Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів у загальноосвітніх навчальних закладах

Сторінка1/3
  1   2   3
Методичні рекомендації

щодо організації атестації педагогічних кадрів

у загальноосвітніх навчальних закладах
Ольга МАЛИШЕВА, головний спеціаліст відділу прогнозування розвитку середньої освіти департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

У цьому навчальному році атестація педагогічних працівників розпочалася за старим типовим положенням. Проте 30 грудня 2010 року набрало чинності нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників, що внесло певні зміни в атестаційний процес. Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації з атестації, зокрема характеристики діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період та атестаційних листів

Порядок складання характеристики діяльності педагогічних працівників та оформлення атестаційних листів

Відповідно до пункту 3.4 Типового положення про атестацію пе­дагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 (далі — Типове положен­ня), керівник навчального закладу до 1 березня подає до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників, які атес­туються, у міжатестаційний період. Атестаційна комісія розглядає всі надані характеристики та враховує їх під час заповнення атестацій­них листів.

Рекомендації щодо складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності педагогічного працівника — це оцін­ка досягнень та результатів роботи педагогічного працівника у між­атестаційний період, тобто за п'ять років його роботи, яку дає керів­ник навчального закладу.

Якщо атестується кілька педагогічних працівників, то характе­ристики діяльності складають на кожного працівника окремо.

У характеристиці діяльності педагогічного працівника керівник навчального закладу зазначає:

 • оцінку виконання педагогічним працівником посадових обо­в'язків;

 • дані про його професійну підготовку;

 • оцінку творчих та організаторських здібностей;

 • оцінку морально-психологічних якостей;

 • організаційні рішення

 • інформацію про участь у роботі методичних об'єднань;

 • інформацію про виконання рекомендацій, наданих поперед­ньою атестаційною комісією тощо.

Керівник навчального закладу обов'язково підписує характерис­тику діяльності педагогічного працівника. Педагогічний працівник не пізніш як за десять днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис(Додаток 1)

Якщо педагогічний працівник не погоджується зі змістом ха­рактеристики, він має право викласти свої аргументи щодо незгоди в усній чи письмовій формі як самому керівнику навчального закла­ду, так і членам атестаційної комісії.
Атестаційний лист — це основний підсумковий документ проведення атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність кваліфікаційної категорії або тарифного розряду, педагогічного звання
Рекомендації щодо оформлення атестаційного листа

На кожного педагогічного працівника, який атестується, оформ­люється атестаційний лист у двох примірниках, один з яких зберіга­ється в особовій справі педагогічного працівника, а другий не пізні­ше трьох днів після атестації видається йому під підпис (див. Додаток 2).

За результатами атестації атестаційна комісія на­вчального закладу ухвалює такі рішення:

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді;

 • присвоїти педагогічному працівнику кваліфікацій­ну категорію («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній ква­ліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої кате­горії», «спеціаліст першої категорії»);

 • встановити педагогічному працівнику відповідний тариф­ний розряд;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про відповідність педагогічного працівника присвоєній ра­ніше кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»;

 • порушити клопотання перед атестаційною комісією II рівня про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;

 • педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією;

 • педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

Відповідно до ухвалених рішень атестаційна комісія навчального закладу оформлює розділ II атестаційного листа (див. Додатки 3-8).

Голові атестаційної комісії навчального закладу важливо пам'ята­ти, що неправильне заповнення атестаційного листа може стати при­чиною непорозумінь під час проведення тарифікації педагогічних працівників або відмови атестаційної комісії вищого рівня присвоїти працівнику кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», пе­дагогічне звання. Тому вкрай важливо заповнити атестаційний лист правильно (див. Додаток 4).
Додаток 1

Приклад складання характеристики діяльності педагогічного працівника

Характеристика діяльності учителя математики

загальноосвітньої школи І—III ступенів № 11 м. Горлівки

Меженько Олени Григорівни

Меженько О. Г. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель мате­матики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній школі І—III ступенів з 1998 р.

Меженько О. Г. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії навчального закладу від 29 квітня 2007 р. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 24 години на тиждень.

У 2009 р. Меженько О. Г. підвищила кваліфікацію у Донецькому обласному ін­ституті післядипломної педагогічної освіти на очно-дистанційних курсах за кредит­но-модульною системою навчання з питання «Нові підходи до викладання матема­тики у профільній школі».

За час роботи у навчальному закладі Меженько О. Г. зарекомендувала себе як від­повідальний, досвідчений педагог та умілий організатор. Вона проводить уроки з ура­хуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до сучасних вимог організації освітнього процесу. Під час їх проведення вміло застосовує інформаційно-комунікаційні технології, що дає змогу активно впроваджувати методи інтенсивного на­вчання, значно підвищувати ефективність уроків та поліпшувати якість знань учнів.

Меженько О. Г. уміє швидко прийняти правильне рішення у складних педаго­гічних ситуаціях. Уміє переконувати та відстоювати свою думку. Намагається зав­жди бути поінформованою про новації у методиці викладання предмета. Під час проведення уроків використовує різні прийоми і форми навчальної діяльності. На її уроках панує творча, доброзичлива атмосфера, учні беруть активну участь у на­вчальному процесі. Завдячуючи правильній організації роботи, Меженько О. Г. до­сягла належного рівня засвоєння учнями навчального матеріалу та високої якості їх знань з предмета.

Меженько О. Г. бере активну участь у роботі шкільного методичного об'єднан­ня вчителів математики, передає свій педагогічний досвід молодим вчителям, висту­пає з доповідями, проводить відкриті уроки.

Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, веде факультативні за­няття, готує учнів до участі в учнівських олімпіадах. Підготовлені нею учні протя­гом останніх п'яти років неодноразово ставали переможцями та призерами міських та обласних олімпіад з математики.

Необхідно відзначити наполегливу роботу Меженько О. Г. щодо технічного оснащення кабінету математики, його естетичного оформлення, поповнення на­вчальними посібниками та технічними засобами навчання.

Меженько О. Г. відповідає займаній посаді та може бути атестована на кваліфі­каційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Директор

загальноосвітньої школи І—III ступенів № 11 Сомова 3. Г. Сомова

(підпис) (ініціали, прізвище)

З характеристикою ознайомлена: Меженько О. Г. Меженько

(підпис) (ініціали, прізвище)

4 березня 2011 р.

(дата)

Додаток 2

Приклад заповнення атестаційного листа

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

І. Загальні дані

Педагогічний працівник, що атестується, Мироненко Тамара Андріївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Дата народження 18 квітня 1964 р.

(число, місяць, рік)

Посада, яку займає педагогічний працівник, стаж роботи на займаній посаді на час атес­тації вчитель біології Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5_

Охтирської міської ради Сумської області, 10 років.

Загальний стаж педагогічної діяльності (роботи за спеціальністю) _22 роки,

за спеціальністю — 19 років._

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального закладу, рік його закінчення, спеціальність)_ спеціаліст_

Харківський педагогічний інститут ім. Г. С. Сковороди у 1986 р., вчитель біології

Науковий ступінь (вчене звання) _немає_

Підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років (з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що підтверджує підвищення кваліфікації) вчитель біології, свідоцтво № 236 від ЗО березня 2008 р., видане Харківським інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Дата та результати проведення попередньої атестації 9 квітня 2006 р. Відповідає займаній

посаді, присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»._

Характеристика діяльності педагогічного працівника у міжатестаційний період

Мироненко Т. А. працює у Охтирській загальноосвітній школі № 5 на посаді вчи­теля біології з 2000 р. За час роботи Мироненко Т. А. досягла високого професіоналізму в роботі, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник._

Сприяє розвитку творчих здібностей учнів. Досягла вагомих результатів у формуван­ні в учнів навичок самостійного навчання, здобуття знань, застосування їх на практиці.

Використовує компетентнісно орієнтований підхід до організації навчального_проце

су. Заохочує учнів приймати нешаблонні рішення та лаконічно і точно висловлювати свої думки. Її вихованці неодноразово ставали переможцями міських і обласних олімпіад. У своїй діяльності вчитель активно застосовує інноваційні форми і методи навчання. Вміє лаконічно, образно і виразно подати навчальний матеріал, аргу­ментувати свою позицію. Добре володіє ораторським мистецтвом._

Мироненко Т. А. є активним членом методичного об'єднання вчителів біології. Систематично впроваджує перспективний педагогічний досвід, бере участь у його поши-_

ренні, надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Вона користується авторитетом серед педагогічних працівників, учнів та їхніх батьків.

II. Результати атестації педагогічного працівника

Рішення атестаційної комісії Охтирської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 5: Мироненко Т. А. відповідає займаній посаді.

(1) відповідає займаній посаді; 2) відповідає займаній посаді за умови виконання певних заходів; 3) не відповідає займаній посаді)

За результатами атестації присвоїти кваліфікаційну категорію:

відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній_ категорії «спеціаліст першої категорії

(«спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)

порушити клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня: не порушувати.

(про присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; про присвоєння педагогічного звання)

Результати голосування: кількість голосів: за 7 (сім), проти 0 (нуль), утримались 0 (нуль).

Рекомендації атестаційної комісії (зазначення заходів, за умови виконання яких працівник вважається таким, що відповідає займаній посаді): рекомендації не надавати._

Голова атестаційної комісії Василенко С. П. Василенко

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії:

Марчук

О. П. Марчук

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Клименко

В. Г. Клименко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Онопенко

К. Я. Онопенко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Бородай

В. І. Бородай

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Слободянюк

К. Т. Слободянюк

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Самсоненко

Т. В. Самсоненко

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Дата атестації _29 березня 2011 р._

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _ Мироненко

(підпис працівника, який атестується)

III. Результати атестації атестаційною комісією II (III) рівня

Рішення атестаційної комісії______________________________________________

(присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання)

Результати голосування: кількість голосів: за___ , проти___, утримались_____ .

Голова атестаційної комісії _________________ _________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

м. п.

Члени комісії: _________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата атестації:______________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________.

(підпис працівника, який атестується)

IV. Результати розгляду апеляцій на рішення атестаційних комісій І та II рівнів

___________________________________________________________________________

Результати голосування: кількість голосів: за_____, проти_____, утримались _______

Голова атестаційної комісії ___________________ __________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
м. п.

Члени комісії: : _________________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________________ ___________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Дата атестації:______________________________

(число, місяць, рік)

З рішенням атестаційної комісії ознайомлений _______________________________.

(підпис працівника, який атестується)

Додаток З

Приклад оформлення розділу II атестаційного листа у разі присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів...
Тому керівникам навчальних закладів та членам атестаційних комісій важливо не припуститися помилок під час оформлення документації...

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх...
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2015/2016 н р

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів птнз у 2017 році
Міністерства освіти І науки України від 08. 08. 2013року №1135, зареєстрованого в Мінюсті України 16. 08. 2013р. №1417/23949, Постанова...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
У початковій школі державній підсумковій атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів у...
Методичні рекомендації розроблені на основі установчих документів щодо організації навчально-виховного процесу в професійно-технічних...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх...

Методичні рекомендації щодо організації атестації педагогічних кадрів
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти І науки, молоді...

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації з української мови й літератури, світової літератури

Методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації...
Атестація в основній школі проводиться з п'яти навчальних предметів: української мови, біології, географії, математики, а також іноземної...

Програма курсу за вибором креслення для загальноосвітніх навчальних закладів
Сидоренко В. К., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент апн україни, директор навчально-наукового центру підготовки...

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників
Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт