Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

2003 Анікіна О.П - Державна наукова

Державна наукова

Сторінка7/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

2003

 1. Анікіна О.П. Бібліографія періодичних видань на допомогу вивченню історії аграрної науки та освіти в Україні 20-30-х років ХХ століття / О.П. Анікіна // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 4-6.

 2. Анікіна О.П. Значення наукових та науково-популярних журналів у становленні та популяризації агрономічної науки в Україні (20-ті роки ХХ століття) [Електронний ресурс] / О.П. Анікіна // Бібліотеки, видавництва, розповсюджувачі друкованих та електронних видань: партнерство і співробітництво: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовт. 2001 р. / М-во освіти і науки України. ДНТБ України. – Спосіб доступу: http:/www.gntb.n-t.org/sb/сonf02_td.htm. – Назва з дисплея [2003].

 3. Анікіна О.П. Значення періодичних джерел у дослідженні історії агрономії в Україні (20-ті роки ХХ століття) / О.П. Анікіна // Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки: Матеріали конф., Київ, 23 трав. 2003 р. – К., 2003. – С. 4-14.

 4. Анікіна О.П. Українські наукові та науково-популярні періодичні видання з агрономії у 20-х роках ХХ століття / О.П. Анікіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського / НАН України. Асоц. б-к України. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 560-575.

 5. Бачкала О.В. Осушувальна меліорація в Україні / О.В. Бачкала // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали наук.-практ. семінару / УААН. ЦНСГБ, Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, Закарп. ін-т АПВ. – К., 2003. – С. 8-10.

 6. Вергунов В.А. Еволюція ґрунтообробного знаряддя: теоретичний огляд / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук // Зб. наук. пр. Харк. держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. Сер. “Історія та географія”. – Х., 2003. – Вип. 13. − С. 5-10.

 7. Вергунов В.А. Зародження і початкові етапи розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні / В.А. Вергунов // Наука і наукознавство. – 2003. – № 2. − С. 101-107.

 8. Вергунов В.А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – один із фундаторів вітчизняної сільськогосподарської справи / В.А. Вергунов // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. − К., 2003. − Вип. 13. − С. 25-28.

 9. Вергунов В.А. Культура землеробства праслав’ян як підґрунтя цивілізаційних зрушень / В.А. Вергунов, В.М. Костєв // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. − К., 2003. − Вип. 11. − С. 21-33.

 10. Вергунов В.А. Мережа сільськогосподарських дослідних установ у Росії та Україні перед Першою імперіалістичною війною / В.А. Вергунов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Дніпропетровськ, 2003. – Вип. 10: Історія і філософія науки і техніки. − С. 70-80.

 11. Вергунов В.А. Роль бібліотечних фондів у дослідженні наукових шкіл України [Електронний ресурс] / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Бібліотеки, видавництва, розповсюджувачі друкованих та електронних видань: партнерство і співробітництво: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30-31 жовт. 2001 р. / М-во освіти і науки України. ДНТБ України. – Спосіб доступу http://www.gntb.n-t.org/sb/conf 02-td.htm. – Назва з дисплея [2003].

 12. Вергунов В.А. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні: минуле і сучасність / В.А. Вергунов // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 3-4.

 13. Вергунов В.А. Хронологія розвитку плуга до першої чверті ХХ століття / В. Вергунов, О. Мудрук, З. Шквира // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського / НАН України. Асоц. б-к України. – К., 2003. – Вип. 11. − С. 547-560.

 14. Витоки вчення про землеробські машини і знаряддя професора К.Г. Шіндлера (до 100-річчя видання атласу „Політипажі, ескізи і креслення машин − знарядь сучасного сільського господарства”) / В.А. Вергунов, Д.Г. Войтюк, З.А. Шквира, О.С. Мудрук // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. − К., 2003. − Вип. 60. − С. 119-127.

 15. Гриценко Н.Ф. Історичний аспект розвитку землеробства та землекористування на підставі розкриття наукових фондів ЦНСГБ УААН / Н.Ф. Гриценко // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 14-16.

 16. Кірпаль З.П. Вивчення наукового потенціалу наукових установ УААН / З.П. Кірпаль // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали наук.-практ. семінару / УААН. ЦНСГБ, Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, Закарп. ін-т АПВ. – К., 2003. – С. 31-33.

 17. Коваленко С.Д. Сільськогосподарська дослідна справа в Україні: друга половина ХІХ – перша третина ХХ століття / С.Д. Коваленко // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 33-35.

 18. Михайлюк В.П. Аграрне реформування на зламі ХХ-ХХІ ст.: Історіогр. аспект / В.П. Михайлюк // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. – Луганськ, 2003. – № 5 (63). – С. 137-140.

 19. Мудрук О.С. Історія випробування сільськогосподарської техніки в Україні / О.С. Мудрук // Актуальні проблеми історії аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезпечення АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 40-42.

 20. Мудрук О.С. Історія зародження системи випробування сільськогосподарської техніки в Україні / Л.В. Погорілий, О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України: Зб. наук. пр. / Укр наук.-досл. ін-т по прогнозуванню та випробуванню техніки і технології для с.-г. вир-ва (УкрНДІПВТ). – Дослідницьке, 2003. – Вип. 6 (20), т. 1. – С. 43-50.

 21. Мудрук О.С. Історія подрібнювачів фуражного зерна на межі ХІХ-ХХ століть / О.С. Мудрук, І.І. Ревенко, С. Смиковський // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 12. – С. 138-146.

 22. Мудрук О.С. Станція випробування землеробських машин і знарядь при КПІ: Історія започаткування і діяльності / О.С. Мудрук, Л.В. Погорілий, З.А. Шквира // Актуальні питання історії техніки: Матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., жовт. 2003 р. – К.: Полігр. п-во “ЕКМО”, 2003. – С. 106-107.

 23. Пилипчук О.Я. Сучасна методика та інноваційні технології природничо-наукової та медичної освіти на межі тисячоліть / О.Я. Пилипчук // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 13. – С. 108-114.

 24. Сіряченко С.М. Сидерація: історичний аспект дослідження / С.М. Сіряченко // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 11. – С. 184-188.

 25. Хижняк В.П. Невичерпне джерело пізнання минулого (археологія в аграрній історії України) / В.П. Хижняк // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 13. – С. 181-185.

 26. Хоменко Т.В. Сільськогосподарське машинобудування в роки Першої світової війни / Т.В. Хоменко // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – C. 58-59.

 27. Хоменко Т.В. Становлення сільськогосподарської техніки в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Т.В. Хоменко // Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки: Матеріали конф., Київ, 23 трав. 2003 р. – К., 2003. – С. 217-221.

 28. Чайка Н.Г. Видавнича справа сільськогосподарських товариств Південно-Західного краю / Н.Г. Чайка // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 13. – С. 190-200.

 29. Чайка Н.Г. Сільськогосподарська діяльність земств в Правобережній Україні на початку ХХ ст. / Н.Г. Чайка // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 61-63.

 30. Черниш О. Маслівський інститут селекції та насінництва ім. К.А. Тімірязєва – історія створення та науково-освітнє значення / О. Черниш // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 13. – С. 200-208.

 31. Щиголь Г.С. Історичні етапи розвитку селекції рослин в Україні / Г.С. Щиголь // Актуальні проблеми аграрної науки та освіти України: регіональний аспект: Матеріали ІІ наук.-практ. семінару / УААН. Від-ня регіон. центрів наук. забезп. АПВ, ЦНСГБ, Закарп. ін-т АПВ. – К.: Славутич-Дельфін, 2003. – С. 73-75.

2004

 1. Анікіна О.П. Історія агрономії на сторінках часописів НДІ у 20-30-х рр. ХХ ст. / О.П. Анікіна // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 207-208.

 2. Анікіна О.П. Періодичні та продовжувані видання на Полтавщині як дзеркало агрономічного життя регіону / О.П. Анікіна // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2004. – № 1. – С. 63-65.

 3. Анікіна О.П. Українські наукові та науково-популярні журнали з агрономії у 20-х роках ХХ століття / О.П. Анікіна // Студії з поля історії української науки і техніки / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Коміс. історії науки і техніки. – Львів, 2004. – С. 207-217. – (Пр. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка; Т. 13).

 4. Басун О.П. До історії дендрологічних досліджень в Україні / О.П. Басун // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 48-50.

 5. Бачкала О.В. Започаткування осушувальної меліорації в Україні: іст. аспект / О.В. Бачкала // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 50-52.

 6. Вергунов В.А. Агрономічна думка в Київському університеті: започаткування, становлення та розвиток / В.А. Вергунов // Київський національний університет у ХХІ столітті: Тези ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 24 черв. 2004 р. – К.: ВПЦ «Київ. ун-т», 2004. – С. 68-69.

 7. Вергунов В.А. Використання математичного моделювання та вивчення історії природознавства як засоби підготовки спеціалістів і примноження надбань вітчизняної наукової думки / В.А. Вергунов // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., 8-9 черв. 2004 р. – К.: НПУ, 2004. − С. 62.

 8. Вергунов В.А. “Вісник Полтавської державної аграрної академії” як складова розвитку аграрної науки, освіти та історії / В.А. Вергунов // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. − Полтава, 2004. − № 3. − С. 11-12.

 9. Вергунов В.А. Історичні передумови формування системи удобрення в землеробстві України / В. Вергунов, О. Примак, І. Примак // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 16. – С. 17-26.

 10. Вергунов В.А. Математичне моделювання в агробіології: започаткування, становлення та розвиток / В.А. Вергунов, І.М. Вергунова // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. − С. 58-61.

 11. Вергунов В.А. Нотатки до теоретичних засад історії розвитку ґрунтообробної техніки / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук // Студії з поля історії української науки і техніки / Наук. т-во ім. Т. Шевченка. Коміс. історії науки і техніки. − Львів, 2004. − С. 120-137. − (Пр. Наук. т-ва ім. Т. Шевченка; Т. 13).

 12. Вергунов В.А. Плуг ХІІІ – начала ХХ столетия: даты и факты / В.А. Вергунов, О.С. Мудрук, З.А. Шквира // КЛИО. – СПб., 2004. – С. 12-15.

 13. Вергунов В.А. [Привітання з нагоди 80-річчя із дня заснування Кримської дослідної станції (нині Крим. ін-т агропром. вир-ва)] / В.А. Вергунов // Бюл. Центр. наук. с.-г. б-ки УААН. – К., 2004. – Вип. 2. – С. 104.

 14. Вергунов В.А. Системи землеробства України на зламі ХІХ-ХХ ст.: від науково-дослідного обґрунтування до сільськогосподарської практики / В.А. Вергунов, М.Т. Вихватенко, В.П. Михайлюк // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. − Луганськ, 2004. − № 9 (79). − С. 40-44.

 15. Вергунов В.А. Українські науково-дослідні сільськогосподарські заклади в роки Великої Вітчизняної війни / В.А. Вергунов, В.П. Хижняк // Історичні записки: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. − Вип. 1. − С. 19-25.

 16. Власов В.І. Сільське господарство США та внесок українців у його розвиток у ХХ столітті / В.І. Власов // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 12-20.

 17. Галєнко В.В. Історична наука і розвиток інформаційних технологій у сільському господарстві України / В.В. Галєнко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. –С. 63-64.

 18. Дерлеменко Т.Ф. Науково-біографічні дослідження як складова вивчення історії аграрної науки та техніки / Т.Ф. Дерлеменко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 68-71.

 19. Деякі особливості з історії розвитку плуга / О.С. Мудрук, В.О. Дубровін, Д.С. Сушко, Д.В Скоробогатов // Пр. Таврій. держ. агротехн. акад. – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – Вип. 21. – С. 142-149.

 20. Забудська Л.Ф. З історії сільськогосподарської освіти в Україні в XIX ст. / Л.Ф. Забудська // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 78-80.

 21. Зайцева Л.А. З історії розвитку сільського господарства в Україні / Л.А. Зайцева, Л.В. Синельник // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 88-94.

 22. Зародження і еволюція взаємозв’язку техніки і технології у сільському господарстві / О.С. Мудрук, Н.М. Волощенко, С.П. Сушко, М.Г. Помазан // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2004. – Вип. 80. – С. 66-69.

 23. Історичні аспекти теорії плуга / О.С. Мудрук, І.М. Бендера, М.П. Білоткач, В.А. Вергунов // Наук. вісн. Нац. аграр. ун-ту. – К., 2004. – Вип. 73. – С. 65-70.

 24. Кірпаль З.П. З історії створення Донецького інституту агропромислового виробництва / З.П. Кірпаль // Дев’ята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки: Матеріали конф., Київ, 23 квіт. 2004 р. / АН Вищої шк. України. Від-ня історії та методології освіти, науки і техніки, Укр. т-во істориків науки. – К., 2004. – С. 40-47.

 25. Коваленко С.Д. З історії проведення І Всеукраїнського агрономічно-економічного з’їзду / С.Д. Коваленко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 107-109.

 26. Коваленко С.Д. Історичний аспект проведення Миронівської наради селекціонерів у 1929 році / С.Д. Коваленко // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 81-85.

 27. Михайлюк В.П. Діяльність спільних сільськогосподарських підприємств України і Росії в кінці ХХ століття: історико-економічний аспект / В.П. Михайлюк // Історичні записки: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ: Вид-во СХУ ім. В. Даля, 2004. – Вип. 1. – С. 82-87.

 28. Мойсеєнко В.С. До питання продуктивності трипільського землеробства і тваринництва / В.С. Мойсеєнко // Трипільська цивілізація: Тези доп. І Всесвіт. конф., Київ, 7-11 жовт. 2004 р. – К., 2004. – С. 105-106.

 29. Мудрук О.С. Головне знаряддя землероба в міфах і легендах / О.С. Мудрук // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 85-89.

 30. Мудрук О.С. Історія розвитку теорії подрібнення ґрунту / О.С. Мудрук // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 133-134.

 31. Мудрук О.С. Історія фізики подрібнення ґрунту: нотатки до теоретичних засад / О.С. Мудрук, Н.О. Паюк // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., 8-9 черв. 2004 р. – К.: НПУ, 2004. – С. 122.

 32. Мудрук О.С. Минуле і майбутнє основного знаряддя землероба / О.С. Мудрук // Історичні записки: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. − Вип. 3-4. − С. 85-90.

 33. Мудрук О.С. Музей сільськогосподарської техніки при випробувальній станції Київського політехнічного інституту / О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 218-219.

 34. Мудрук О.С. Музей станції випробування сільськогосподарської техніки при КПІ (поч. ХХ ст.) / О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2004 р. – К.: Полігр. п-во “ЕКМО”, 2004. – С. 65-66.

 35. Мудрук О.С. Підготовка інженерів і агрономів: нотатки з історії музею станції випробування сільськогосподарської техніки / О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Зб. пр. Наук. природн.-іст. музею Нац. аграр. ун-ту. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – Вип. 1. – С. 282-288.

 36. Мудрук О.С. Система випробування сільськогосподарської техніки (історія започаткування) / Л.В. Погорілий, О.С. Мудрук, З.А. Шквира // Дослідження з історії техніки: Зб. наук. пр. – К.: ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2004. – Вип. 4. – С. 110-117.

 37. Мудрук О.С. Формування конструкції плуга / З.А. Шквира, О.С. Мудрук // Наука та наукознавство. – 2004. – № 4: Дод. – С. 350-357.

 38. Мудрук О.С. Фундаментальні досягнення фізики в еволюції автоматизації птахівництва / О.С. Мудрук, О.І. Примак // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., 8-9 черв. 2004 р. – К.: НПУ, 2004. – С. 123.

 39. Нотатки до історії плугобудування в Україні / О. Мудрук, В. Дубровін, Д. Скоробогатов, Д. Сушко // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технології для сільського господарства України: Зб. наук. пр. / Укр. наук.-досл. ін-т прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого). – Дослідницьке, 2004. – Вип. 7 (21). – С. 388-395.

 40. Пилипчук О. Творческое взаимодействие учёных-биологов / О. Пилипчук, С. Рудая, В. Савчук // Тартуский университет и Украина. – К., 2004. – С. 77-95.

 41. Примак О.І. Фундаментальні досягнення фізики в еволюції автоматизації птахівництва / О.І. Примак, О.С. Мудрук // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., 8-9 черв. 2004 р. – К.: НПУ, 2004. – С. 123.

 42. Сіряченко С.М. З історії насіннєзнавства цукрових буряків / С.М. Сіряченко // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 194-195.

 43. Чайка Н.Г. Громадська сільськогосподарська діяльність професорів Київського університету св. Володимира / Н.Г. Чайка // Київський національний університет у ХХІ столітті: Тези ювіл. наук.-теорет. конф., присвяч. 170-річчю Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 24 черв. 2004 р. – К.: ВПЦ “Київ. ун-т”, 2004. – С. 76.

 44. Чайка Н.Г. Ідея створення сільськогосподарського музею в діяльності фахових товариств Києва / Н.Г. Чайка // Український технічний музей: історія, досвід, перспективи: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 20-21 трав. 2004 р. – К.: Поліграф. п-во “ЕКМО”, 2004. – С. 103-105.

 45. Чайка Н.Г. Основні напрями діяльності сільськогосподарських товариств на початку ХХ ст. / Н.Г. Чайка // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ДНСГБ. – К., 2004. – С. 207-208.

 46. Чайка Н.Г. Роль земств Правобережної України у розвитку сільськогосподарського виробництва (початок ХХ ст) / Н.Г. Чайка // Історичні записки: Зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. − Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. − Вип. 1. – С. 125-138.

 47. Чайка Н.Г. Сільськогосподарський музей та галузеві товариства Києва: минуле, перспективи на майбутнє / Н.Г. Чайка // Зб. пр. Наук. природн.-іст. музею Нац. аграр. ун-ту. – К.: ННЦ ІАЕ, 2004. – Вип. 1. – С. 251-257.

 48. Чайка Н.Г. Спрямованість та різноманітність видів діяльності сільськогосподарських товариств правобережної України / Н.Г. Чайка // Дев’ята конференція молодих істориків освіти, науки і техніки: Матеріали конф., Київ, 23 квіт. 2004 р. / АН Вищої шк. України. Від-ня історії та методології освіти, науки і техніки, Укр. т-во істориків науки. – К., 2004. – С. 163-168.

 49. Чайка Н.Г. Утворення та основні функції науково-просвітніх та сільськогосподарських товариств на Україні в XIX – на початку XX століття / Н.Г. Чайка // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2004. – № 2 (33). – С. 84-88.

 50. Черниш О. Історичні аспекти основних методів селекції озимої пшениці в Україні (кінець ХІХ ст. – перша половина ХХ ст.) / О. Черниш // Історія укр. науки на межі тисячоліть: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 15. – С. 207-215.

 51. Черниш О.О. Фундаментальна фізика на службі селекції рослин. Історія використання штучного клімату на прикладі Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла / О.О. Черниш // Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики: Матеріали ІХ Всеукр. наук. конф., 8-9 черв. 2004 р. – К.: НПУ, 2004. – С. 121.

 52. Щебетюк Н. Організаційні засади створення Української академії сільськогосподарських наук / Н. Щебетюк // Історія освіти, науки і техніки в Україні: Матеріали ІІ конф. молодих вчених та спеціалістів, Київ, 27-28 трав. 2004 р. / УААН. ЦНСГБ. – К., 2004. – С. 221-222.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

Рецептура та технологічна інструкція
Розроблено: Державна наукова установа „Український науково-дослідний інститут спирту І біотехнології продовольчих продуктів” (дну...

Чернігівська державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка
Оунб ім. В. Г. Короленка; Підгот. А. В. Матюшенко; Відп за вип. Ю. М. Самойленко. – Чернігів, 2008. – 38с

Державна реєстрація шлюбу або його розірвання за участю нотаріуса
Державна реєстрація шлюбу проводиться у присутності нареченої та нареченого з пред’явленням для посвідчення їх особи І віку паспортів...

Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку
Наукова робота учасниці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Соціальна педагогіка”

Тема уроку: Професійно-виробнича лексика; наукова І ділова(10 клас) Мета
Обладнання: на дошці на аркушах розміщені висловлювання українських письменників

Лекція 1
Лекція товарознавство як наукова дисципліна, товарознавчі операції в аптечній мережі

1 2 -1 4 вересня 201 7 р
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна проводитиметься ХXVI міжнародна наукова конференція на тему: «Проблеми...

Наукова бібліотека наукометрія: світовий досвід, українські перспективи Дайджест
Гордєй С. С., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки мну імені В. О. Сухомлинського

Вимоги до оформлення конкурсних робіт
А обсяг зброшурованої конкурсної роботи – до 30 сторінок. Наукова робота обов’язково повинна мати назву, план, висновки, список використаної...

Державна податкова служба україни
...

Законодавча база
Законодавча база. Наукова І науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах. Випуск 1, Маріуполь, мдгу. 2007. 24с

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека
Любов з першого погляду, або Секрети книжкової виставки: методично-бібліографічні матеріали / оунб ім. В. Г. Короленка; підгот. А....

Наукова-правових експертиз висновок
Чи достатньо нанесення скороченої назви об’єкта авторського права на примірнику для того, щоб диск для лазерних систем зчитування...

Діагностична наукова Дослідниць-ка науково-практична аналітична діяльність Інформацій- на
Методична робота викладачів кафедри фізики це постійний педагогічний пошук. Це теорія І практика, творчість І нелегка праця. Це І...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна фіскальна служба україни
Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо питань, пов'язаних з вивезенням в митному режимі експорту...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт