Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Київського державного інституту декоративно прикладного мистецтва І дизайну імені Михайла Бойчука в 2014 році

Правила прийому до Київського державного інституту декоративно прикладного мистецтва І дизайну імені Михайла Бойчука в 2014 році

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5Погоджено
20 листопада 2013 р.
Перший заступник Міністра
_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено
19 листопада 2013 р.
В.о ректора
_____________________Р.М. Салімов

(підпис)
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ імені МИХАЙЛА БОЙЧУКА в 2014 році

Київ 2013


Правила прийому

до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в 2014 році
Провадження освітньої діяльності у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АГ, № 582096 від 19.10.2011 р., термін дії до 01.07.2015р.), за напрямом «мистецтво», спеціальностями «декоративно-прикладне мистецтво» та «дизайн».

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.
І. Загальні положення
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – підсумкова сума балів вступника, яка складається з результатів оцінювання з конкурсних предметів, творчих конкурсів, фахових випробувань та інших показників, передбачених цими Умовами;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у вищому навчальному закладі за рейтинговим списком вступників;

конкурсний предмет – навчальний предмет, передбачений цими Умовами, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору до вищого навчального закладу;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законодавством, щодо зарахування до вищого навчального закладу без участі в загальному конкурсі, що реалізується відповідно до цих Умов;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення стосовно рекомендації/не рекомендації вступника до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за напрямами (спеціальностями) галузей знань;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня;

цільовий прийом – прийом на навчання на конкурсній основі вступників за цільовими направленнями, виданими відповідно до законодавства.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про зайнятість населення».

2. Правила прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука є обов’язковими. Підставою для оголошення прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АГ, № 582096 від 19.10.2011 р., термін дії до 01.07.2015р.), за напрямом «мистецтво», спеціальностями «декоративно-прикладне мистецтво» та «дизайн». 3. Фінансування підготовки фахівців у Київському державному інституті декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука здійснюється: за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів – за державним замовленням;за ваучерами;за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

5. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.

6. Прийом до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання.
ІІ. Організація прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

1. Організацію прийому вступників до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора інституту, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, затвердженим ректором.

2. Ректор інституту забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Умов, Правил прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

3. Усі питання, пов’язані з прийомом до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті інституту, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Київського державного інституту декоративно - прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

3. Київський державний інститут декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки, який визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та зазначається у Правилах прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
IV. Правила прийому до вищого навчального закладу

1. Правила прийому до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (далі – Правила прийому) розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі цих Умов, затверджуються ректором інституту не пізніше 25 листопада 2013 року і погоджуються з Міністерством освіти і науки України.

2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Київський державний інститут декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука оголошує прийом на навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) денна та заочна форма навчання:

За ОКР «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

6.020208 Декоративно – прикладне мистецтво;

6.020207 Дизайн.

За ОКР «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти (за ОКР Бакалавр):

7.02020801 Декоративно – прикладне мистецтво (за видами);

7.02020701 Дизайн (за видами).

Ліцензований обсяг за напрямами підготовки (спеціальностями) для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня (Бакалавр, Спеціаліст) здійснюється підготовка, згідно додатку до Ліцензії за № 582096 серії АГ:

За ОКР «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

6.020208 Декоративно – прикладне мистецтво – 65 осіб;

6.020207 Дизайн – 65 осіб.

За ОКР «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти (за ОКР Бакалавр):

7.02020801 Декоративно – прикладне мистецтво (за видами) - 65 осіб;

7.02020701 Дизайн (за видами) – 65 осіб.

Для вступу на навчання до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, що здійснює підготовку за напрямом підготовки «мистецтво» за спеціальностями дизайн і декоративно – прикладне мистецтво проводяться творчі конкурси для денної і заочної форми навчання:

ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (1 курс) для денної форми навчання :

живопис – натюрморт, формат А2, 12 академічних годин ( два дні по 6 академічних годин);

рисунок – гіпсова голова, формат А2 ,12 академічних годин ( два дні по 6 академічних годин);

композиція – завдання на тему (один день 8 академічних годин).

ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти (1 курс) для заочної форми навчання :

живопис – натюрморт, формат А2, 6 академічних годин ( один день 6 академічних годин);

рисунок – гіпсова голова, формат А2 ,6 академічних годин ( один день 6 академічних годин);

композиція – завдання на тему (один день 8 академічних годин).

ОКР «бакалавр» споріднені спеціальності на основі ОКР «молодший спеціаліст» (2 (3)) курс:

за спеціальністю дизайну – клаузура (один день 8 академічних годин);

за спеціальності декоративно – прикладне мистецтво – композиція;

завдання на задану тему (один день 8 академічних годин);

ОКР «бакалавр» за іншим напрямом підготовки (спеціальності) на основі базової або повної вищої освіти (2 (3)) курс:

за спеціальністю дизайну – клаузура (один день 8 академічних годин);

за спеціальністю декоративно – прикладне мистецтво – композиція;

завдання на задану тему (один день 8 академічних годин).

за ОКР «спеціаліст» на основі базової вищої освіти ОКР «бакалавр» (5 курс):

за спеціальністю дизайну – клаузура (один день 8 академічних годин);

за спеціальністю декоративно – прикладне мистецтво – композиція;

завдання на задану тему (один день 8 академічних годин).
Перелік конкурсних предметів:

Із зазначенням профільних, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до Київського державного інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів (історія України або світова література та творчих конкурсів з рисунку, живопису, композиції), та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмету з української мови та літератури для вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Порядок роботи приймальної комісії:

Понеділок – п’ятниця з 9.00 до 18.00

з перервою на обід з 13.00 до 14.00,

Субота – неділя з 9.00 до 15.00 без перерви на обід,

(19 липня 2014 р. – з 9.00 до 18.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00).

(04, 07, 11 серпня 2014 року о 18.00 годині)
Порядок подання та розгляду апеляцій

на результати творчих конкурсів, що проведені Київським державним інститутом декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука апеляційна комісія проводить засідання на наступний день після закінчення творчого конкурсу, в день оголошення результатів творчого конкурсу:

з 09.00 до 11.00 – прийом заяв на апеляційну комісію,

з 11.00 – розгляд заяв та творчих робіт членами апеляційної комісії.

Порядок і строки прийому заяв та документів:

За ОКР «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

08 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити творчий конкурс, що проводить вищий навчальний заклад

19 липня 2014 року

о 18.00 годині

08 серпня 2014 року

о 18.00 годині

Строки проведення вищим навчальним закладом творчих конкурсів (проводяться в декілька сесій по мірі формування груп)

11-31 липня 2014 року

09-14 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше

12 години 01 серпня

2014 року;

другий – не пізніше

12 години 05 серпня

2014 року;

третій – не пізніше

12 години 08 серпня

2014 року

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності)

перший – не пізніше

12 годин 15 серпня

2014 року;

другий – не пізніше

12 години 18 серпня

2014 року;

третій – не пізніше

12 години 20 серпня

2014 року

(другий і третій списки формуються вищим навчальним закладом у разі необхідності)

Терміни закінчення строків вибору вступниками місця навчання

першого – о 18.00 годині

04 серпня 2014 року;

другого – о 18.00 годині

07 серпня 2014 року;

третього – о 18.00 годині

11 серпня 2014 року

першого – о 18.00 годині

17 серпня 2014 року;

другого – о 18.00 годині

19 серпня 2014 року;

третього – о 18.00 годині

21 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 15.00 години 12 серпня 2014 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 26 серпня

2014 року

за державним замовленням - не пізніше 15.00 години

22 серпня 2014 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

після зарахування на місця державного замовлення – не пізніше 23 серпня 2014 року

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
Затверджено педагогічною радою Державного вищого навчального закладу Київського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Протокол...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Ю. М. Коровайченко Правила прийому до вищого навчального закладу...
Правила прийому до вищого навчального закладу Київського міського медичного коледжу у 2014 році

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Правила прийому до Уманського державного педагогічного університету...

Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється відповідно до ліцензії...

Імені михайла бойчука
«Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація».Інститут такожздійснює науково-дослідницьку, культурно-виховну,...

Урок образотворчого мистецтва Тема : Традиційний вид українського...
Обладнання: Зразки робіт художників Т. Пати, В. Глущенка «Півень у квітах».,фарби та пензлики, кросворд

Правила прийому до Державного вищого навчального закладу «Харківський...
Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну»

Навчальна програма з декоративно-прикладного мистецтва 4 7 класи Спеціалізація
Додаток засоби укладання смужок

Комунальний заклад Дошкільний навчальний заклад
Збагатити знання дітей про українське декоративно-прикладне мистецтво. Закріпити назви предметів посуду з Опішні (куманець, миска,...

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Методична розробка «Квіти в українському віночку»
Запропонована методрозробка може бути використана на заняттях в гуртках декоративно-прикладного напрямку, а також на уроках образотворчого...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт