Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році

Умов и прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Проект
Умови

прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

в 2017 році

І. Загальні положення
1. У цих Умовах терміни вживаються в таких значеннях:
вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;
вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;
вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);
квота-1 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ за квотою-1, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ за квотою-2 відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;
конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу навчального закладу) для прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, термін навчання, на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;
конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому до навчального закладу. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;
конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до цих Умов (на конкурсній основі);
конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 та квотою-2, що реалізується відповідно до цих Умов;
право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням за спеціальностями галузей знань 01 «Освіта» та 22 «Охорона здоров’я» в разі укладення ним угоди про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості і селищах міського типу, що реалізується відповідно до цих Умов;
рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до цих Умов та Правил прийому до навчального закладу;
співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;
творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2016 року за № 1351/27796;
технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;
фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.
Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".
2. Ці Умови є обов’язковими для навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, крім військових навчальних закладів (навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Порядок прийому для підготовки військових фахівців до військових навчальних закладів (навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів визначається Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством.
3. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України, акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та затверджені педагогічною (вченою) радою Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (далі – Правила прийому) відповідно до вимог, наведених в додатку 1.
4. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.
Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.
5. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує навчальний заклад.
Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою і можуть дублюватися мовами національних меншин або іноземними мовами.
6. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:
особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;
особи, які здобули повну загальну середню освіту;
особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.
Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту, здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.
7. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.
8. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територій проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
9. На підставі Правил прийому навчальний заклад до 15 січня 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.
До 10 січня 2017 року Правила прийому подаються вищим навчальним закладом, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 31 січня 2017 року, а відповідні загальні обсяги державного або регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.
Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.
10. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного або регіонального бюджету лише один раз..
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами).
11. Організацію прийому вступників до навчального закладу здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом керівника навчального закладу або вищого навчального закладу, до структури якого він входить. Головою приймальної комісії призначається керівник навчального закладу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію навчального закладу, затвердженим вченою (педагогічною) радою навчального закладу у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію навчального закладу оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу.
Керівник навчального закладу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих Умов, правил прийому до навчального закладу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником навчального закладу або вищого навчального закладу, до структури якого він входить, та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до навчального закладу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІ. Конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на основі базової загальної середньої освіти –у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках;
для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Умовами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі фахових вступних випробувань;
в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому до навчального закладу.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Умов та Правил прийому до навчального закладу.
3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

Коментар: абзац 2: інваліди АТО та Революції Гідності
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних закладів освіти за результатами співбесіди;

Коментар: абзац 3: особи, які віднесені до категорії 1 постраждали від аварії на ЧАЕС, та закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками)
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

Коментар: абзац 4: особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

Коментар: абзац 5: учасники бойових дій, АТО, у т.ч. діючі військовослужбовці (крім строковиків)
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

Коментар: абзац 6
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

Коментар: абзац 7: особи, які не можуть складати ЗНО за станом здоров’я
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

Коментар: абзац 8
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї. після 1 січня 2017 року;

Коментар: абзац 9
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, після 1 січня 2017 року.

Коментар: абзац 10
Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Коментар: інваліди АТО та Революції Гідності; особи, які віднесені до категорії 1 постраждали від аварії на ЧАЕС, та закінчили середні та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками); особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад
Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Коментар: учасники бойових дій, АТО, у т.ч. діючі військовослужбовці (крім строковиків); діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року; особи, які не можуть складати ЗНО за станом здоров’я
Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

Коментар: громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї, після 1 січня 2017 року
Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

Коментар: громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї. після 1 січня 2017 року
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Умови прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році
Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного...

Програма фахових співбесід вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Програма фахових співбесід вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальності 05040301...

Програма для проведення фахового випробування при вступі на навчання...
«Магістр» за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» на базі ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного...

Правила прийому до Бахмутського індустріального технікуму Державного...
Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела фінансування навчання 5

Програма вступного випробування з математики для абітурієнтів, які...
Програма вступних випробувань з математики охоплює всі розділи шкільної програми основної школи

Програма фахових вступних випробувань 015. 16 (Сфера обслуговування)...
Фахове вступне випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста передбачає перевірку здатності вступника...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...

Програма вступного фахового випробування для абітурієнтів на навчання...
«Прикладне матеріалознавство» розроблено кафедрою матеріалознавства та пластичного формування конструкцій машинобудування на основі...

Програма вступних фахових випробувань спеціальності 05070104 “ Монтаж...
Після закінчення навчального закладу та отримання диплому на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» випускники...

Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом 0501 «Економіка І підприємництво»...

Екзаменаційні питання до вступного фахового випробування на навчання...
Сутність центрів та обліку відповідальності. Класифікація центрів відповідальності

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою промислового І цивільного...

Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання...
Робоча програма виробничої практики для студентів іv-го року навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки...

Програма вступного фахового випробування для вступу на навчання для...
Програма є нормативним документом Луцького національного технічного університету, який розроблено кафедрою міського будівництва та...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт