Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

Сторінка1/3
  1   2   3
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Для підготовки до практичних, лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи слід завести окремий зошит.

 2. Готуючись до заняття, слід зазначити у зошиті тему, план заняття, виконати письмові завдання, чітко виділивши завдання до практичного (лабораторного) та завдання для самостійної роботи.

 3. Розпочинати вивчення теми слід із опрацювання матеріалу за підручником: прочитати, виписати в зошит визначення, класифікації, важливі положення.

 4. Далі опрацювати теоретичний матеріал з інших джерел (практикуму, журнальних статей, методичних посібників тощо): прочитати, виписати головні думки, цитати, перенести в зошит схеми, таблиці (можливі ксерокопії). Увага: всі вказані у списку літератури джерела повинні бути опрацьовані. Якщо у завданнях до самостійної роботи не передбачене конспектування, їх слід опрацювати усно і за бажанням виписати у зошит основні положення. Матеріали всіх джерел слід використовувати у відповідях на практичному чи лабораторному занятті.

 5. Завершити вивчення теми виконанням творчих письмових завдань чи розв’язанням педагогічних задач та ситуацій.

 6. Всі завдання є обов’язковими до виконання.

 7. Зошит для практичних робіт та виконання завдань для самостійної роботи, повинен бути охайним і естетично оформленим.ОБОВ’ЯЗКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012.

 2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2013.

 3. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998.

 4. Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007.

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за ред. О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

 6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. / Наук. ред. О.Л.Кононко. – К., 2014.

ПРАКТИЧНІ ТА ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль 3.

Зміст і методи виховання дітей дошкільного віку
Тема 6. Фізичне виховання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 1

 1. Завдання і зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Характеристика основних засобів фізичного виховання дітей дошкільного віку.

 3. Система фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

 4. Наукові засади режиму життя дитини.

 5. Спільна робота сім'ї і дошкільного закладу з фізичного виховання дітей.

Література

 1. Богінич О. Оздоровча педагогіка // Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 18-19.

 2. Вільчковський Е.С. Методика фізичного виховання в дитячому садку. – К., 1999.

 3. Вільчковський Е.. Денисенко Н. Насамперед – фізичний гарт // Дошкільне виховання. – 1996. − № 5. – С. 10-11.

 4. Денисенко Н.Ф. Від рухового режиму до здоров'я дітей // Дошкільне виховання. – 1995. − № 10. – С. 10-11.

 5. Денисенко Н.Ф. Гартуємо тіло і дух! Сучасні підходи до фізичного виховання та оздоровлення дошкільнят // Дошкільне виховання. – 2001. − №6. – С. 14-15.

 6. Ефименко Н.Н. Новые подходы к физическому воспитанию и оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного возраста //Дошкільна освіта. – 2011. − № 1.

 7. Єфименко М.М. Театр фізичного виховання та оздоровлення дошкільників. – К., 1995.

 8. Сарапулова Є. Фізіологічно доцільний режим дня // Дошкільне виховання. – 2001. – №5. – С. 13-15.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 66-74), виписати зміст понять і термінів: фізична культура, фізична досконалість, фізкультурна освіта, рухова активність, фізичне виховання, загартування, режим. Скопіюйте у зошит схеми зі сторінок 68-71.

2. Розробіть план і складіть тези лекції для батьків на тему «Фізичне виховання як культурна цінність».

3. Розв’яжіть педагогічні задачі (дайте коротку письмову відповідь):

3.1.Серед деяких молодих батьків побутує думка, що дітей потрібно виховувати по спартанськи: не надто піклуватися про нічну тишу, відтак дитина може спати при включеному радіо або телевізорі; не турбуватися, що дитина довго дивиться телевізор або грає на комп'ютері, нарівні з дорослими їздить по місту, ходить по магазинах тощо. Чим може обернутися для дитини таке виховання? Чому?

3.2.Як має вчинити вихователь, коли дитина:

а) не хоче спати вдень;

б) відмовляється від їжі;

в) не встигає вмиватися з іншими дітьми?

3.3. В дитячому садку з об'єктивних причин затримується сніданок. Що має робити вихователь?

а) у відповідності з режимом дня провести гімнастику;

б) порушити режим і надати дітям можливість гратися;

в) використати вивільнений час для організації цікавої для дітей діяльності;

г) ваш варіант.

3.4. Петрика щоразу приводять в дитячий садок неохайним, недбало одягненим. Дії вихователя:

а) зробити зауваження Петрику наодинці;

б) зробити зауваження у присутності його батьків;

в) зауважити батькам Петрика в присутності дитини;

г) взяти на себе догляд за Петриком;

ґ) ваш варіант.

Що Ви порадите вихователю старшої групи, в яку прийнята нова дитина, яка не вміє самостійно одягатися і роздягатися?

4. Проаналізуйте зміст культурно-гігієнічних навичок, які формуються у дітей різних вікових груп, базуючись на рекомендаціях однієї з діючих Програм виховання і навчання в дитячому садку. Одержані дані оформіть у таблицю.
Тема 7. Розумове виховання дітей дошкільного віку
Основний зміст теми

   1. Значення розумового виховання у формуванні особистості.

   2. Психолого-педагогічні дослідження проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку.

   3. Мета і завдання розумового виховання дошкільників.

   4. Засоби розумового виховання.

   5. Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання.

   6. Характеристика систем сенсорного виховання (Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, Л. Венгер).


Література

 1. Базовий компонент дошкільної освіти. – К., 2012.

 2. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М., 1988.

 3. Денисенкова Н, Мавріна І. Ваша дитина пізнає світ (Як ознайомлювати малят з природою) // Методика ознайомлення дітей з природою: хрестоматія / Укладач Н.М.Горопаха. – К., 2012. - С.155-171.

 4. Денисенкова Н. Ваш ребенок познает мир // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 2. – С. 91-104.

 5. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. – М., 1978.

 6. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. – К., 1979.

 7. Кулачківська С. Е., Ладивір С. О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – С. 17-29.

 8. Ладивір С.О. Пізнавальний розвиток: пошук ефективних шляхів // Дошкільне виховання. – 2002. – № 10. – С.4-7.

 9. Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. – М., 1983.

 10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 199-238, 253-268.

 11. Програма розвитку дітей дошкільного віку «Впевнений старт» / кер. проекту Б.М.Жебровський. – Тернопіль, 2012.


Завдання для самостійної роботи

1. Спираючись на матеріали підручника, проаналізуйте теорії розумового розвитку дітей Ж. Піаже, О. Запорожця, Л. Венгера, М. Поддьякова. Випишіть основні положення в зошит у формі письмової відповіді на запитання «Які принципові відмінності цих теорій і що в них спільне?».

2. Охарактеризуйте взаємозв'язок завдань розумового виховання. Відобразіть його у відповідній схемі.

3. Опрацюйте статті Н.Денисенкової «Ваша дитина пізнає світ», випишіть основні думки щодо шляхів розумового виховання дітей у родині.

4. Попередньо розподіливши між студентами групи, підготуйте реферат про одну із зарубіжних або вітчизняних систем сенсорного виховання дітей дошкільного віку. Складіть порівняльну схему методів сенсорного виховання у різних системах.

5. Проаналізуйте зміст освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компонента дошкільної освіти. Випишіть у зошит визначені у Базовому компоненті завдання сенсорного виховання.

6. Скориставшись можливостями Internet, доберіть ілюстративний матеріал, на основі якого можна охарактеризувати особливості дидактичного матеріалу у системах сенсорного виховання Ф. Фребеля і М. Монтессорі. Підготуйте презентацію цього матеріалу у будь-якій форму (мультимедійну, у вигляді плакату, буклету тощо). У презентації зверніть увагу на те, які характеристики сенсорного матеріалу цих педагогів використані у сучасних розробках засобів сенсорного виховання.

Тема 8. Моральне і трудове виховання дошкільників
Основний зміст теми

 1. Мета і завдання морального виховання.

 2. Особливості формування у дошкільників моральних уявлень, моральних почуттів та навичок моральної поведінки.

 3. Зв’язок морального виховання з трудовим. Завдання трудового виховання.

 4. Засоби та методи морального та трудового виховання дошкільників.


Література

 1. Буре Р.С. Воспитатель и дети / Р.С.Буре, Л.Ф.Островская. – М., 2003.

 2. Виховання дошкільників в праці / Авт. кол. за ред. З.Н. Борисової. – К., 2002.

 3. Кононко Е.Л. Трудовое воспитание детей в семье. – К., 1988.

 4. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой. – М., 1984.

 5. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников / Под ред. С.А. Козловой. – М., 2002.

 6. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / Под ред. Р.С.Буре. – М., 1987.

 7. Павленчик В. «Ось так добре, а так – ні» (Моральне виховання молодших дошкільнят з позицій системного підходу) / В.Павленчик // Дошкільне виховання. – 1999. – № 2. – С. 4 – 5; № 3. – С. 3 – 4.

 8. Петрова В.І., Стульник Т.Д. Моральне виховання в дитячому садку. – Харків, 2007.

 9. Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників. – К., 1993.

 10. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 269-339.

 11. Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К., 1985.

 12. Щербакова К., Григоренко Г. Становлення особистості (Вихована дитина. Що це означає?) // Дошкільне виховання. – 1998. – № 6. – С. 14-16.

 13. Трудове виховання старших дошкільників / Укладач О.А. Шевцова. – Харків, 2013.

 14. Юзвак Ж. Плекайте високе в людині // Дошкільне виховання. – 1997. – № 1. – С.14-16.

 15. Якобсон С. и др. Материалы к программе морального воспитания детей 5-7 лет // Дошкольное воспитание. – 1999. – № 4 – С. 15-19.

 16. Якобсон С. Программа морального воспитания детей 2-4 лет // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 9. – С. 49-57.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 110-117), виписати зміст понять і термінів: мораль, моральна свідомість, моральна культура, моральне виховання, моральний розвиток, моральні почуття, моральні якості, навички моральної поведінки.

2. З посібника Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 скопіювати таблиці на стор. 115-117, 130-131.

3. Оформіть у таблицю завдання морального та трудового виховання дітей дошкільного віку з ускладненнями від групи до групи (на основі діючих програм виховання).

4. Підготуйте реферативний виступ на одну з тем: «Особливості етичних уявлень дітей дошкільного віку», «Сутність моральних почуттів та їх розвиток у дошкільнят», «Розвиток мотивів моральної поведінки у дітей».

5. Доберіть з народної мудрості вислови про мораль та значення праці у житті людини.
Тема 9. Естетичне виховання дітей дошкільного віку
План практичного заняття № 2

 1. Завдання естетичного виховання в дошкільному віці.

 2. Своєрідність естетичних сприймань і почуттів дітей, їх виховання.

 3. Види дитячої художньої діяльності, їх значення у формуванні особистості дитини.

 4. Методи виховання творчості дитини.


Література

 1. Алиева Т. Проектирование условий эстетического развития: содержание и формы // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 11. – С. 92-105.

 2. Долинна О. Завдання естетичного виховання // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 16-17.

 3. Ждан В. Стимулювати творчість дітей: Педагогічні передумови розвитку художньо-творчих здібностей // Палітра педагога. – 1997. – № 4 С. 3-5.

 4. Комарова Т. Народное искусство в интеллектуально-эстетическом воспитании детей // Дошкольное воспитание. – 1998. – № 7. – С. 13-19.

 5. Нравственно-эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 1989.

 6. Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. – С. 339-358.

 7. Ткачев С. Трудные темы дошкольной педагогики // Дошкольное воспитание. – 1997. – № 3. – С. 80-83.

 8. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання. – К., 1995.

 9. Эстетическое воспитание в детском саду / Под ред. А.Н. Ветлугиной. – М., 1995.

 10. Юзвак Ж. Краса врятує світ // Дошкільне виховання. – 1993. – № 12. – С. 8-9; 1994. – № 1. – С. 6-7; 1995. – № 12. – С. 6-7.


Завдання для самостійної роботи

1. Користуючись довідником, поданим у книзі Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 146-154), виписати зміст понять і термінів: естетичне виховання, естетична культура, естетична свідомість, естетичне почуття, художня освіта.

2. Складіть порівняльну таблицю завдань і змісту естетичного виховання в програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку.

3. Опрацюйте статтю В. Ждан (див. список літератури), випишіть педагогічні умови розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного віку.

4. Розробіть зміст консультації для батьків на тему «Зустріч дітей з прекрасним».

5. У дошкільному закладі, у якому ви проходили навчальну практику, виконайте завдання з посібника Поніманська Т.І., Дичківська І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007 (С. 142-143).
Змістовий модуль 4.

виховання особистості в дошкільному віці
Тема 10. Становлення і розвиток особистості в дошкільному віці
Основний зміст теми

1. Особистість та індивідуальність. Психолого-педагогічна суть поняття особистості.

2. Дошкільне дитинство – початковий етап становлення особистості. Своєрідність розвитку у дитини дошкільного віку основ особистості.

3. Умови формування особистості в дошкільному віці.
Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.,1999

2. Закон України про дошкільну освіту. – К.,2001

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К.1993

4. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. - 1989. – № 5. – С. 10-23

5. Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – С. 32-68

6. Кононко О. Простір "Я": реальність та життєва потреба // Дошкільне виховання. – 2001. – № 4. – С. 3-7

7. Кононко О. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 10-14
Завдання для самостійної роботи

 1. З Коментаря до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (К., 2003) опрацювати розділ «Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти: зміст та шляхи реалізації» (С. 59-79): виписати визначення, скопіювати схему на стор. 65 та таблиці на стор. 68-70, 76-77.

 2. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. виписати визначення понять «людина», індивід», «особистість» та «індивідуальність», подані на стор. 32-33. Проаналізувати визначення відомими психологами сутності особистості. Яке із визначень, на вашу думку, покладене в основу поняття «базис особистісної культури» у Базовому компоненті дошкільної освіти.


Тема 11. Розвиток взаємин дітей в групі
План практичного заняття № 3

 1. Етапи становлення дитячого колективу в групі дошкільного закладу.

 2. Дружба дітей дошкільного віку. Формування дружніх взаємин дітей.

 3. Виховання у дошкільників навичок взаємодопомоги.


Література

 1. Безлюдна В. Щоб спільне життя дарувало радість // Дошкільне виховання. – 1988. – № 6. – С. 6-7.

 2. Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель и дети. – М., 1985. – С. 99-115.

 3. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с окружающим миром. – М., 1988. – С. 64-7.

 4. Колесникова Л.Ф. Воспитание у детей доброжелательного отношения друг к другу в повседневной жизни // Моральное воспитание дошкольников / Сост. Л.В.Артёмова, Е.А.Таранова. – К., 1984. – С. 68-74.

 5. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К., 2003.

 6. Кононко О. Душевність, людяність, щирість // Дошкільне виховання. – 1997. – № 2. – С. 8-9.

 7. Кононко О. Особистісний підхід: суть та шляхи втілення в державній базовій програмі // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9. – С. 10-14.

 8. Кулачківська С. Тепло і радість взаємин // Дошкільне виховання. – 1991. – № 2. – С. 6.

 9. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. – К., 1987.

 10. Стрюк К. Довірче спілкування: передумови формування позитивних взаємин // Дошкільне виховання. – 1989. – № 4. – С. 8-10.

 11. Учимся общаться с ребёнком / Сост. В.А. Петровский, А.М. Виноградова и др. – М., 1993. – С. 8-70.

 12. Формирование взаимоотношений дошкольников в детском саду и семье / Под ред. В.К.Котырло. – М., 1987.


Завдання для самостійної роботи

 1. З книги Поніманської Т.І., Дичківської І.М. Дошкільна педагогіка: Практикум. – К., 2007. виконати завдання для самостійної роботи до теми «Розвиток взаємин дітей в групі», подані на стор. 96-97.

 2. Підготувати реферат на тему «Вплив теорії колективу А.С.Макаренка на дослідження дитячого колективу та взаємин дітей у дошкільній педагогіці».


Тема 12. Виховання гуманістичної спрямованості особистості в дошкільному віці
План лабораторного заняття № 1

 1. Гуманізм як загальнолюдська цінність. Завдання виховання у дошкільників гуманних почуттів.

 2. Емоційний розвиток дитини як основа формування гуманізму. Прийоми розвитку емоційної сфери дітей.

 3. Шляхи виховання у дошкільників гуманних якостей особистості.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку Українське...
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»...
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Загальні вказівки з підготовки до практичних І лабораторних занять та виконання завдань для самостійної роботи

Характеристика дитини старшого дошкільного віку Соціальна ситуація...
Проте життя дитини проходить в умовах опосередкованого, а не прямого зв’язку зі світом дорослих. Розрив між ідеальними прагненнями...

Психофізіологічні особливості розвитку дитини старшого дошкільного віку”
Успішне виконання кожної із цих вимог безпосередньо пов’язано із досвідом, набутим дитиною впродовж усього дошкільного життя

Насичене та раціонально облаштоване предметно-ігрове та природне...
Про дошкільну освіту", стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Програма орієнтує педагогів дошкільних...

Сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку
Отже, мовленнєве спілкування є передумовою розвитку особистості дитини, можливості засвоювати окультурені людські дії у ході активної...

Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

«Про організовану І самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»
Державна Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» передбачає зміни підходів до організації життєдіяльності дітей,...

Програма розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку «лего-конструювання»
Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Затверджено Наказом Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",...
...

Програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт»
...

Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого дошкільного...
Доповідну записку департаменту загальної середньої та дошкільної освіти "Про підсумки апробації програми розвитку дітей старшого...

Організація підготовки дітей дошкільного віку до навчання у школі...
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу
Методичний кабінет дошкільного навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт