Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Львівському університеті бізнесу та права Львів – 2015 Атестація здобувачів вищої освіти

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у Львівському університеті бізнесу та права Львів – 2015 Атестація здобувачів вищої освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні вченої ради ПВНЗ

Львівського університету бізнесу та права

Ректор _______________ д.е.н., проф. Л.А.Янковська

«_____» ___________ 2015 року, протокол № ____
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та організацію роботи

Екзаменаційної комісії

у Львівському університеті бізнесу та права


Львів – 2015

Атестація здобувачів вищої освіти – молодших бакалаврів, бакалаврів

і магістрів Львівського університету бізнесу та права здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», державних та галузевих стандартів освіти, стандартів освітньої діяльності і стандартів вищої освіти, інших нормативних актів України з питань освіти, Статуту Львівського університету бізнесу та права.

Атестація випускників проводиться в Університеті за акредитованими

спеціальностями та завершується видачею документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та

інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або

відеофіксацію процесу атестації.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Атестація випускників за освітніми рівнями «молодшого бакалавра», «бакалавра», «магістра» здійснюється Екзаменаційною комісією після завершення теоретичної та практичної частини навчання за відповідним освітнім рівнем з метою встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти за спеціальністю.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня загально-професійних

і спеціалізовано-професійних компетентностей (знання, вміння,комунікація,

автономність та відповідальність, інтегральна компетентність) випускників,

передбачених відповідним рівнем національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійними програмами підготовки фахівців за спеціальністю.

1.2. Для проведення атестації випускників Львівського університету бізнесу та права за освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр» і «магістр» у коледжах, на факультетах створюються Екзаменаційні комісії. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.

1.3. Формування, організацію роботи та контроль за діяльністю Екзаменаційних комісій здійснює ректор.

1.4. Функціями та обов’язками Екзаменаційної комісії є:

- комплексна перевірка й оцінка науково-теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників (молодшого бакалавра, бакалавра, магістра) з метою встановлення відповідності їх кваліфікаційного рівня вимогам стандартів вищої освіти, освітньо- професійних програм, навчальним планам і програмам підготовки;

- вирішення питань про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації

та видачу диплома (звичайного зразка чи з відзнакою);

-вирішення питань про надання рекомендацій випускникам щодо

впровадження та публікації результатів наукових досліджень;

- вирішення питань про надання випускникам за освітнім рівнем магістр

рекомендацій до вступу в аспірантуру;

- розробка пропозицій щодо подальшого поліпшення якості підготовки

фахівців з відповідної спеціальності.

1.5. Атестація випускників здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти і освітньо-професійної програми в наступних формах:

1.5.1. За освітнім рівнем «молодший бакалавр»:

- комплексного державного іспиту за фахом.

1.5.2. За освітнім рівнем «бакалавр»:

- комплексного державного іспиту зі спеціальності;

або

- комплексного державного іспиту зі спеціальності і захисту випускної

кваліфікаційної роботи бакалавра.

1.5.3. За освітнім рівнем «магістр»:

- комплексного державного іспиту зі спеціальності та захисту випускної

кваліфікаційної роботи магістра;

або

- захисту випускної кваліфікаційної роботи магістра.

1.9. Програма, методика та форма проведення іспиту (усно, письмово,

тестування (можливе комп’ютерне тестування)), порядок організації захисту

дипломних проектів/робіт молодших бакалаврів, випускних кваліфікаційних

робіт бакалаврів та магістрів, критерії оцінювання компетентностей на іспиті та під час захисту випускних кваліфікаційних робіт на підставі цього положення визначаються кафедрою (кафедрами), що випускає молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, погоджуються з науково-методичною комісією і територіальними/галузевими представницькими органами роботодавців та затверджуються вченою радою факультету, коледжу.

1.10. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного іспиту

(додаткового державного іспиту) не пізніше ніж за півроку до проведення

атестації.

1.11. Випускні кваліфікаційні (дипломні) роботи/проекти подаються

студентами на випускову кафедру у визначений вченою радою факультету,

коледжу термін, але не пізніше ніж за два тижні до дня захисту в

Екзаменаційній комісії.

2. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.

ОБОВ’ЯЗКИ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ТА СЕКРЕТАРЯ ЕК

2.1. Екзаменаційна комісія створюється як єдина для денної, заочної форм

навчання та екстернату з кожної спеціальності всіх освітніх рівнів.

2.2. Екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі Голови ЕК і членів

комісії та діє впродовж календарного року.

2.2.1. Кількісний склад Екзаменаційної комісії визначається відповідно

до Наказу ректора «Про затвердження норм часу для планування і обліку

навчальної роботи» і не може перевищувати п’яти осіб. В окремих випадках

(при створенні спільної комісії для споріднених спеціальностей, прийому

в комісії комплексного державного іспиту з кількох фундаментальних,

професійних дисциплін тощо) кількість членів комісії може бути збільшена

до семи осіб.

До складу ЕК додатково можуть входити делеговані, відповідно до укладених угод про співпрацю, представники територіальних/галузевих

представницьких органів роботодавців.

2.2.2. Персональний склад Екзаменаційної комісії із зазначенням обов’язків

її членів за встановленою формою (форма № 1) подається на затвердження

ректору, як правило, за півтора місяця до початку роботи Екзаменаційної

комісії.

2.2.3. Голова ЕК призначається ректором Університету за поданням деканів

факультетів (директорів коледжів) з числа провідних фахівців галузі, представників державних та недержавних підприємств, установ, висококваліфікованих працівників інститутів Національної академії наук України або інших державних академій (за їх згодою), представників інших ВНЗ, які готують фахівців таких самих спеціальностей. Одна і та сама особа може бути головою Екзаменаційної комісії не більше трьох років підряд.

2.2.4. Члени комісії призначаються з числа деканів факультетів (директорів

коледжів), їх заступників, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, які мають науковий ступінь, визнаних фахівців із відповідних спеціальностей. Не дозволяється формувати склад Екзаменаційної комісії з числа фахівців, які не мають кваліфікації за відповідним фахом та/або мають недостатньо тривалий (менше 5 років) стаж роботи за фахом.

Одна й та сама особа не може одночасно входити більше ніж до однієї

Екзаменаційної комісії за відповідним освітнім рівнем.

З дозволу ректора, за поданням факультетів (коледжів), членами Екзаменаційних комісій зі спеціальностей, кількість фахівців за якими в Університеті недостатня, можуть призначатися працівники науково-

дослідних інститутів та інших ВНЗ.

2.3. Оплата праці Голови та членів комісії, які не є працівниками Університету, здійснюється погодинно відповідно до чинного законодавства. Участь у роботі Екзаменаційної комісії членів ЕК – працівників Університету планується як навчальне навантаження та зараховується за фактом на наступний навчальний рік.

2.4. Члени Екзаменаційної комісії беруть участь в засіданнях ЕК і є

екзаменаторами з дисциплін, що входять до складу комплексного та додаткового державного іспиту.

2.5. Секретар комісії призначається розпорядженням декана факультету

(директора коледжу) не пізніше ніж за 1 місяць до початку роботи

ЕК з числа співробітників факультету (коледжу). Секретар ЕК не є членом комісії.

2.6. Голова Екзаменаційної комісії:

- головує на засіданнях ЕК;

- має бути присутнім на всіх засіданнях ЕК;

- ознайомлює всіх членів комісії з їх правами та обов’язками;

- забезпечує роботу комісії відповідно до затвердженого графіка;

- контролює роботу секретаря комісії щодо підготовки необхідних

документів до початку роботи комісії та оформлення протоколів ЕК;

- складає звіт про роботу ЕК.

2. 7. Проведення всіх форм атестації відбувається в присутності Голови ЕК та більшості її членів. У випадку, коли Голова ЕК тимчасово не може виконувати свої обов’язки (хвороба, відрядження тощо), за поданням декана факультету (директора коледжу) ректор призначає виконуючого обов’язки

голови з числа членів ЕК.

2.8. Засідання Екзаменаційної комісії оформлюються протоколами за

встановленою формою. У протоколах відображаються:

- запитання, поставлені студенту;

- оцінка, отримана студентом під час атестації;

- рішення комісії про присвоєння студенту кваліфікації за

відповідною галуззю знань, спеціальністю і освітнім рівнем та про

видачу йому диплома (загального зразка чи з відзнакою);

- рішення комісії про надання рекомендації щодо публікації та/або

впровадження наукових досліджень;

- рішення комісії про надання випускнику за освітнім рівнем «молодшого бакалавра» рекомендації до вступу на навчання за освітнім рівнем «бакалавра»;

- рішення комісії про надання випускнику за освітнім рівнем «бакалавра» рекомендації до вступу на навчання за освітнім рівнем «магістра»;

- рішення комісії про надання випускнику за освітнім рівнем «магістра» рекомендацій для вступу до аспірантури.

2.9. Секретар Екзаменаційної комісії несе відповідальність за правильне і

своєчасне оформлення документів ЕК. Виправлення помилок у документах

Екзаменаційної комісії підтверджуються підписами Голови і секретаря ЕК.

2.9.1. До початку роботи Екзаменаційної комісії секретар ЕК повинен:

- підготувати книги протоколів засідання Екзаменаційної комісії;

- підготувати відомість результатів комп’ютерного тестування студентів зі спеціальності (якщо таке передбачається);

- отримати у навчально-методичному відділі: наказ ректора Університету про затвердження персонального складу ЕК; затверджений графік роботи ЕК; залікові книжки випускників; розпорядження про допуск студентів до атестації та їх розподіл на екзаменаційні групи (потоки); зведені відомості успішності випускників; інші документи (накази, розпорядження, довідки), які необхідні для забезпечення якісної та кваліфікованої роботи ЕК.

- отримати від випускової кафедри: мотивовані подання щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою; про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових досліджень; про надання випускникам за освітнім рівнем «магістра» рекомендацій для вступу до аспірантури.

2.9.2. Упродовж терміну роботи Екзаменаційної комісії секретар ЕК:

-доводить до відома голови і членів ЕК інформацію, що стосується

роботи комісії;

- веде протоколи засідань Екзаменаційної комісії;

-готує для декана факультету (директора коледжу) пакет документів, необхідних для здійснення погодинної оплати роботи членів ЕК - не співробітників Університету.

2.9.3. Не пізніше ніж за один день до засідання Екзаменаційної комісії

із приймання комплексного державного іспиту секретар ЕК отримує від випускової (профільної) кафедри: програму іспиту; технічні засоби, лабораторне обладнання, демонстраційні та довідкові матеріали, необхідні для використання студентами під час підготовки та відповіді на питання державного іспиту.

Примітка: комплект екзаменаційних білетів (комплексних завдань, тестів,

тощо) голова ЕК отримує від декана факультету (директора коледжу) особисто.

2.9.4. Не пізніше ніж за один день до засідання Екзаменаційної комісії із

захисту кваліфікаційних робіт секретар ЕК отримує від випускової кафедри:

- випускні кваліфікаційні роботи;

- письмові відгуки, рецензії на кваліфікаційні роботи;

- довідки установ і організацій про використання їх матеріалів при

написанні кваліфікаційної роботи (якщо це передбачено);

- довідки або акти про впровадження наукових досліджень, листи-

замовлення підприємств на виконання кваліфікаційної роботи;

- публікації студентів (якщо такі є).

2.9.5. Після завершення засідання Екзаменаційної комісії з приймання

комплексного державного спиту секретар ЕК передає до навчально-методичного відділу оформлену екзаменаційну відомість;

2.9.6. Після завершення засідання Екзаменаційної комісії з захисту

кваліфікаційних робіт секретар ЕК:

- передає до навчально-методичного відділу університету оформлену екзаменаційну відомість;

- повертає на випускову кафедру випускні кваліфікаційні роботи із

зазначеною на звороті титульної сторінки оцінкою (за підписом Голови

ЕК) та отримані супровідні документи.

2.9.7. Упродовж трьох робочих днів після завершення роботи Екзаменаційної

комісії секретар ЕК:

- подає до Навчально-методичного відділу Університету один примірник звіту Голови ЕК, книги протоколів засідання Екзаменаційної комісії, звіт про результати складання державних іспитів та захисту кваліфікаційних робіт, про видачу дипломів загального зразка та з відзнакою (форма №3, додатки 1-3);

- передає декану факультету (директорові коледжу) один примірник звіту Голови ЕК;

- передає до студентського столу факультету (коледжу) оформлені залікові книжки і письмові відповіді студентів (при письмовому іспиті), які мають бути заклеєні в конверти, завірені підписами всіх членів Екзаменаційної комісії.

Примітка: якщо Голова ЕК одночасно очолює комісії за різними освітніми

рівнями, може готуватися один звіт Голови ЕК (структурований за освітніми рівнями).

2.10. Зведені дані по факультету (коледжу) за формою №3 (додатки 1-3) передає до Навчально-методичного відділу Університету заступник декана

факультету (директора коледжу) з навчальної роботи не пізніше ніж через 10 днів після останнього засідання ЕК на факультеті (в коледжі).

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЕК

3.1. Екзаменаційна комісія працює за графіком (форма №2), погодженим з

Навчально-методичним відділом і затвердженим Першим проректором. Графік роботи Екзаменаційної комісії оприлюднюється не пізніше ніж за місяць до початку її діяльності.

Складання державного іспиту чи захист випускної кваліфікаційної роботи проводиться, як правило, в приміщеннях Університету.

Для захисту випускних кваліфікаційних робіт, виконаних із

використанням отриманих під час практик матеріалів, допускається проведення засідання ЕК на підприємствах, в установах та організаціях, на яких проходила практика.

У випадку неявки студента на засідання Екзаменаційної комісії з

поважних причин (раптове захворювання студента, нещасний випадок, смерть близьких родичів), підтверджених відповідними документами, і перенесенням, за рішенням голови ЕК, іспиту або захисту випускної кваліфікаційної роботи на більш пізній термін, графік роботи ЕК може бути подовжений до 30 червня поточного навчального року.

3.2. Для проведення усних державних іспитів та захисту випускних

кваліфікаційних робіт, як правило, планується не більше 12 осіб на один день

роботи ЕК (екзаменаційна група).

При складанні державного іспиту (повністю або частково) у письмовій

формі допускається об’єднання в один потік не більше двох екзаменаційних

груп, а при складанні частини іспиту в тестовій формі допускається об’єднання в один потік не більше чотирьох екзаменаційних груп.

Інтервал між державними іспитами у кожній екзаменаційній групі

повинен складати не менше п’яти календарних днів.

3.3. Документом, що надає дозвіл на допуск студента до складання державних іспитів та захисту випускної кваліфікаційної роботи відповідного рівня, є розпорядження декана факультету (директора коледжу),

підписане за поданням завідуючих випускових кафедр і заступника декана

(директора) з навчальної роботи, яким одночасно затверджується склад

екзаменаційних груп з числа студентів, що виконали всі вимоги навчального

плану з відповідної спеціальності і допускаються до проходження атестації.

3.4. Навчально-методичні підрозділи з організації освітнього процесу

факультету (коледжу) не пізніше ніж за один день до початку роботи ЕК передають до Екзаменаційної комісії наступні матеріали:

- наказ ректора Університету (витяг з наказу) про затвердження

персонального складу ЕК з напряму (спеціальності);

- графік роботи ЕК, затверджений Першим проректором;

- розпорядження декана факультету (директора коледжу) про розподіл студентів, допущених до атестації, на екзаменаційні групи;

- залікові книжки студентів (індивідуальні навчальні плани студентів);

- зведені відомості успішності випускників – довідка факультету

(коледжу) про виконання студентом навчального плану і отриманих ним оцінок з усіх дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик та державних іспитів, завірена деканом факультету (директором коледжу).

Примітка: За наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї дисципліни

у зведену відомість про виконання навчального плану, як правило, заноситься

середня зважена оцінка з округленням її до цілого значення, а при бальній

системі оцінок виводиться середня зважена оцінка відповідно до кількості

балів, здобутих студентом з певної дисципліни.

3.4.1. Програма державного іспиту, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів складаються викладачами профілюючих кафедр і затверджуються, за поданням випускових кафедр,

рішенням вченої ради університету (коледжу). На кожному екзаменаційному білеті проставляється № протоколу засідання кафедри і дата затвердження, білет скріплюється підписом завідуючого кафедри.

3.4.2. Перед захистом кваліфікаційної роботи випускова кафедра подає до

Екзаменаційної комісії:

-виконану студентом дипломну роботу/проект молодшого бакалавра,

випускну кваліфікаційну робота бакалавра, магістра із записом на

ній висновку випускової кафедри про допуск роботи до захисту (за

результатами попереднього захисту);

-письмовий відгук наукового керівника з характеристикою наукової

цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним

випускної кваліфікаційної роботи;

- письмову рецензію на випускну кваліфікаційну роботу (кваліфікаційний

проект);

-довідку установи (організації) про використання її матеріалів при написанні кваліфікаційної роботи (якщо це передбачено рішенням вченої ради університету, коледжу);

-інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність

виконаної випускної кваліфікаційної роботи: друковані статті за темою

роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети,

зразки матеріалів, виробів тощо.

3.4.4. Рецензування випускної кваліфікаційної роботи доручають

висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) Університету,

провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій.

Склад рецензентів затверджується завідувачем випускової кафедри. Рецензія

повинна мати оцінку випускної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

3.4.5. У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення) кваліфікаційної роботи до захисту приймає, за результатами попереднього

захисту, випускова кафедри.

3.4.6. Мотивоване подання випускової кафедри:

- щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою;

-про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження

наукових досліджень;

-про надання випускникам рекомендації до вступу на навчання за

наступним освітнім або освітньо-науковим рівнем,

–оформлене у встановленому порядку, подається до Екзаменаційної комісії

перед початком її роботи. Рішення кафедр, прийняті після початку роботи відповідної Екзаменаційної комісії, правових наслідків не мають.

3.5. Структура кожного державного іспиту, а також послідовність і терміни

проведення іспиту у разі поділу його на письмову, тестову та усну частини,

порядок і форма перевірки знань студентів під час атестації встановлюються

випусковою (випусковими) кафедрою і, за поданням науково-методичної

комісії, затверджуються вченою радою університету (коледжу).

3.6. Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за участю

більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови ЕК.

Засідання ЕК оформляються протоколом.

Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин

на день. Тривалість усного державного іспиту з кожної дисципліни, а також

захисту випускної кваліфікаційної роботи одного студента, як правило, не

повинна перевищувати 30 хвилин. При проведенні письмового державного

іспиту за тестовим комплексним контрольним завданням на екзаменаційну

групу виділяється не більше чотирьох годин.

3.7. Для розкриття змісту випускної кваліфікаційної роботи студенту надається до 15-ти хвилин. Після доповіді випускник відповідає на питання членів ЕК.

Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи і носити загальний

характер – у межах дисциплін спеціальності й спеціалізації, які опановувалися студентом в Університеті. З дозволу Голови ЕК запитання можуть задавати всі присутні на захисті. Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента (особисто ними або одним із членів ЕК). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.

3.8. Оцінювання результатів складання державних іспитів та/або захисту

випускних кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому

прийнятою в Університеті системою контролю знань:

- за національною (4-бальною) шкалою:

відмінно;

добре;

задовільно;

незадовільно.

- за 100-бальною шкалою:

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками;

85 – 89 балів – добре – вище середніх стандартів, але з деякими помилками;

75 – 84 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;

65 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;

60 – 64 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним критеріям;

менше 60 балів – незадовільно.

При визначенні оцінки випускної кваліфікаційної роботи береться до

уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного

іспиту (державного іспиту) є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з

екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за

державний іспит в цілому.

Оцінки державного іспиту і захисту випускної кваліфікаційної роботи

виставляє кожен член комісії.

Підсумкова оцінка комплексного державного іспиту (державного іспиту)

визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних

завдань (якщо інше не визначене програмою державного іспиту).

Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при

складанні іспитів та/або захисті випускної кваліфікаційної роботи, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів

(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним.

Примітка: Повторне складання (перескладання) державного іспиту і захист випускної кваліфікаційної роботи з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3.9. Студентам, які отримали позитивні оцінки за передбаченими програмою

підготовки формами атестації, рішенням Екзаменаційної комісії присуджується ступінь вищої освіти, присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої спеціальності і видається диплом встановленого зразка.

Рішення щодо видачі студенту диплома з відзнакою приймається

Екзаменаційною комісією за результатами атестації і з урахуванням усіх

наданих до ЕК матеріалів, які засвідчують, що навчальні та наукові (творчі)

досягнення студента під час навчання за даним освітньо-кваліфікаційним

рівнем відповідають вимогам Положення про диплом з відзнакою Львівського університету бізнесу та права.

3.10. Якщо відповідь студента на державному іспиті або захист випускної кваліфікаційної роботи не відповідає вимогам рівня атестації,

Екзаменаційна комісія ухвалює рішення про те, що студент не пройшов

атестацію і у протоколі засідання Державної комісії йому проставляється

оцінка «незадовільно» (0-59 балів). У випадку, якщо студент не з’явився на

засідання Екзаменаційної комісії для складання іспитів або захисту випускної

кваліфікаційної роботи, у протоколі зазначається, що він є неатестованим

у зв’язку з неявкою на засідання. Якщо студент не з’явився на засідання

ЕК з поважної причини, що підтверджується відповідними документами,

йому може бути встановлена інша дата складання іспиту (захисту випускної

кваліфікаційної роботи) під час роботи ЕК (відповідно до п.3.1. цього

Положення).

Студент, який отримав незадовільну оцінку при складанні комплексного

чи додаткового державного іспиту (на випускному курсі) або на захисті

випускної кваліфікаційної роботи, відраховується з Університету. Йому

видається академічна довідка встановленого зразка.

У випадках, коли захист випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

визнається незадовільним, Екзаменаційна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу (проект) з доопрацюванням, чи він зобов’язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою, у наступному навчальному році.

3.10.1. Одержання незадовільної оцінки з додаткового державного іспиту

та комплексного державного іспиту позбавляє студента права у поточному

навчальному році складати наступний іспит та/або захищати випускну

кваліфікаційну роботу.

Примітка. Якщо студент отримав незадовільну оцінку з додаткового

державного іспиту, складання якого передбачено не на випускному курсі, його повторне складання проводиться за графіком, затвердженим (за поданням факультету, коледжу) першим проректором. У разі повторного отримання незадовільної оцінки студент відраховується з Університету.

3.11. Студенти, які не склали державні іспити та/або не захистили випускну

кваліфікаційну роботу у зв’язку неявкою без поважних причин або отриманням незадовільної оцінки, мають право на повторну (з наступного навчального року) державну атестацію протягом трьох років після відрахування з ВНЗ (у період роботи, згідно затвердженого графіку, Екзаменаційної комісії з відповідної спеціальності). Перелік державних іспитів визначається за навчальним планом, чинним на момент повторної державної атестації.

Повторно складаються тільки ті державні іспити, з яких була отримана

незадовільна оцінка.

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ ЕК

4.1. Результати письмових державних іспитів оголошуються Головою

Екзаменаційної комісії після перевірки робіт не пізніше наступного дня,

а оцінки з усних іспитів та захисту випускних кваліфікаційних робіт

оголошуються в день їх складання (захисту). У протокол заносяться: оцінки,

одержані на держаних іспитах або під час захисту випускної кваліфікаційної

роботи; запитання, поставлені випускникові; особливі думки членів

Екзаменаційної комісії; здобуті освітній рівень та кваліфікація; рішення щодо

видачі диплома – звичайного зразка або з відзнакою; рішення щодо надання

рекомендації на вступ до аспірантури, а також рекомендації щодо друку

дипломної роботи/проекту чи впровадження її матеріалів.

Протокол підписує голова і члени Екзаменаційної комісії.

Книга протоколів зберігається в архіві Університету.

4.2. За підсумками діяльності Екзаменаційної комісії її Голова складає звіт,

який затверджується на її заключному засіданні.

У звіті відображаються рівень підготовки фахівців із певної спеціальності

і характеристика знань студентів, якість виконання проектів (робіт),

актуальність їх тематики та відповідність сучасному стану науки, техніки і

виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауваження щодо забезпечення організації роботи Екзаменаційної комісії тощо. Надаються пропозиції щодо:

- поліпшення підготовки фахівців;

- усунення недоліків в організації проведення державних іспитів і захисту випускних кваліфікаційних робіт;

- можливості публікації основних положень кваліфікаційних робіт, їх використання в освітньому процесі, на підприємствах і в науково-дослідних установах;

- надання випускникам за освітнім рівнем «молодшого бакалавра»

рекомендації щодо вступу до бакалаврату;

- надання випускникам за освітнім рівнем «бакалавра» рекомендації щодо вступу до магістратури;

- надання випускникам за освітнім рівнем «магістра» рекомендації щодо вступу до аспірантури.

4.3. Звіт про роботу ЕК, після обговорення на заключному засіданні

Екзаменаційної комісії, подається до Навчально-методичного відділу Університету та деканові факультету (директорові коледжу).

4.4. Результати роботи, пропозиції і рекомендації ЕК обговорюються на

засіданні випускових кафедр, вченої ради університету (коледжів).

5. РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ

5.1. У випадку незгоди з оцінкою випускник має право подати апеляцію.

Апеляція на ім’я ректора Університету подається ректору або першому проректору. Апеляція подається в день проведення державного іспиту або захисту випускної кваліфікаційної роботи (проекту) з обов’язковим повідомленням декана факультету (директора коледжу).

5.2 У випадку надходження апеляції розпорядженням ректора створюється

комісія для розгляду апеляції. Головою комісії призначається проректор, декан факультету, директор коледжу, їх заступники. Склад комісії затверджується розпорядженням ректора.

5.3. Комісія розглядає апеляції випускників з приводу порушення процедури

проведення державного іспиту або захисту випускних кваліфікаційних робіт

(проектів), що могло негативно вплинути на оцінку Екзаменаційної комісії.

Комісія не розглядає питання змісту й структури білетів (комплексних

кваліфікаційних завдань), а також не розглядає порушень правил з проведення державного іспиту або захисту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) випускником.

5.4. Апеляція розглядається протягом трьох календарних днів після її подачі.

5.5. У випадку встановлення комісією порушення процедури проведення

атестації, яке влипнуло на результати оцінювання, комісія пропонує ректору

Університету скасувати відповідне рішення ЕК і провести повторне засідання

ЕК в присутності представників комісії з розгляду апеляції.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради

Львівського університету бізнесу та права

Протокол №___ від ____ лютого 2015 року

Голова Вченої ради

__________________ Л.А.Янковська

«___» лютого 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок створення та організацію роботи

Екзаменаційної комісії

у Львівському університеті бізнесу та права

м.Львів - 2015

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», галузевих стандартів освіти та інших нормативно-правових...

Інструкція з діловодства у Львівському національному університеті...
Львівському національному університеті імені Івана Франка (далі Університет) незалежно від способу фіксації та відтворення інформації,...

Положення розглянуто та ухвалено на засіданні вченої ради
Цей Порядок є складовою системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти І регулює організацію освітнього...

Положення про організацію освітнього процесу в луцькому національному технічному університеті
Зі змінами, внесеними на засіданні вченої ради 29. 09. 2015 р протокол №2 (наказ №465-04-34 від 03. 10. 2015 р.)

Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму...
Венгерська Н. С. Міжнародний бізнес: конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Міжнародна...

Програма атестації здобувачів вищої освіти з іноземної мови за професійним...
Програма атестації здобувачів вищої освіти з іноземної мови за професійним спрямуванням (англійська, німецька, французька)

До уваги користувачів каталогу каталог
Мду пропонують для освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями мду на першому та другому рівнях...

Нака з
Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І закладах освіти та Положення...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...

Затверджено Педагогічною радою хтек кнтеу
Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу), затвердженого постановою Вченої ради кнтеу від 25. 02. 15, протокол №5,...

Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів...
Державна підсумкова атестація (дпа) в 2015/2016 році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт