Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року

Н. С. Власенко 07 жовтня 2014 року

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 07.10.2014 р. N 17.4-12/33


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
Н. С. Власенко
07 жовтня 2014 року

Роз’яснення

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”
І. Загальні положення
1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 9-ДС (річна) “Звіт про кількісний та якісний склад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (далі – форма № 9-ДС).

1.2. Джерелами інформації для показників форми № 9-ДС є дані первинного обліку службовців:
наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (форма № П-1);

особова картка працівника (форми № П-2ДС і № П-2);

наказ (розпорядження)  про   припинення      трудового   договору (контракту) (форма № П-4);

табель обліку використання робочого часу (форма № П-5);

розрахунково-платіжна відомість працівника (форма № П-6);

розрахунково-платіжна відомість (зведена) (форма № П-7);

інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників форми № 9-ДС здійснюється відповідно до глав 2 і 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), та глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).

Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування містяться в посадових інструкціях (положеннях).

Інформація щодо категорій посад міститься у статті 25 Закону України “Про державну службу”, статті 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових актах.

1.4. У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми № 9-ДС.

IІ. Заповнення показників форми
Розподіл державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за статтю, віковими групами, стажем і рівнем освіти
2.1. Розділи І та ІІ форми № 9-ДС (річна) містять дані щодо всіх працівників, які перебувають в обліковому складі установи на кінець звітного року і обіймають посади керівників та спеціалістів, відповідно до законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”, у тому числі жінки, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

2.2. Розділ І містить дані щодо розподілу зазначених працівників за статтю і віковими групами,

2.3. Графи 1–7 розділу ІІ містять дані щодо розподілу працівників відповідно до стажу державної служби або служби в органах місцевого самоврядування, відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 № 283 (зі змінами), статті 22 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та зазначеного Порядку.

2.4. Графи 8, 9 розділу ІІ містять дані щодо працівників з неповною, базовою та повною вищою освітою, що мають документ, який засвідчує здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, визначеним згідно зі статтею 7 Закону України від 17.01.2002 № 2984 “Про вищу освіту” (наведено у наступній таблиці).

Освітні рівні вищої освіти

Назва типу навчального закладу в період

до 1996 року

після 1996 року

Неповна, базова вища

Технікум, училище або інший середній спеціальний навчальний заклад

Коледж, технікум, училище або інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр

Повна вища

Університет, академія, інститут, консерваторія

Університет, академія, інститут, консерваторія та інші прирівняні до них вищі навчальні заклади, які готують фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: спеціаліст, магістр


Графа 10 містить дані щодо кількості працівників із граф 8 і 9, які мають вищу освіту в галузі знань “Державне управління”.
2.5. Графа 11 містить дані щодо працівників, які мають науковий ступінь (кандидати і доктори наук). Графа 12 містить дані щодо кількості докторів наук.
2.6. Графа 13 містить дані щодо працівників, які мають вчене звання (старший науковий співробітник, доцент, професор). Графа 14 містить дані щодо кількості професорів.
Рух кадрів
3.1. Графи 1–5 розділу ІІІ містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які були прийняті на роботу в установу за певною процедурою впродовж року з 1 січня по 31 грудня включно.

3.2. Графа 6 містить дані щодо кількості працівників, яким при призначенні на посаду було встановлено випробувальний термін.

3.3. Графа 7 містить дані щодо кількості працівників, які до прийняття на посаду вже мали статус державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування, тобто прийняті на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування не вперше, незалежно від того, прийняті вони у порядку переведення з іншої установи або на момент призначення не перебували на посадах державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.

3.4. Графи 8–16 містять дані щодо кількості керівників і спеціалістів, які вибули з установи у звітному календарному році з певної причини, крім тих, які були звільнені 31 грудня або в останній робочий день звітного року. Інформація про останніх міститься у звіті за наступний рік.
3.5. Графа 10 містить дані щодо кількості працівників із графи 9, які вибули з установи у зв’язку з виходом на пенсію до досягнення граничного віку перебування на державній службі.
3.6. Відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю, статті 15 Закону України “Про державну службу”, наказу Мінпраці України, Мінюсту України та Міністерства соціального захисту України від 29.07.93 № 58 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників” підставою для відображення руху кадрів для установи у разі її реорганізації є заяви працівників на звільнення за власним бажанням та про прийом у новостворену установу, а також проведення відповідної процедури, передбаченої чинним законодавством (наприклад, конкурсу), із занесенням відповідного запису в трудову книжку працівника.
Підготовка та підвищення кваліфікації працівників
4.1. Графа 1 містить дані щодо загальної кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які здобули неповну, базову або повну вищу освіту, другу вищу освіту за рахунок коштів державного бюджету або за власний рахунок та отримали відповідний документ державного зразка у звітному році, без урахування тих, які закінчили вищий навчальний заклад у звітному році та були прийняті на посади державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

4.2. Графа 2 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі знань “Державне управління” в Національній академії державного управління при Президентові України та регіональних інститутах державного управління і отримали відповідний документ державного зразка.

4.3. Графа 3 містить дані щодо кількості працівників, які за звітний період здобули освітньо-кваліфікаційний рівень магістра у галузі знань “Державне управління” в магістратурах інших вищих навчальних закладів і отримали відповідний документ державного зразка.

4.4. Графа 4 містить дані щодо загальної кількості працівників, які підвищили кваліфікацію за направленнями в Україні та за кордоном протягом звітного року відповідно до Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 (далі – Положення), незалежно від кількості разів підвищення кваліфікації.

4.5. Графи 11–13 містять дані усіх витрачених коштів на підвищення кваліфікації працівників із графи 4.

4.6. Графи 6–8 містять дані щодо кількості працівників із графи 5, які підвищили кваліфікацію в Україні з питань державного управління, таких як українське ділове мовлення, державне управління та державна служба, соціально-економічний стан та розвиток регіонів, інвестиційна та інноваційна діяльність, управління якістю, запобігання та протидія корупції, правові питання, державні закупівлі (проведення тендерів), гендерна політика, євроінтеграція, за наявності підтвердження відповідним свідоцтвом установленого зразка, а за програмами тематичних семінарів – наказом про направлення працівників на семінар та документом, що підтверджує проходження семінару (свідоцтво, сертифікат, диплом, довідка), та з урахуванням кількості випадків та видів навчання.

4.7. Графа 9 містить дані щодо загальної кількості працівників, які пройшли стажування за кордоном за програмами, проектами, угодами відповідно до Положення.

4.8. Графа 10 містить дані щодо кількості фахівців, які підвищували кваліфікацію за кордоном, витрати на навчання яких (цілком або основну частину) взяла на себе міжнародна організація чи інша приймаюча сторона в порядку надання міжнародної технічної допомоги відповідно до Положення про порядок формування навчальних груп для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.1995 № 901 (зі змінами).

4.9. Графа 11 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації службовців, які пройшли навчання в Україні та враховані у графі 5.

4.10. Графа 12 містить дані щодо витрат на всі відрядження працівників, пов’язані з підвищенням кваліфікації в Україні.
4.11. Графа 13 містить дані щодо витрат на підвищення кваліфікації працівників за кордоном, що були здійснені установою відповідно до Положення про умови матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.96 № 287 (зі змінами), в національній валюті за курсом Національного банку України на дату оплати.
VІ. Оплата праці

5.1. Рядок 501 в графі 1 містить дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників установи за звітний рік, визначеної відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників. Графа 2 містить дані щодо середньооблікової кількості працівників, на яких поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

5.2. Рядки 502–503 містять дані щодо суми фонду оплати праці та фонду основної заробітної плати за звітний рік, нарахованого відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати на всіх штатних працівників (графа 1) та працівників, на яких поширюється дія законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” (графа 2).

Директор департаменту статистики праці І.В.Сеник

Додаток до Роз’яснень щодо заповнення форми державного

статистичного спостереження № 9-ДС (річна)

“Звіт про кількісний та якісний склад державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”


Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 9-ДС

Рядки та графи форми


№ 9-ДС

Умови контролю

Рядки та графи форми


№ 9-ДС

(рядок 102 + рядок 109) граф 1-15

=

рядок 101 граф 1-15


(рядок 103 + рядок 104 + рядок 105 + рядок 106 + рядок 107 + рядок 108) граф 1-15

=

рядок 102 граф 1-15


(рядок 110 + рядок 111 + рядок 112 + рядок 113 + рядок 114 + рядок 115) граф 1-15

=

рядок 109 граф 1-15


(графа 2 + графа 9) рядків 101-115

=

графа 1 рядків 101-115

(графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8) рядків 101-115

=

графа 2 рядків 101-115

(графа 10 + графа 11 + графа 12 + графа 13 + графа 14 + графа 15) рядків 101-115

=

графа 9 рядків 101-115

(рядок 202 + рядок 209) граф 1-14

=

рядок 201 граф 1-14


(рядок 203 + рядок 204 + рядок 205 + рядок 206 + рядок 207 + рядок 208) граф 1-14

=

рядок 202 граф 1-14


(рядок 210 + рядок 211 + рядок 212 + рядок 213 + рядок 214 + рядок 215) граф 1-14

=

рядок 209 граф 1-14


(графа 1 + графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7) рядків 201-215

=

графа 1 рядків 101-115

графа 10 рядків 201-215

< або =

(графа 8 + графа 9) рядків 201-215

графа 11 рядків 201-215

< або =

графа 9 рядків 201-215

графа 12 рядків 201-215

< або =

графа 11 рядків 201-215

графа 13 рядків 201-215

< або =

графа 9 рядків 201-215

графа 14 рядків 201-215

< або =

графа 13 рядків 201-215

(рядок 302 + рядок 309) граф 1-16

=

рядок 301 граф 1-16


(рядок 303 + рядок 304 + рядок 305 + рядок 306 + рядок 307 + рядок 308) граф 1-16

=

рядок 302 граф 1-16


(рядок 310 + рядок 311 + рядок 312 + рядок 313 + рядок 314 + рядок 315) граф 1-16

=

рядок 309 граф 1-16


(графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5) рядків 301-315

=

графа 1 рядків 301-315

графа 6 рядків 301-315

< або =

графа 1 рядків 301-315

графа 7 рядків 301-315

< або =

графа 1 рядків 301-315

(графа 9 + графа 11 + графа 12 + графа 13 + графа 14 + графа 15 + графа 16) рядків 301-315

=

графа 8 рядків 301-315

графа 10 рядків 301-315

< або =

графа 9 рядків 301-315

(рядок 402 + рядок 409) граф 1-13

=

рядок 401 граф 1-13


(рядок 403 + рядок 404 + рядок 405 + рядок 406 + рядок 407 + рядок 408) граф 1-13

=

рядок 402 граф 1-13


(рядок 410 + рядок 411 + рядок 412 + рядок 413 + рядок 414 + рядок 415) граф 1-13

=

рядок 409 граф 1-13


графа 2 рядків 401-415

< або =

графа 1 рядків 401-415

графа 3 рядків 401-415

< або =

графа 1 рядків 401-415

графа 10 рядків 401-415

< або =

графа 9 рядків 401-415

рядок 503 граф 1,2


< або =

рядок 502 граф 1,2


графа 2 рядків 501-503

< або =

графа 1 рядків 501-503

Директор департаменту статистики праці І.В.Сеник

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, О. М. Власенко. Житомир:...
Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол №23 від 28 листопада 2014...

Буштинський селищний голова тячівського району закарпатської області розпорядження
Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, та Плану проведення...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

52500, м. Синельникове, вул. 50 років Жовтня, 2-г
До 11. 01. 2014 року інформацію про наявність технічних засобів навчання за формою

1 липня 2015 року м. Київ Судові палати у цивільних та адміністративних справах
«Комерційний банк «ПриватБанк» про перегляд ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних І кримінальних справ...

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2014 року взяти участь
Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі

В. О. Піщейко 22 жовтня 2014 року
Союзу (далі єс) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту Європейського парламенту та ради (ЄС) n 295/2008...

Закон україни
Зміни до цього Закону, передбачені пунктом 49 розділу І закону України від 16 жовтня 2012 року n 5462-vi, внесені не будуть у зв'язку...

Судова палата у цивільних справах
...

Судові палати у цивільних та господарських справах
...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації

Календарний план основних організаційних заходів з підготовки проведення...
Відведення місць у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації

27 травня 2015 року м. Київ
Ба 1, особа 2, особа 3 особа 4, особа 5, особа 6, особа 7, особа 8 про визнання права власності та витребування майна із чужого незаконного...

10 червня 2015 року м. Київ
Особа 5, служба у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради про звернення стягнення на предмет...

Наказ
Відповідно до частини першої статті 37 Закону України від 10 грудня 2015 року n 889-viii "Про державну службу", підпункту 4 пункту...

Україна білозерська міська рада розпорядження білозерського міського голови
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 року №1440, керуючись Наказом Головного управління державної служби України №122 від...

Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби...
Дію Правил призупинено до 1 жовтня 2006 року згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20 жовтня 2005 року n 539,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт