Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності, згуртованості колективу. Члени групи добре знають І розуміють один одного, є постійна взаємодопомога та підтримка

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності, згуртованості колективу. Члени групи добре знають І розуміють один одного, є постійна взаємодопомога та підтримкаНВК "Загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів – ліцей" с. ЗимнеЖаловага Г.В.

2007

Вступ

Розвиток системи освіти в Україні неможливий без підвищення уваги до викладання іноземних мов, володіння однією з яких є неодмінним критерієм інтеграції України в Європейське та світове співтовариство. Реформування освіти передбачає організацію такого навчально-виховного процесу, який би забезпечував формування особистості, здатної до життєтворчості, до продуктивного перебування в середовищі.

За цієї умови першочерговим завданням сучасного вчителя є розробка і застосування ефективних навчальних технологій, що гарантують досягнення освітнього і виховного результату, сприяють розвитку творчості школярів. Учителі перебувають у пошуках нових методик викладання, так як соціально-політичні умови готують грунт переходу шкіл від суперництва до співробітництва, від індивідуалізму до роботи в колективі. Потреба в колективних формах і методах зростає. Саме елементи співробітництва сприяють стимуляції пізнавальної активності.

Технологія навчання іноземної мови в групах співпраці ґрунтується на дослідженнях лінгвістів Великої Британії, проведених у 1970-1980-х роках. Її застосування забезпечує ефективний розвиток умінь та навичок, підвищення зацікавленості учнів до предмета. Одночасне спілкування під час роботи в групах співпраці—головний ресурс, який висвітлює групову діяльність привабливою з погляду комунікації.

Учні в процесі обговорення матеріалу, поданого вчителем, виявляють своє власне розуміння на окремі моменти. Спільне навчання допомагає дітям заповнювати прогалини у розумінні проблеми, яку пояснював учитель. Звідси можемо зробити висновок, що спільне навчання дає позитивні результати.

Теорія співпраці, групового навчання розширюється на даному етапі, але єдиної методики ще немає, пропонуються лише деякі її елементи. Тому вчителі можуть творчо застосовувати теорію роботи в групах співпраці і при цьому отримувати позитивні результати.

Особливості формування груп співпраці

Методика співробітництва ґрунтується на «педагогіці співпраці». В їх роботі застосовуються такі педагогічні технології:

 • Формування груп співпраці;

 • Спеціальні вправи на засвоєння учнями типових ролей, навичок комунікації та вміння працювати в групі;

 • Виконання учнями спеціально призначених їм ролей у групі;

 • Виконання групою поставлених їм завдань;

 • Взаємні консультації учнів різних груп;

 • Спеціальні методи оцінювання.

Дослідження вчених виявили, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності, згуртованості колективу. Члени групи добре знають і розуміють один одного, є постійна взаємодопомога та підтримка.

Готовність до співпраці—якість будь-якої людини у здоровому суспільстві. Але не в усіх учнів вона наявна. І в такому випадку вчитель повинен допомогти, використовуючи методи «згуртування групи, класу».

Під час формування груп співробітництва можна використовувати 4 підходи—формувати різнорідні групи, випадкові, групи за інтересами, однорідні.

Різнорідні (змішані) групи мають перевагу, тому що:

 1. створюють найкращі умови для взаємоосвіти учнів;

 2. учителю легше керувати роботою однакових за рівнем підготовки груп;

 3. учні набувають досвід поведінки в субкультурному середовищі.

Групи також можуть формуватися учнями за їх бажанням або створюватися за жеребкуванням. Але в будь-якому випадку кількість дітей у групі не повинна бути більшою 4-5 учнів. На думку Ж.Феррі, робота в малій групі відкриває «широке» поле вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня.

Готовність учнів до співпраці значною мірою визначається завданнями та застосуванням учителем системи оцінок і заохочень. Проілюструємо в таблиці, які завдання та заохочення потрібно використовувати для досягнення результатів у деяких видах співробітництва.


Співробітництво

Заохочення

Завдання

У групі

Оцінювання за результатами групи

Робота розподілена між членами групи

Між групами

Оцінка групи, учня залежить від роботи усього класу

Кожна група робить певний внесок у результат, на який виходить клас в кінці уроку, теми

Між групами

Індивідуальне оцінювання. Нагороджується краща група класу.

Однакові завдання для груп і зіставлення результатів.


На рівні нормативних знань група може одразу після пояснення виконувати завдання на опитувальних листах із індивідуальним тестовим завданням—це група із змінним складом.

Група може бути стабільною протягом певного навчального періоду—вивчення теми, розділу, семестру. Але якого б типу не була група учнів, їхня робота повинна ґрунтуватися на трьох принципах:

 • одночасна взаємодія;

 • позитивна взаємозалежність;

 • індивідуальне оцінювання.Організація роботи у групах

Співробітництво в навчанні означає, що одразу ведуть діалоги декілька учнів. І їх активній позиції в комунікації відводиться значно більше часу. Але щоб досягнути високих результатів у навчанні при співробітництві необхідно правильно організувати, побудувати роботу на уроці.

Насамперед, для рольового взаємозв’язку бажано розподілити ролі серед учасників групи:

Координатор—капітан (facilitator)–стежить за виконанням правил спілкування, керує усім процесом;

Спостерігач (observer)—тримає обговорення в рамках завдання;

Регістратор (recorder)—записує основні ідеї та факти;

Контролер (timekeeper)—стежить за часом;

Доповідач (speaker)—озвучує результати, до яких дійшла група.

Після кожного виду роботи проводиться ротація ролей.

Саме завдяки виконанню своїх ролей, учні отримують стратегічні навички групової праці, які допоможуть їм у майбутньому.

Після того, як є уже сформовані групи, переходимо до поступової організації групової роботи на уроках. Спочатку завдання повинні виключати елементи змагання (team-games tournament), наступний період полягає в тому, що окремі розділи матеріалу розподіляються між учасниками груп вчителем. Після цього групи тимчасово розпадаються, опрацьовуючи своє завдання. Потім вони повертаються в групи, де обмінюються знаннями з іншими учасниками. Кінцевий підсумок оформлюється у вигляді усного повідомлення «спікера» чи в іншій формі.

Важливе значення тут мають збір, аналіз, обговорення та синтез інформації. Групи доповнюють повідомлення інших груп, диспутують. При такій роботі observer від кожної групи забирає завдання на групу і роздає його своїм членам; після їх опрацювання, усі учні обговорюють свої думки один з одним (у парах змінного типу) та отримують взаємодопомогу.

Окрім такого виду співпраці, можна використовувати опрацювання матеріалу великими блоками за допомогою карток. Для «пуску» такої роботи, спочатку потрібно повправляти дітей у такому виді діяльності. Наприклад, кожному учневі дається картка (із лексичними одиницями по темі). Учень опрацьовує картку, після цього розповідає—навчає колег із групи, що він вивчив, задає контрольні питання, перевіряючи рівень засвоєння матеріалу. Потім ролі міняються. Повинен виступити кожен член групи. Поступово завдання ускладнюються і в кінці кожного уроку (на першому етапі навчання даного виду діяльності) даються індивідуальні опитувальні картки. На пізнішому етапі можна давати дітям весь новий матеріал для самостійного опрацювання на картках.

Безсумнівно вчитель повинен постійно контролювати хід роботи в групах, коментувати дії учнів, тому що вони потребують зворотного зв’язку з його боку. Рекомендується вести моніторинг успішності кожної групи під час уроку, а при наявності сталих груп—протягом навчального періоду.

Підбиття підсумків роботи—ефективний спосіб зворотного зв’язку від учителя до учнів, коли діти не тільки порівнюють роботу груп, а й кожного її члена, а також роботу усього класу, можуть обговорювати недостатньою мірою розкриті ідеї та висновки. Також потрібно обговорити чи дотримуються члени груп таких правил:

 • слухати того, хто говорить;

 • поважати думку кожного;

 • брати участь в обговоренні;

 • якщо потрібно, звертатись за допомогою;

 • допомагати, якщо просять.

Як окремі учні в групі, так і в цілому група повинна одержати оцінку своєї роботи за виконання завдання в балах, а також за співпрацю—вербальну.

Можливі різні способи індивідуалізації оцінювання учасників групової роботи. Наприклад, після завершення групової роботи кожен учень виконує індивідуальну контрольну роботу. Оцінки всіх учасників групи сумуються, а сума є загальною оцінкою роботи групи. У цьому випадку всі знають, який внесок кожного учасника в групі. В іншому випадку вчитель виділяє в загальній роботі групи окремі завдання, які є індивідуальними для учасників групи. Кожен учень отримує оцінку за свою частину групової роботи.

Незалежно від прийнятого способу індивідуального оцінювання, виконуються дві обов’язкові умови:

 • кожен член групи знає про прийнятий спосіб оцінювання завдань заздалегідь;

 • внесок кожного відомий усім членам групи.

Індивідуальна оцінка є засобом визначення і успішності, і рівня оволодіння колективною роботою. Усі види групової роботи повинні включати в себе індивідуальне оцінювання. Якщо ця умова не виконується—таку групу не можна назвати навчальною групою співпраці.

Взагалі технологія організації діяльності школярів у групах співпраці є універсальною і може ефективно застосовуватися не тільки в практиці роботи вчителів іноземної мови, а й інших вчителів предметників. Саме про перспективність її застосування у навчально-виховному процесі свідчать розроблені моделі уроків та комплекси вправ на картках.

Структура та зразки карток групової роботи.

Для групової навчальної роботи вчитель готує картки, в які включаються як питання теорії, так і завдання типу диктантів та вправ. Вибирається тема або підтема. Весь матеріал розбивається на частини і кожна частина оформляється у вигляді картки. Набір карток, який вміщує всю тему, називається блоком завдань. В блоці від 6 до 12 карток. Кожна картка містить ідею, відмінну від ідей інших карток. Один учень з групи повинен опрацювати 2-3 картки (в залежності від чисельності групи), потім ознайомити усіх колег із засвоєним матеріалом, перевірити результат за допомогою вправ. На першому уроці вчитель подає усю тему блоком, а на наступних учні самостійно працюють у групах.

Картка складається з двох частин: перша частина—завдання для введення, для взаємообміну, друга—завдання для самостійної роботи, для контролю. Завдання для запуску—це свого роду зразок, який учень повинен записати у зошит, уважно розібратись і навчитись пояснювати друзям. У другій частині картки—завдання для закріплення навичок, які поступово ускладнюються.

В картках можуть даватися завдання на засвоєння теоретичних відомостей із підручника, а також необов’язкові для всіх завдання (підвищеної складності для сильніших учнів)—таким чином дотримується принцип диференціації на уроці

Блок карток з теми “The noun”.

Схема для пояснення учителю.


The noun

The category of number

Case

Proper nouns

Common nouns

Singular

Plural

Common

Possessive
Class nouns

Nouns of material

Abstract nounsN-1
a) What is the noun?

The noun is a word expressing substance in the widest sense of the word and has the category of number, case, proper and common. Table, chair, filling.

b) Choose and write.

Person: a baby,

Animal:

Profession:

Driver, butterfly, builder, man, wolf, engineer, schoolboy, friend, elephant, bookkeeper.

c) Translate these nouns.

A goose—

A path—

A sheep—

A train—

A lamp—

A hero—

d) Write down 10 proper nouns.
N-2
a) Nouns have two numbers: the singular and the plural.

The plural is forming by adding the ending –s(-es). If the noun ends in -s,-ss,-x,-sh,-ch,-tch, the plural is formed by adding –es to the singular:

A boy—boys a bed—beds

A box—boxes a brush—brushes

b) Make up the plural of these nouns.

A chair— a driver—

A buss— a bush—

A watch— a table—

A forget-me-not—

c) Correct all mistakes.

A places, waters, a chair, quetiones, lampes, a names.

d) Choose all nouns and make up their plural.

This story, which had its origin in the young intern’s experience among the poor, was set against the background of the worst slum district in London.


N-3
a) If the noun ends in –y, preceded by a consonant, y is changed into –i before –es.

A fly—flies

A lady—ladies

A day—days

A key—keys

If the noun ends in –o preceded by a consonant, we use the adding –es:

A hero—heroes

A potato—potatoes

But: Piano—pianos

Solo—solos

Photo—photos

b) Give the plural.

Country—

City—

Duty—

Glove—

Negro—

Photo—

Zero—

c) Give the singular of the following nouns.

Slopes—

Melodies—

Lorries—

Calves—

Countries—

Cargoes—

d) Write the composition (3-4 sentences) with all nouns in the plural.

N-4

a) Some nouns change their forms in plural or last letter –f into –v:

a wife—wives a man-- men

a leaf—leaves a woman-- women

a wolf-wolves a foot—feet

a tooth—teeth a mouse-- mice

a goose—geese a louse-- lice

an ox—oxen a child—children

b) Correct some mistakes, where its necessary.

Many leafes, wild oxen, a domestic geese, my native wives, a good men, thirty-two teeth, a grey mouses.

c) Change the number of the nouns and make all other necessary changes.

 1. The child is playing in the yard.

 2. The story was very interesting.

 3. The tomato is ripe.

 4. The goose is in the yard.

 5. The cat caught a mouse.

 6. We came up to the woman who was working in the garden.

N-5

a) Nouns fall under two classes: proper nouns and common nouns. Proper nouns are individual names given to persons or things: Mary, February, Kiev.

Common nouns are names a class of persons or things, collections of things, materials or abstract notions.

b) Divide these nouns.

Worker, Severn, writer, perfomance, family,, milk, Scotland, London, stranger, Charles.

c) Write down 10 nouns, which are the names of collections of thing, abstract notions.
d) Correct some mistakes in this text.

Smash hit followed hit: Jack Strraw, Mrs.Dot, the tenth man, The circle. Maugham became internationally Celebrated; his plays were performed all over the World. Now Independent and well able to enjoy life, maugham began to Travel. He came to know europe thoroughly and spent long period in the United states, the south seas and china.

N-6

a)Common nouns have some groups: class nouns, collective nouns, noun of material and abstract noun.

Class nouns have two numbers and they are used with the article: the shop, a pen, a house.

Collective nouns denote a number of similar things as a single unit: machinery, people, crowd.

Nouns of material: iron, gold, paper, tea.

Abstract nouns denote some quality, state, idea: fight, courage, idea, sadness.

b) Write 5 words to these groups.

Material:

Abstract nouns:

Collective nouns:

c) Make up the sentences with these words.

Wines, police, gold, a beauty, kindness.

d) Choose the class nouns from these.

Coffee, foliage, shop, honey, window, potato, quality, glass, idea, portfolio, bridge, sight, match,

Army, guest.

N-7

a) Nouns have two cases: the common case and genitive (possessive) case.

The common case is uninflected form and hasn’t any endings and use only prepositions to, for, with, of:

I gave the ticket to my sister.

The genitive case is formed by adding –‘s to the noun in singular and only to plural forms ending in –‘s:

A girl’s book; a girls’ book; men’s hats.
b) Translates these sentences.

 1. Вітри дують із заходу.

 2. Ця ручка належить моєму другові.

 3. Учні допускають помилки у вимові.

 4. Батько Діка адвокат.

 5. Ми були на обох берегах річки.

 6. Дитячі іграшки на столі.


c) Replace the of-phrase by the Possessive Case where possible.

 1. The pen of the teacher;

 2. the window of this room;

 3. the bicycle of Tom;

 4. the toy of her child;

 5. the back of the chair;

 6. the order of the capitan;

 7. the arrival of the actor.N-8

a) The noun can play such functions in the sentences:

 • the subject: The sun was rising.

 • the object: Troy followed the tourists.

 • an attribute:

 • a predicative: He was an architect.


b) Write down the function of the nouns in the sentences.

 1. To the left were clean panes of glass.

 2. I was a worker in the shoe factory.


c) Make up 5 sentences, where the noun plays different functions.
d) Choose the sentences with the noun “glass” in different functions.

Такі картки можна використовувати і при вивченні лексики. Пропоную картки для 2 класу (так як вони перший рік вивчають англійську мову, тому картки містять лише 1-2 завдання).

Тема: “About myself”

1-1

1. Fill in

Aa Bb ___ Dd ___ Gg ___ Ii ___.

2. – Hel_o! I am Vi_tor.

-- H_! _’m Ma_.

-- G__d m_rn_ng! I ___ Ali__e.

1-2

1. Gg___ Ii Jj ___ ___ Mm Nn ___ ___ Qq.

2. Sl_va, Ir__, Val__ra, Tar__s, Ro__n.

1-3

Read and colour.

Green Yellow Red Blue Brown
1-4

Complete

Meet______________. Meet_______________.

Meet_____________ Victor. Meet_______________.

This is ____________. This is _____________.

1-5

1.Make up these words.

T,a,c-- o,d,g--

p,a,t,r,r,o— S,i,t,s,e,r--

b,g,i-- i,r,l,g—

2. Translate.

Sorry! It’s OK!

______________________________________________

1-6

Fill in: clever, funny, angry, merry, kind, sad.

Alice is_____(добра). She is______(сумна). My brother is ________ (розумний).He is ________ (веселий). His mother is not _______ (сердита). Rex is _____(кумедний).
1-7

Write

One Many

A cat—

A sister—

A dog—

A boy—

A girl—

A mother—

A ballon—

A son—

1-8

Answer

   • Hello!

   • ….

   • What’s your name?

   • ….

   • How old are you?

   • ….

   • Have you got a friends?

School life”

2-1

Read and draw.

A red book, a green copy-book, a blue ruler.

2-2

Complete

 1. in, lives, Kyiv, Victor, friend, my.

 2. a, big, family, got, I, have.

 3. to, you, nice, meet.

2-3

Translate and write

 1. Дай мені гумку, будь ласка.

 2. В мене немає портфеля.

 3. Шкода. В мене нема машинки.

2-4

Make up words

Letab— werflo—

Sked— allsm—

Airch— olpo—
2-5

Fill in: new, small, big, kind, clever, old, angry, bad.

A ____desk, a ____schoolbag, a_____ ruler,

A_____pupil, a ____ teacher, a_____friend,

A_____ dog, a_____parrot, a _____ mother.
2-6

Read and connect

Чи зможу я зайти? Are you ready?

Ти готовий? Read the text.

Читай текст. May I come in?

Я запізнився. Open the window.

Відчини вікно. I am late.
2-7

Make up the sentences.

This ____________.

The ____________.

Those __________.

The ____________.

2-8

Answer: What have you got in your classroom?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Holidays”

3-1

Make up the sentences.

I wish _______________.

We _________________.

Have ________________?

3-2

Read and draw

It’s a doll. It’s a bike. It’s a dressd.

3-3

Fill in

An ap_le, an ora_g__, a b_na_a, a c_ke, a s_eet, a sa_dwi_, w_sh, a f_mily, a r_ler.

3-4

What do you like? Put + on your chart. Then ask your partnerts.

You

Partner 1

Partner 2

Partner 3

Tea

Juice

Lemonade

Coffee

Coca-cola

Apple


3-5

What do you like to do? Choose and write into English:

Стрибатти, рахувати, танцювати, читати, гратися, бігати.

I like to _________________________________________

______________________________________________________________________________________________.
3-6

Fill in: like or likes.

Mother _______sweets.

He_______ to jump.

I _______ to play.

I _______ to read.

Nick _____ to sleep.

We _______to run.

3-7

Draw and colour.

A red flower, a green apple, a blue dress, a yellow banana.

3-8

Read and write

Ppinessha—

Rryme—

Fulwonder—

Therfa—

Chmasrist—

Snmaidenow—

Tewhi—

Вивчення пісень, віршів у групах

Як мовленнєва зарядка у старших класах може використовуватися вивчення пісні. Учні працюють над вивченням пісні групи “Linkin Park” – “Numb”. Один учень із групи читає першу строфу, інші слухають і слідкують за текстом. Колективно перекладають і звертають увагу на правила читання деяких слів.

1-й учень: I read four lines then somebody will try to repeat them, but without the textbook.

I’m tired of being

What you want me to be

Feeling so faithless

Lost under the surface.

2-й учень читає текст напам’ять. А потім дочитує ще чотири рядки із книжки і називає наступного члена групи, який повинен відтворити ці рядки:

I don’t know what

You’re expecting of me

Put under the pressure

Of walking in your shoes.

3-ій учень відтворює рядки даної строфи і називає того, хто повинен відтворити весь вірш. «Спостерігач» виправляє допущені помилки.

Коли вірш вивчили , його декламують або навіть співають перед усім класом. Хто читає легко, вільно, виразно—отримує оцінку, а його група додатковий бал. Бажано групам давати різні вірші, пісні, так як відмінне виконання завдання суперником може спонукати вивчити цей вірш учнями іншої групи самостійно.

Пісні можуть на уроці використовуватися не лише як фонетичні чи лексичні вправи, чи як озвучення теми уроку, але як матеріал для аудіювання. Добираючи пісенний матеріал для аудіювання, вчитель обов’язково повинен враховувати вікові особливості учнів, а також логічне поєднання теми уроку із змістом пісні.

Після прослуховування пісні кожній групі даються різнотипні завдання. Пропоную деякі з них:


 1. Listen to the song and draw what you hear. Say what you have drawn.

 2. Listen to the song and put the lines in the correct sequence.

 3. Read and translate the song.

 4. Read the lyrics of the song and guess which of these words fits each gap.

 5. As you listen, fill in the missing words.

 6. Work in groups of two. Listen to the song and get ready to act it out.

 7. Find the words in the song which mean the same as the following….

 8. Listen to the beginning of the song and write your own end of it in prose or in lyrics in English.

 9. Circle the antonyms\synonyms of the given words in the song as you listen.

 10. Listen to the song and give a heading.

 11. Listen and say what kind of song it is: lyric, humorous, political and why.


Вивчення пісень, віршів, використання їх як матеріалу аудіювання дозволяє зробити такі висновки:

  • Їх використовування сприяє розвитку у дітей інтересу до вивчення мови;

  • Створює доброзичливу психологічну атмосферу;

  • Активізує навчальну діяльність;

  • Є засобом розширення словника;

  • Сприяє розвитку музичного слуху;

  • Збагачує учнів відомостями країнознавчого характеру, дає змогу дізнатися про культуру країни, мова якої вивчається.Конспект уроку із застосуванням роботи у групах співпраці

Тема: Ми вчимо англійську

Мета: вчити висловлювати власну думку про шкільне життя, розвивати лексичний запас учнів, уміння вживати у мовленні структури The Future Indefinite, вчити працювати у групах, виховувати повагу до однокласників.

Обладнання: таблиця утворення The Future Indefinite, слова, текст, вірш

Хід уроку

І. Організація учнів до уроку

Good morning.

Sun is shining,

You are smiling.

Day’s the best.

Stop to rest.

ІІ. Підготовка до іншомовного мовлення

Фонетична зарядка

Я називаю слово, а учень, якого я назву, каже інше слово, яке починається на останню літеру мого.

Мовленнєва зарядка

Holidays,

Fantastic and fabulous

Come, entertain and go,

Make children happy

Vacations.

ІІІ. Основна частина уроку

Клас працює у 3 групах сталого складу.

1. Говоріння

I group – Ex. 1 – 3 first pictures

II group – Ex.1 – next 3

III group – Ex.1 – last 3 pictures.

 1. Make up the dialogues about units of this book.

 2. Talk with your friends in the group about the class activities.

 3. Ask your friends from other group about:

 • What kind of work at the lesson they enjoys?

 • Favourite subjects.

 • What they don’t like to do at the lesson?2. Лексична робота

Multiple choice tests are the tests with the different variants of answers.

Take-home tests are the tests which you can do at home.

Складіть по 2 речення із новими словосполученнями.

3. Граматика

Нагадую утворення та вживання The Future Indefinite.

 1. Письмо

Кожна група отримує по 1 реченню – опрацьовує його в групі, а потім записує на дошці:

1. Я віддаю перевагу гранню ігoр у класі.

2. Я легко розумію англійську.

3. Ми любимо читати і писати

5. Читання

Роздаю по частині тексту, кожен учень із групи повинен опрацювати його і переказати свою частину усьому класу.

The lesson of English.

І-- As you know, our group has two English lesson a week: on Tuesday and Friday. When the teacher come and opens the door, we come in and sit down at the tables. Then we open our bags and take our exercise-books and Bonk’s text-books.

And soon the lesson begins... We usually start it by pronouncing different words and sounds.

Then we are usually invited to the blackboard by the teacher and Oksana Victorovna asks us the words we were to teach by heart.

ІІ -- After that we usually do some exercises from the text-book. These exercises teach us to ask questions, or how to make negative sentences and so on.

Then, having got our exercise-books for tests, we usually write spelling, two tests and a quiz.

During the lesson we speak mostly English, but sometimes, when the students don’t understand the teacher or the task in the text-book, we start speaking Russian.

What I like best of all in our English lessons is the gay, friendly atmosphere in the class. The funny joke is always greeted.

ІІІ -- To the end of the lesson the teacher always gives us a huge homework. It usually consists of learning new words or a text by heart and making several exercises in a writing form

Then we all say good-bye to our teacher and begin preparing to the new lesson.

Here I want to end my small composition about the English lessons in the university, where I study.

And I want to say you that all English lessons are among the most interesting and the most exciting lessons; that’s why I like them very much.
ІV . Заключна частина уроку

Домашнє завдання

Exercise 5 page 9 – write

New words

Підсумок уроку

Учитель підбиває підсумок уроку, оцінює роботу груп на уроці.

Зміст


 1. Вступ………………………………………………2

 2. Особливості формування груп співпраці ……....3

 3. Організація роботи у групах …………………….5

 4. Структура та зразки карток

для групової роботи……………………………....8

 1. Вивчення віршів, пісень у групах ……………...25

 2. Конспект уроку із застосуванням

роботи у групах співпраці……………………...27

 1. Література ...……………………………………...31


Література


 1. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови.—К.: Радянська школа,1983.

 2. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении.—М.,1991.

 3. Eckersley C.E. Essential English.—M.: Delo, 1992.—319c.

 4. The Longman Register of New Words, - M.1990.

 5. The Oxford Dictionary of New Words, - Oxford. New York 1997.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

З учнями 8 класу Хижансько
Більшість дітей виховується в сім’ях, де панує взаєморозуміння та повага один до одного. У спілкуванні з учителями учні проявляють...

«Фітболгімнастика як інноваційний метод оздоровлення учнів», яку...
Формування правильної постави та попередження виникнення дефектів– одне з важливих завдань учителя початкових класів. Правильна постава...

Уроку: рм. Комунікація в професійній сфері. Особистість І комунікативна...
...

Методика вивчення особистості І колективу
Педагогічне спостереження це один з методів вивчення особистості І колективу, який передбачає організоване І цілеспрямоване сприйняття...

Про організацію навчання та виховання дітей з особливими освітніми...
Головна мета інклюзивної школи – дати всім учням можливість повноцінного соціального життя, активної участі в діяльності колективу,...

Затверджено на педагогічній раді
Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів І вчителів біології, що сприяє підвищенню ефективності...

Положення про шкільний кабінет хімії Великодедеркальської зош І-ІІІ степенів
Це спеціально обладнане приміщення, яке забезпечує наукову організацію праці учнів І вчителя, що сприяє підвищенню ефективності проведення...

Протокол №2 батьківських зборів 5 класу
Присутні: класний керівник 10-б класу Терентьєва В.І., члени батьківського колективу – 25 осіб

Міністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
Залучення вчених, аспірантів, здобувачів, студентів до наукової дискусії, стимулювання І підтримка наукової діяльності в Україні

Підготували
ОБ’єкт дослідження: театралізована діяльність дітей групи 5-того року життя «Веселка», розвиток творчих здібностей дітей через різні...

Уроків з української мови 6 клас Тема уроку
Очікувані результати: учні називають основні терміни розділу й знають, що вони означають; визначають лексичне значення слова, групи...

Дослідження з питань читання присвячено тому, як учні сприймають...
Формування навички читання в учнів початкових класів є пріоритетним завданням вчителя

Люди з розумовою відсталістю, вийшовши зі шкільного віку, багато...
Частина людей з особливими потребами, які перестали за віком відвідувати заклади освіти, в домашніх умовах дуже скоро деградують...

«Добре тобі – добре планеті» урок з екології в 1-д класі, вчитель Неволова ом
В збірці представлені розробки уроків для молодшого та середнього шкільного віку

Дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених щодо особливостей педагогіки дітей раннього віку
Редакційна колегія: доц. Залізняк А. М., доц. Попиченко С. С., доц. Іщенко Л. В., доц. Поліщук О. В

Опис краєзнавчого проекту Напрям роботи
Суб’єкти проектної діяльності: викладач-філолог Кривчун Віта Григорівна, бібліотекар Дешева Вікторія Анатоліївна, члени групи

Основні документи, необхідні для отримання національної візи
За неповнолітнього підписану анкету складає один з батьків або опікун. Це означає, що за неповнолітнього, котрий вписаний до паспорту...

Конспект інтегрованого уроку
Добрий день, діти! Подивіться один на одного І посміхніться, щоб ми з посмішкою І гарним настроєм провели сьогоднішній урокБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт