Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант

І. Вступ Треба вчити не думок, а думати. Е. Кант

Сторінка1/3
  1   2   3
І.Вступd:\фото 2 клас\101photo\sam_3503.jpg

Треба вчити не думок, а думати. Е.Кант

Скільки думок, переживань стоїть перед кожним вчителем, не дивлячись на те, скільки років він попрацював. Кожний урок для мене, - це окрема сторінка життя, прожита з моїми учнями: іноді тривожна, іноді радісна. Не має сумніву, що він повинен бути цікавим, вражаючим, торкнутися своїми струнами серця кожного учня. Як зацікавити дітей? Як зробити навчання цікавим, щоб діти успішно засвоїли навчальний матеріал? Ці питання завжди стояли переді мною. Коли зустрічаєшся з оченятами дітей, які дивляться на тебе, хто з подивом, хто з цікавістю, а хто з недовірою, ти розумієш, що вони чекають, що ти їм скажеш, куди поведеш. Від першого вчителя залежить, як дитина буде сприймати, шкільний світ, якою вона стане в майбутньому, адже ж він перший... Цим все сказано. Вчитель повинен душу і частинку свoгo серця вкласти в кожну дитину. Для цього необхідно продумувати кожний етап уроку, вибирати такі форми і методи, які б активізували розумову діяльність учнів, навчили використовувати свої знання на практиці, розвивали б його розумові здібності. Тільки творчий підхід до навчання може зробити процес навчання цікавим. Творчість - це невичерпне джерело успішного засвоєння програмного матеріалу.

Без творчого вчителя не може бути, ні нової школи, ні нового суспільства, ні вільної України.(0.Захаренко) Сприяють створенню умов для креативно-пізнавальної діяльності молодших школярів різноманітні інноваційні педагогічні технології навчання. Однією з них є проектна діяльність, яка створює умови для розвитку ініціативи, самостійності, стимулює процес саморозвитку.

Проект - це активний метод навчання, який стимулює пізнавальну активність і самостійність учнів, посилює інтерес до навчання, розвивають творче, продуктивне мислення, вчить культурі спілкування. Він – ефективний засіб розвитку пізнавального інтересу учнів. Участь у роботі над колективними або індивідуальними проектами сприяє формуванню у молодших школярів уміння відбирати і аналізувати інформацію, працювати з енциклопедіями, довідниками, спеціальною літературою, присвяченою різним формам життя і діяльності людини, галузям техніки, науковим відкриттям, використовувати можливості інформаційних технологій. Виконання проекту потребує особливої підготовки як вчителя, так і учнів. Слід завчасно проаналізувати календарне планування з усіх предметів,

зібрати теми близькі за змістом або метою використання, виділити провідну тему чи декілька тем, які будуть винесені на проектування, робота над якими потребує засвоєння учнями необхідних знань і формування необхідного досвіду. Метод

проектів дозволяє працювати з учнями молодшої школи з різним рівнем підготовленості. Обдаровані учні, які випереджають у своєму розвитку однолітків, можуть з успіхом розробляти довготривалі проекти. Використовуючи проектну діяльність я переконалась, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті навички на практиці, набули комунікативних навичок. У них підвищується інтерес учнів до знань. Роботу з невеликими за об’ємом проектами на уроках української мови розпочинаю вже з другого класу. Це короткі інформаційні проекти, спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів. В 3-му, 4-му класі роботи більш ускладнюється, включаються зв’язки з іншими предметами. Клас у постійному пошуку. Учні порівнюють, групують предмети, що вивчають, досліджують, творчо узагальнюють свої знання під час проведення уроків, свят та інших цікавих навчальних заходів.

Як працювати над проектом ?

Застосування методу проектів у початковій школі

Проектування в початковій школі має свою специфіку. Слід ураховувати вікові та психологічні особливості учнів, адже бачити, як роблять інші, й робити самому — речі абсолютно різні.

Традиційна освіта розглядається як засвоєння учнями певної суми знань, умінь і навичок, що обумовлюються Державним стандартом та програмами з того чи іншого предмета. Але, щоб бути успішною людиною в сучасному світі, цього недостатньо. Важливо, щоб дитина, яка йде у доросле життя, не була пасивним об'єктом впливу, а могла самостійно знайти певну інформацію, була здатна критично мислити, розв'язувати складні проблеми шляхом аналізу обставин й інформації, враховувати альтернативні думки, приймати важливі рішення, дискутувати, спілкуватися.

Діяльність учителя, який працює за методом проекту, має бути спрямована на постановку нових завдань і пошук засобів їх реалізації. Сучасне життя вимагає від педагога в його діяльності активної й систематичної творчості. Інноваційна діяльність залежить від низки чинників:

• усвідомлення і звільнення від психологічних бар'єрів, комплексів;

• уміння здійснювати пошук нововведень, робити вибір;

• розуміння суті нововведення, потреби в його застосуванні;

старанності в плануванні роботи, можливості витратити значну кількість часу, особливо на початкових етапах.

Використання методу проектів у початковій школі має на меті:

• створення умов для залучення всіх учнів класу до процесу пізнання;

• формування у школярів як спеціальних, так і загально навчальних, розвивальних умінь і навичок;

• надання кожному учню (навіть не дуже успішному в навчанні) можливості розмірковувати з приводу того, що він знає і думає;

• вироблення життєвих цінностей;

• створення атмосфери співробітництва, взаємодії;

• розвиток комунікативних якостей;

• створення комфортних умов навчання, які б давали кожному учневі відчуття своєї успішності, інтелектуальної спроможності, захищеності, значимості.
Допомога учителя може полягати:

 • у підборі літератури та інших джерел інформації з теми;

 • у формулюванні гіпотези і визначенні цілей, яких треба досягти;

 • у показі способів та прийомів роботи зі знайденим матеріалом;

 • в обговоренні зібраного матеріалу;

 • у підготовці тексту виступу;

 • у моделюванні, в тому числі і комп’ютерному.

Комусь із дітей потрібна більша допомога, а хтось готовий до більш самостійної роботи. Тим самим реалізується принцип індивідуалізації навчання і досягається найкращий результат.
За домінуючим видом діяльності проекти поділяються наступним чином:
дослідницький проект (це найскладніший проект, обрана тема повинна бути актуальною, а мета – чіткою, наприклад, історія екзамену);

 • пошуковий проект ( анкетування, складання таблиць, діаграм);

 • творчий проект (результатом такого проекту можуть бути: газета, літературна збірка, відеофільм, свято, вистава тощо);

 • рольовий або ігровий проект (розподіляються ролі, наявні елементи костюмів, створюється певна ігрова ситуація);

 • практичний проект (наприклад, модель діючого механізму, створена своїми руками розвиваюча гра).
За кількістю учасників проекту:

 • особистісні;

 • парні;

 • групові;

 • колективні

За тривалістю проведення:

 • короткотривалі;

 • середньої тривалості;

 • довготриваліПлан проведення проекту
І етап
- Визначення теми.
- Постановка завдання.
- Обговорення.
- Формулювання проблемних питань.
- Формування груп, висунення гіпотез вирішення проблем.
- Обговорення плану роботи учнів.
- Обговорення можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав.


ІІ етап
- Вибір творчої назви проекту.
- Самостійна робота учнів з обговорення завдання кожного в групі.
ІІІ етап
- Самостійна робота груп по виконанню завдань.

IV етап
- Підготовка учнями звіту про виконану роботу.
V етап
- Захист отриманих результатів та дослідів.
1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.
1) Чому цей проект потрібен?
2) Яку проблему він буде вирішувати?
3) Як школярі будуть залучені до участі у роботі?
2. Загальна мета проекту, завдання.
1) Мета – це те, що бажаєте отримати в результаті.
2) Завдання – це конкретна частина мети, яку треба буде реалізувати, це дії, за допомогою яких буде досягнуто мету проекту.
3. Плановані результати проекту.
1) Чітко опишіть, що буде отримано.
2) Кому це буде корисно?
3) Якою буде ваша вигода від участі у цьому проекті?

4. Діяльність в рамках проекту.
1) Що треба робити, щоб досягти описаних результатів і вирішити проблему?
2) Які конкретні дії треба виконати для вирішення проблеми?
3) Які ресурси будуть використані?
4) Що буде відбуватися в рамках даного проекту?
5. Висновки при виконанні проекту.
1) Від чого може залежати результат проекту?
2) Як результати даного проекту можуть бути використані іншими

Паспорт проектної роботи:

  1. Назва проекту.
   2) Керівник проекту.
   3) Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.
   4) Склад проектної групи (прізвища учнів, клас).
   5) Тип проекту.
   6) Замовник проекту.
   7) Мета проекту (практична та педагогічна мета).
   8) Завдання проекту.
   9) Необхідне обладнання.
   10) Анотація.
   11) Передбачувані продукти проекту.
   12) Етапи роботи над проектом.

Можливі результати проектної діяльності:- проект – спостереження
- проект – оповідання
- фантастична історія
- музичне оповідання
- виготовлення листівок, іграшок, сувенірів
- екологічний проект
- сервісний проект
- мальований фільм
- слайд – фільм
- реклама
- буклет

- проект – книга
- мультимедійна презентація
- гербарій
- альбом
- журнал, в тому числі й електронний
- колаж
- колекція
- макет
- модель
- книжка – розкладка
- музична відбірка
- наочні посібники
- плакат
- план
- реферат
- серія ілюстрацій
- казка
- довідник
- стінгазета
- сценарій свята
- навчальний посібник
- фотоальбом
- креслення

- екскурсія
- карта

Проект повинен супроводжуватися теоретичним матеріалом, схемами, кресленнями, малюнками, зразками, оригінальною розповіддю.

Види проектів для роботи з учнями початкових класів
1. Ранні проекти.
Ранні проекти – це зазвичай колекціонування різноманітних ілюстрацій та слів до них, які можуть використовуватися на уроках як словник, як матеріал для розвитку мовлення і збагачення кругозору учнів. Ці проекти доступні для першокласників у більш простому вигляді та з деякими ускладненнями в інших класах початкової школи.
Кольорові сторінки. В альбомі для малювання наклеюють аркуші або картон червоного, зеленого, жовтого, синього, білого, чорного та ін. кольору. Учні повинні

знаходити різні картинки або їх малювати, підписувати внизу, наприклад, «зелене дерево», «синя куля», і приклеювати малюнок в альбом на сторінку з відповідним кольором.

Буквозошит. Зробити декілька зошитів з буквами. Учні малюють або вирізають малюнки предметів, що починаються на цю букву, підписують внизу ілюстрації і приклеюють у зошит з відповідною буквою. В подальшому, коли діти навчаться гарно писати, у ці зошити можна записувати приказки, загадки, короткі вірші, казки, використання фіз.хвилинки на всі букви алфавіту.
Цифроплакат. Учнями оформлюється плакат про цифри по мірі їх вивчення. Малюються картинки, записуються лічилки, казки, речення про цифри.
Картки предметів з крилами. Учні знаходять малюнки предметів або істот, у яких є крила: літак, птахи, комахи тощо. Роблять надписи і приклеюють на аркуші одного формату. Розпочату роботу в 1 класі за цими темами можна продовжувати в інших класах і поповнювати сторінки додатковим матеріалом. Можна вказувати дату, прізвище, клас, авторів робіт.
2. Проект – спостереження.
- Щоденник спостережень. Проекти про пори року.
«Зимонька – зима»: чому так кажуть, погода, тварини, птахи, комахи, рослини; як готуються люди до зими; український фольклор про зиму; зимові ігри; зимові свята; зимова їжа; зимові відчуття; зимові асоціації.
- Проекти про домашніх тварин
«Мій Барсик»: зовнішній вигляд тварини, його звички; як показує свій настрій, свої бажання; меню тваринки; історичні дані про появу цього виду тварин; український фольклор, письменники та поети про цю тварину.
3. Проект – розповідь.
- Результат дитячої творчості і фантазії.
- Результат вивчення ряду тем шкільних предметів.
- Фантастична розповідь на задану (вигадану) тему.
- Патріотичні, історичні, географічні, природознавчі оповідання.
- Музичне оповідання.
- Розповідь – картина.
- Проект – розповідь за сюжетом фільму.
4. Конструктивний (матеріальний, предметний) проект.
- Виготовлення матеріальних предметів.
- Виготовлення листівок, закладок, іграшок, сувенірів, настільних ігор.
5. Екскурсійний проект.
Екскурсії, походи, експедиції, поїздки, подорожі, в тому числі й заочні.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Література, яка виникла із гострої суперечки з приводу протилежних думок
Література, яка виникла із гострої суперечки з приводу протилежних думок між уніатськими І православними письменниками наприкінці...

Як не треба давати відкритий урок
«як треба» виконувати той чи інший вид педагогічної діяльності. Але 30-річний педагогічний стаж переконав мене у тому, що справжній...

Конспект уроку з трудового навчання в 4 класі
Вчити виготовляти ляльку, ляльку-оберег. Розвивати художнє мислення та фантазію, естетичний смак. Виховувати відчуття красивого І...

План Вступ Формування пізнавальних інтересів у навчанні Новий матеріал
Може бути, він з бешкетництва генія висловив серйозну думку в жартівливій формі. Справа не в тім, щоб “не знати”. Знати треба! А...

О с т а н о в а
Кант про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 2 липня 2014 року, постанови Донецького...

Що слід буде зробити, як тільки в Україні виникне справжня народна українська влада?
Перш за все – обмежити вплив олігархів. Для цього не треба відбирати в них власність, треба лише створити нормальні конкурентні умови...

Методичні вказівки При вивченні даної теми треба не тільки опанувати...
«стандарт-кост», наскільки вони суттєві та, головне, визначитись з тим, в якому напрямку треба вдосконалювати нормативний метод в...

«Про практику здійснення апеляційним судом процесуального повноваження...
Вступ

Дослідження теми проекту: Добирання необхідної інформації; Аналіз...
Розширювати уміння користуватись образними можливостями слова для передачі думок

Види поясних виробів. Художнє конструювання
Вона полягає в навчанні того, як учитися, як думати, у вивченні нових методів, які ви можете використати для розв'язання будь-якої...

Використання ікт на уроках в початковій школі як засіб підвищення якості навченості
«Якщо хочеш виховати в дітях сміливістьрозуму, самостійність як особистісну рису, то створи такі умови, щоб спалахи їх думок утворювали...

Дослідження полягає у поглибленому аналізові природи художньо-образного...
Поезія Ліни Костенко завжди сучасна, бо визначальною у її творчості є думка: поет повинен думати про вічні цінності, які можна передати...

Лиш треба, щоб людьми всі стали люди

Фабрики думок для вирішення соціально важливих проблем
Однак за умов обмеженості ресурсів така ідеологема стає майже нездійсненною. Тому при вирішенні соціальних проблем, постає закономірні...

Білет №1. 1Культурно історичні передумови формування постмодерного...
Текст є своєрідним колажем думок, почуттів, ситуацій, ремінісценцій;Характерною ознакою постмодернізму є поєднання комічного І фантастичного....

Заняття із зображувальної діяльності
Вчити створювати зимові композиції, використовуючи нетрадиційні методи та прийоми малювання та аплікації

Урок з української мови в 10 класі на тему: «Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем»
Форми роботи: інтелектуальна розминка, метод незакінчених речень, інтерактивне опитування, мовне спостереження, «Коло думок», «Мозковий...

Актуальна на сучасному етапі навчально-виховного процесу в школі...
Це розвиток особистості, по-друге, навчання, спрямоване на узагальнення знань, умінь, навичок та способу мислення. По-третє, думати,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт