Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

План проведення семінару-практикуму вчителів художньої культури Місце проведення

План проведення семінару-практикуму вчителів художньої культури Місце проведення

ПЛАН

проведення семінару-практикуму вчителів художньої культури
Місце проведення: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №6»

Дата проведення: 17 лютого 2015 року

Мета: ознайомити вчителів художньої культури з інформаційним і творчим потенціалом уроку, новітніми тенденціями щодо викладання курсу, забезпеченням науково-методичного супроводу вивчення художньої культури

Завдання:

 • підвищення фахового рівня вчителів художньої культури з питань розвитку творчих можливостей учнів та діяльнісного підходу до вивчення художньої культури;

 • спонукати педагогів до активізації творчої діяльності на уроках, налагодити партнерські стосунки і творчі зв’язки між вчителями художньої культури у місті з питань художньої культури ;

 • ознайомити з досвідом роботи вчителів художньої культури навчальних закладів м. Нікополь щодо вивчення художньої культури;

 • презентувати ефективні форми роботи вчителя, спрямувати на підвищення ефективності вивчення художньої культури.
№ з/п

Час прове-дення

Зміст

Місце проведення

Відповідальний

Організаційна частина

1

13.30-13.40

Зустріч учасників семінару. Реєстрація

Вестибюль

І поверх

Кузіна С.І.,заступник директора з НВР

Бощенко З.Б., завідуюча методичним кабінетом школи

2

13.40-13.50

Відкриття семінару

Каб. № 23

3 поверх

Полозок О.О., методист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради

Практична частина

3

13.50-14-35

Відкритий урок «Версаль — зразок європейського парку. Природні парки Великої Британії. Духовне начало японського ландшафтного саду. Філософія ікебани та чайної церемонії»

Каб. 23

Луповська Т.Ф., учитель російської мови, світової літератури та художньої культури КЗ «НСЗШ № 6», спеціаліст вищої категорії, «Учитель-методист»

4

14.35-14.40

Самоаналіз уроку

Каб. 23

Луповська Т.Ф.

5

14.40-14.50

Діагностика рівню невербальної креативності учителя

Каб. 23

Губко В.О., практичний психолог школи

6

14.50-15.20

Обмін досвідом роботи вчителів художньої культури міста

Каб. 23

Вчителі художньої культури шкіл міста

Підсумкова частина

7

15.20 – 15.30

Підведення підсумків Прийняття рекомендацій

Каб. 23

Полозок О.О., методист відділу освіти і науки Нікопольської міської ради


Ані мистецтво, ані мудрість не можуть бути здобуті,

якщо їм не навчатися”

Нестандартні форми організації роботи

на інтегрованих уроках з художньої культури»
Інтегрований урок - це нестандартний урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Інтегрований урок мистецтва – це специфічна форма уроку, який проводиться як вчителями образотворчого та музичного мистецтв,так і вчителем художньої культури з метою вивчення міждисциплінарних об’єктів, де учні здобувають ґрунтовні знання, використовуючи цікаву інформацію з мистецьких дисциплін, отримуючи можливість по – новому сприймати художньо-музичні явища. Результатом такої форми уроку в учнів синтезуються знання, цілісне сприйняття дійсності як необхідна передумова формування наукового світогляду. Тривалість уроку залежить від обсягу поданого матеріалу, іноді це парний урок. Інтегрований підхід до навчання дає можливість ширше використати потенційні можливості змісту навчального матеріалу та сприяти розвитку здібностей учнів, забезпечити високу якість освіти, налагодженню взаєморозуміння та поліпшенню співпраці вчителів естетичного циклу та учнів.

У процесі підготовки до інтегрованого уроку концентрується увага на таких параметрах:

 • постановка й реалізація мети та завдань уроку, мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • раціональність технології проведення інтегрованого уроку та вибору змісту навчального матеріалу музичного та образотворчого мистецтв, що забезпечує інтеграцію навчальних досягнень учнів, системність і глибину їх знань;

 • інтеграція зусиль «активних» і «пасивних» учасників у процесі реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку;

 • раціональний вибір методів і засобів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та реалізація функціональних обов'язків ведучого вчителя у процесі уроку;

 • підбиття підсумків інтегрованого уроку та оцінка його ефективності.

Структура інтегрованого уроку зумовлюється поставленими цілями та завданнями, змістом навчання, особливостями діяльності вчителів та учнів. Глибина, новизна, логічність і послідовність їх повідомлень, своєчасна корекція навчально-пізнавальної діяльності учнів у ході уроку, поєднання зусиль «активних» і «пасивних» учасників (інформаторів і слухачів) сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку.

Оскільки інтегрований урок - це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, тому його оптимальною структурою буде:

 • повідомлення теми, цілей та завдань уроку;

 • мотивація навчальної діяльності учнів;

 • актуалізація та корекція опорних знань;

 • повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ;

 • творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації;

 • узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів, основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складовими інтегрованого уроку.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого уроку з мистецтва відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення: демонстраційні матеріали та прилади, аудіовізуальні засоби, творчі здобутки обдарованих учнів. Плідна праця вчителів естетичного циклу «подвоює» художню уяву, «вирощує» духовні цінності у світогляді дитини, стає незамінною частиною творчого потенціалу та виявлення обдарованих учнів.

Музика малює образи художні,

А картини чують музику епох…

Пензлі, фарби, ноти , трошечки натхнення,

Й на картині грає створений урок.
Методичні рекомендації
вчителям, які викладають предмет "Художня культура"


Головні завдання курсу "Художня культура"

1. Збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей.
2. Опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, які забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти.
3. Розуміння учнями зв'язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливості інших національних картин світу.
4. Виховання культури міжнаціонального спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.
Обов'язки вчителя художньої культури
Вчитель повинен:
1. Створювати умови для передачі аури творів мистецтв та позитивної енергії учням.
2. Розвивати в учнів почуття успіху від власних досягнень, впевненості в спроможності самостійно вирішувати художні завдання.
3. Вчити співпереживати та інтерпретувати, прилучатися до вітчизняних і загальнолюдських цінностей, самовизначатися у світі культури, удосконалювати свій художній світ.
Якою інформацією повинен володіти вчитель художньої культури?
1. Знати вимоги державних документів про освіту.
2. Сучасними інноваційними процесами і технологіями в галузі освіти.
3. Сучасними вітчизняними та зарубіжними науково-педагогічними вимогами до художньо-естетичного розвитку школярів.
4. Психологічними закономірностями загального і художнього розвитку учнів.
5. Базовими та варіативними навчальними програмами з мистецтва для загальноосвітніх закладів.
6. Методикою проведення уроків з предмету "Художня культура".
7. Знати особливості інноваційних педагогічних технологій (інтерактивних, проектних та ін.) порівняно з традиційним навчанням.
8. Розуміти специфіку організації самонавчання в галузі мистецтва та специфіку організації позаурочної, гурткової та клубної роботи.
Які вміння повинні бути у вчителя художньої культури?
Вчитель повинен вміти:
1. Проводити уроки з предмету "Художня культура" з учнями старших класів та дотримуватися вимог навчальних програм.
2. Впроваджувати інноваційні технології викладання мистецтва.
3. Застосовувати сучасні аудіовізуальні засоби, засоби мас медіа.
4. Діагностувати художньо-естетичний розвиток учнів за критеріями оцінювання освітніх результатів.
5. Добирати художні твори для проведення уроків (музичні, образотворчі, візуальні).
6. Самостійно працювати із сучасною психолого-педагогічною літературою та мистецькими матеріалами (слайди, фонохрестоматії, відео) та організувати позаурочну діяльність учнів з художньої культури.
Що потрібно готувати до кожного уроку?
1. Технічне забезпечення уроку (для прослуховування музики, демонстрації відео, перегляду слайдів, комп'ютерних презентацій та проектів).
2. Додаткову літературу (інформаційні джерела, довідники, літературні твори, періодичні видання, енциклопедії).
3. Роздатковий матеріал.
4. Наочні матеріали (портрети, репродукції, художній вернісаж із дитячих робіт, схеми (комп'ютерні), таблиці, виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва та ін.).

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КЗ «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 6»

МІСЬКИЙ СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ

УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ
«ІНТЕГРАЦІЯ МУЗИКИ, ЛІТЕРАТУРИ, ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ВИКЛАДАННІ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ »
м. Нікополь

2015р.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Погоджено: Схвалено: Начальник управління освіти Протокол педагогічної...
План роботи семінару-практикуму «Розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами інноваційних технологій»

Основи художньої культури
Тема: Художні напрями І стилі. Періодизація розвитку художньої культури. Поняття «стиль епохи», «національний стиль», «індивідуальний...

Методична розробка уроку з художньої культури «О. Довженко І кіно....
Тема: Олександр Довженко І кіно. Місце О. Довженка в українському кінематографі, українській художній культурі

План роботи методиста Стеценко Т. В. на 2012- 2013
Мо вчителів початкових класів працювало у 2011 – 2012 н р над проблемою «Педагогічні технології як фактор формування творчої особистості»....

Конспект уроку №15 з предмета «Захист Вітчизни»
Місце проведення: навчальний кабінет, місце для шикування І тренування стройових прийомів

«толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності». Дата проведення
Місце проведення : Україна, м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40 Житомирський державний університет імені Івана Франка

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів...
Формування життєвих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час

План проведення серпневої наради керівників районних методичних об’єднань...
Керівник секції: Тітаренко Лілія Миколаївна, методист районного методичного кабінету відділу освіти виконкому Дзержинської районної...

Н аціональний заповідник «глухів» центр пам’яткознавства національної...
...

Книга реєстрації протоколів нарад по загальноосвітній школі
Підготовка до проведення районного семінару заступників директора з навчально-виховної роботи

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких...
Методичні рекомендації) визначається процедура формування та документального оформлення проведення культурно-мистецьких заходів,...

Конспект уроку художньої культури
Заходу І сходу;вчити визначити особливості культури країн Заходу І сходу; розвивати вміння сприймати твори різних культур та порівнювати...

Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів
Вимоги до оформлення, змісту стендових матеріалів «Державно-громадське управління школою» та «Організація роботи загальноосвітнього...

План роботи шкільного методичного об`єднання вчителів етики, музики, образотворчого мистецтва
Методичне об'єднання – структурний підрозділ внутрішньої системи управління навчально-виховним процесом, який координує методичну,...

Безпечне проведення уроків та занять з фізичної культури
За статистикою, випадки травмування у школі найчастіше трапляються під час уроків та занять з фізичної культури

В харківській одпі відбувся семінар по новаціям законодавства та...
...

С. Г. Тунік учитель музичного мистецтва та художньої культури
Ознайомити з творчістю російського композитора М. А. Римського-Корсакова та художника-мариніста І. К. АйвазовськогоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт