Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний

університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання дипломних магістерських робіт

галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напрям підготовки 030507 «Маркетинг»
спеціальності 03050701 «Маркетинг»
Вінниця 2012
ВСТУП

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня "спеціаліст" з напряму 0305 "Економіка підприємництва" спеціальності "Маркетинг" (спеціалізацій "Маркетинг на ринку товарів і послуг" та "Рекламний бізнес").

Методичні рекомендації містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

До виконання дипломної робіт допускаються студенти, які успішно склали відповідні заліки та іспити, завершили відповідно стажування і переддипломну практику та захистили звіт з неї.

Дипломна робота виконується на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України з питань діяльності підприємства, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, передового досвіду з проблеми, яка вивчається, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкту.

Кожному студенту кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту у його самостійній роботі над дипломною роботою. Науковий керівник провадить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план роботи, індивідуальне завдання до переддипломної практики, контролює дотримання графіку виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

І. ЦІЛІ ТА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є самостійною підсумковою дослідницькою кваліфікаційною письмовою роботою студента, що дає змогу підтвердити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст", здатність фахівця до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

Дипломна роботи є кінцевим результатом самостійної індивідуальної науково-дослідницької діяльності студента, комплексним науковим дослідженням, яке підводить підсумки вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки за спеціальністю та проходження всіх практик.

На підставі захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації спеціаліста і видачу відповідно диплома.

Метою виконання дипломного дослідження є глибоке осмислення професійної проблеми, комплексне оволодіння матеріалом і методами вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення маркетингової діяльності підприємств.

У процесі виконання дипломної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання маркетингу;

вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у прикладній галузі;

вміння обґрунтовувати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним об'єктом дослідження.

Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на прикладі реального підприємства, обгрунтованих пропозицій, а також не має відгуку з об'єкту дослідження та зовнішньої рецензії до захисту не допускається.

2.ВИБІР ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ОБ'ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вибір теми дипломної роботи відбувається за принципом наступництва наукового керівництва студентською науковою роботою на попередніх курсах навчання, а також з урахуванням наукових інтересів, які виявлені студентом у цей період.

Темою дипломної роботи є одна з актуальних проблем сучасного маркетингу, яка відповідає задачам та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за відповідною спеціалізацією.

Тематика дипломних робіт щорічно поновлюється кафедрою маркетингу згідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців з конкретної спеціалізації, у відповідності до затверджених програм, вивчених нормативних та вибіркових дисциплін, відображає актуальну проблематику сучасного маркетингу.

Студентові надається право самостійно обрати тему дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою. Крім того, дипломна робота може виконуватися за тематикою, яку замовлятимуть державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із ВТЕІ КНТЕУ контракти на навчання студентів або мають з ним договори співпраці та співдружності. Студент за погодженням з керівником може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обгрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об'єкті дослідження). Разом із вибором теми дипломної роботи визначається об'єкт дослідження та підприємство на матеріалах якого буде виконуватися робота. Це повинно бути підприємство будь-якої форми власності, яке є юридичною особою і має самостійну звітність. Діяльність цього підприємства повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження за обраною темою роботи.

Якщо немає пропозицій студента щодо підприємства на матеріалах якого повинна виконуватися дипломна робота, то кафедра маркетингу призначає підприємство або установу, з якими інститут має відповідну угоду.

Бажаним є виконання досліджень за замовленням керівництва підприємства на матеріалах якого виконується робота. Це замовлення оформлюється відповідним листом.

Після остаточного узгодження з науковими керівниками і редагування обрані теми дипломних робіт розглядаються і обговорюються на засіданні
Тематика дипломної магістерської роботи повинна відповідати завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за відповідним професійним спрямуванням.

Рекомендована тематика дипломних магістерських робіт розробляється кафедрою товарознавства та маркетингу згідно з вимогами варіативної компо­ненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Тематика магістерських робіт періодично переглядається та оновлюється з урахуванням наукових інтересів кафедр та розвитку науки і практики.

Студент, за погодженням з керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обгрунтування доціль­ності її розроблення (з врахуванням попередньої власної науково-дослідної роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на підприємствах тощо).

Дипломна магістерська робота виконується кожним студентом окремо, але при розробленні комплексних тем, які включають широке коло питань, вона може стати її частиною.

Комплексна тема дипломної магістерської роботи передбачає розробку різних аспектів актуальної проблематики або низки питань за матеріалах великого підприємства чи організації і виконується декількома студентами одночасно. Це підвищує практичну значу­щість таких робіт Як правило, ці роботи публічно захищаються без­посередньо на підприємствах чи в організаціях, на базі яких вони виконувались. У такому випадку в завданнях до дипломних магіс­терських робіт необхідно зазначити назву комплексної теми та розділ, який закріплено за кожним студентом.

Визначена у заяві тема дослідження може коригуватися в процесі розгляду та затвердження на засіданні кафедри, і при підго­товці та підписанні наказу Не допускається виконувати дипломні магістерські роботи на однакові теми в межах одного навчального року та повторення тем і об'єкта дослідження протягом 3-х років.

Затвердження теми дипломної магістерської роботи, призна­чення наукового керівника та консультантів (у разі потреби) здійснюється наказом директора ВТЕІ КНТЕУ

Внесення змін та уточнень до тем дипломних магістерських робіт (проектів) можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку проходження студентами виробничої практики. Зміни здійснюються наказом ректора, проект якого вносить декан факуль­тету за обгрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та керівником магістерської спеціальності, на підставі службової записки завідувача кафедри.

Після затвердження теми та об'єкта дослідження магістрант та науковий керівник оформлюють завдання на дипломну магістерську роботу, у якому зазначаються реквізити автора, фіксується тема і зміст, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру Завдання підписує магістрант, науковий консультант і науковий керівник, затверджує завідувач кафедри. Бланк-завдання з відміткою наукового керівника стосовно виконання вимог до змісту та дотримання графіка подається в ДЕК разом із завершеною дипломною магістерською роботою. кафедри маркетингу. Завідувач кафедри маркетингу готує проект додатку до наказу про затвердження тем дипломних робіт і подає його декану ФЕМП.

Список студентів-дипломників, перелік тем дипломних робіт та наукових керівників затверджуються наказом ректора по КНТЕУ. Усі подальші зміни (формулювання назви, заміна об'єкта дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником та завідувачем кафедри (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри маркетингу (витяг з протоколу засідання кафедри).

Перед початком практики кожен студент заповнює спеціальний бланк-завдання, у якому зазначаються тема і план роботи, мета і завдання дослідження, графік виконання роботи, а також термін подання готової роботи

на кафедру.

Завдання підписують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри маркетингу і при оформленні роботи його слід розмістити після

титульної сторінки.

Порушення студентом календарного плану виконання дипломної роботи фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри маркетингу.
3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Зміст, структура, форма викладання матеріалу, а також оформ­лення дипломної магістерської роботи повинні відповідати основним вимогам щодо її наукового рівня.

Перед початком виконання дипломної магістерської роботи проводяться організаційні збори викладачів та студентів з питань підготовки, написання і захисту дипломних магістерських робіт (випусковими кафедрами за участю декана)

Виконання дипломної магістерської роботи складається з таких основних етапів.

1 Вибір об'єкта і предмета дослідження, затвердження теми, отримання замовлення на виконання теми здійснюється протягом першого місяця навчання у магістратурі .

 1. Складання плану і затвердження його науковим керівником, консультантом, керівником магістерської програми та завідувачем кафедри.

 2. Розроблення завдання на дипломну магістерську роботу, складання і заповнення календарного плану виконання роботи

 3. Підбір, аналіз літературних джерел, їх систематизація, написання теоретичного розділу роботи з обгрунтуванням актуальності обраної теми досліджень.

 1. досліджень під час комплексної з фаху та перед­дипломної практики.

 2. Виконання експериментальної частини досліджень, опрацю­вання результатів досліджень та фактичного матеріалу із використанням засобів комп'ютерної техніки.

7 Підготовка наукової статті за результатами дослідження об'єкта роботи.

 1. Апробація матеріалів дослідження (доповідь на студентській науковій конференції, підготовка наукових статей, мето­дичних матеріалів для впровадження в навчальний процес тощо).

 2. Написання та оформлення дипломної магістерської роботи, подання її на рецензування науковому керівникові та консультанту згідно із затвердженим календарним планом.
 1. Усунення недоліків, подання остаточного варіанта роботи відповідно до календарного плану

 2. Отримання відгуку від підприємства, за матеріалами якого виконувалася робота. Відгук завіряється печаткою і під­писом керівника підприємства (посадової особи).

 3. Подання роботи на реєстрацію (не пізніше 15 днів до пер­шого засідання ДЕК), розгляд роботи завідувачем випускової кафедри.

 4. Попередній внутрішньо-кафедральний захист дипломної магістерської роботи на випусковій кафедрі здійснюється за наявності відгуку з підприємства та керівника дипломної магістерської роботи (за окремим графіком, але не пізніше ніж за 10 днів до початку державної атестації).

 5. Зовнішнє рецензування роботи (за направленням декана факультету).

 6. Переплетення роботи.

 7. Отримання допуску декана факультету на захист дипломної магістерської роботи в ДЕК (не пізніше ніж за 5 днів до захисту).

17 Підготовка до захисту (оформлення супровідних матеріалів,

презентація доповіді).

18. Публічний захист дипломної магістерської роботи на засіданні ДЕК. Дипломна магістерська робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри чи фахівця, залученого для керів­ництва дипломними магістерськими роботами, який має вчене звання професора або доцента, науковий ступінь доктора або кандидата наук та виконує наукові дослідження відповідного напряму Науковий керівник здійснює індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної магістерської роботи, контролює дотри­мання графіка виконання, рецензує всі частини роботи і завершений рукопис, готує студента до публічного захисту результатів дослідження.

Крім того, науковий керівник рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні матеріали та інші джерела за темою; проводить систематичні, передбачені розкладом консультації; оцінює зміст викона­ної дипломної магістерської роботи як за розділами, так і загалом; дає рецензію на допуск роботи до захисту Отже, керівник надає наукову та методичну допомогу, систематично контролює виконання роботи, вносить необхідні корективи, дає рекомендації стосовно доцільності прийняття того чи іншого рішення, а також робить висновок про готовність роботи.

Дипломна магістерська робота повинна відповідати таким вимогам:

 • бути логічною, доказово аргументованою;

 • містити поглиблений, всебічний аналіз досліджуваної проблеми;

 • мати самостійні експериментальні та аналітичні дослідження, розрахунки;

 • містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення діяльності досліджуваного об'єкта;

 • мати належне оформлення та необхідні супроводжувальні документи;

 • бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу та календарним планом виконання роботи.

Дипломна магістерська робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, подана до захисту на кафедру менше ніж за 1 тиждень до початку роботи ДЕК, написана без дотримання затвердже­ного плану, не містить конкретних матеріалів об'єкта дослідження теми, аналітичних матеріалів реального підприємства або організації, обгрунтованих пропозицій, містить ознаки плагіату, а також не має відгуку підприємства, за матеріалами якого виконувалась робота, та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

У період підготовки дипломних магістерських робіт питання Щодо стану підготовки студентами дипломних магістерських робіт та Дотримання ними графіка виконання відповідних етапів дослідження повинні регулярно обговорюватися на засіданнях випускових кафедр (3 відображенням у протоколах засідань).

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Дипломна магістерська робота складається із:

 • титульної сторінки;

 • завдання на дипломну магістерську роботу;

 • анотації та ключових слів;

 • переліку умовних позначень;

 • змісту;

 • вступу;

 • основної частини;

 • висновків та пропозицій;

 • списка використаних джерел; додатків.

Зміст дипломної роботи визначається її темою. Рекомендований обсяг дипломної магістерської роботи - 100-120 сторінок (у т.ч. обсяг таких складових, як вступ, висновки та пропозиції) - до 5-6 сторінок. До цього обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. Співвідношення між теоретичною та експериментальною частинами (до якої входить аналітична) становить 1:3.

Титульний аркуш є першою сторінкою випускної роботи і оформлюється відповідно до встановлених вимог .

Завдання на дипломну магістерську роботу складається студентом разом з науковим консультантом і науковим керівником та підписується ними та затверджується завідувачем кафедри та керівником магістерської програми.

В анотації, обсяг якої становить до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної магістерської роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів - 5-7.

Анотація повинна бути написана українською, російською та однією з іноземних мов (переважно - англійською).

Анотація розміщується на окремому аркуші і разом з ключовими словами передує змісту.

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних скорочень може бути поданий у роботі у вигляді окремого списку, який розмішують перед змістом, після анотації та списку ключових слів..

Перелік слід друкувати у дві колонки, в яких у лівій за абеткою наводять скорочення, а у правій - детальне розшифрування.

Якщо в дипломній магістерській роботі спеціальні терміни, ско­рочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їх розшифрування наводять в тексті при першому згадуванні.

Зміст дипломної магістерської роботи визначається її темою і відображається в плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

У змісті випускної роботи повинні бути передбачені (умовно) два блоки теоретичних і експериментально-практичних товарознавчих та економіко-управлінських питань: І блок - теоретико-аналітичний; II блок - експериментально-практичний.

Матеріал роботи повинен бути викладений як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст розміщують безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає:

• вступ;

 • послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки);

 • висновки та пропозиції;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу

У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, актуальність проведення і мета досліджень в обраному напрямку, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, наукова новизна, практична значущість роботи. Також зазначаються апробація результатів досліджень - виступи на сту­дентських наукових конференціях, публікації результатів дослі­дження в наукових виданнях ВТЕІ КНТЕУ, збірнику наукових статей сту­дентів тощо. Обсяг вступу, як правило, не повинен перебільшувати 2,5 3 сторінки.

Актуальність теми. Актуальність теми обґрунтовують шляхом критичного аналізу та порівнянням з відомими розв'язаннями наукової проблеми (наукової задачі).

Мета і задачі дослідження. Формулюють мету і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження ... ", "вивчення ... ", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження - процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. В межах об'єкта дослідження наводять повну юридичну назву та стислу загальну характеристику підприємства, на прикладі якого виконують роботу. У стислій характеристиці підприємства вказують його організаційно-правову форму, галузеву приналежність, коли і ким засновано підприємство, його місцезнаходження, основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих та перелік основних конкурентів. Основні результати господарської діяльності підприємства за минулі роки бажано навести у формі узагальненої таблиці.

Предмет дослідження міститься в межах його об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.
Наукова новизна повинна містити результати самостійного аналітичного або експериментального характеру

Практична значущість повинна містити результати власних досліджень магістранта, що можуть бути впроваджені в діяльність торговельних підприємств, державних установ, громадських організацій.

Апробація роботи повинна містити назви статей, тез доповідей, підготовлених за матеріалами роботи, виступи на науково-практичних конференціях.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Наказ
Затвердити Методичні рекомендації зі складання та використання оперативних планів І карток пожежогасіння (далі Методичні рекомендації),...

Методичні рекомендації Зінченко І. О
Методичні рекомендації соціальним педагогам щодо реалізації захисної функції соціального педагога в умовах закладів освіти міста

Методичні рекомендації не містять нових правових норм, які
Затвердити Методичні рекомендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання

Методичні рекомендації на тему: «Робота за сумінсництвом»
Методичні рекомендації підготував : головний спеціаліст Васильківського районного управління юстиції Дніпропетровської області Атаманюк...

Методичні рекомендації щодо написання І оформлення рецензій
Пропоновані рекомендації можуть допомогти рецензенту у здійсненні науково-методичного аналізу матеріалів з досвіду роботи педагогів,...

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітній ступінь «бакалавр»
Методичні рекомендації розглянуто І схвалено на засіданні ка­федри фінансового аналізу І контролю 8 грудня 2014 p., протокол №9

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації до написання курсових та дипломних робіт з «Перекладознавства» для студентів спеціальності 030507, напряму...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Сус. Т. Й., Щур Р.І., Плець І.І. Методичні рекомендації до переддипломної практики...

Методичні рекомендації
Методичні рекомендації: до виконання дипломної роботи для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання [Електронний...

Методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції...

Методичні рекомендації щодо організації, підготовки та проведення...
Методичні рекомендації для педагогів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, майстрів виробничого навчання І викладачів...

Методичні рекомендації до програми виховання І навчання «Дитина»
Разом із тим ці методичні рекомендації можуть бути використані й іншими працівниками дошкільної освіти або тими, хто хоче розширити...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Бойчук Р. М., Сус. Т. Й., Мигович Т. М., Білий М. М. Методичні рекомендації до...

Методичні рекомендації
Криховецька З. М., Цюпа О. П., Кропельницька С. О., Бойчук Р. М., Сус. Т. Й., Мигович Т. М., Білий М. М. Методичні рекомендації до...

Методичні рекомендації м. Київ 2013 р. Пащенко В.І
Методичні рекомендації розроблені для фізичних та юридичних осіб, керівників громадських радіоаматорських об’єднань. Призначені для...

Методичні рекомендації з виробничої практики "догляд за хворими"...
Методичні рекомендації затверджені на засіданні Методичної комісії з хірургічних дисциплін Львівського національного медичного університету...

Методичні рекомендації відображають результати науково-дослідної...
Рибалка В. В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді: Методичні рекомендації. К.: Іпппо апн україни,...

Методичні рекомендації Київ 2014 Пащенко В.І
Пащенко В.І. Розробка фінансового бюджету громадського радіоаматорського об’єднання. Методичні рекомендації. – К.: 2014, 13 сБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт