Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Доповідь Олійник І. Г. Державна підсумкова атестація з української мови у внз І-ІІ рівнів акредитації. Нестандартизовані тести індустріальний технікум двнз «Криворізький національний університет»

Доповідь Олійник І. Г. Державна підсумкова атестація з української мови у внз І-ІІ рівнів акредитації. Нестандартизовані тести індустріальний технікум двнз «Криворізький національний університет»

Доповідь

Олійник І.Г.

ДЕРЖАВНА ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ. НЕСТАНДАРТИЗОВАНІ ТЕСТИ

Індустріальний технікум ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Анотація. Стаття присвячена актуальній проблемі тестового контролю знань студентів вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. Охарактеризовано завдання та види тестового контролю, вимоги до створення та застосування тестів. Проаналізовано переваги та недоліки тестового контролю знань. Надано зразок нестандартизованого тесту на ДПА з навчальної дисципліни «Українська мова». Ключові слова: тестовий контроль знань.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме тестового контроля знаний студентов высших учебных заведений І-ІІ у.а. Охарактеризованы задачи и виды тестового контроля, требования к созданию и использованию тестов. Проанализированы преимущества и недостатки тестового контроля знаний. Приведен пример нестандартизированого теста на государственную аттестацию по предмету «Украинский язык». Ключевые слова: тестовый контроль знаний.

Нині освіта здобуває інноваційного характеру, що позитивно впливає на формування особистості, сприяє реалізації всіх її життєвих можливостей. Вимоги, які ставляться до молоді за цих умов, досить високі, що спонукають критично і творчо мислити, застосовувати набуті знання та вміння практично, переосмислювати одержану інформацію і виявляти найвищий ступінь самостійності на шляху до вдосконалення. Стрімке поширення нових освітніх технологій дає змогу прогнозувати результати навчальної діяльності, найперше співвідносити набуті знання з кінцевою метою навчання.

Одним із важливих напрямів реформування національної освітньої системи є розробка та впровадження якісно нових підходів до оцінювання навчальних досягнень студентів. У цьому контексті особливе місце посідають тестові технології. В Україні у 2002/03 навчальному році Центром тестових технологій Міжнародного фонду «Відродження» спільно з Міністерством освіти і науки України було запроваджено тестування.

Тестування є сучасним, діагностичним, об’єктивним та ефективним засобом контролю знань студентів. Проблема використання тестового контролю у навчально-виховному процесі не є новою. ЇЇ різні аспекти висвітлені в працях С. Воскерч’яна, Т. Ільїної, Д. Кучми, Т. Лукіної, А. Мандрики, І. Рапопорта, Н. Розенберга та багатьох інших науковців.

За визначенням А. Майорова, тест – це інструмент, що складається з кваліметрично вивіреної системи тестових завдань, стандартизованої процедури проведення і заздалегідь спроектованої технології обробки і аналізу результатів, призначений для вимірювання якостей та властивостей особи, зміна яких можлива в процесі навчання.

В. Аванесов визначає тест як систему завдань специфічної форми, змісту, розташованих за зростанням складності, яка дає можливість якісно виміряти рівень підготовки випробуваних і оцінити структуру їх знань. Науковець наголошує, що тестовий процес – дуже ємне поняття, що містить у собі появу основних ідей, теорій, методів, а також саму практику тестування. Ключовим у цих визначеннях є термін „виміряти”, який приписує тесту властивості вимірювального інструменту.

Отже, педагогічний тест (англ. «test» - проба, випробування, перевірка будь-яких якостей) - це сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші психолого-педагогічні характеристики.  Складниками тесту є тестові завдання. Тільки якісні завдання забезпечують високу валідність (тест справді вимірює те, для чого його призначено) і надійність (наскільки точно тест вимірює досліджуване явище) тесту.

У навчальній програмі з української мови для ВНЗ І-ІІ р.а., які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, передбачено форму підсумкового контролю – екзамен (тестові завдання), який є обов’язковим на Державній підсумковій атестації студентів із загальноосвітніх предметів.

Розрізняють стандартизовані та нестандартизовані тести з української мови. Стандартизовані тести – це тести, які пройшли спеціальний методологічний експеримент з вироблення нормативів (систем критеріальних оцінок), перевірки надійності та валідності на основі репрезентативної вибірки, та які мають добре описаний інструктивно-методичний апарат.

Проте в практиці вищих навчальних закладів І-ІІ р.а. зазвичай викладачі-філологи використовують нестандартизовані тести, тобто тести, складені самими викладачами з навчального курсу. Це пояснюється тим, що навчальна дисципліна «Українська мова», яка викладається у вищому навчальному закладі, постійно удосконалюється, оновлюється. Тому під час складання тестових завдань на ДПА з навчальної дисципліни «Українська мова» спиралась на останні теоретичні та практичні надбання науки (Рис.1.).

Проектуючи тест, використовувала різні форми тестових завдань, щоб уникнути монотонності та забезпечити постійну та стійку мотивацію студентів до роботи. Не обмежувалася тільки завданнями закритої форми, пропонувала студентам також відкриті завдання, у яких вони самостійно формулювали відповідь на проблемне запитання, та завдання творчого характеру. Тестові завдання закритої та відкритої укладено відповідно до рекомендацій НМЦ МОН України.

У завданнях закритої форми передбачено вибір однієї правильної відповіді із декількох запропонованих. Відповіді у таких ТЗ було розміщено в певному порядку. При створенні завдань використано якнайменше їх різновидів.

Форми подання ТЗ: тестові завдання однакової форми супроводжувалися однією інтерпретацією для їх виконання (при зміні форми – змінювалась інструкція); текст інструкції відрізнявся від основного тексту (шрифтом) та відокремлювався від тестових завдань пустим рядком; завдання нумерувалися арабськими цифрами, нумерація завдань різної форми наскрізна; запитальна частина завдання формулювалася в стверджувальній формі стисло, чітко без подвійного тлумачення та виділялась активним кольором; запитальна частина ТЗ відокремлювалася знаком (двокрапка), а можливі відповіді не відокремлювалися будь-яким знаком; елементи відповіді частини ТЗ мають окрему індексацію; форма подання ТЗ не змінювалась у межах блоку завдань, призначеного для тестування.

Для перевірки умінь правильно відтворювати отримані знання використано тестові завдання з множинним вибором, у яких передбачено від чотирьох до п’яти можливих варіантів відповідей. Із запропонованих варіантів – правильним є лише один. Під час складання таких ТЗ складність полягала в підборі варіантів відповідей, які досить схожі на правильні.

Передбачено в проблемно-пошукових тестових завданнях відкритої форми необхідність творчого переносу знань у нестандартні ситуації (самостійне формулювання відповіді) й тому уявляли собою проблему (складне завдання, що потребує конструктивного розв’язання), закладену в тестовому завданні. Такий вид завдання є найскладнішим тестом у змістовному плані.

Тести на встановлення відповідностей, на мою думку, є найбільше логічно виправдані. По-перше, формується уміння розпізнавати мовні явища й закономірності, по-друге, установлювати причинно-наслідкові зв’язки мовних явищ, по-третє, дають можливість перевірити ефективність засвоєння теоретичного матеріалу й застосування його на практиці.

У тестових завданнях з української мови передбачено створення власного висловлювання на запропоновану тему. Студент мав показати уміння аналізувати поставлену в темі проблему, подати власне бачення і розуміння її, аргументуючи висловлені думки; виявити знання з української літератури, історії, мистецтва, суспільного життя; грамотно сформулювати і написати твір певного обсягу, дотримуючись логіки та правил побудови тексту.

Під час створення тестових завдань дотримувалась основного принципу – принципу конгруентності, тобто відповідності змісту завдання змістовності, що перевіряється. Будувала питання простими декларативними реченнями, щоб допомогти студентам уникнути невірної інтерпретації. Уникала взаємопов’язаних завдань, де зміст одного завдання є підказкою для відповіді іншого, та підказок у завданнях та зразках відповідей, щоб запобігти вгадуванню правильної відповіді не володіючи достатнім рівнем знань та вмінь.

Тести з української мови порівняно з іншими інструментами педагогічного оцінювання, мають багато переваг, серед яких: можливість перевірити результати навчальних досягнень водночас з багатьох тем і розділів програми; об’єктивно оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу; створити для всіх учасників тестування рівні умови складання тестів; стандартизувати та автоматизувати процедуру перевірки результатів; охопити тестуванням велику кількість учасників.

У процесі впровадження тестового контролю виявлено певні недоліки. По-перше, недоліки, що зумовлені сутністю самого контролю (ймовірність випадкового вибору правильної відповіді). По-друге, недоліки психологічного характеру (стандартизація мислення без урахування розвитку особистості). По-третє, недоліки, що зумовлені організаційно-методичними чинниками (значна затрата часу викладача на складання тестів, трудомісткість процесу, необхідність високої кваліфікації викладача, який розробляє тести).

Вважаю, що результативність тестового контролю знань студентів залежить від дотримання психолого-педагогічних вимог щодо його застосування: необхідне поступове впровадження тестового контролю, що дасть змогу психологічно підготувати студентів до нього; розпочинати слід із простих тестів, а через деякий час запроваджувати більш складні; необхідно дотримуватись організаційної чіткості в проведенні тестового контролю; обов’язковий аналіз результатів тестування. Аналіз результатів необхідний для того, щоб студент зміг перевірити, наскільки адекватно він оцінює свої знання, повірити у власні сили і скорегувати свою підготовку. Викладач не лише фіксує факт помилок і називає правильні відповіді, а й докладно пояснює студентам причини помилкових дій. Робота над помилковими відповідями, усвідомлення помилки, її причини, знайдення помилкової ланки в ланцюгу розумових дій значно зменшують ймовірність запам’ятовування помилкових знань, "витіснення" правильних відповідей. Таким чином викорінюється практика "вгадування" студентом правильного рішення поставленої в тесті задачі.

Отже, першорядну роль в ефективному освоєнні студентами тестових технологій відіграє успішне оволодіння ними алгоритмів виконання тестових завдань різних типів, рівня складності та структури, неодмінне здійснення аналізу результатів тестування, з'ясування типових помилок, яких припускаються студенти, та визначення шляхів їх усунення. Тільки такий підхід до впровадження тестових технологій сприятиме якісному освоєнню їх сучасним навчальним закладом.
Література

  1. Аванесов В. С. Основные понятия педагогической тестологии: Материалы школы-семинара „Научные проблемы тестового контроля знаний”. – М.: Исследовательский Центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – С. 105-108.

  2. Лукіна Т. О. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень: Навчально-методичні матеріали. – К., 2007. – 62 с.

  3. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. – М.: Интеллект-Центр, 2002 – 56с.

  4. Малихін А. Тестовий контроль і підвищення якості освіти у вищій педагогічній школі // Рідна школа. –2006. – Червень. – С. 9-11.

  5. Основи педагогічного оцінювання. Частина І. Теорія: Навчально-методичні та інформаційно-довідкові матеріали для педагогічних працівників / За заг. ред. І. Булах. – К.: Майстер-клас, 2005. – 230 с.

  6. http://zhukowskaya.at.ua/blog/vimogi_do_skladannja_testiv/2010-08-21-2.

  7. http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/15024/.

  8. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchu/N125/N125p053-056.pdf.

  9. http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2007-2-1/10_Tregubova.pdf.

  10. http://pidruchniki.ws/12590605/informatika/formi_testovih_zavdan_forma_podannya_testovogo_zavdannya.

Рис.1. Зразок нестандартизованого тесту на ДПА з навчальної дисципліни «Українська мова» для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.

dsc06119.jpgdsc06121.jpgdsc06117.jpg

dsc06114.jpgdsc06115.jpgdsc06116.jpg

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Акредитації, які здійснюють підготовку
Антонюк Т. М. – викладач вищої категорії, викладач-методист двнз „Чернівецький індустріальний коледж”, голова Всеукраїнської спілки...

Методичні рекомендації для студентів внз I- іі рівнів акредитації
Методичні рекомендації «Самостійна робота студентів на заняттях з дисципліни «Основи філософських знань». Для всіх спеціальностей...

Двнз «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут
Розділ технологія розвитку уяви молодших школярів на уроках у початковій школі

Двнз «Криворізький національний університет» Криворізький педагогічний інститут
Розділ ІІ. Науково-методичні основи використання інтерактивних технологій навчання на уроках математики у сучасній школі

Д ержавна підсумкова атестація з біології
Державна підсумкова атестація з біології (9 клас) проводиться в письмовій формі за навчальним посібником «Збірник завдань для державної...

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю...
Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних...
Роботу виконано на кафедрі обліку підприємницької діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...

Двнз «Ужгородський національний університет» Економічний факультет Кафедра «Облік І аудит»

«київський національний економічний університет імені вадима гетьмана»...
Журнал видається самоврядним (автономним) дослідницьким внз "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"...

Форма, структура та зміст
Під час вступу до двнз «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» (далі – двнз «хму рп» абітурієнт складає вступний екзамен...

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «ц и в І льнийпроце с»
Програма укладена на основі типової програми з предмету «Цивільний процес» Науково-методичного центру аграрної освіти Міністерства...

Двнз «київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни

Що таке дпа І що таке зно?
Дпа – це державна підсумкова атестація, аналог колишніх шкільних випускних іспитів. Результати йдуть у шкільний атестат

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Вивчення української мови та літератури в економічному університеті сприяє більш повному розвитку особистості молодої людини в контексті...

Інструкція з ведення індивідуального плану роботи викладача
Дана інструкція складена на підставі Закону України «Про вищу освіту», наказу мон україни №161 від 02. 06. 1993р та інших нормативних...

«відкритий міжнародний університет розвитку людини «україна» волинський...
Конференція відбудеться 29–30 березня 2012 року на базі Рівненського інституту внз «Відкритий міжнародний університет розвитку людини...

Харківської області виконавчий комітет адміністрація фрунзенського району управління освіти
Фрунзенського району згідно із погодженими розкладами в установленому порядку була проведена державна підсумкова атестація учнів...

Доповідь усна
Відповідальні за проведення конференції: Луцький національний технічний університет – кафедра обладнання переробних виробництв, завідувач...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт