Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7 9 класи. К.: Видавничий дім «Освіта»

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації
Великохутірська загальноосвітня школа IIII ступенів

Шевченківської районної ради Харківської області

Календарно-тематичне

планування з предмету

«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 8-10 класах

на 2016 / 2017 навчальний рік


Учитель хімії

вищої кваліфікаційної категорії

Максименко Наталія Олексіївна


Розглянуто на засіданні

методичного обєднання вчителів

природничо-математичного циклу

(керівник Максименко Н.О.)

від 01.09.2016, протокол № 1


«Погоджено»:

Заступник директора з НВР

___________________ Ю.М. Безніс

01.09.2016

___________________ Ю.М. Безніс

.01.2017

Великі Хутори 2016

8 клас

(70 годин, 2 год на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 8 кл складено відповідно до Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів:Хімія. 7 – 9 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 29.05.2015 № 585

I семестр 32 годин

II семестр 38 годинз/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Хімічний експеримент

Примітка

І семестр

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу (4 год)

1

02.09

Найважливіші хімічні поняття2

06.09

Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення.
3

09.09

Розв`язування хімічних задач (обчислення відносної молекулярної маси речовини за її хімічною формулою,

масової частки елемента в складній речовині)
4

13.09

Розв`язування хімічних задач (обчислення масової частки і маси розчиненої речовини в розчині)Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І Менделєєва. Будова атома(15 год)

5

16.09

Короткі історичні відомості про способи класифікації хімічних елементів6

20.09

Поняття про лужні метали, інертні елементи, галогени7


23.09


Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів.


Демонстрація 1.

Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва (довга й коротка форми)


8

27.09

Будова атома: ядро й електронні оболонки. Склад атомних ядер (протони й нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

Демонстрація 2. Моделі атомів

9

30.09

Ізотопи (стабільні й радіоактивні). Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону10

04.10

Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі


Демонстрація 3. Форми електронних орбіталей
11

07.10

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-2012

11.10

Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Енергетичні рівні та підрівні; їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-2013

18.10

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома14

21.10

Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома15

25.10

Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома.
16

28.10

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома17

08.11

Характеристика хімічних елементів №1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома18

11.11

Значення періодичного закону.

Представлення результатів навчальних проектів:

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2. Форми періодичної системи хімічних елементів19

15.11

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова

атома»Тема 2. Хімічний звязок і будова речовини ( 13 год )


20

18.11

Природа хімічного зв`язку. Електронегативність елементів
21

22.11

Ковалентний зв`язок, його види – полярний та неполярний. Утворення ковалентного полярного і неполярного зв`язку
22

25.11

Електронні формули молекул речовини
23

29.11

Електронні формули молекул речовини
24

02.12

Йони. Йонний зв`язок, його утворення
25

06.12

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки26

09.12

Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки27

13.12

Складання формул сполук за відомими ступенями окиснення атомів елементів28

16.12

Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів.
29

20.12

Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Демонстрація 4.

  1. Кристалічні ґратки різних типів. Демонстрація 5. Речовини атомної, молекулярної та йонної будови.


30

23.12

Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Демонстрація 6. Фізичні властивості речовин атомної, молекулярної та йонної будови.

Лабораторний дослід 1.Ознайомлення з фізичними властивостями речовин атомної, молекулярної та йонної будови.


31

27.12

Представлення результатів навчальних проектів:

3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних граток.
32

30.12

Узагальнення знань із теми «Хімічний звязок і будова речовини»
з/п уроку

Дата

проведення уроку

Зміст уроку

Хімічний експеримент

Примітка

ІІ семестр

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

29

17.01

Кількість речовини. Моль – одиниця кількості речовини. Число Авогадро. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об’ємі.
30

20.01

Молярна маса
31

24.01

Розв’язування задач. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини і кількості речовини за відомою масою.
32

27.01

Молярний об`єм газів. Закон Авогадро33

31.01

Розв’язування задач. Обчислення об`єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов34

03.02

Відносна густина газів.35

07.02

Розв’язування задач. Обчислення з використанням відносної густини газів36

10.02

Розв’язування задач.

Розрахунки за хімічними формулами
37

14.02

Урок узагальнення знань за темою «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»Тема 4. Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Основи

38

17.02

Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура.39

40

21.02

24.02

Фізичні властивості оксидів. Хімічні властивості оснόвних, кислотних та амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами.

Демонстрація 7.

Зразки оксидів.

Демонстрація 8. Взаємодія кислотних і основних оксидів з водою.
41

28.02

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.42

03.03

Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації.

Демонстрація 11 Зразки основ.

Демонстрація 12. Хімічні властивості лугів

Лабораторні досліди 2-3.

  1. Дія водних розчинів лугів на індикатори.

  2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.43

07.03

Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами.

Демонстрація 13. Добування і хімічні властивості нерозчинних основ.
44

10.03

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.45

14.03

Урок узагальнення знань за темою «Основні класи неорганічних сполук. Оксиди. Основи»Тема 5. Основні класи неорганічних сполук. Кислоти. Солі

46

47

17.03

21.03

Фізичні властивості кислот. Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.


Демонстрація 9, 10. Зразки кислот.

Хімічні властивості кислот

Лабораторні досліди 4-5.

4.Дія водних розчинів кислот на індикатори.

5.Взаємодія хлоридної кислоти з металами.
48

24.03

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.49

50

04.04

07.04

Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.


Демонстрація 16. Зразки солей.

Демонстрація 17. Хімічні властивості солей.

Лабораторні досліди 6-8.

6.Взаємодія металів із солями у водному розчині.

7.Взаємодія солей з лугами у водному розчині.

8.Реакція обміну між солями в розчині.
51

11.04

Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).


Демонстрація 14, 15.

14. Доведення амфотерності цинк гідроксиду.

15. Таблиця розчинності кислот, основ, амфотерних гідроксидів та солей.

52

14.04

Практична робота №1.

Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук53

18.04

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.54

55

21.04

25.04

Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і середніх солей.


Демонстрація 18.

Взаємодія кальцій оксиду з водою, дослідження добутого розчину індикатором, пропускання вуглекислого газу крізь розчин.
Демонстрація 19.

Спалювання фосфору, розчинення добутого фосфор (V) оксиду у теплій воді, дослідження розчину індикатором і нейтралізація лугом
56

57

28.04

03.05

Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук.

Лабораторний дослід 9. Розв’язування експериментальних задач.

58

05.05

Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля59

10.05

Практична робота №2.

Розв’язування експериментальних задач.
60

61

11.05

12.05

Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій.62

16.05

Письмова тематична (контрольна) робота з теми «Основні класи неорганічних сполук. Кислоти. Солі»63

64

18.05

19.05

Представлення результатів навчальних проектів:

4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

5. Хімічний склад і використання мінералів.

6. Вирощування кристалів солей.

7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров’я людини.65

23.05

Екскурсія в краєзнавчий або мінералогічний музеї.

66

26.05

Підсумковий урок


  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування для 7 кл складено відповідно до Навчальні...
«Хімія» курсу інваріантної складової робочого навчального плану у 7-9, 11 класах

Календарно-тематичне планування для 8-го класу складено відповідно...

Календарно-тематичне планування з природознавства (1 клас) складено...
Природознавство: Календарно-тематичне планування. 1 кл. Т. Гільберг, Т. Сак. Хмельницький, 2012. 16 с

Уроку
Календарно-тематичне планування для 5-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська...

Навчальна програма для 1 класів загальноосвтніх навчальних закладів
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Кравченко В. М
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів І спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах
Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім...

Календарно-тематичне планування уроків
Розроблено за Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання: Українська мова: 5-9 класи / Г. Т....

Складено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів....
Повторення. Знову до школи. Лексичні вправи Впр. 5, ст. 5 поставити в алфавітному порядку

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи....
У 2014-2015 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами

Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
України, усвідомлювати складність зв’язку сьогодення з минулим, сприймати культурне розмаїття суспільств, підготуватися до життя...

Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво...
Календарно-тематичне планування з предметів образотворче мистецтво (5- 7 кл.), та художня культура (9-10 класи)

Навчальні програми для 5-9 (10) класів спеціальних загальноосвітніх...
...

Методичні рекомендації щодо вивчення математики
«Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженою наказом Міністерства освіти...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи
Програма з української літератури для 5—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного стандарту...

Методичні рекомендації щодо оформлення класної кімнати початкових класів
Складено на основі Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом міністерства освіти...

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Навчальні програми для профільного навчання
Головного управління змісту освіти Міністерства освіти І науки України Н. ПрокопенкоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт