Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Інструкція щодо заповнення форми звітності №20

Інструкція щодо заповнення форми звітності №20

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України10.07.2007378


Інструкція

щодо заповнення форми звітності № 20

Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20___рік”
1. Загальні положення

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 20 “Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік” (далі – форма № 20).

1.1. У лікувально-профілактичних закладах, що мають у своєму складі як стаціонари, так і поліклінічні відділення включно з закладами, які здійснюють тільки консультативний прийом хворих, заповнюються всі розділи звіту.

1.2. Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади заповнюють розділ ІІ “Діяльність поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації”, а лікувально-профілактичні заклади, які надають стаціонарну допомогу, – розділ ІІІ “Діяльність стаціонару”.

1.3. Відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” дитиною є особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосованим до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Ураховуючи особливості фізіологічного розвитку дітей, у формі № 20 та цій Інструкції, особи віком до 18 років поділяються на дві

вікові групи, а саме: на дітей віком 0-14 років включно (14 років 11 місяців і 29 днів) (далі – діти віком 0-14 років включно) та дітей віком 15-17 років включно (17 років 11 місяців і 29 днів) (далі – діти підліткового віку 15-17 років включно), з них юнаки - це діти віком 15-17 років включно (далі - юнаки віком 15-17 років включно).

1.4. Особи, що проживають у містах і селищах міського типу, уважаються мешканцями міста незалежно від того, де вони працюють чи навчаються.

1.5. Шифри хвороб у табл. 3220 указуються відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (далі – МКХ-10), прийнятої 43 Всесвітньою асамблеєю охорони здоров’я 1 січня 1993 року, відповідно до Статуту Всесвітньої Організації охорони здоров’я, прийнятого Міжнародною конференцією охорони здоров’я 19.06.46, підписаною Українською РСР 03.04.48.

2. Порядок заповнення звіту
2.1. Форму № 20 заповнюють відповідальні особи лікувально-профілактичних закладів, які обслуговують доросле та дитяче населення, незалежно від їхнього підпорядкування, форми власності:

- однопрофільні, багатопрофільні та спеціалізовані лікарні, а саме: обласні, міські, центральні районні, районні, дільничні, інфекційні, туберкульозні, психіатричні, наркологічні лікарні, лікарні швидкої медичної допомоги, пологові будинки, диспансери всіх профілів, клініки науково-дослідних інститутів та медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, патолого-анатомічні бюро, лепрозорій, обласні територіальні центри екстреної медичної допомоги, госпіталі для інвалідів Великої Вітчизняної війни; консультативно-діагностичні центри та інші;

- самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади, а саме: бюджетні та госпрозрахункові поліклініки, амбулаторії, пункти охорони здоров’я (далі - здоровпункти), стоматологічні поліклініки та інші.

2.2. Форму № 20 не заповнюють центри служби крові (станції переливання крові), станції швидкої медичної допомоги, бюро судово-медичної експертизи, санітарно-епідеміологічні заклади, центри здоров’я, фельдшерсько-акушерські пункти.

2.3. В адресній частині звіту чітко та без скорочень указуються найменування й тип закладу (дільнична, районна, міська, обласна лікарня, міжрайонний диспансер, амбулаторія загальної практики – сімейної медицини тощо), його фактичне місцезнаходження.

2.4. Медико-санітарні частини (далі - МСЧ) зазначають назву підприємства та міністерства, у підпорядкуванні якого вони перебувають, а також тип МСЧ (обслуговують тільки працюючих чи частково й населення) та кількість дорослого і дитячого населення.

2.5. Клініки медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації вказують їх повну назву, клінічні лікарні, крім назви лікарні, - назву навчального закладу, академії післядипломної освіти або науково-дослідного закладу, клінічною базою яких вони є.

2.6. Якщо в складі лікарні перебуває декілька поліклінік, то в паспортній частині обов’язково має бути зазначено їх кількість.

2.7. Заповнення таблиць 1001-1006 “Заклад та його підрозділи”

2.7.1. У табл. 1001 “Відділення (кабінети) в амбулаторно-поліклінічних закладах та лікувально-діагностичних підрозділах” зазначається кількість закладів, у складі яких перебувають ті чи інші відділення (кабінети). Не відображаються в зазначеній таблиці спеціалізовані диспансери (туберкульозні, онкологічні, ендокринологічні тощо), за винятком наркологічних диспансерів, які мають відповідні кабінети, а саме: наркологічні для підлітків, експертизи алкогольного сп’яніння, антиалкогольної пропаганди та профілактичної допомоги й госпрозрахункові наркологічні.

2.7.2. Відділення (кабінети) у звіті відображаються тільки за наявності певних умов, а саме: якщо їх передбачено відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України (далі – МОЗ), для них виділено приміщення, апаратуру, обладнання, у штатному розписі закладу передбачено посади відповідних спеціалістів, а також є фізичні особи, що їх займають, і проводиться відповідна робота. Наявність тільки апаратури, без спеціалістів і виділеного приміщення, не є ознакою наявності кабінету.

2.7.3. У рядку 34.0 “Госпрозрахункове наркологічне” відображається кількість кабінетів для анонімного платного лікування осіб з наркологічними розладами та проведення госпрозрахункових наркологічних профілактичних оглядів.

2.7.4. Кабінет лікувальної фізкультури (далі – ЛФК) указується в звіті за наявності в штатному розписі посади лікаря з ЛФК або інструктора з ЛФК (спеціаліста з вищою немедичною освітою) з проведенням відповідної роботи.

2.7.5. Відділення переливання крові указується у звіті в тому разі, якщо воно здійснює заготівлю крові.

2.7.6. За наявності відповідних спеціалістів в амбулаторно-поліклінічному закладі в звіті зазначаються: відділення (кабінет) загальної практики (сімейних лікарів), організоване відповідно до наказу МОЗ від 23.02.2001 № 72 “Про затвердження окремих документів з питань сімейної медицини”; алергологічний кабінет - згідно з наказом МОЗ від 09.03.2004 № 122 “Про подальший розвиток алергології в Україні”; імунологічний кабінет – відповідно до наказу МОЗ від 19.11.2002 № 422 “Про подальший розвиток клінічної імунології в Україні”.

2.7.7. Більшість кабінетів, які зазначені в табл. 1001, – лікарські. Винятком є такі кабінети: оглядовий, для проведення щеплення, фізіотерапевтичний, електрокардіографії, клініко-діагностична лабораторія, які зазначаються у тих випадках, якщо в штатах для проведення відповідної роботи передбачені посади середнього медперсоналу.

2.7.8. Якщо клініко-діагностична лабораторія виконує, крім клінічних аналізів, будь-які інші (мікробіологічні, біохімічні тощо), то в переліку лабораторій указується тільки клініко-діагностична лабораторія, а в розділі IV звіту “Робота діагностичних відділень” - усі види проведених нею аналізів.

2.7.9. Зазначене вище поширюється і на бактеріологічні (мікробіологічні), серологічні (імунологічні) лабораторії та інші, які зазначені в переліку.

2.7.10. Клініко-діагностичними лабораторіями вважаються такі, що проводять загальноклінічні, гематологічні та інколи деякі види біохімічних та цитологічних аналізів тощо.

2.7.11. Біохімічними є лабораторії, які проводять загальні біохімічні, гормональні, ферментні, коагулогічні види аналізів.

2.7.12. Цитологічними є лабораторії, які проводять цитологічні види аналізів (ексфоліативна і пункційна цитологія).

2.7.13. Бактеріологічними (мікробіологічними) є лабораторії, які проводять мікробіологічні (бактеріологічні), іноді імунологічні (серологічні) види аналізів.

2.7.14. Серологічними (імунологічними) є лабораторії, які проводять імунологічні (серологічні) види аналізів.

2.7.15. Лабораторії, які не перелічені в паспортній частині звіту, ураховуються за відповідним профілем. Наприклад, гормональну, ферментну лабораторію вказують як біохімічну, гематологічну - як клініко-діагностичну тощо.

2.7.16. Спеціалізована лабораторія вважається самостійною, якщо, крім приміщення та обладнання, у штатному розписі передбачена посада завідувача спеціалізованої лабораторії.

2.7.17. У табл. 1002 “Пересувні” вказується кількість пересувних амбулаторій, стоматологічних, флюорографічних, мамографічних установок та клініко-діагностичних лабораторій, які вмонтовані в спеціальні автофургони.

2.7.18. У табл. 1003 “Інші підрозділи” вказується кількість аптек, молочних кухонь, пунктів збору грудного молока, які є в лікувально-профілактичних закладах, а також дані щодо лікувально-трудових майстерень (у тому числі для осіб з розладами психіки та поведінки, осіб з наркологічними розладами і хворих на туберкульоз), наркологічні фельдшерські пункти (у тому числі на підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва).

2.7.19. У табл. 1004 “Стаціонари, пансіонати” вказується кількість закладів, які мають відповідні спеціалізовані відділення.

2.7.20. У пунктах 1-2 вказується кількість самостійних відділень для інвалідів Великої Вітчизняної війни, які організовано відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я колишнього СРСР від 03.09.84 № 1015 та кількість ліжок у них.

2.7.21. У пунктах 3-4 вказується кількість відділень анестезіології та інтенсивної терапії, організованих згідно з наказами МОЗ від 08.10.97 № 303 “Про регламентацію діяльності анестезіологічної служби в Україні” (зі змінами) та кількість ліжок у них. У пункті 4 відображається лише кількість ліжок, розгорнутих понад кошторис.

2.7.22. У пунктах 5-8 відображається кількість наркологічних відділень та ліжок у них, у тому числі при підприємствах промисловості, сільського господарства, будівництва.

2.7.23. У пунктах 9-10 зазначається кількість кардіологічних відділень на 30 ліжок і більше за наявності у відділенні завідувача згідно з наказом МОЗ від 23.02.2000 № 33 “Про штатні нормативи та типові штати охорони здоров’я” (далі – наказ МОЗ від 23.02.2000 № 33).

2.7.24. У пунктах 11-12 указуються кількість відділень трансплантації та кількість ліжок у них.

2.7.25. У пунктах 13-17 указується кількість денних стаціонарів (при амбулаторно-поліклінічному закладі та вдома, організованих згідно з наказом МОЗ від 23.02.2000 № 33, у тому числі для дітей віком 0-17 років уключно, кількість ліжок) та пролікованих хворих.

2.7.26. У пунктах 18-21 наводиться кількість денних стаціонарів для осіб з розладами психіки та поведінки і осіб з наркологічними розладами та кількість пролікованих осіб, а також кількість місць у них. У відповідних пунктах відображається лише кількість ліжок (місць), розгорнутих понад кошторис.

2.7.27. У пункті 22 зазначається кількість місць у пансіонатах для приїжджих хворих.

2.7.28. У пунктах 23-25 указується кількість хворих, яким надано допомогу у відділеннях планово-консультативної допомоги при обласних закладах та територіальних центрах екстреної медичної допомоги.

2.7.29. У пункті 26 указується кількість сільських жителів, яким надано планово-консультативну допомогу.

2.7.30. У табл. 1005 “Стоматологічні кабінети” вказується кількість стоматологічних кабінетів, що діють при вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації та системи профтехосвіти, загальноосвітніх навчальних закладах, промислових підприємствах тощо.

2.7.31. У табл. 1006 “Потужність (кількість відвідувань за зміну) поліклініки (поліклінічного відділення)” вказується планова потужність амбулаторно-поліклінічних закладів, яка вимірюється показником планової кількості відвідувань за зміну й заповнюється на підставі паспорта зазначеного закладу.

2.7.32. Якщо лікарні мають декілька амбулаторно-поліклінічних закладів, то відповідно до паспорта вказується планова потужність кожного з них окремо.

2.7.33. В окремих випадках зазначається сумарна планова потужність, якщо на заклад у цілому складено один паспорт.
2.8. Заповнення розділу ІШтати закладу на кінець звітного року”

2.8.1. У табл. 1100 “Штати закладу на кінець звітного року” відображається кількість посад лікарів та спеціалістів з вищою немедичною освітою, зубних лікарів, середнього медперсоналу, провізорів, фармацевтів, молодшого медперсоналу та іншого персоналу на кінець звітного року відповідно до штатного розпису, затвердженого в установленому порядку керівником лікувально-профілактичного закладу.

2.8.2. У таблиці не відображається кількість посад працівників станцій швидкої медичної допомоги, центрів служби крові (станцій переливання крові), ортопедичних (зубопротезних) відділень, санітарно-епідеміологічних закладів, судово-медичної експертизи, госпрозра-хункових відділень (кабінетів), здоровпунктів та МСЧ на договірних засадах, фельдшерсько-акушерських пунктів (далі – ФАП), медико-соціальних експертних комісій, центрів здоров’я.

2.8.3. У графах 1 і 3 табл. 1100 вказується кількість штатних посад закладу на кінець звітного року згідно зі штатним розписом; у тому числі в графах 2 і 4 - зайняті посади – відповідно до їх фактичного заміщення на кінець звітного року та на підставі платіжної відомості за грудень місяць, де має бути відображено й тимчасово відсутніх спеціалістів (у зв’язку з хворобою, відпусткою, відрядженням); у графі 5 - фізичні особи основних працівників на зайнятих посадах - згідно з трудовими книжками.

2.8.4. Якщо поліклініка та стаціонар мають окремі допоміжні лікувально-діагностичні підрозділи (лабораторії, кабінети ЕКГ тощо), то дані щодо їх штатів зазначаються сумарно в загальній кількості посад у графах 1, 2 і 5, а в поліклініці - у графах 3 і 4.

2.8.5. У лікарнях, де в штатному розписі немає розподілу між поліклінікою, амбулаторією і стаціонаром, кількість персоналу відображається в цілому в закладі у графах 1, 2 і 5.

2.8.6. При заповненні табл. 1100 має бути враховано таке:

- відомості щодо кількості посад зазначаються в закладі в цілому, уключно з усіма структурними підрозділами;

- кількість посад однойменних спеціальностей лікарів і середнього медперсоналу, які передбачені в різних структурних підрозділах закладу, указуються в таблиці загальною кількістю (наприклад, посади акушерів-гінекологів у жіночій консультації, у пологовому або гінекологічному відділенні стаціонару; посади лікарів-лаборантів у клініко-діагностичній, біохімічній лабораторіях тощо).

2.8.7. При заповненні рядків 1-91 необхідно брати до уваги таке:

- кількість посад лікарів-геріатрів та профпатологів обліковується в рядку 3 “терапевти”. У цьому самому рядку відображаються посади лікарів здоровпунктів;

- кількість посад лікарів пунктів (відділень) невідкладної медичної допомоги обліковується в рядку 3 “терапевти” або в рядку 51 “педіатри”;

- кількість посад завідувачів відділень зазначається за відповідною спеціальністю;

- кількість посад лікарів-вірусологів та паразитологів указується в рядку 24 “інфекціоністи”;

- кількість посад лікарів-комбустіологів та трансплантологів зазначається у рядку 30 “хірурги”;

- кількість посад лікарів, що здійснюють вушне протезування, відображається у рядку 57 “отоларингологи”, очне протезування – у рядку 55 “офтальмологи”;

- кількість посад суднових лікарів відображається в рядку 91 “інші”.

2.8.8. Якщо головний лікар або його заступник за сумісництвом займає штатну посаду в одному із структурних підрозділів закладу, то зайнята ним посада в цьому відділенні вказується за відповідною спеціальністю. Наприклад, якщо головний лікар поліклініки займає 0,5 посади рентгенолога, то дані щодо нього треба відобразити у двох рядках, а саме: у рядку “Керівники закладів та їх заступники” - 1,0 та в рядку “рентгенологи” - 0,5 посади.

2.8.9. Якщо в лікарнях до 25 ліжок та амбулаторіях, що їх розташовано в міських поселеннях та сільських місцевостях, є тільки одна фізична особа лікаря, без урахування лікаря-стоматолога, то дані щодо неї вказуються в рядку 85 “загальні” у графах 2, 4 як зайняті і графі 5 - фізичні особи незалежно від кількості посад, які вона займає.

2.8.10. Дані щодо кількості посад, що їх спеціально виділено закладу для лікарів-інтернів, зазначаються як зайняті в рядку 90 “інтерни” незалежно від того, за якою спеціальністю лікар проходить інтернатуру. Якщо інтерни зараховані на вакантні посади спеціалістів у закладі, то як зайняті ці посади також указуються у рядку “інтерни”, а не за відповідною спеціальністю. Рядок 90 заповнюється у разі, якщо заклад виплачує лікарям-інтернам заробітну плату.

2.8.11. Усі посади лікарів у туберкульозних лікарнях та протитуберкульозних диспансерах (крім посад допоміжних відділень: рентгенологічного, фізіотерапевтичного, лабораторій тощо та спеціалістів-консультантів) зазначаються як посади фтизіатрів.

2.8.12. Усі посади лікарів онкологічних диспансерів і онкологічних лікарень (крім посад радіологів та інших посад допоміжних відділень, а також посад спеціалістів-консультантів) в онкологічних відділеннях і кабінетах інших лікарень та поліклінік зазначаються як посади лікарів-онкологів.

2.8.13. Якщо в закладі є лікарські посади, які не передбачені в переліку табл. 1100, то дані щодо їх кількості мають бути вказані в рядку 91 “інші” з розшифровкою цих спеціальностей. Сума даних рядків 2, 3, 6-8, 10-13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26-30, 32-35, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 64, 66-70, 72, 74-77, 79, 80, 82-91 має дорівнювати даним рядка 1 за кожною з граф.

2.8.14. При заповненні даних щодо кількості фізичних осіб основних працівників у цілому в закладі на зайнятих посадах лікарів у графі 5 треба мати на увазі, що розподіл фізичних осіб лікарів за спеціальностями здійснюється відповідно до посади, яку він займає, а не за спеціальністю, яку одержав лікар після закінчення медичного університету або курсів клінічної ординатури. Як фізична особа кожний лікар указується за основною посадою тільки один раз незалежно від кількості посад, які він займає.

2.8.15. Якщо лікарську посаду займає спеціаліст з вищою немедичною освітою, то дані щодо нього, як штатні, так і зайняті, указуються за назвою посади лікаря, яку він займає (лікар-статистик, лікар-лаборант, лікар з ЛФК), а фізична особа вказується в підтабличному рядку табл. 1101.

2.8.16. У рядку 92 вказується кількість посад осіб з вищою немедичною освітою (логопедів, психологів, лаборантів, біологів, юристів), якщо їх передбачено штатним розписом. У рядку 92 не відображається кількість спеціалістів з вищою немедичною освітою, які займають лікарські посади.

2.8.17. У рядку 93 вказується кількість зубних лікарів. Якщо посаду зубного лікаря займає лікар-стоматолог, то як штатна посада вона обліковується у рядку 93, а як зайнята - у рядку 47. Якщо посаду лікаря-стоматолога посідає зубний лікар, то дані щодо кількості зайнятих посад вказуються в рядку 93.

2.8.18. Дані щодо кількості посад середнього медперсоналу вказуються у рядках 94-105 згідно з штатним розписом, відповідно до спеціальностей, що передбачено переліком у таблиці. Загальна сума посад середнього медперсоналу за окремими спеціальностями (рядки 94-105, за графами 1-5) має збігатися з даними рядка 94. Дані щодо кількості середнього медичного персоналу вказуються за зайнятою посадою незалежно від спеціальності середнього медичного працівника, який займає дану посаду, за наявності чи відсутності в нього закінченої середньої медичної освіти. Наприклад, якщо фельдшер за освітою займає посаду медичної сестри-анестезіолога або старшої медичної сестри, то у звіті його треба вказати в рядку 95 – “медичні сестри”.

2.8.19. Якщо в лікувально-профілактичному закладі є середній медичний персонал, спеціальність якого не зазначено в переліку, то дані щодо кількості таких осіб треба вказати в рядку 105 – “інший медичний персонал”. У цьому самому рядку вказуються дані про кількість інструкторів з трудової терапії та іншого середнього медперсоналу, спеціальності яких не зазначені в рядках 95-104.

2.8.20. У рядках 106 і 107 указується кількість посад спеціалістів аптек (провізорів, фармацевтів), які перебувають у складі лікувально-профілактичного закладу. Якщо штатна посада провізора тимчасово заміщена фармацевтом (особою без вищої фармацевтичної освіти), то як штатна посада вона вказується в рядку 106, а як зайнята - у рядку 107.

2.8.21. До посад молодшого медичного персоналу (рядок 108) слід відносити посади молодших медичних сестер (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та інші), молодших медичних сестер з догляду за хворими та сестер-господинь відповідно до їх функціональних обов’язків.

2.8.22. У рядку 109 вказуються дані щодо кількості іншого персоналу закладу. У зазначеному рядку відображається кількість бухгалтерів, інженерно-технічного персоналу, економістів, медичних реєстраторів, дезінфекторів, завгоспів, працівників кухонь, водіїв тощо, які не вважаються медичним персоналом.

2.8.23. Підсумок даних рядків 1, 92, 93, 94, 106, 107, 108, 109 має збігатися з даними рядка 110 – “Усього посад” за кожною з граф.

2.8.24. Кількість посад може бути виражена як цілими, так і дробовими числами, а саме: 0,25, 0,75, 0,5 посади.

2.8.25. При заповненні табл. 1100 слід пам’ятати, що посади, які зайнято тимчасово відсутніми на кінець року працівниками (відпустка, відрядження, хвороба тощо), зазначаються як зайняті. Якщо ці посади тимчасово заміщені іншими особами, то вони вдруге як зайняті не вказуються. Тому кількість зайнятих посад у цілому в закладі (рядок 110, графа 2) не може перевищувати кількості штатних посад (рядок 110, графа 1).

2.8.26. У табл. 1103 “Лікарські та фельдшерські пункти охорони здоров’я” вказується кількість лікарських та фельдшерських пунктів, які перебувають у складі лікувально-профілактичних закладів (рядок 1 і 2) та, крім того, на договірних засадах (рядок 3 і 4), а також кількість зайнятих посад у них (лікарів, зубних лікарів, середнього медичного персоналу). Кількість посад медичних працівників пунктів охорони здоров’я, які зазначені в рядках 1 і 2, відображається в табл. 1100 “Штати закладу на кінець звітного року” на загальних підставах у відповідних рядках. Лікарі пунктів охорони здоров’я зазначаються в рядку 3 “терапевти”.

2.8.27. У графах 1 і 2 табл. 1104 “Штати відділень на госпрозрахунку та спецкоштах” вказується відповідно кількість штатних і зайнятих посад, а в графі 3 – фізичних осіб основних працівників відділень (кабінетів) бюджетного закладу, які перебувають на госпрозрахунку та спецкоштах, а саме: у госпрозрахункових кабінетах профоглядів (оглядові кабінети, шоферські комісії), косметологічних кабінетах, госпрозрахункових наркологічних кабінетах, лікувально-трудових майстернях, водолікарнях, зубопротезних (ортопедичних) відділеннях (кабінетах), у МСЧ та здоровпунктах, що працюють на договірних засадах.

2.8.28. У рядках 1 – 8 штати розподіляються за найменуваннями посад. Якщо штатним розписом передбачено госпрозрахункові посади лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів для проведення психіатричних, наркологічних оглядів та лікарів-наркологів для госпрозрахункового анонімного лікування наркологічних хворих, то дані щодо кількості зазначених посад відображаються в рядку 1 табл. 1104 і в тому числі – у табл. 1105, зазначається кількість штатних та зайнятих посад лікарів-наркологів госпрозрахункових наркологічних кабінетів.

Не відображаються в табл. 1104 штати працівників бань, гаражів, перукарень.

2.8.29. Дані щодо кількості посад, які зазначені в табл. 1104, не відображаються в табл. 1100.

2.8.30. Інформація щодо кількості посад самостійних госпрозрахункових поліклінік загального профілю відображається в табл. 1100, а число відвідувань у них – у табл. 2100. У госпрозрахункових стоматологічних поліклініках посади лікарів-стоматологів указуються у відповідних графах і рядках табл. 1100, кількість посад ортопедів у зубопротезних відділеннях (кабінетах) – у табл. 1104, а кількість відвідувань у них - у табл. 2700.

2.8.31. Табл. 1106, 1107 та 1108 “Діяльність пункту (відділення) невідкладної медичної допомоги” заповнюють відповідальні особи амбулаторно-поліклінічних закладів, у складі яких є пункти (відділення) невідкладної медичної допомоги для обслуговування дорослого або дитячого населення.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Інструкція щодо заповнення форми n 2-тп (водгосп)
Затвердити І ввести в дію форму державної статистичної звітності n 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води" (квартальна) та Інструкцію...

Інструкція щодо заповнення форми n 2-тп (водгосп)
Затвердити І ввести в дію форму державної статистичної звітності n 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води" (квартальна) та Інструкцію...

5. Інструкція щодо заповнення форми звітності №5 пн
Кадрове діловодство – це діяльність, що охоплює процеси документування та організації роботи з документами з питань приймання, переведення,...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (квартальна) “Звіт з праці” (далі –...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) “Звіт з праці” (далі – форма...

Рекомендації щодо заповнення форми 2-тп (водгосп)
Наказом Держкомстату України від 30. 09. 1997 р. №230 затверджена квартальна державна статистична звітність №2-тп(водгосп) “Звіт...

Методичні рекомендації щодо надання та заповнення статистичної звітності...
Відповідно до пункту 3 наказу Держкомстату України від 10. 01. 2002 за n 49 методологічне керівництво щодо заповнення форми статистичної...

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації...
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №081-3/о «Медична карта лікування хворого 4 категорії...

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації...
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації №081 – 1/о «Медична картка лікування хворого на...

Інструкція із заповнення форми звітності №5-гр (тверді горючі, металічні...
Форму 5-гр до 05 лютого наступного за звітним року до Держгеонадр України подають користувачі надр, визначені статтею 13 Кодексу...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження n 7-тнв "звіт про травматизм на виробництві у 200 році"

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Наказ Держкомстату від 28. 09. 2005 р. №286, (із змінами, внесеними наказом Држкомстату від 05. 10. 2006 р. №466)

Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації...
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації n 039/о "Відомість обліку відвідувань у поліклініці...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Форма складається усіма респондентами, перелік яких визначається органами державної статистики відповідно до чинного законодавства...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження
Обстеження споживання продуктів та послуг у виробництві продукції (робіт, послуг) (далі звіт), визначається органами державної статистики...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного
Послуги є результатом різнорідної діяльності, яка здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств,...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
«паперова робота». Зокрема, багато часу керівник приділяє підготовці звітної документації, адже саме він несе відповідальність за...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт