Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка

Програма курсу за вибором «основи візуального програмування» пояснювальна записка

Ігор Завадський,

асистент Київського національного

університету імені Тараса Шевченка,

кандидат фізико-математичних наук
ПРОГРАМА КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

«ОСНОВИ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Метою курсу за вибором «Основи візу­ального програмування» є навчання старшокласників основ сучасного програ­мування. У курсі застосовано методику, що є для української школи новою, — навчання програмування на прикладах розробки Windows-застосувань. Базовою мовою програмування обрано Visual Basic — найбільш простий і водночас по­тужний засіб розробки програм. Предмет викладається «з нуля», від учнів не ви­магається попереднього знання структур­ного програмування чи основ алгоритмі­зації. Перехід від класичної методики викладання предмета до вивчення Windows-програмування не призводить до зниження рівня теоретичної підготовки учнів, адже всім базовим концепціям про­грамування, таким, як змінні, типи да­них, оператори, алгоритмічні структури, підпрограми й масиви приділяється ува­га не менша, ніж того вимагає програма базового курсу інформатики.

Курс допоможе ефективно розв'яза­ти дві серйозні проблеми шкільного про­грамування, пов'язані з нерозумінням учнями сутності предмета та їхньою низькою мотивацією до навчання. Це досягається завдяки використанню мож­ливостей візуальних засобів сучасних се­редовищ програмування, які роблять роз­робку Windows-застосувань простішою й цікавішою, ніж створення класичних алгоритмів і програм. Розроблені учнями програми мають привабливий інтер­фейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціо­нування всього сучасного програмного забезпечення.

Як і для будь-якого навчання про­грамування, запорукою успішності учня є розв'язання ним великої кількості спе­ціально підібраних задач. Проте задачі, що пропонуються за тематикою цього курсу, мають формувати в учнів не лише уміння складати й програмувати алго­ритми, а й розуміння принципів оброб­ки інформації, специфічних для Windows-застосувань.

Не всі програми учні мають розроб­ляти від початку й до кінця. Вдалим підходом є використання готових розробок-шаблонів, які учні мають доповню­вати складеними власноруч фрагментами коду. Така методика має застосовуватися переважно під час вивчення першої по­ловини курсу, зокрема, під час виконан­ня практичних робіт 3—6. На ці прак­тичні роботи, а також на роботи 1 і 2 доцільно відводити до 30 хв, а практичні роботи 7—15 — поділяти на два етапи по 20—25 хв. кожний.

Курс розраховано на вивчення протя­гом одного навчального року по одній го­дині на тиждень. Навчання за програмою курсу може проводитися також протягом одного півріччя по дві години на тиж­день. Матеріал можна викладати у 10 або 11 класах шкіл, ліцеїв та гімназій усіх профілів як у межах базового курсу інфор­матики, так і доповнюючи його. Слід за­уважити, що в навчальних закладах інфор­маційно-технологічного профілю курс може стати основою для поглибленого вивчення технології програмування і тому його варто проводити якомога раніше, на­приклад у 9 класі.

Програма складається з:

пояснювальної записки, в якій виз­начено мету, особливості методичного підходу та надано перелік програмно-тех­нічних засобів, потрібних для успішно­го проведення курсу, та критерії оціню­вання рівня навчальних досягнень учнів;

змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

списку рекомендованої літератури.

Для навчально-методичного забезпе­чення курсу, окрім відповідних підручників і навчальних посібників, потрібні такі технічні й програмні засоби:

1. Комп'ютерний клас.

2. Операційна система Windows.

3. Візуальне середовище програму­вання.
Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів


Рівень навчальних досягнень


Бал


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учня


І. Початковий1

Учень:

• має уявлення про програму, вказівки, мову програмування;

• має уявлення про процеси, що повторюються, відрізняє алгоритмічну конструк­цію повторення від звичайної команди на виконання дії, має уявлення про конст­рукцію розгалуження, наводить приклади процесів, що повторюються;

• уміє використовувати форми2

Учень:

• має початкові знання про програму, мову програмування, систему програмуван­ня, транслятори й компілятори;

• відрізняє конструкцію розгалуження від конструкції повторення, наводить при­клади алгоритмів з повтореннями й розгалуженнями


3

Учень розрізняє програму і алгоритм, наводить приклади мов програмування, має уявлення про виконання програми на комп'ютері та про методику розв'язування задач за допомогою комп'ютера


II. Середній4

Учень:

• має початкові знання про середовище візуального програмування й принципи його використання;

• має уявлення про елементи керування, їх призначення та різновиди


5

Учень:

• розуміє поняття розробки, вміє завантажувати до середовища програмування го­тову розробку, запускати її на виконання, описує призначення форми та її основні властивості;

• розуміє зміст простих логічних виразів, у яких використовуються порівняння числових величин, має уявлення про оператори розгалуження й деякі оператори циклів


6


Учень:

• володіє основними навичками роботи в середовищі візуального програмування;

• уміє створити, зберегти, відкомпілювати й запустити на виконання програму;

• пояснює поняття змінної і константи, знає правила оголошення ідентифікаторів;

• уміє додавати елементи керування до форми, має уявлення про властивості еле­ментів керування, способи введення й виведення інформації;

• з допомогою вчителя вміє пояснювати та записувати логічні вирази, оператори розгалуження й алгоритми з конструкціями розгалуження, які не вкладені одна в одну;

• пояснює поняття процедури й функції, а також відмінність між ними


III. Достатній


7

Учень:

• знає правила оголошення змінних різних типів, синтаксис та семантику операто­ра присвоєння, правила використання вбудованих процедур введення й виведення;

• пояснює основні етапи роботи над програмою в середовищі візуального програ­мування, пояснює поняття події та обробника події;

• з допомогою вчителя учень вміє складати прості циклічні алгоритми;

• вміє редагувати програмний код в середовищі візуального програмування


8

8


Учень:

• уміє використовувати більшість елементів керування й настроювати їхні атрибу­ти;

• пояснює структуру та процес виконання циклічних алгоритмів і алгоритмів з роз­галуженнями, описаних мовою програмування, поняття аргументу підпрограми, ло­кальної та глобальної змінної;

• має уявлення про складені логічні умови та призначення логічних операцій кон'юнкції, диз'юнкції й заперечення, вміє використовувати всі різновиди операто­рів розгалуження, а також вкладені оператори розгалуження

III. Достатній


9

Учень:

• використовує засоби налагодження програм;

• самостійно складає прості циклічні програми та програми з розгалуженнями мо­вою програмування;

• уміє створювати й викликати власні процедури та функції;

• пояснює поняття масиву, індексу, описує оператор доступу до елементів масивуIV.Високий10

Учень:

• уміє використовувати всі основні засоби середовища розробки програм;

• уміє складати, налагоджувати й тестувати циклічні програми і програми з розга­луженнями, записувати коментарі до програм;

• уміє оголошувати одновимірні масиви, складати програми введення даних до ма­сиву та їх виведення, а також програмувати пошук у масиві елементів із заданою властивістю


11

Учень:

• пояснює відмінність між передаванням у підпрограму параметрів за значенням та параметрів за посиланням;

• уміє складати алгоритми і програми обчислень за ітеративними формулами, об­числення підсумкових характеристик для елементів одновимірних масивів;

• уміє використовувати вкладені цикли й двовимірні масиви12

Учень:

• має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує, вміє розв'язувати різ­номанітні задачі з використанням структур повторення і розгалуження, одновимір­них і двовимірних масивів;

• уміє самостійно складати алгоритми й програми для розв'язання тих типів задач, які протягом навчання не розглядалися


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ

ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

(35 год; 1 год на тиждень; 2 год резервного часу)


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учня

1. Основні поняття програмування (2 год)

Поняття алгоритму, властивості алгоритмів. Поняття програми, мови програмування, син­таксису і семантики, даних. Етапи розв'я­зування задач за допомогою комп'ютера. По­няття про середовище програмування, трансля­тор і компілятор. Основні відомості про профе­сію програміста

Учень

описує:

• поняття алгоритму, програми, мови програмування;

• поняття даних, способи зберігання даних та їх роль у програмах;

• призначення середовища розробки програм;

• різновиди середовищ розробки програм;

• процес розв'язування задач на комп'ютері;

• функції програміста;

• методику створення програм у візуальному середовищі; наводить приклади:

• назв 4-5 мов програмування; • назв 2-3 середовищ розробки програм;

пояснює:

• відмінність синтаксису мови від її семантики;

• відмінність псевдокоду від програми;

• відмінність коду програми певною мовою програмування та відкомпільованої програми;

• поняття транслятора й компілятора

2. Створення найпростішого проекту (2 год)

Ознайомлення з візуальним середовищем програмування. Елементи вікна середовища програмування. Створення найпростішого проекту, його компіляція, збереження, вико­нання. Додавання кількох рядків коду до об­робника події натиснення кнопки, їх аналіз Практична робота № 1. Створення най­простішої Windows-програми

Учень

описує:

• інтерфейс візуального середовища програмування;

• поняття програмного проекту;

• методику створення, збереження, компіляції та виконання роз­робки;

• призначення основних файлів, з яких складається розробка, та спосіб їх взаємодії під час створення й виконання програми; • поняття форми й елемента керування;

• поняття події та обробника події;

• методику редагування коду обробника події;

уміє:

• відкривати середовище програмування;

• створювати нову розробку, відкривати, зберігати й закривати розробку;

• компілювати й виконувати Windows-програму;

• настроювати параметри проекту та інтерфейсу середовища роз­робки;

• керувати профілем користувача середовища розробки програм;

• відкривати й закривати вікна й панелі інструментів, що є у се­редовищі розробки програм;

• настроювати параметри форми;

• додавати до форми елементи керування, переміщувати їх та змі­нювати їхній розмір;

• відкривати вікно обробника події, пов'язаної з елементом керування;

• редагувати код обробника події за наданим зразком

3. Алгоритми та їх програмна реалізація

(2 год)

Способи опису алгоритмів. Складання й за­пис алгоритмів. Поняття оператора. Різно­види операторів. Структура й складові еле­менти програм, записаних мовою Visual Basic

Практична робота № 2. Складання й опис алгоритмів

Учень

описує:

• поняття оператора;

• поняття операторів уведення даних, виведення даних та керу­вання порядком виконання обчислень;

• загальну структуру Windows-програми, складеної у візуальному середовищі розробки програм мовою Visual Basic; • складові коду Visual Basic;

• призначення та правила запису коментарів у Basic-програмах; наводить приклади:

• кількох операторів мови Visual Basic;

• кількох способів опису алгоритмічних структур;

• базових алгоритмічних конструкцій та їх графічних позначень;

уміє:

• описувати алгоритми без розгалужень словесно та за допомо­гою блок-схем;

• додавати коментарі до Basic-коду;

• записувати оператор виведення даних у текстове поле й вико­ристовувати його у програмі;

розуміє:

• код програми, записаної мовою Visual Basic, що містить оголо­шення обробників подій та оператори виведення даних

4. Форми та елементи керування (3 год)

Основні компоненти Windows-програми. Розробка й застосування форм. Настрою­вання атрибутів форм. Елементи керування та їхні атрибути. Поняття про події, їх акти­візацію та обробку. Використання вікон по­відомлень. Поняття про об'єкт, властивості об'єкта

Практична робота № 3. Розробка форм та розміщення на них елементів керування

Учень

описує:

• процес настроювання атрибутів форм та елементів керування;

• призначення таких елементів керування, як напис, текстове по­ле, перемикач, прапорець, поле зі списком, кнопка;

• процес додавання елементів керування до форми;

• процес активації події та її обробки;

• призначення вікон повідомлення та спосіб їх виведення; називає:

• 8-9 елементів керування;

• 8-9 атрибутів форм та елементів керування;

• події, задані за замовчуванням для таких елементів керування, як кнопка, текстове поле, перемикач, прапорець, поле зі списком;

уміє:

• надавати формі назву, задавати її колір і розміри;

• додавати до форми напис і редагувати його;

• створювати текстове поле, робити його багаторядковим, задава­ти для нього ширину й висоту, керувати смугами прокрутки, визна­чати, чи буде поле призначене лише для читання, встановлювати для поля текст за замовчуванням;

• встановлювати на формі перемикач, додавати до нього текст і керувати атрибутом активності перемикача;

• створювати групу перемикачів шляхом їхнього копіювання;

• встановлювати на формі прапорець і додавати до нього текст; • додавати до форми поле зі списком і вводити значення елемен­тів списку;

• додавати до форми кнопку, визначати її текст і атрибути;

• виводити текстові повідомлення у вікнах повідомлень

5. Атрибути, змінні, присвоювання і стан­дартні методи (3 год)

Зчитування і встановлення значень атрибу­тів форм і елементів керування у програмі. Поняття змінної і константи. Типи даних у мові Visual Basic. Оголошення змінних. На­дання змінним значень, вікно введення, оператор присвоювання. Використання змінних

Практична робота № 4. Уведення й виве­дення даних за допомогою елементів керу­вання

Учень

описує:

• поняття змінної і її значення;

• поняття константи;

• поняття типу даних;

• синтаксис оголошення змінної;

• синтаксис і зміст оператора присвоювання;

• відповідність між типами даних й елементами керування;

• призначення стандартних методів об'єктів, пов'язаних з елемен­тами керування, таких, як Show, Hide, ResetText Focus та спосіб їх виклику;

називає:

• 4-5 примітивних типів даних мови Basic;

• 2-3 типи даних мови Visual Basic, що є атрибутами системних класів;

наводить приклади:

• числових і рядкових констант;

уміє:

• оголошувати змінні;

• використовувати автоматичне введення імен атрибутів форм та елементів керування;

• надавати змінним значення атрибутів елементів керування, ін­ших змінних та констант;

• надавати атрибутам елементів керування значення змінних, ін­ших атрибутів та констант;

• здійснювати обмін значеннями між двома змінними;

• програмно керувати відображенням елементів керування за до­помогою відповідних методів;

• розробляти на базі форм Windows-програми, в яких дані вводяться і виводяться за допомогою різноманітних елементів керування;

• використовувати вікно введення для надання змінним значень

б. Налагодження програм (2 год)

Використання налагоджувача програм у ві­зуальному середовищі програмування. Покрокове виконання програм, перегляд зна­чень змінних під час виконання програми. Різновиди помилок, методи їхнього пошуку та виправлення. Налагодження заданої про­грами

Практична робота № 5. Налагодження програм

Учень

описує:

• поняття синтаксичної та семантичної помилки;

• методику виявлення та виправлення помилок;

• процес перегляду значень змінних під час виконання програми;

розуміє:

• повідомлення про помилки, які виводяться у середовищі розро­бки в результаті компіляції програми;

уміє:

• виконувати програму в покроковому режимі;

• локалізувати помилки, знайдені компілятором;

• виправляти помилки, пов'язані з помилковим написанням клю­чових слів і відсутністю оголошень змінних;

• встановлювати точки переривання й виконувати програму до цих точок;

• видаляти точки переривання;

• переглядати значення змінних під час виконання програми та надавати їм нові значення у вікні налагоджувача

7. Операції (2 год)

Поняття операції та виразу. Поняття рядка. Арифметичні, логічні й рядкові операції, а також операції порівняння в мові Visual Basic. Основні правила побудови, обчислен­ня та використання виразів. Присвоювання значень виразів змінним

Практична робота № 6. Виконання мате­матичних обчислень

Учень

описує:

• поняття операції та операнда;

• поняття рядка;

• способи використання операцій у програмі;

• поняття виразу;

• пріоритет операцій і порядок обчислення значень виразів;

• синтаксис та семантику чотирьох арифметичних операцій, ло­гічних операцій And, Or, Not, 2-3 операцій порівняння та операції конкатенації рядків;

наводить приклади:

• арифметичних, рядкових і логічних виразів;

уміє:

• записувати мовою Visual Basic арифметичні, логічні та рядкові вирази;

• використовувати у виразах змінні користувача й посилання на атрибути елементів керування;

• надавати значення виразів змінним та передавати їх як аргумен­ти до стандартних підпрограм;

• записувати мовою Visual Basic будь-які формули, що містять чо­тири основні арифметичні операції

8. Умовні оператори (3 год)

Поняття про булеву логіку. Формулювання умов. Алгоритмічна конструкція розгалу­ження. Умовні оператори в мові Visual Basic: If...Then, If...Then...Else. Оператор вибору Select Case. Виконання програм з розгалу­женнями в покроковому режимі. Вкладені оператори розгалуження

Практична робота № 7. Складання про­грам з одноальтернативними розгалуження­ми

Практична робота № 8. Складання про­грам з дво- і поліальтернативними розгалу­женнями

Учень

описує:

• поняття про булеві операції та про булеві значення «істинність» і «хибність»;

• таблиці істинності логічних операцій And, Or, Not;

• синтаксис та семантику шести операцій порівняння, означених у мові Basic; • правила обчислення складених логічних виразів з порівняння­ми, записаних мовою Visual Basic;

• семантику алгоритмічних конструкцій одноальтернативного та двоальтернативного розгалужень, а також їх позначення на блок-схемах;

• семантику поліальтернативного розгалуження;

• синтаксис та семантику операторів If...Then, If...Then...Else i Select Case;

• семантику вкладених розгалужень;

уміє:

• записувати мовою Visual Basic логічні вирази, в яких операції порівняння поєднуються булевими операціями;

• конструювати алгоритми із одно-, дво- і поліальтернативними розгалуженнями та будувати відповідні блок-схеми;

• записувати алгоритми із простими та вкладеними розгалужен­нями мовою Visual Basic;

• розв'язувати задачі, що вимагають застосування операторів од­но-, дво-і поліальтернативного розгалуження;

• розв'язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови, шляхом використання в умовах логічних операцій;

• розв'язувати задачі, що передбачають вибір варіанта обчислень залежно від істинності складеної умови, за допомогою вкладених операторів розгалуження;

• аналізувати дані, введені користувачем до форми, за допомогою операторів розгалуження

9. Цикли (4 год)

Алгоритмічна конструкція повторення та їі різновиди: визначені та невизначені цикли, цикли з постумовою та з передумовою. Опе­ратори циклів у мові Visual Basic: For...Next, Do While...Loop, Do Until...Loop, Do...Loop While, Do...Loop Until, For Each... Аналіз ви­конання циклів у покроковому режимі. Об­числення сум, добутків, середніх значень наборів чисел. Розв'язування задач, що по­требують обчислень за ітераційними форму­лами. Вкладені цикли. Оператори перери­вання циклів. Розв'язування задач, що потребують комбінування циклічних опера­торів з операторами розгалуження. Практична робота № 9. Використання циклів

Практична робота № 10. Програмування обчислень за ітераційними формулами

Учень

описує:

• семантику всіх різновидів алгоритмічної конструкції повторення та спосіб їх зображення на блок-схемі;

• методику вибору оператору циклу, що є найкращим для розв'язання певної обчислювальної задачі;

• синтаксис та семантику операторів циклів For...Next Do While...Loop, Do Until...Loop, Do...Loop While, Do...Loop Until;

пояснює:

• відмінність між семантикою циклів з передумовою, з постумо­вою та з фіксованим числом повторень;

уміє:

• складати алгоритми, в яких використовуються конструкції по­вторення;

• використовувати в програмах всі означені в мові Visual Basic оператори циклів;

• розв'язувати задачі на обчислення сум, добутків, середніх зна­чень для наборів чисел, які вводить користувач;

• розв'язувати задачі на обчислення кількості елементів із зада­ною властивістю та виконання над ними різноманітних операцій для наборів однотипних даних, які вводить користувач;

• розв'язувати задачі, що потребують обчислень за ітераційними формулами;

• записувати ітераційні формули, виходячи з умови обчислюваль­ної задачі, сформульованої словесно;

• використовувати у розв'язанні різноманітних задач цикли, що завер­шуються за умови істинності результату певної операції порівняння;

• реалізовувати складні умови завершення роботи циклів за до­помогою складених булевих виразів та за допомогою операторів переривання циклів;

• використовувати вкладені циклічні конструкції у розв'язанні задач;

• налагоджувати роботу програм, що містять циклічні конструкції, в покроковому режимі

10. Підпрограми (3 год)

Поняття підпрограми. Оголошення підпро­грами, її тіло та оператор її виклику. Ство­рення і виклик підпрограм у мові Visual Basic. Підпрограми з аргументами. Поняття локальної та глобальної змінної. Поняття процедури і функції. Створення й викорис­тання власних функцій. Вбудовані процеду­ри й функції в мові Visual Basic: рядкові, пе­ретворення типів даних, генератор псевдо-випадкових чисел

Практична робота № 11. Підпрограми ко­ристувача в мові Visual Basic

Практична робота № 12. Використання вбудованих процедур і функцій

Учень

описує:

• поняття підпрограми;

• поняття аргументів підпрограми, параметри;

• синтаксис виклику підпрограми й передавання аргументів за значенням;

• поняття процедури та функції;

• синтаксис оголошення процедур та функцій;

• призначення та синтаксис використання вбудованих функцій перетворення типів даних, 3-4 рядкових процедур або функцій, генератора псевдовипадкових чисел;

пояснює відмінність:

• між процедурами та функціями;

• між передаванням параметрів за значенням та за посиланням;

уміє:

• створювати власні процедури та функції;

• викликати процедури у програмі;

• передавати до процедур та функцій параметри за значенням; • використовувати виклики функцій у виразах, зокрема в опера­торах присвоєння, а також у виразах, що задають значення аргу­ментів інших підпрограм;

• застосовувати вбудовані рядкові функції Length,Trim, Substring;

• використовувати генератор псевдовипадкових чисел;

• використовувати функції перетворення даних рядкових типів на числові і навпаки;

• застосовувати процедури під час створення програм, у яких ба­гаторазово виконується однотипний код;

• використовувати власні функції в обчисленнях арифметичних виразів

11. Масиви (6 год)

Поняття масиву. Оголошення одновимірного масиву. Індексація елементів. Уведення да­них у масив та відображення його вмісту. Пошук даних у масиві. Обчислення підсум­кових показників для числового масиву. Об­числення підсумкових характеристик для елементів, що задовольняють певні власти­вості. Вибирання елементів з масиву за пев­ним критерієм. Злиття масивів. Стандартна функція сортування масиву. Двовимірні ма­сиви. Операції зі стовпцями та рядками Практична робота № 13. Обробка одновимірних масивів: введення й виведення даних, пошук

Практична робота № 14. Обробка одновимірних масивів: обчислення підсумкових показників, кількостей елементів, викорис­тання стандартної функції сортування

Практична робота № 15. Обробка двови­мірних масивів

Учень

описує:

• поняття одновимірного масиву;

• синтаксис оголошення одновимірного масиву в мові Visual Basic;

• поняття індексу й синтаксис звернення до елемента за індексом у мові Basic;

• алгоритми введення/виведення значень елементів масиву;

• алгоритм пошуку даних у масиві;

• алгоритми обчислення підсумкових показників для масиву та для тих його елементів, які мають певні властивості;

• алгоритм вибирання елементів, що задовольняють певні крите­рії, з одного масиву і запису їх в інший;

• поняття двовимірного масиву;

• принцип індексації елементів двовимірного масиву;

уміє:

• оголошувати у Visual Basic-програмах одно- і двовимірні масиви;

• зчитувати та встановлювати значення елементів масивів;

• програмувати введення даних у масиви шляхом обробки рядка, зчитаного з текстового поля, та за допомогою циклічного введення даних через вікно введення;

• реалізувати мовою Visual Basic алгоритми пошуку даних у маси­ві, обчислення підсумкових показників для масиву та для тих його елементів, що задовольняють певні властивості, вибирання еле­ментів, що задовольняють певні критерії, з одного масиву і запису їх в інший;

• використовувати стандартні функції обробки одновимірних ма­сивів, зокрема функцію сортування;

• програмувати алгоритми, що передбачають перестановку рядків або стовпців двовимірних масивів, а також інші операції над ряд­ками і стовпцями в цілому


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. - Запоріжжя: Прем'єр, 2003. -304 с.

2. Державний стандарт загальної середньої ос­віти в Україні. Інформатика. Освітня галузь «Техноло­гія». - К., Освіта України, 2003.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Інформаційний збірник Міністерства осві­ти і науки України. Січень 2002. № 2 - К.: Педагогічна преса, 2002. - 23 с.

4. Основи програмування. Навчальний посібник серії «Партнерство в навчанні». - К.: Видавнича гру­па BHV, 2004. - 288 с.
5. Руденко В. Д., Макарчук 0. М., Патлан-жоглу М. 0. Базовий курс інформатики. Книга 2. Інформаційні технології. - К.: Видавнича група BHV, 2006 - 368 с.

6. Зак Д. Visual Basic. NET. Самоучитель. - СПб, 2003. - 560 с.

7. Кораблев В. Visual C++.NET. Самоучитель. -СПб: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2004. - 528 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План-конспект проведення лекційного заняття з навчальної дисципліни...
Алла Забарна, Олейксій Войченко. Візуальне програмування у Delphi. Київ Видавничий дім «Шкільний світ» 2006

Навчально-методичний посібник до курсу за вибором «актуальні питання кардіології»
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

Навчальна програма курсу за вибором
Сокаль, вул. М. Шашкевича,86, ☎ (8-03257) 7-20-73. e-mail: код єдрпоу 02144789

Програма курсу за вибором для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова, Н. І. Череповська

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи пояснювальна записка
Природознавство” (5—6 кл.), в якому учні набувають мінімуму знань про речовини І хімічні явища

Програма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних...
Нікітіна О. С. вища категорія, Войнікова Ю. П. І категорія., багатопрофільна гімназія №2, м. Бердянськ

Психокорекційна програма розвитку здібності до самопізнання І саморегуляції Пояснювальна записка
Головним досягненням підлітка є набуття якісно нового рівня особистісного зростання, коли структурується його свідоме ставлення до...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка
Саме середня школа є тим навчальним закладом, де формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі у майбутньому випускники...

Програма вступного екзамену з української мови пояснювальна записка
Екзамен з української мови абітурієнти складають при вступі до училища (база 9 класів) у формі диктанту. Програма вступного екзамену...

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...

Навчальна програма курсу за вибором „Етногеографія” для загальноосвітніх...
...

Корекційно-розвивальна програма виявлення професійних схильностей...
Програма пропонується для учнів 9 класу як спроба здійснення психолого-педагогічної підготовки учнів-старшокласників до вибору профілю...

Програма біологія для 7-9 класів спеціальної загальноосвітньої школи...
У школі інтенсивної педагогічної корекції предмет «Біологія, 7-9 класи» вивчається в курсі освітньої галузі «Природознавство»

Програма курсу за вибором креслення для загальноосвітніх навчальних закладів
Сидоренко В. К., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент апн україни, директор навчально-наукового центру підготовки...

Навчально-методичний посібник
Рекомендовано Центральною методичною Радою Запорізького державного медичного університету в якості навчально-методичного посібника...

Пояснювальна записка. Програма розвитку Державного професійно технічного...
При складанні даної Програми було враховано економічне становище регіону,рівень науково методичного забезпечення та склад інженерно...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт