Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому на навчання до Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька в 2015 році

Правила прийому на навчання до Шацького лісового коледжу ім. В. В. Сулька в 2015 році

Сторінка1/4
  1   2   3   4Правила прийому на навчання

до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька в 2015 році
І. Загальні положення
1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного екзамену або фахового випробування;

вступний екзамен - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми вищої освіти;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі - Єдина база) - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, сума, яких дорівнює одиниці. До конкурсного балу додатково додаються бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності.

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька;
право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до цих Правил;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – показник, виражений цифрою від 1 до 15, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де “1” є показником найбільшої пріоритетності заяви;

рейтинговий список вступників – список вступників за спеціальностями, що формується відповідно до цих Правил прийому до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі.

фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом - прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

2. Провадження освітньої діяльності у Шацькому лісовому коледжі ім. В.В.Сулька здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458551, виданої 08.07.2014 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2018 року.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2015 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року № 1172 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2014 року за № 1390/26167.
3. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у державних та комунальних вищих навчальних закладах, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
6. Прийом до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
II. Організація прийому до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька
1. Організацію прийому вступників до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, затвердженим його керівником.
2. Директор Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, Правил прийому до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька.
4. Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензійного обсягу за спеціалізаціями повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення Шацькому лісовому коледжу ім.В.В.Сулька державного замовлення.
5. Усі питання, пов'язані з прийомом до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
III. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.


На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька має право приймати на вакантні місця другого курсу (з нормативним терміном навчання) осіб, які здобули повну загальну середню освіту і подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання.
  1. Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька має право приймати на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста" (додаток 2).


Шацький лісовий коледж ім.В.В.Сулька зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V, VI, VII та пунктом 1 розділу XVІ цих Правил.
IV. Правила прийому до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька
1. Правила прийому до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька (далі - Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році, затверджуються директором Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька до 01 грудня 2014 року.
2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.
3. Шацький лісовий коледж ім. В.В.Сулька оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст (додаток 1) за спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу:

- 5.09010301 Лісове господарство (100 осіб денної форми навчання, 50 осіб заочної форми навчання);

- 5.05180101 Лісозаготівля та первинна обробка деревини (25 осіб денної форми навчання);

- 5.03050901 Бухгалтерський облік (30 осіб денної форми навчання).


  1. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.


5. Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця: з 09.00 до 17.00 год.

Субота та неділя – вихідні дні.
V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому з дотриманням вимог пунктів 2 - 10 цього розділу.
2. Прийом заяв та документів у паперовій або електронній формі від вступників розпочинається 10 липня.
3. Прийом заяв у паперовій або електронній формі від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти закінчується о 12.00 годині 01 серпня, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 і 12 цього розділу.
4. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу XІ цих Правил, складають вступні екзамени у Шацькому лісовому коледжі ім.В.В.Сулька відповідно до розділу VIIІ цих Правил, закінчується о 18.00 годині 24 липня. Співбесіди та вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.
5. Прийом заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, закінчується 24 липня. Вступні екзамени проводяться з 25 липня до 01 серпня.
6. Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікацийного рівня молодшого спеціаліста, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 02 серпня.
7. Вибір вступниками місця навчання здійснюється відповідно до зазначених пріоритетів до 18.00 години 06 серпня.
Оновлений список рекомендованих до зарахування оприлюднюється не пізніше 12.00 години 07 серпня.
8. Зарахування вступників на денну форму навчання на основі базової та повної загальної середньої освіти відбувається:
за державним замовленням не пізніше 12.00 години 08 серпня;
за кошти фізичних та юридичних осіб (за умови виконання державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) не пізніше 14 серпня.
9. Строки прийому заяв та документів на навчання за заочною формою навчання розпочинається 20 липня 2015 року, а закінчується о 17 годині 19 серпня 2015 року. Прийом документів від осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти і проходять співбесіду відповідно до розділу ХІ цих Правил, складають вступні екзамени у Шацькому лісовому коледжі ім.В.В.Сулька відповідно до пунктів 9, 10 розділу VIII цих Правил, закінчується о 17.00 годині 03 серпня 2015 року. Вступні екзамени для осіб, які не проходили незалежне оцінювання, оскільки мають захворювання, що зазначені в Переліку захворювань, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25.02.2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07.03.2008 року за № 189/14880, проводяться з 04 серпня до 18 серпня 2015 року.
VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька
1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька (далі - заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька.
2. При вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста вступник може подати заяву (заяви) в паперовій або в електронній формі (додаток 9) не більше ніж до п'яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (на три спеціальності) у кожному з них. Заяви, подані на певний напрям підготовки (спеціальність) до одного вищого навчального закладу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Шацьким лісовим коледжем ім.В.В.Сулька на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такої подачі анулюється в Єдиній базі.
3. У заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.      1. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви по відношенню до інших поданих ним заяв, при цьому “1” позначає найвищу пріоритетність.Пріоритетність, визначена вступником в заяві про участь у конкурсі не може бути змінена протягом вступної кампанії.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України"), військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).
На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;
копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.
6. Вступники подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
7. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання приймаються базового рівня складності з порогом «здав» 100 і більше балів (додаток 5).
8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
9. Вступники, зазначені у розділі VIІІ цих Правил, подають заяву в паперовій формі разом з документами, що засвідчують їх право на складання вступних екзаменів у Шацькому лісовому коледжі ім.В.В.Сулька.
10. Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому.
11. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172.
12. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту (обчислює в разі відсутності), затверджує її рішенням приймальної комісії і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
13. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька.
14. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.
15. Приймальна комісія Шацького лісового коледжу ім.В.В.Сулька, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому на навчання до Дубенського коледжу культури І мистецтв...
Дубенського коледжу культури І мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету в 2015 році

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Правила прийому до Золочівського коледжу
Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету в 2014 році

Правила прийому розроблені приймальною комісією коледжу відповідно...
Схвалено Педагогічною радою Хустського технічного коледжу тсо україни 25 січня 2017р

Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Ю. М. Коровайченко Правила прийому до вищого навчального закладу...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Правила прийому до Дніпродзержинського економічного коледжу Дніпродзержинського...
«Опоряджувальне виробництво» до 01. 07. 2015 р.; для спеціальностей 14010202 «Організація обслуговування населення» та 05080201 «Конструювання,...

Правила прийому до Харківського державного професійно педагогічного...
Харківського державного професійно — педагогічного коледжу ім. В.І. Вернадського (хіпт)

Правила прийому до Золочівського коледжу Львівського національного...
Світньої діяльності у Золочівському коледжі Львівського національного аграрного університету (надалі коледж) здійснюється відповідно...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт