Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Сторінка1/3
  1   2   3
Інструктивно-нормативні документи

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від_09.11___2010 №_1070_ 

 

 

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

 

1. Загальні положення
1.1. Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу та поши-рення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей до-шкільного віку.

1.2. Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист дошкільно-го навчального закладу. У малокомплектному дошкільному закладі, де посада вихователя-методиста не передбачена, створює методичний кабінет і здійснює керівництво методичною роботою завідувач закладу.

1.3. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно до цього Типового положення.

2. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету дошкільного навчального закладу

2.1. Метою роботи методичного кабінету є:
надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з бать-ками вихованців та особами, які їх замінюють;
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі;
поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;
створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;
забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації на-вчальної літератури, методичних розробок та інше.
2.2. Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:
демократизму і гуманізму;
відкритості;
системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності до-шкільного навчального закладу;
рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
безперервності професійного вдосконалення;
науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.
2.3. Функції методичного кабінету:
2.3.1. Цільові:
врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного дошкіль-ного закладу;
використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних техноло-гій;
розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі дошкільної освіти;
корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
2.3.2. Організаційні:
відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи дошкільного закладу;
розроблення методичних рекомендацій, зразків розвивальних посібників з різних видів робо-ти з дітьми тощо;
надання практичної допомоги працівникам дошкільного закладу, батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;
систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільно-го віку, професійної компетентності педагогічних працівників;
моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;
виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педаго-гів;
узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур;
створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситу-ацій у педагогічному колективі дошкільного закладу, їх вивчення і розв'язання.
організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з метою забезпечення на-ступності між дошкільною та початковою ланкою освіти.
3. Основні завдання діяльності методичного кабінету
3.1. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:
3.1.1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в дошкільному навчальному закладі.
3.1.2. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спря-мованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

3.1.3 Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі дошкільного закладу і за його межами, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, розповсюдженню кращих доробків шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду та ін.

3.1.4. Впровадження нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи дошкільного закладу.

3.1.5. Моніторинг стану освітнього процесу у групах дошкільного закладу, умов забезпечен-ня психічного, фізичного, соціального і духовного благополуччя дошкільників, рівня їхньої життєвої компетентності й готовності до подальшого шкільного життя відповідно до вимог Базового компоне-нта дошкільної освіти України та Державної базової програми. 3.1.6. Інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

3.1.7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педа-гогічним працівникам, в т.ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.

3.1.8. Сприяння участі колективу дошкільного закладу в дослідно-експериментальній діяль-ності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експериментальної роботи, її програми.

3.1.9. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільного закладу із сім’ями вихованців, батьківською і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічно-го розвитку дітей, популяризації роботи дошкільного навчального закладу.

3.1.10. Координація діяльності дошкільного навчального закладу із закладами оточуючого со-ціуму для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників.

3.1.11. Створення фондів нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, нау-кової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитя-чої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та
наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

3.1.12. Формування інформаційного банку даних (каталогів і картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, а також стосовно наповнення методичного кабінету. При укладанні елект-ронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на сайтах Міністерст-ва освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладів, видавництв тощо. У разі відсутності електронного інформаційного банку в методичному кабінеті дошкільного навчального закладу можна звернутися до інформаційного банку районного (міського) методичного кабінету (центру).

4. Наповнення методичного кабінету
4.1. Наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:
інформативність та змістовність;
доступність;
сучасність;
естетичність;
задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

4.2. З метою забезпечення вільного доступу і орієнтування у наповненні методичного кабінету його матеріали групуються за окремими розділами: інформація про педагогічні кадри (кількісний і якісний склад, за віком, освітою, стажем робо-ти, в т. ч. педагогічним, кваліфікаційною категорією та ін.); нормативно-правові документи (закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України); галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують дія-льність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші нормативно-правові акти); документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України; зразки перспективного і календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними мо-делями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та ін.); методичні розробки консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, пси-хологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної роботи з кадрами; досвід роботи дошкільних навчальних закладів міста, району, області, країни (з анотаціями); Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), про-грами (основні й додаткові), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти; наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, медицина, біологія, соціо-логія та ін.); довідкова й енциклопедична література (довідники, словники, енциклопедії); добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо); бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й позапрограмовими творами рі-зних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору); зразки навчально-наочних, ігрових та дидактичних матеріалів, посібників; переліки навчальних видань з дошкільної освіти, обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок, рекомендованих Міністерством освіти і науки, а також перелік наяв-них наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо- та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням місця їх розташування; технічні засоби розвитку і навчання (телевізор, магнітофон, відеомагнітофон, комп’ютер, ін-терактивна дошка та ін.).
При потребі наповнення методичного кабінету групується й за іншими розділами, тематич-ними блоками.

5. Вихователь-методист дошкільного навчального закладу
5.1. Призначення на посаду, звільнення з посади, оплата праці вихователя-методиста дошкі-льного навчального закладу здійснюється відповідними органами управління освітою, регулюється Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

5.2. На період відпустки чи тимчасової непрацездатності вихователя-методиста його обов’язки можуть бути покладені на завідувача (директора) або вихователя цього закладу із числа найбільш досвідчених фахівців.

5.3. Напрями і зміст діяльності вихователя-методиста визначаються посадовою інструкцією.

5.4. Повноваження вихователя-методиста: організовує роботу методичного кабінету дошкільного навчального закладу відповідно до за-вдань, визначених розділом 3 даного Типового положення; відповідає за оснащення методичного кабінету, залучає до цієї роботи педагогічний колектив, батьківську громадськість, громадські та благодійні організації; організовує роботу щодо розробки перспективних планів роботи дошкільного навчального закладу (на рік, квартал, місяць тощо); надає практичну допомогу педагогам у складанні планів освітньої роботи з дітьми, коректує їх, відстежує виконання; співпрацює з міськими (районними) методичними кабінетами (центрами), з обласними інсти-тутами післядипломної педагогічної освіти; спільно із завідувачем (директором) здійснює управління діяльністю дошкільного навчально-го закладу (у методичній частині), організує роботу педагогічної ради, сприяє підготовці та прове-денню засідань батьківських комітетів, піклувальних рад тощо; організує роботу творчих груп педагогів дошкільного закладу з метою аналізу перспективно-го педагогічного досвіду, розробки моделей планування та проведення освітнього процесу з різних видів діяльності, ліній розвитку, форм організації життєдіяльності дітей, методичних рекомендацій для вихователів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення; бере участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах, організованих районним (міським, обласним) управлінням освіти, сам може бути керівником таких об’єднань, виступати перед районним (міським) методичним кабінетом (центром) з ініціативою щодо проведення методичних заходів чи організації дослідно-експериментальної роботи на базі дошкіль-ного закладу; налагоджує співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами на рівні дитячих і педа-гогічних колективів з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланками осві-ти; організовує наставництво молодих спеціалістів, надає допомогу студентам педагогічних вузів у проходженні практики; систематично аналізує ефективність діяльності методичного кабінету, орієнтується на здобу-тки, виявлені труднощі, недоліки, пропозиції і побажання всіх суб’єктів освітнього процесу при ви-значенні перспектив діяльності; постійно вдосконалює і підвищує власний рівень педагогічної майстерності, науково-теоретичної, методичної підготовки.

 

 

 

 

 

 

Інструктивно-методичний лист МОН від 01.10.2002 №1/9-434 "Про планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі" (чинний)

 

Планування роботи дошкільного навчального закладу - процес визначення конкретних цілей, завдань, змісту, форм, методів, засобів досягнення намічених перспектив на певний відрізок часу. Його мета - забезпечити гармонійний, різнобічний розвиток особистості дитини з орієнтацією на її цінності та інтереси, збереження дитячої субкультури.

 

В основу планування освітнього процесу покладені такі принципи:

 

науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, перспективності, наступності, систематичності, повторності, концентричності та достатності змісту, реальності заходів.

 

Планування може бути перспективне і поточне.

 

Перспективне планування визначає завдання і зміст роботи закладу або його підрозділів, методи й прийоми навчально-виховного процесу на тривалий відрізок часу: навчальний рік, півріччя, квартал, місяць.

 

Основною формою перспективного планування дошкільного навчального закладу є річний план його роботи.

 

Поточне (календарне) планування охоплює найближчий відрізок часу -тиждень, місяць, квартал. До поточного планування відносяться календарні плани освітньо-виховної роботи педагогічних працівників.

 

Перспективне і поточне планування розглядаються як єдиний, нерозривний процес, складові якого взаємопов'язані за змістом. Перспективне планування служить основою поточного.

 

Форма складання перспективних і поточних планів довільна: текстова чи графічна.

 

Види і форми планування освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначаються і затверджуються педагогічною радою на початку навчального року.

 

Річний план роботи дошкільного навчального закладу складається на навчальний рік та оздоровчий період, схвалюється серпневою педагогічною радою, затверджується керівником закладу і погоджується з місцевим органом управління освітою.

 

У змісті плану передбачаються заходи з підвищення рівня фахової майстерності педагогічних працівників, різні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, вивчення стану освітнього процесу, заходи спільної роботи дошкільного закладу із школою та батьками, робота методичного кабінету та адміністративно-господарська діяльність, медико-профілактичні заходи, проведення свят, розваг, театральних дійств, гурткової роботи. Чітко вказуються назви запланованих заходів, форми їх реалізації, строки і відповідальні за виконання.

 

З метою уникнення формалізму, декларативності, поверховості змісту частин (розділів) річного плану враховується ряд вимог:

 

- в аналізі роботи закладу за минулий рік, з якого починається план, висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу з конкретними висновками щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення;

 

- основні завдання на поточний рік визначаються, виходячи із зробленого аналізу, з урахуванням можливості розв'язання виявлених проблем. При цьому слід керуватися державною політикою в галузі дошкільної освіти та актуальними потребами самого дошкільного закладу. Оптимальною кількістю основних завдань є не більше 3-4 на рік (з них 1-2 завдання можуть бути новими і відображати перспективи діяльності дошкільного закладу, а 1-2 - такими, що є продовженням раніше розпочатої роботи);

 

- для підвищення рівня фахової майстерності працівників передбачаються різні форми цієї роботи з педагогами: самоосвіта, курси підвищення кваліфікації, атестація; календарні строки проведення, вказуються прізвища осіб;

 

- при плануванні методичної роботи з кадрами включаються такі її основні форми, як педагогічні ради (3-4 на рік), семінари, семінари-практикуми, консультації, обмін досвідом (взаємовідвідування, відкриті покази роботи тощо) та інші. Всі форми методичної роботи плануються в системі на засадах діагностування і диференціації з урахуванням рівня загальної і професійної культури педагогів;

 

- вивчення стану освітнього процесу планується у формі комплексних (1) і тематичних (2-3) перевірок. В плані накреслюються основні напрямки контролю, його зміст, види, вказуються строки і форми підведення підсумків, відповідальні;

 

- при плануванні організаційно-педагогічної роботи передбачаються заходи взаємодії дошкільного закладу із школою, зокрема: спільне проведення педагогічних рад, консультацій, батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і розваг, екскурсій та ін. До цього ж розділу включається план роботи з батьками: батьківські збори (загальні -2-3 рази па рік, групові -2 рази на рік), лекції, консультації, вивчення досвіду сімейного виховання, діяльність різних гуртків і шкіл родинного виховання;

 

- при плануванні роботи методичного кабінету визначаються заходи по його забезпеченню методичною, науковою, енциклопедичною літературою, наочно-дидактичними посібниками, іграшками, атрибутами, аудіовізуальними засобами, матеріалами з вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду; по створенню тематичних каталогів, картотек, методичних рекомендацій; оформленню стендів, виставок та ін.

 

- серед заходів адміністративно-господарської діяльності передбачаються ремонт приміщень, придбання і ремонт меблів, оснащення прогулянкових і фізкультурних майданчиків, фізкультурних і музичних залів, медичних та лікувально-профілактичних кабінетів, кімнат для роботи гуртків, благоустрій та озеленення території тощо; плануються загальні збори колективу, виробничі наради, інструктажі з працівниками дошкільного закладу.

 

План роботи вихователів па кожний день може складатися:

 

- за режимом першої половини дня (ранок, заняття, прогулянка) і другої (гуртки, свята і розваги, самостійна художня діяльність, праця, прогулянка);

 

- за видами дитячої діяльності (ігрова - всі види ігор; навчальна - заняття з різних розділів програми; трудова - різні види і форми праці; комунікативна - індивідуальні, підгрупові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація ситуацій міжособистісного спілкування та ін.; пізнавальна - спостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування, досліди, читання художньої літератури та ін.; рухова - рухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і розваги, прогулянки - походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність);

 

- за іншими, самостійно розробленими педагогами підходами, які забезпечують виконання завдань з різних розділів програми (наприклад, тематичний підхід).

 

Обов'язковою є участь обох вихователів вікової групи у процесі планування освітньої роботи з дітьми.

 

Робота музичних керівників, інструкторів з фізичного виховання, вихователів з образотворчої діяльності та інших спеціалістів планується окремо для кожної вікової групи та відображає відповідні форми роботи з дітьми. Зміст планів узгоджується з планами роботи вихователів.

 

Керівниками і вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів здійснюється систематичний контроль за плануванням освітнього процесу та надається допомога педагогічним працівникам закладу при розробці планів роботи.

 

 

 

 
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...

Наказ
Затвердити Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, що додається

Краматорський міський методичний кабінет Дошкільний навчальний заклад...
Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій в практику роботи сучасного дошкільного навчального закладу

Типове положення
Розробка та затвердження Положень про структурні підрозділи вищого навчального закладу

Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому просторі дошкільного навчального закладу
Ганна Анатоліївна, завідувач дошкільного навчального закладу ясел-садка №18 «Росинка»

План роботи комунального дошкільного навчального закладу санаторного...
Завдання педагогічного колективу комунального санаторного дошкільного навчального закладу №164

Річний план роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу Високобайрацького нвк 2012 – 2013 навчальний рік

Річний план роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу
Аналіз роботи Сумського санаторного дошкільного навчального закладу №24 «Оленка» за 2015-2016 н р

«Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу»
Міністерство звертає увагу на дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Оформлення наказів з основної діяльності дошкільного навчального закладу
Зокрема, згідно з пунктом 4 цього до­датка Книгу реєстрації наказів з основної діяльності веде керівник дошкільного навчального закладу....

Посадова інструкція музичного керівника дошкільного навчального закладу Загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики музичного керівника, Положення про розробку...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Вступ до дошкільного закладу, як правило, супроводжується психологічним...
Бесіда медичної сестри дошкільного закладу з батьками напередодні навчального року допоможе правильно впровадити розпорядок дня вдома...

Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька»
Програма розвитку дошкільного навчального закладу №5 «Вербиченька» на 2011-2017 р р

Методичний посібник: формування здорового способу життя дітей та...
Роль позашкільного навчального закладу у формуванні форм І навичок здорового способу життя

Методична розробка родинного свята для батьків та дітей старшого дошкільного віку «Моя сім’я»
Методичні рекомендації щодо форм роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу №74 про свою діяльність...
Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу «Попелюшка»
Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти І науки України від 23. 03. 2005 р. №178, «Положення про порядок звітування...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт