Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

До рішення міської ради від 15. 01. 2015р.№143

До рішення міської ради від 15. 01. 2015р.№143

Сторінка1/3
  1   2   3

УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
6 сесія 7 скликання

Р І Ш Е Н Н Явід 15.01.2016 №143
Про затвердження нової редакції Статуту

загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 7

Новокаховської міської ради

Херсонської області

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства України Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Новокаховської міської ради Херсонської області, Закону України «Про освіту», « Про загальну середню освіту», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити нову редакцію Статуту загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Херсонської області (додається).

2. Доручити директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Грішагіній Лілії Володимирівні провести державну реєстрацію Статуту згідно з чинним законодавством.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М. та постійну комісію з питань гуманітарної політики, освіти та охорони здоров’я (Микитенко Л.А.).

Міський голова В.І. Коваленко
Додаток

до рішення міської ради

від 15.01.2015р.№143
СТАТУТ

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7

Новокаховської міської ради Херсонської області

(нова редакція)
I. Загальні положення
1.1. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Новокаховської міської ради Херсонської області (далі – навчальний заклад) є правонаступником навчально-виховного комплексу «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7» Таврійської міської ради відповідно до рішення Таврійської міської ради від 23.08.2011 №112 «Про реорганізацію навчально-виховних комплексів №5 та №7 м.Таврійська» і перебуває у комунальній власності Новокаховської міської ради відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 28.12.2011 №527 «Про прийняття до власності територіальної громади міста Нова Каховка основних засобів та матеріально-технічних цінностей загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7».

1.2. Місцезнаходження юридичної особи:

74988, Херсонська обл., місто Нова Каховка, місто Таврійськ, вулиця Гайдара, будинок 1. Скорочена назва: ЗОШ №7 Новокаховської МР;

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Новокаховська міська рада.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, іншими законодавствами нормативно-правовими актами, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, власним статутом.

1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом.

1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання і запроваджено поглиблене вивчення предметів (українська мова) з 5-го класу і визначено філологічно-біологічний профіль навчання. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і матеріальної бази заклад може організовувати навчання в старшій школі за іншими профільними напрямками.

1.11. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: предметні методичні об’єднання, творчі групи, соціально-психологічна служба тощо.

1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Новокаховською центральною міською лікарнею.

1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
2. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та семестрового плану.

В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання в закладі забезпечується шляхом реалізації інваріантної і варіативної частини.

Робочий навчальний план навчального закладу погоджується радою навчального закладу і затверджується відділом освіти Новокаховської міської ради (далі – відділ освіти).

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.3. Навчальний заклад забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.4. Навчальний заклад працює за навчальними програмам и, підручниками, що мають відповідно гриф Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

2.5. Навчальний заклад обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та власного статуту з урахуванням специфіки закладу, профілю та інших особливостей організації навчально-виховного процесу.

2.6. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється за груповою та індивідуальною формами навчання.

2.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв заклад за погодженням з відділом освіти Новокаховської міської ради створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.8. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.9. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України зразка.

2.10. Для учнів 1-4 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня – з 12.00 годин до 17.00 годин.

2.11. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчується у перших класах 25 травня, у 2-х–11-х – 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри) та режим роботи встановлюється закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, погодженим з відділом освіти Новокаховської міської ради.

2.12. Відволікання учнів від навчальних занять для проведення інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

2.13. За погодженням з відділом освіти з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п'ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освітою та Новокаховською міською санітарно-епідеміологічною службою. Заклад може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.15. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

2.17. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, що визначаються Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може також даватися словесна характеристика знань учнів другого класу (І семестр).

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.18. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.19. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 №319 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за №383/15074.

2.20. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.21. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначається Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.22. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.23. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджується Кабінетом Міністрів України.

2.24. Учням, які закінчили основну школу, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.25. Учням, які закінчили навчальний заклад, видається атестат про повну загальну середню освіту.

2.26. Випускникам 9-х, 11-х, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.27. За відмінні успіхи у навчанні учні 2–8-х та 10-х класів нагороджуються похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», випускники 9-х та 11-х класів – медалями: золотою – «За високі досягнення у навчанні» або срібною – «За досягнення у навчанні». За відміні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

За успіхи у навчанні для учасників навчально-виховного процесу встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: подяка, грамота, Почесна грамота, цінний подарунок, премія (за рахунок спонсорських коштів відповідних органів виконавчої влади, благодійних фондів та громадських організацій).
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від...

Правила прийому до
Міністерства освіти І науки України серії нд-і №2176577, №2176578, №2176579, №2176580, №2176581від 03. 07. 2015р., термін дії яких...

На виконання рішення Методичної ради при Відділенні Нотаріальної...
На виконання рішення Методичної ради при Відділенні Нотаріальної палати України в Львівській області від 29. 10. 2015р., для створення...

Україна снігурівська міська рада миколаївської області виконавчий...
Снігурівської міської ради від 29. 12. 2010 р. «Про затвердження Положення про проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами...

Звіт оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо...
Києві», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30. 09. 10. №787...

Рішення виконавчого комітету міської ради 31. 10. 2012
Закон України та рішення Запорізької міської ради від 25. 07. 2012 №34 «Про затвердження Положення про порядок передачі житлових...

Рішення Маріупольської міської ради від 28. 08. 2013 №6/29-3445 «Про...
Про внесення змін в структуру та штатну чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Святогірська міська рада рішення
Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Святогірської міської ради, затверджених рішенням міської ради від...

Рішення від 29. 06. 2016 №96
Про внесення доповнень до Інструкції з діловодства у виконавчих органах Святогірської міської ради, затвердженої рішенням виконкому...

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12....
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12. 03. 2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

3. Рішення виконавчого комітету міської ради від 15. 03. 2007 №700 „Про
На виконання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Таращанської міської ради
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Таращанської міської ради на 2017...

Рішення від 25. 01. 2017
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Положення про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт