ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2008. – 168 с.
Матеріали науково-допоміжного бібліографічного покажчика висвітлюють наукову діяльність ДНСГБ УААН в галузі бібліотечної, інформаційно-бібліографічної, науково-методичної діяльності, історії аграрної науки, освіти та аграрної біографістики за період 2001-2006 рр. та 2007 р. Наукові видання Бібліотеки, публікації працівників ілюструють всі етапи її багатогранної діяльності. Це видання – продовження бібліографічного покажчика «Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук. 1921-2001: Бібліогр. покажч. літ. за 1933-2001 рр. / УААН. ЦНСГБ; Уклад.: В.В. Вергунов, Т.Ф. Дерлеменко, З.І. Варга, Л.Д. Полякова, Л.А. Кириленко; Наук. ред. В.В. Вергунов. К., 2002. 100 с. (До 80-річчя заснування ЦНСГБ УААН)».

Покажчик розраховано на наукових працівників у галузі бібліотечної справи, історії аграрної науки та освіти, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, фахівців бібліотек різних типів.

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

(2001-2005 рр.)

Протягом звітного періоду, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 1697, на базі Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН було створено спеціальну бібліотеку загальнодержавного значення, яка виконує функції науково-дослідного та методичного центру з інформаційного забезпечення сільськогосподарської галузі, – Державну наукову сільськогосподарську бібліотеку Української академії аграрних наук (ДНСГБ УААН). Сьогодні до її структури входять наукові центри: бібліотечно-інформаційних технологій, наукового забезпечення та збереження фондів, історії аграрної науки, а також відділ координаційної роботи та впровадження наукових розробок. Науковий потенціал бібліотеки становить 8 докторів і 10 кандидатів наук.

Зусилля установи спрямовувалися на виконання таких основних наукових та науково-дослідних завдань: максимальне задоволення інформаційно-бібліографічних потреб і запитів науковців і фахівців аграрної галузі; розробка теоретичних засад історії аграрної науки; підвищення ролі ДНСГБ як методичного центру сільськогосподарських бібліотек України.

ДНСГБ здійснювалась також наукова робота в межах Програми "Науково-методологічні та організаційні засади маркетингу та інноваційного провайдингу в АПВ", підпрограми "Науково-консультаційні послуги та сільськогосподарське дорадництво", яка була спрямована на виконання тем: "Розробити Концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України" та "Розробка сучасного механізму забезпечення працівників галузі сільськогосподарською науково-технічною інформацією".

Працівники ДНСГБ виконували науково-технічні розробки:

"Розробити і створити віртуальну сільськогосподарську бібліотеку, електронну мережу бібліотек УААН, інтегровану в мережі академічних та інших бібліотек України"; "Історія започаткування, становлення та розвиток сільськогосподарської справи в Україні"; "Наукові основи моніторингу інформаційного забезпечення аграрної науки України в умовах реформування АПК"; "Дослідження еволюції розвитку ґрунтообробного знаряддя"; "Розробка інформаційно-аналітичних матеріалів експортних можливостей технічних культур"; "Вивчення наукового потенціалу наукових установ УААН" та "Розробити і створити національний електронний банк даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек".

Створено та затверджено постановою Бюро Президії УААН від 16 червня 2005 р. (протокол № 6) "Концепцію розвитку сільськогосподарських бібліотек України", а також передано на розгляд Комітету з питань культури і духовності Верховної Ради України "Концепцію розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні", яку було схвалено цим органом і зареєстровано як законопроект № 5035. Розроблено й інші необхідні регламентуючі документи щодо поліпшення роботи бібліотек у ринкових умовах і докорінного реформування сільського господарства країни. Серед них: "Положення про науково-методичну діяльність Центральної (нині Державної) наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН", "Положення про об'єднання сільськогосподарських бібліотек Автономної Республіки Крим та областей України", "Положення про маркетингову діяльність та надання платних послуг" тощо. Всього за звітний період введено до повсякденної роботи підпорядкованої мережі бібліотек понад 30 положень, інструкцій та інших організаційно-регламентуючих документів.

Значна увага приділялась доукомплектуванню бібліотечного фонду. Колекція бібліотеки за останні п'ять років збільшилися майже на 68 тис. примірників. Станом на 1.01.2006 р. вона нараховує понад 1 млн. одиниць зберігання.

Надходження книг до основного фонду характеризується такими показниками: 2001 р. – 6673 примірники; 2002 р. – 22386; 2003 р. – 5177; 2004 р. – 42826; 2005 р. – 11427 примірників. Разом 50489 примірників. Основними джерелами оновлення основного фонду бібліотеки є: обов'язковий примірник (28,3%), вітчизняний і міжнародний обмін (22,2%), обмінні фонди великих бібліотек (10,6%), міжнародні структури, міністерства, держкомітети та інші видавничі організації (12,8%), видавництво "Аграрна наука" (26,1%).

Головними джерелами надходження до фонду іноземної літератури є міжнародний книгообмін, дари зарубіжних наукових товариств та оргкомітетів міжнародних форумів, обмінні фонди бібліотек різних відомств, як Національної парламентської бібліотеки України, Бібліотеки університету "Києво-Могилянська академія", Академії управління при Президентові України, зарубіжних представництв в Україні. Усього за п'ять років до бібліотеки надійшло 6736 назв іноземних видань: із них книг – 557. Найважливішими партнерами по книгообміну залишаються Бібліотека Університету штату Айова, Національна сільськогосподарська бібліотека США, Французький Національний центр агрономії. ДНСГБ ввела нову форму доукомплектування фонду на основі укладання прямих наукових угод з конкретними закордонними науковими і освітніми установами аграрного профілю.

Роботу з обслуговування читачів у звітний період було спрямовано на оперативне виконання замовлень читачів, абонентів і постійне вдосконалення форм та методів їхнього обслуговування. Протягом останніх п'яти років середньорічний статистичний показник кількості читачів у бібліотеці знизився. Послугами ДНСГБ скористалось 25642 читача. За цей же період загальна кількість відвідувань становила 31385, книговидача – 740256 примірників видань. Окрім того, систематично проводились масові заходи: Дні інформації з нових надходжень наукової літератури у приміщенні Української академії аграрних наук, Дні інформації та Дні спеціаліста в науково-дослідних установах Академії. Найактивніше в цьому плані ДНСГБ співробітничала з бібліотеками Інститутів: розведення і генетики тварин, бджільництва, ветеринарної медицини, агроекології та біотехнології, рибного господарства, механізації та електрифікації сільського господарства, а також Національного аграрного університету. Для молодих учених проводились Дні аспіранта та зустрічі з видатними вченими сільськогосподарської галузі. Послугами міжбібліотечного абонементу (МБА) користується близько 40 колективних абонентів. В основному це наукові працівники інститутів мережі УААН, Міністерства аграрної політики України, інших установ м. Києва та Київської області, а також 26 персональних абонентів.

Протягом лише 2005 р. було одержано від колективних абонентів 1324 замовлень на бібліотечні документи із фондів ДНСГБ, з них 154 замовлення було передано по координації до інших провідних бібліотек м. Києва. Для співробітників Міністерства аграрної політики України та Президії УААН, а також для виконання наукової роботи співробітниками та аспірантами ДНСГБ у провідні наукові бібліотеки м. Києва було направлено 558 замовлень, з них одержано 311 видань. Бібліографічно доопрацьовано 61 замовлення. Книговидача через послуги міжбібліотечного абонементу у 2005 р. становила 1212 примірників. Співробітниками міжбібліотечного абонементу постійно здійснювався контроль за своєчасним поверненням видань.

Працівниками ДНСГБ розроблено і впроваджено систему реферативно-аналітичного забезпечення АПК. Основними ланками цієї системи є: реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", який виходить 4 рази на рік (кожний випуск не менше 21 друк. арк.) і забезпечує спеціалістів і вчених АПК інформацією про новітні досягнення в аграрній науці. Здійснювалися реферативні огляди з пріоритетних напрямів розвитку аграрної науки; індивідуальне забезпечення інформацією провідних науковців галузі; надання необхідної інформації на конкретні запити.

У період з 2002 по 2005 р. видавалися науково-допоміжні бібліографічні покажчики – «Українська сільськогосподарська книга з фондів ДНСГБ». Вийшли з друку окремі випуски, що віддзеркалюють літературу за періоди 1901-1910, 1911-1917, 1918-1922, 1923-1932, 1933-1935 рр.

Комплексно досліджувались пріоритетні проблеми історії аграрної науки освіти та техніки України, наукових напрямів її роботи на базі широкого кола різноманітних джерел і архівних фондів періодичної преси, статистичних матеріалів, наукової літератури. У Центральному державному архіві вищих органів та управління (ЦДАВО) України продовжувалися роботи по виявленню фондів з теми досліджень, 10 з яких дають уявлення про стан розвитку аграрної науки в роки лихоліття. На основі архівних матеріалів розроблено схеми історичних етапів розвитку аграрної науки, а саме: 1917-1931; 1931-1935; 1940-1956; 1956-1990 рр.

З метою всебічного дослідження розвитку аграрної науки у 20-30-х роках XX століття вивчалися фонди українських учених-аграрників у Центральному державному архіві вищих органів влади й управління (10 фондів): 1, 2, 5, 6, 8, 14, 24, 166, 288, 539. Генерується Національна інформаційна база даних з історії започаткування, становлення та розвитку наукових установ УААН, Мінагрополітики України та навчальних закладів аграрного профілю.

Матеріали вивчення історії аграрної науки публікувались у серіях:

1. "Академіки Української академії аграрних наук". Окремі її випуски присвячені академікам: М.В. Зубцю, В.П. Буркату, П.І. Коваленку, В.П. Ситнику, О.О. Созінову, В.Ф. Сайку, П.Т. Саблуку, М.П. Лісовому, І.І. Мартиненку, В.В. Юрчишину, В.М. Трегобчуку, П.М. Василенку, В.Ф. Пересипкіну, О.Ю. Барабашу, В.Я. Меселю-Веселяку, А.О. Бабичу, Ф.І. Осташку, Л.В. Погорілому, В.М. Власенку, І.М. Гудкову, М.Я. Дем'яненку, М.Й. Маліку, Л.Я. Новаковському, О.Г. Тараріку, В.В. Юрчишину. Дана серія відображає весь комплекс наукових праць академіків УААН, літературу про життя та діяльність, внесок у розвиток вітчизняної науки. Покажчики біобібліографічної серії "Академіки УААН" дають можливість більш повно репрезентувати наукову діяльність УААН.

2. "Біобібліографія вчених-аграріїв України". Випуски присвячені: М.М. Кулешову, М.А. Кравченку, І.К. Котку, О.А. Янаті, Н.А. Федоровій, О.П. Довгополій, А.М. Фомічову, В.В. Науменку, М.О. Тюленеву, В.І. Глазку, М.Н. Шевченку, П.А. Власюку, Г.Г. Махову, С.М. Алпатьєву.

3. "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Видання висвітлюють славетний шлях у науці і присвячені П.В. Будріну, Д.Ф. Лихварю, О.А. Янаті, Б.Г. Іваницькому.

ДНСГБ – науково-методичний центр для 273 сільськогосподарських бібліотек України. Сьогодні вони згруповані у територіальні об'єднання, які є в АР Крим та всіх областях України. Для надання їм дієвої допомоги використовувались усі форми методичного впливу – аналітична діяльність, розробка методичних матеріалів, організація і проведення семінарів, консультативна допомога з виїздом на місця. Для працівників бібліотек, які не мають бібліотечної освіти, проводились стажування в ДНСГБ. Останні три роки функціонують постійно діючі курси бібліотечних працівників сільськогосподарських бібліотек.

В аспірантурі, що діє при бібліотеці з 2001 р., – 23 аспіранти стаціонарної та заочної форм навчання та 27 здобувачів. Протягом звітного періоду захищено 20 кандидатських дисертацій зі спеціальності 07.00.07. – історія науки і техніки та 2 докторські.

Науковцями бібліотеки опубліковано 165 наукових видань та 527 статей й інших публікацій, у тому числі у 2005 р. – 30 книг та 168 статей. Серед них особливо слід виділити монографію за науковою редакцією М.В. Зубця "Науковий потенціал Української академії аграрних наук" (К.: Аграр. наука, 2005. – 175 с.), "Сільське господарство України від минулого до сьогодення" ("Землеробство України: від праслов’ян через події XIX і XX століть до наших днів". – Т. 1. – К.: Аграр. наука, 2005. – 275 с).

РОБОТА ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

[2006 р.]1
У 2006 р. Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук (ДНСГБ УААН) як науково-методичний центр здійснювала свою діяльність з інформаційно-бібліотечного супроводу наукового забезпечення агропромислового виробництва України. Науковий потенціал бібліотеки становить 11 докторів і 11 кандидатів наук, 33 особи науковців без ступеня. Всього в бібліотеці налічується 93 працівники.

Зусилля колективу спрямовувалися на максимальне задоволення інформаційно-бібліографічних потреб і запитів науковців та фахівців аграрної галузі через створення віртуальної бібліотеки; підвищення ролі ДНСГБ як методичного центру сільськогосподарських бібліотек України; розробку теоретичних засад історії аграрної науки. Згідно із затвердженою у 2005 р. Бюро Президії УААН "Концепцією розвитку сільськогосподарських бібліотек України" та схваленої Комітетом з питань культури і духовності Верховної Ради України і зареєстрованої як законопроект "Концепції розвитку інформаційно-бібліотечної справи в Україні" розроблено необхідні регламентуючі документи для ДНСГБ та мережі бібліотек системи УААН; придбано потужний сервер і 10 комп'ютерів для створення локальної мережі робочих станцій, інтегрованої через Інтернет до світових інформаційно-бібліографічних ресурсів; освоювався ліцензійний пакет прикладних програм ІРБІС; відкрито Wеb-сторінку "Державна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук" (www.dnsgb.kiev.uа) тощо.

Фонди бібліотеки у поточному році збільшилися на 5053 примірники, що дало змогу утримати загальну кількість книжкового фонду на рівні 1 млн. одиниць зберігання. Основними джерелами поповнення фонду бібліотеки є обов'язковий примірник (28,3%) та вітчизняний і міжнародний обмін (22.2%).

Оперативно виконувалися замовлення читачів, постійно вдосконалювались форми і методи їхнього обслуговування. Середньорічний статистичний показник кількості читачів у бібліотеці залишається стабільним. У звітному році її послугами скористались 25642 читачі, яким було видано 740256 примірників видань.

Бібліотекою систематично проводились масові заходи: Дні інформації про нові надходження наукової літератури (у приміщенні УААН), Дні спеціаліста (у НДУ Академії). Найактивніше в цьому плані ДНСГБ співпрацювала з бібліотеками Інститутів розведення і генетики тварин, бджільництва, ветеринарної медицини, агроекології та біотехнології, рибного господарства, Національного аграрного університету. Для молодих учених проводились Дні аспіранта та зустрічі з провідними представниками сільськогосподарської науки.

Наукова робота бібліотеки була спрямована на виконання наукових програм: "Розробка системи розповсюдження довідково-бібліографічної літератури на допомогу пошуку і одержанню науково-технічної сільськогосподарської інформації"; "Розробка сучасного механізму забезпечення працівників галузі науково-технічною сільськогосподарською інформацією"; "Розробка і створення віртуальної сільськогосподарської бібліотеки, електронної мережі бібліотек УААН, інтегрованої в мережі академічних та інших бібліотек України"; "Вивчення наукового потенціалу наукових установ УААН"; "Розробка і створення національного електронного банку даних рідкісних друкованих видань і стародруків на основі вивчення видового і кількісного складу книжкових колекцій сільськогосподарських бібліотек"; "Розробка Концепції інформаційного порталу "Українська академія аграрних наук".

У звітному році було завершено, розраховану на 5 років, наукову розробку теми "Розвиток сільськогосподарської дослідної справи в Україні: історичний аспект". Підготовлено заключний звіт.

Активно функціонувала система реферативно-аналітичного забезпечення АПК, основною ланкою якої є реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", який забезпечував спеціалістів і вчених АПК інформацією про нові досягнення в аграрній науці. Видавалися його тематичні випуски. Здійснювалися реферативні огляди з пріоритетних напрямів розвитку аграрної науки; індивідуальне забезпечення інформацією провідних науковців галузі; виконання інформаційних запитів.

ДНСГБ видала 12 наукових тематичних та біобібліографічних покажчиків, брала участь у підготовці міжвідомчого наукового збірника "Історія науки і техніки на межі тисячоліть" (6 вип. упродовж року у друкованій формі), започаткувала електронний міжвідомчий науково-фаховий збірник "Історія науки і біографістика" / ДНСГБ УААН. – 2006. – Режим доступу: http://www.dnsgb.ua/E-Journals/IBN/2006-1/06.html. (вийшло 2 вип.).

У серіях ''Академіки Української академії аграрних наук" видано 6, "Члени-кореспонденти УААН" – 1, "Біобібліографія вчених-аграріїв України" – 2 біобібліографічних покажчики. В історико-бібліографічній серії "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії" видано 7 науково-біографічних збірників.

ДНСГБ є науково-методичним центром для 273 сільськогосподарських бібліотек України. Нині вони згруповані у територіальні об'єднання, які є в АР Крим та всіх областях України. Для надання їм дієвої допомоги на основі аналізу роботи розроблялися методичні матеріали, проводилися семінари і конференції, надавалися консультації, здійснювалися виїзди на місця. Найбільш вдалою серед таких заходів стала конференція, хід якої висвітлено у виданні: Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали третьої конференції молодих учених і спеціалістів. До 75-річчя від дня створення ДНСГБ УААН як наукової установи (26-27 трав. 2006, Київ–Переяслав-Хмельницький) / УААН. ДНСГБ. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. АН Вищої школи України. – К., 2006. – 68 с.

Для працівників бібліотек, які не мають бібліотечної освіти, проводились стажування в ДНСГБ. Функціонували постійно діючі курси бібліотечних працівників сільськогосподарських бібліотек України, на яких одержали дипломи про підвищення кваліфікації близько 40 осіб.

Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки здійснювалась на основі вивчення інформаційних запитів науковців і фахівців АПК. На цій базі було сформовано "Тематику інформаційного супроводу пріоритетних напрямів розвитку АПК", за якою відстежувався, аналізувався та систематизувався потік нових надходжень до бібліотеки з метою формування інформаційних блоків для тематичних добірок, аналітичних довідок та наукових доповідей. Виконано 3 тематичні добірки з пріоритетних напрямів розвитку АПК, підготовлено 34 письмові бібліографічні списки, добирались матеріали для індивідуального і групового інформування науковців та фахівців (3 теми, 35 назв).

Оперативне довідково-бібліографічне обслуговування з надання вченим і фахівцям необхідної інформації виконувалось і у режимі "запит-відповідь". Надано 1.5 тис. усних бібліографічних довідок.

Науковцями бібліотеки опубліковано понад 185 книг, бібліографічних покажчиків, статей та інших наукових публікацій, 8 з них було присвячено 75-річчю створення Української академії аграрних наук. Серед них: "Українська академія аграрних наук. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени УААН). 1990-2004: Біогр. довідник", "Науковий потенціал Української академії аграрних наук", "Україна в умовах столипінської аграрної реформи", "Академік М.І. Вавилов і розвиток аграрної науки в Україні", "Нариси історії аграрної науки, освіти та техніки". Підготовлено також три збірники документів і матеріалів в історико-бібліографічній серії "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії", а саме: "Сільськогосподарський науковий комітет України (1918-1927)", "Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук (1931-1935)". "Українська академія сільськогосподарських наук (1956-1962)".

Окрім того, спільно з ННЦ "ІАЕ" УААН видано чотири томи монографічного дослідження "Сільське господарство України – від минулого до сьогодення". – Т. 1-4.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. В. Матюшенко; Відп за вип. Ю. М. Самойленко. – Чернігів, 2008. – 38с

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи І віку паспортів...

Тема уроку: Професійно-виробнича лексика; наукова І ділова(10 клас) Мета
Обладнання: на дошці на аркушах розміщені висловлювання українських письменників

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку
Наукова робота учасниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна педагогіка”

Лекція 1
Лекція товарознавство як наукова дисципліна, товарознавчі операції в аптечній мережі

1 2 -1 4 вересня 201 7 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводитиметься ХXVI міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми...

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест
Гордєй С. С., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
А обсяг зброшурованої конкурсної роботи – до 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, висновки, список використаної...

Державна податкова служба україни
...

Законодавча база
Законодавча база. Наукова І науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах. Випуск 1, Маріуполь, мдгу. 2007. 24с

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....

Наукова-правових експертиз висновок
Чи достатньо нанесення скороченої назви об’єкта авторського права на примірнику для того, щоб диск для лазерних систем зчитування...

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на
Методична робота викладачів кафедри фізики це постійний педагогічний пошук. Це теорія І практика, творчість І нелегка праця. Це І...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт