Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Проект перспективної програми виховання І розвитку особистості та учнівського колективу Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

Проект перспективної програми виховання і розвитку особистості та учнівського колективу


c:\users\maximus\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\n8ja4xiz\mc900435805[1].wmf


Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Глевахівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів

ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

НА ОСНОВІ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ”

(Проект перспективної програми

виховання і розвитку

особистості та учнівського колективу)

Програма розроблена

вчителем початкових класів

Щербаковою

Оленою Вікторівною

2010 – 2014 н.р.

ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІЯ


 1. Прізвище, ім’я, по батькові: Щербакова Олена Вікторівна
 1. Число, місяць, рік народження: 20 квітня 1979 року
 1. Освіта: НПУ ім.. М.П.Драгоманова
 1. Основні етапи педагогічної діяльності: 1. Дата і заклад підвищення кваліфікації:
 1. Кваліфікаційна категорія: спеціаліст ІІ категорії 1. Посада і місце роботи: Глевахівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, учитель початкових класів.Зміст


 1. Проблеми над якими працює школа………………………………………….

 2. Пояснювальна записка…………………………………………………………


Школа працює над проблемами:

Навчально – педагогічна:

«Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно – орієнтованого підходу до учнів та впровадження комп’ютерних технологій до навчально – виховного процесу».

Виховна:

«Особливості впровадження інноваційних превентивних технологій у виховний процес школи з метою формування соціально – активної особистості».


Методичне об’єднання класних керівників:

«Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання».

Проблема психологічної служби:

«Зниження агресивності підлітків шляхом профілактики правопорушень і корекції їхньої поведінки».

Пояснювальна записка

Класний керівник - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний

доступ до найдорожчого народного багатства - душі, розуму, почуттів дітей,

підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені,

вистраждані протягом століть, з другого - багатство народу, його майбутнє,

його надія - молоде покоління. Класний керівник творить найбільше

багатство суспільства - Людину...
В. О. Сухомлинський


Діяльність класного керівника є важливішою ланкою у виховній системі школи, основним механізмом організації індивідуального підходу до вихованців, одним із вирішальних елементів виховного процесу, що організується в школі.
Основне призначення класного керівництва зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенційних талантів та

створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного

вдосконалення.
Основними завданнями класного керівника необхідно вважати такі:
* здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком

учня;
* створення оптимальних умов для формування кожної особистості, що

сприяють вільному та повному розкриттю всіх здібностей учня та їхньому

розвитку;
* вивчення нахилів, інтересів, сфер талантів учня з метою підбирання для

нього певного виду діяльності, де на нього чекає успіх;
* організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної

діяльності, яка залучає учнів у суспільно-ціннісні стосунки;
* активна пропаганда здорового способу життя;
* сприяння учню в дотриманні його прав та свобод;
* створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує

соціалізацію кожного учня;
* організація взаємодії та співробітництва всіх виховних сил.

Класний керівник лише частково організовує життя та діяльність учнів. У

цій діяльності значну роль відіграють батьки, керівники гуртків і секцій,

факультативі, позашкільні установи. Класний керівник разом з іншими також

відповідає за зміст виховного процесу, за участь у ньому учнів, за

формування їх життєвої позиції, за забезпечення повної відповідності

характеру цілісного виховного процесу меті національного виховання.

Педагог має бути добре інформований про участь учнів у різних видах

діяльності, взаємовідносинах у групах, про характер і зміст спілкування,

потреби, інтереси, стимули і мотиви поведінки .
Отже, змістом роботи класного керівника є: вивчення учнів, робота зі

створення і розвитку учнівського колективу, спільна діяльність з дитячими

молодіжними організаціями, зв'язок з культурно-освітніми і позашкільними

установами, робота з батьками і громадськістю, зв'язок зі шкільним

психологом.
У своїй діяльності класний керівник виконує цілу низку

професійно-педагогічних функцій щодо учня, класу, батьків, учителів.
Такими функціями є:
* організаторська - планування і координація всієї виховної роботи з

класом;
* аналітико-узагальнююча - на основі вивчення і врахування

індивідуальних психологічних особливостей учнів класний керівник

сприяє їх розвитку;
* координаційно-інформаційна - передбачає забезпечення узгодженості в

роботі трьох провідних колективів (учнівського, вчительського,

батьківського);
* психогігієнічна - встановлення довірливого контакту з учнями,

необхідність знаття психічних напружень в учнівському колективі;
* стимулюючо-гальмуюча - забезпечує можливість активізувати чи

гальмувати учнівську діяльність.
Необхідність мати власну виховну систему в кожній школі сприймається

сьогодні як актуальна науково-практична проблема. У програмі “Освіта” її

створення розглядається як один зі шляхів реформування виховання .

Змістом виховання в школі має стати духовна і матеріальна діяльність учня.

Тому головною має бути діяльність учнів у моральному, естетичному,

екологічному та інших напрямках.
Реалізація мети і завдань цих напрямів вирішується через систему методів, прийомів, засобів, форм діяльності класного керівника відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:
1. Виховання громадянина України;
2. Формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його

здібностей і обдарувань;
3. Виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти,

підготовку учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;
4. Виховання в учнів поваги до Конституції України ,

державних символів України, почуття власної гідності, свідомого

ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина,

відповідальності перед законом за свої дії;
5. Реалізацію права учнів на вільне формування політичних і світоглядних

переконань;
6. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій

і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей

українського народу та інших народів і націй;
7. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового

способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я

учнів .
Важливою ланкою у побудові виховної роботи є взаємодія класного керівника

з батьками школяра. Родина - це природне середовище життя і розвитку

дитини у якому закладаються основи особистості. У розвитку дитини родина

виконує такі важливі функції, як регулювання фізичного та емоційного

розвитку, вплив на розвиток психологічної статі, вплив на розумовий

розвиток, ознайомлення дитини з соціальними нормами, формування ціннісних

орієнтацій, соціальна підтримка .

Виконанню цих функцій сприяє клімат родинних відносин, режим родинного життя, зміст діяльності, притаманний різним поколінням членів родини.
Сучасні родини розвиваються в умовах якісно нової і суперечливої ситуації.

З одного боку, спостерігається повертання суспільства до проблем і потреб

родини, розробляються і реалізуються комплексні цільові програми із

скріплення і підвищення її значущості у вихованні дітей. З іншого боку,

спостерігаються процеси, які призводять до загострення родинних проблем.

Це падіння матеріального рівня більшості родин, зростання кількості

розлучень, що негативно позначається на психіці дітей.

Відповідно в складних умовах родини необхідна кваліфікована допомога зі

сторони школи. Лише в процесі взаємодії педагогів і батьків можна успішно

вирішувати проблему розвитку особистості школяра.
Свою роботу з батьками учнів класний керівник повинен здійснювати за такими напрямами:
* ознайомлення з умовами життя родини, її психологічним кліматом,

особливостями поведінки дитини в родині;
* визначення рівня педагогічної культури батьків. Виявлення труднощів,

які відчувають батьки;
* виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його

поширення .

У житті кожної людини, яка свого часу була учнем, помітну роль відігравав

класний керівник. “У вихованні, - зазначав К. Д. Ушинський, - усе повинно

базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з

живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий

штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може

замінити особистості в справі виховання”

ОСНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ КЛАСУ


 • Підпорядкування цілей, завдань, форм виховної роботи з учнями вихованню фізично і психічно здорової особистості, свідомих громадян України; формування навичок здорового способу життя. • Гармонійне поєднання завдань виховання, самовиховання, формування духовного світу. • Засвоєння учнями норм культури, моралі, національних і загальнолюдських моральних цінностей. • Формування творчого „Я”, цілісної гуманної особистості, самореалізація учнів. • Усвідомлення пріоритетності фізичного вдосконалення і розвитку шляхом спілкування з природою як діюча передумова гармонії душі і тіла. • Виховання і формування найкращих рис особистості енергійної, активної, працелюбної, порядної, чесної, справедливої особистості. • Утвердження необхідності гармонії суспільних і особистих стосунків у побутових і екстремальних обставинах. • Формування почуття відповідальності за природу як національну і загальнолюдську цінність. • Навчання учнів бути толерантними у ставленні до інших людей, їх думок і переконань, уміння знаходити з ними спільну мову за будь-яких обставин. • Сприяти динамічним процесам саморозвитку дитини.


МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ КЛАСУ
Мета виховання у кожному суспільстві залежить від багатьох факторів і обставин (політичний режим, рівень свободи громадян, цивілізованість і культура суспільства, ставлення до гуманістичних принципів, національний менталітет тощо).

У загальному вигляді мету виховання можна сформулювати так: вироблення в кожній людині відданості універсальним загальнолюдським моральним цінностям, успадкування духовних надбань у культури як свого, так і інших народів світу, виховання в ній громадянського світогляду і готовності до активної участі в прогресі своєї Батьківщини і всього людства на ґрунті розкриття всіх потенціальних можливостей та індивідуальних рис особистості.
Мета виховної роботи :

 • формувати духовно багату особистість, вільного громадянина – творчого, активного, здатного розв’язувати завдання, що забезпечать поступ нації, розвиток державності;

 • розвивати позитивні емоційні почуття особистості молодшого школяра, здатність сприймати та оцінювати прекрасне в житті, людині, природі, праці, взаєминах, жити за законами моралі та краси;

 • створювати необхідні умови для самовизначення і самореалізації особистості;

 • виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна;

 • формування згуртованого колективу, що є необхідним у вихованні людини.


Метою гуманістичного виховання є формування гуманістичного світогляду на основі розвитку етнічної культури школярів.

Це відповідає базовому розумінню культури особистості як гармонії культури знань, умінь і ставлень. Знання й уміння опосередковують ставлення.

Ставлення – це реальний дійсний зв’язок, який встановлює людина з об’єктами оточуючої дійсності в своїй свідомості. Це зв’язок особистісного „Я - Я”, „Я - Ти”, „Я - природа”, „Я - суспільство”. Показниками ставлення особистості є її якості. Якості несуть в собі в прихованому стані значиме для людей – цінність.

c:\users\maximus\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\n8ja4xiz\mc900435805[1].wmf
ПРІОРІТЕТНІ ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В КЛАСІ


 • Формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати заради держави, готовність її захищати. • Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки – матері, культури та історії свого народу. • Формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою. • Прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших національностей, які мешкають на території України. • Виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї світоглядної позиції. • Утвердження принципів вселюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності та інших чеснот. • Формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря. • Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їх здоров’я. • Виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки. • Формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини і громадянською відповідальністю.

ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ
Складність виховного процесу потребує, щоб його цілеспрямована організація здійснювалася на основі єдиних принципів, які повинні дотримуватися кожна школа і кожен вихователь.

Принципи виховання – керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу.
Процес виховання ґрунтується на таких принципах.
Цілеспрямованість виховання. Передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної мети виховання – всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності. Реалізується цей принцип за умови підпорядкованості виховної роботи загальній меті, знання цієї мети вихователями і вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, наявності перспективи, проектування рівня вихованості особистості відповідно до запланованої мети.
Зв’язок виховання з життям. Його суть – виховна діяльність школи має орієнтувати учнів на те, що вони повинні жити життям суспільства, брати посильну участь у ньому вже за шкільною партою і готуватися до трудової діяльності. Реалізація цього принципу передбачає використання у виховній роботі краєзнавчого матеріалу, систематичне ознайомлення учнів із суспільно-політичними подіями в країні, залучення їх до посильної участі в громадській роботі.

Прилучаючись до активного життя, школярі засвоюють досвід старших поколінь, можуть і повинні брати посильну участь у процесі державотворення. Завдяки цьому в них формується психологічна, моральна і практична готовність до самостійного суспільного життя й діяльності.
Єдність свідомості та поведінки у вихованні. Поведінка людини – це її свідомість у дії. Виховання такої єдності свідомості – складний і суперечливий процес, оскільки формування навичок правильної поведінки набагато складніше, ніж виховання свідомості. Для подолання цієї суперечності необхідне правильне співвідношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, запобігання відхиленням у них вироблення в учнів несприятливості до будь-яких негативних впливів, готовності боротися з ними.
Виховання в праці. В основі цього принципу – ідея, що формування особистості безпосередньо залежить від її діяльності, від особистої участі в праці. Цей принцип спирається і на таку психологічну якість, як прагнення дитини до активної діяльності. Реалізується за умови усвідомлення учнями, що праця – єдине джерело задоволення матеріальних і духовних потреб, чинник усебічного розвитку особистості, сумлінне ставлення до неї – важлива позитивна риса.
Комплексний підхід у вихованні. Ґрунтується на діалектичній взаємозалежності педагогічних явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: єдність мети, завдань і змісту виховання; єдність форм, методів і прийомів виховання; єдність виховних впливів школи, сім’ї, громадськості, засобів масової інформації, вулиці; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; єдність виховання і самовиховання; постійне вивчення рівня вихованості учня і коригування виховної роботи.

Наголошуючи на важливості та необхідності цього принципу, В. Сухомлинський писав, що не можна вилучати з системи виховання жоден аспект. Упустивши щось одне – виховання переконань, виховання людяності, виховання любові до праці – вже не вдасться вирішити інші завдання.
Виховання особистості в колективі. Індивід стає особистістю завдяки спілкуванню і пов’язаному з ним відокремленню. Найкращі умови для спілкування і відокремлення створюються в колективі. Отже, цей принцип виховання зумовлений об’єктивними закономірностями розвитку дитини і відповідає природі суспільства. Його реалізація передбачає усвідомлення учнями того, що колектив – могутній засіб виховання, що певні риси особистості формуються тільки в колективі, значення згуртованості колективу та його думки для виховання школярів, участь учнів у самоврядуванні сприяють розвиткові самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін.

Найбільша виховна цінність колективу в тому, що між його членами виникають найрізноманітніші стосунки: взаємної відповідальності й залежності, ділові, організаторів і виконавців, між вихователями і вихованцями, між старшими й молодшими, міжособистісні стосунки (симпатії, товариськості, дружби, любові).
Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю учнів. Педагогічне керівництво зумовлюється відсутністю в учнів життєвого досвіду; виховання творчої особистості можливе, якщо існують умови для вияву самостійності й творчості, схвалюються ініціатива та самодіяльність. Цей принцип передбачає безпосередню участь учнів у плануванні своїх громадських справ, усвідомлення їх необхідності й значення, контроль за їх виконанням, оцінювання досягнутих результатів. При цьому важливо запобігти жорстокому регламентуванню діяльності дитячого самоврядування, адмініструванню, надмірній опіці.
Поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього. У цьому – головний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування необхідних взаємин вихователів і вихованців. Цей принцип передбачає: єдність вимог до вихованців з боку педагогів, контроль за їх поведінкою, гуманне ставлення до них, поважання їхньої думки. Його втілення в життя ускладнюється тим, що серед учнів нерідко є складні, озлоблені діти. Педагог повинен бути терплячим до всіх дітей без винятку, поважати їх людську гідність. А. Макаренко наголошував, що треба висувати якнайбільше вимог до людини, але водночас і проявляти найбільше поваги до неї. Розумна вимогливість є також свідченням поваги до особистості дитини, її виховний потенціал зростає, якщо вона доцільна, випливає з потреб виховного процесу, із завдань всебічного розвитку особистості.
Індивідуальних підхід до учнів у вихованні. Такий підхід як індивідуальна корекція загальної системи виховання – важлива вимога до організації виховного процесу і одна з умов підвищення його ефективності. Виховні заходи, які не враховують, не заторкують внутрішніх сторін особистості вихованця й тому малоефективні. Результати виховного процесу значною мірою залежать від того, наскільки в ньому враховано вікові та індивідуальні особливості учнів. „Вихователь повинен прагнути пізнати людину такою, - писав К.Ушинський, - якою вона насправді, з усіма її слабкостями і в усій її величі, з усіма її буденними дрібними потребами і з усіма її великим духовними вимогами... Тоді тільки буде він спроможний черпати в самій природі людини засоби виховного впливу, - а засоби ці величезні”.
Принцип системності, послідовності й наступності у вихованні. Виходить з того, що для формування свідомості, вироблення навичок і звичок поведінки потрібна система певних послідовних виховних заходів. Такі якості людської особистості не можна сформувати, якщо виховний процес являтиме собою випадковий набір виховних заходів, що матимуть епізодичний, а не системний характер. Реалізація цього принципу передбачає передусім, що залежно від віку та рівня розвитку учнів педагог добирає зміст і методику виховної роботи з ними. З віком змінюється педагогічне керівництво дитячим колективом, що виявляється у наданні йому більшої самостійності в усіх питаннях його життєдіяльності. Підвищується і вимогливість до нього вихователів. Важливо прогнозувати можливі наслідки заходів впливу на школяра. Індивідуальний підхід потрібен до кожного вихованця, а не лише до тих, хто вирізняється незвичною поведінкою. Досвідчені педагоги намагаються бачити кожного учня таким, яким він є, і відповідно до цього будувати виховну роботу з класом.

Єдність педагогічних вимог школи, сім’ї, громадськості. Повинна охоплювати всі сторони навчально-виховної роботи школи, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, знаходити свій вияв у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу. Школа як провідна ланка в системі виховання учнів повинна не лише залучати до цієї справи сім’ю, громадські та інші організації, а й озброювати їх основами психолого-педагогічних знань, передовим досвідом виховання, дбати про підвищення педагогічної культури батьків.

c:\users\maximus\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.ie5\n8ja4xiz\mc900223048[1].wmf

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ, ФОРМИ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ
Зміст гуманістичного виховання школярів має спрямовуватися на формування системи гуманістичних цінностей у становленні духовного світу особистості з можливостями їх збагачення кожним індивідом у процесі інтеріоризації.

В якості базових гуманістичних цінностей, що характеризують індивідуальну культуру особистості, рівень її вихованості, були визначені – добро, відповідальність, совість. Ці категорії взаємозв’язані між собою, взаємодоповнюють та взаємопроникають одна в одну.

Методи виховної роботи:

 1. Пояснення.
 1. Розповідь:

 • „Україна незалежна”; - „Голодомор в Україні”;

 • „Допомагай людям у біді”; - „Збройні сили України”;

 • „Україна у роки Великої Вітчизняної війни”;
 1. Бесіда:

 • „Мої стосунки з однокласниками”; - „Моя зовнішність”;

 • „Праця звеличує людину”; - „Поважай старість”;

 • „Здоровий спосіб життя”; - „Світова культура”;

 • „Краса навколо нас”.
 1. Диспут:

 • „Мій найкращий друг - телевізор”;

 • „Комп’ютерні ігри – „за” і „проти”;

 • „Книжка чи кінофільм – що краще?”.
 1. Приклад.
 1. Привчання.
 1. Вправляння (вправа).
 1. Доручення.
 1. Самооцінка.
 1. Самовиховання.


Форми виховної роботи:


 • Виховні години:

 • „Вивчення правил для учнів”;

 • „Вмій поводитися в громадському місці”;

 • „Твій обов’язок у сім’ї”;

 • „Письменники рідного краю”;

 • „Я і закон”. • Клубні заняття:

 • засідання „Клубу ерудитів”;

 • „Подорож до зірок”;

 • „Днів твоїх колиска”. • Родинні свята:

 • „Моя мама – найкраща у світі”.
 • КВК:

 • „День народження – веселе свято”.
 • Конкурси малюнків, виробів із природного матеріалу, іграшок із паперу і картону.
 • Вікторини:

 • „Лікарські рослини рідного краю”;

 • „Запитай у струмочка”;

 • „Історія родини – історія держави”. • Навчально-пізнавальні екскурсії до міського краєзнавчого музею, до музею міліції, до музею каміння тощо. • Колективна творча справа:

 • Створення проекту „Пори року в творах мистецтва та літератури”.ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ПРОГРАМИ
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського колективу
Учительського проекту з’ясувати, яким має бути учитель у сучасній школі; надати допомогу педагогам з питання формування творчого...

Робота колективу, спрямована на підвищення якості навчально-виховного процесу
До 15 год щоденно інформувати відділ освіти райдержадміністрації про стан роботи табору (тел. 4-19-24). Скирда І. Д

Відділ освіти райдержадміністрації з реалізації
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей І молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного...

Аналітичні матеріали : пам'ятка самоаналіз
Виявлення рівня вихованості дитячого колективу; складання програми виховання дитячого колективу

Відділ освіти Новоодеської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Поради слухачам ман
Укладач: Сопчук С. Л., методист районного методичного кабінету відділу освіти Новоодеської райдержадміністрації

Міністерство освіти та науки україни відділ освіти Слов’янської райдержадміністрації...
Всіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти… Все, що робиш І чого досягаєш самостійно, за своєю волею І бажанням,– залишається...

Методика вивчення особистості І колективу
Педагогічне спостереження це один з методів вивчення особистості І колективу, який передбачає організоване І цілеспрямоване сприйняття...

Програма «Класична хореографія» Автор програми
Автор програми: Пупченко Галина Григорівна, керівник зразкового художнього колективу хореографічної студії «Арабеск» Чернівецького...

Звіту І етапу
«Виховання соціально-активної та інноваційно-спрямованої особистості на засадах випереджаючої освіти для сталого розвитку»

Відділ освіти Ямпільської райдержадміністрації
Вступ

Проект
Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного І культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного...

Урок №1
Моральне виховання виступає провідним чинником всебічного гармонійного розвитку особистості. Морально-духовні цінності кожної особистості...

1. Закон України "Про загальну середню освіту" ст. 47
Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини, як особистості. На кожного батька покладається однакова відповідальність за виховання,...

Затверджую голова Артемівської райдержадміністрації
Регламент роботи райдержадміністрації, Положення про відділи апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього...

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2017-2018 навчальний рік

Міністерство освіти І науки україни відділ освіти козельщинської...
Першочергові заходи з виконання пріорітетних завдань школи на 2016-2017 навчальний рік

Програма з української літератури для 5-9 класів загальноосвітньої спеціальної школи
Тому в Державному стандарті змістом базової освіти передбачається створення оптимальних передумов «для всебічного розвитку особистості»...

Рішенням колегії відділу освіти
Вступ. Аналіз роботи відділ у освіти райдержадміністрації за 2016 рік та пріоритетні завдання та напрями роботи на 2017 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт