Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Наукові фахові видання Університету “Україна”

Наукові фахові видання Університету “Україна”

Наукові фахові видання Університету “Україна”
з/п

Назва видання

Засновник,

рік заснування,

свідоцтво про реєстрацію

Галузі науки,

з яких видання включено до переліку наукових фахових виданьЗбірник наукових праць “Актуальні проблеми навчання та виховання людей

з особливими потребами”

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,

Інститут спеціальної педагогіки АПН України,

Інститут вищої освіти АПН України,

Свідоцтво про державну реєстрацію

серія КВ № 6684 від 11.11.2002 р.

Педагогічні, психологічніУкраїнський науковий журнал “Освіта регіону”

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,

Всеукраїнська асоціація політичних наук,

Свідоцтво про державну реєстрацію

ДК № 405 від 06.04.2001 р.

Політичні,

педагогічніІсторичний науковий та літературний журнал “Пам’ять століть. Планета”

Міністерство освіти і науки України,

Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова,

Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,

Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв,

Історичний клуб “Планета”,

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 14515-3486ПР від 16.10.2008 р.

Історичні,

політичні,

культурологіяНауковий збірник “Проблеми педагогічних технологій”

Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”,

Волинський Академічний Дім,

Свідоцтво про державну реєстрацію

ДК № 2030 від 14.12.2004 р.

ПедагогічніНові технології навчання. Збірник наукових праць. Розвиток духовності та професіоналізму в умовах глобалізації

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України,

Вінницький соціально-економічний інститут Університету “Україна”,

Вінницька філія Університету сучасних знань,

Вінницьке навчально-науково-виробниче об’єднання “Комплекс-1”,

Київ, Вінниця, 2008 р.

ПедагогічніДО ВІДОМА АВТОРІВ!
До статей, що публікуються у наших наукових збірниках, висуваються такі вимоги:

І. Оформлення матеріалів

1. Статті на тему власних наукових досліджень подаються у двох виглядах:

 • паперовому (один примірник — із підписами авторів, зазначенням наукового ступеня, вченого звання, посади автора, номерів його телефонів (домашнього і робочого), назви організації чи установи, де він працює, адреси електронної пошти);

 • електронному (на дискеті 3.5" чи вкладеним файлом електронною поштою).

2. Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 8 - 10 сторінок, набраних у редакторі Wогd-97 і надрукованих на папері формату А-4; шрифт Times New Roman Суг; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ 0,7; поля — ліве, верхнє та нижнє – 2,0 см, праве – 1,5см; вирівнювання по ширині; малюнки, рисунки, схеми додавати в електронному вигляді з розширенням JPEG.

Увага! Не допускати зайвих пробілів при форматуванні тексту!

 1. У верхньому лівому кутку першої сторінки статті слід розміщувати шифр (індекс) УДК/ББК, у наступному зліва — ПІБ авторів, їх науковий ступінь і вчене звання (за відсутності таких — посаду), далі — назву установи, назву статті, розміщену по центру рядка і набрану великими літерами.

 2. Посилання в тексті статті на літературу давати у квадратних дужках. Перша цифра означає позицію цитованого джерела у списку літератури, друга – сторінку [2, 10] або [2; 3] (декілька джерел без вказування сторінок).

 3. Список літератури (обов'язковий елемент статті) слід розміщувати після тексту статті і друкувати кеглем 13.

 4. Анотації та ключові слова українською мовою слід розміщувати після назви статті, анотації та ключові слова російською та англійською мовами слід розміщувати після списку літератури.

Електронний варіант. Для електронної пошти формат вкладеного файлу зі статтею .dос або .rtf

Назва файлу: прізвище першого автора англійськими літерами (не більше восьми символів). На дискеті слід зазначити прізвища авторів і версію Word.

II. Структура та зміст статей

Статті, що подаються до збірника наукових праць, повинні відповідати вимогам ВАК України «ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ» ПОСТАНОВА ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ВІД 15.01.2003 р. № 7-05/1 (БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ, №1, 2003, с.2)

Стаття має містити такі складові:

 1. Вступ (постановка загальної проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями).

 2. Вихідні передумови: аналіз останніх досягнень і публікацій, виділення актуальних і невирішених раніше питань загальної проблеми, якій присвячено статтю.

 3. Формування мети статті (постановка завдання).

 4. Виклад методики і результатів дослідження.

 5. Висновки з даного дослідження, перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

 6. Список літератури (бібліографічний апарат статті, оформлений відповідно до державних стандартів).

 7. Анотації українською, російською та англійською мовами, що мають містити стислу інформацію про основні результати і висновки з досліджень, що висвітлюються у статті (5-6 рядків; 3-4 речення).

Увага! До статей, написаних здобувачами наукового ступеня кандидата наук (аспірантів, магістрів), необхідно додавати внутрішні рецензії наукових керівників.

Редакція зберігає за собою право на редагування і скорочення матеріалів. За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідальність несуть автори публікації. Думка редакції може не збігатися з думкою автора.

У лівому нижньому кутку зазначити дату подання статті до редакції.

Зразок
УДК 123.456:789 В.П.Котляр

доктор педагогічних наук

професор

ПРОБЛЕМА ЗДІБНОСТЕЙ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

Текст анотації українською мовою

Ключові слова: слова українською мовою
Текст статті
Література

Список використаної літератури
Аннотация

Текст аннотации на русском языке

Ключевые слова: слова на русском языке
Summary

English summary

Key words: words in English


На окремому аркуші подаються відомості про автора.
Форма авторської довідки
Авторська довідка

 1. Назва статті.

 2. Адреса для листування, телефон, факс і електронна пошта для контакту.

 3. Прізвище, ім'я, по батькові.

 4. Науковий ступінь, вчене звання.

 5. Місце роботи.

 6. Посада.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про наукові фахові видання Маріупольського державного університету
Маріупольський державний університет (далі – мду) є засновником наукових фахових видань – збірників наукових праць (далі – Видання),...

Ольга Каленська, студентський Медіа-центр Університету «Україна»...
Україна є учасником Болонського процесу задля створення Європейського простору вищої освіти вже більше ніж п’ять років. Проте багато...

Звіт про підсумки роботи колективу університету «україна»
Університет «Україна» сучасний освітньо-науковий заклад, у якому органічно поєднуються навчально-виховний І науковий процеси, спрямовані...

Інформаційне повідомлення
До початку роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції. Наукові статті (за бажанням) будуть надруковані...

Підручник К.: Будівельник, 1978. 172 с
Назва друкованого видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок, чи фахове видання

В. О. Сухомлинський І нститут соціальних технологій Університету...
На даний час – це один із найбільших інститутів Університету «Україна». За трьома спеціальностями в ньому навчається близько 1100...

Україна кіровоградська обласна державна адміністрація
Про додатковий набір учнів у наукові секції Кіровоградської ман учнівської молоді на 2011/2012 навчальний рік

Ііі конкурс студентських творчих робіт із соціальних комунікацій...
Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка), учнів коледжів та середніх загальноосвітніх навчальних...

Ольга Каленська, студентський медіа-центру Університету «Україна»...
Нотатки з читацької конференції в Університеті «Україна» за книгою Олександра Горобця «Босоніж по битому склу»

Директор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», «Положення про екзаменаційну комісію Відкритого міжнародного університету розвитку...

Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного...
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичне видання з психологічних...

Умови публікації статей у науковому віснику херсонського державного...
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки» – це науково-теоретичне видання з психологічних...

Розвитку людини «україна» актуальні проблеми правознавства
...

До уваги авторів журналу
Редакційна колегія журналу «Вісник Київського національного університету технологій та дизайну» приймає до розгляду наукові статті...

Про впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»
Вченої ради Університету «Україна» розглядалося питання впровадження нових технологій інклюзії в Університеті «Україна»

Київського університету туризму, економіки І права
Фахове видання з філософських наук затверджено постановою Президії вак україни від 1 липня 2010 р. №1-05/5

П ропоную інтерв’ю з Надією Михайлівною Пазяк, викладачем кафедри...
Михайлівною Пазяк, викладачем кафедри української мови та літератури Університету «Україна», в о доцента, кандидатом філологічних...

Шановні викладачі та студенти!
Вас до участі у ІІ студентському туристичному форумі «Миколаїв – Україна – Світовий туристичний простір». Захід відбудеться 7 жовтня...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт