Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації за результатами здійснення державного нагляду

Довідка відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації за результатами здійснення державного наглядуДовідка відділу освіти Куп’янської районної державної

адміністрації за результатами здійснення державного нагляду

(контролю ) за діяльністю навчальних закладів із незначним

ступенем ризику у 2015 році.

Одним із пріоритетних напрямків роботи відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації (далі –відділ освіти ) у 2015 році є реалізація державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів, які надають послуги у сфері освіти та видають документи про освіту державного зразка. У ході проведення заходів першочергова увага зверталася на забезпечення навчальними закладами вимог законодавства про освіту, зокрема, законних прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу, вирішення пріоритетних освітніх завдань, визначених Указами Президента України, урядовими дорученнями, нормативно-розпорядчими документами Міністерства освіти і науки України.

Контроль за діяльністю навчальних закладів здійснювався відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.2011 № 311 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)» (із змінами), від 08.10.2012 № 910 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)», від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Відповідно до вищезазначених постанов Кабінету Міністрів України заходи відділу освіти щодо державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів з незначним ступенем ризику планувалися та здійснювалися з періодичністю не частіше ніж один раз на п'ять років.

Протягом 2015 року відділом освіти здійснено 3 заходи державного нагляду (контролю), а саме: експертизу організованого закінчення 2014/2015 навчального року проведено у 2 загальноосвітніх навчальних закладах, державну атестацію – у 1.

За результатами перевірок складено відповідні акти, матеріали узагальнено довідками, що містять аналітичні матеріали, висновки та рекомендації, видано відповідні накази.

Державна атестація навчальних закладів у 2015 році

Державна атестація навчальних закладів району здійснювалася відповідно до нового Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618 (утратили чинність накази Міністерства освіти і науки України від 24 липня 2001 року № 553 «Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2001 року за № 678/5869, від 17 червня 2013 року № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів», від 21 серпня 2003 року № 567 «Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів»).

Відповідно до вищевказаного Порядку головним завданням державної атестації є визначення ефективності надання освітніх послуг навчальними закладами, їх відповідності державним стандартам певного освітнього рівня, дотримання навчальними закладами цих державних стандартів, а також – надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що атестуються.

У 2015 році здійснено державну атестацію навчального закладу з незначним ступенем ризику - Петропавлівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради Харківської області відповідно до наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 17.03.2015 №112. На підставі висновку щодо результатів атестаційної експертизи та рекомендацій навчальному закладу щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню видано наказ відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 20.05.2015 №168, яким визнано Петропавлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради Харківської області атестованим та підтверджено його право на надання дошкільної освіти, початкової загальної освіти, базової загальної середньої освіти, з видачею документів про освіту державного зразка про відповідний рівень освіти. Навчальним закладом складено план заходів щодо усунення недоліків за результатами атестаційної експертизи.

Державне інспектування навчальних закладів у 2015 році.

На виконання наказу відділу освіти Куп’янської районної державної адміністрації від 07.04.2015 № 131 «Про здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів із незначним ступенем ризику у ІІ кварталі 2015 року» комісією відділу освіти було здійснено інспектування Грушівської, Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

Експертиза проводилась згідно з протоколами, затвердженими наказом Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.03.2015 №121 з питань організованого закінчення 2014/2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації за такими напрямками діяльності:

 • нормативність ведення ділової документації,

 • виконання вимог Державного стандарту,

 • планування та виконання заходів з підготовки ДПА у ЗНЗ, виконання заходів з проведення ДПА,

 • нормативність здійснення індивідуального навчання;

 • з питань проведення ДПА за напрямками: створення умов для проведення ДПА, оформлення шкільної документації, проведення ДПА.

Для оцінювання процесів, які відбуваються у загальноосвітніх навчальних закладах району на закінчення 2014/2015 навчального року, було використано кваліметричний підхід.

І. Нормативність ведення ділової документації

Адміністрацією Гусинської та Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. в основному відповідно до нормативних вимог ведеться ділова документація: книга наказів з основної діяльності, книга обліку руху учнів, алфавітна книга, книга протоколів засідань педагогічної ради тощо. У наявності накази щодо організованого закінчення навчального року та проведення ДПА у 4,9, 11-х класах. Дані питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради та Ради школи, про що свідчать відповідні протоколи. У обох навчальних закладах у річному плані роботи на рік є розділ «План основних заходів щодо організованого закінчення 2014/2015 н.р. та проведення ДПА».

Зауваження:

 • Не всі рішення педагогічної ради Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. затверджуються наказами, в окремих наказах не всі підписи вчителів про ознайомлення з наказом.

 • Констатуюча частина протоколу педагогічної ради Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. не відповідає постановчій (протокол від 21.05.2015 №3).

 • Книга обліку руху учнів у Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. ведеться з порушенням нормативних вимог: не прошнурована, не скріплена печаткою та підписом директора.

 • Відсутня книга реєстрації протоколів педагогічної ради та Ради школи у Грушівській ЗОШ І-ІІІ ст., протоколи не реєструються.

 • У особових справах учнів Грушівської, Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. заяви батьків щодо зарахування учнів до школи не зареєстровані, відсутня згода батьків щодо вибору мови навчання дітей.

 • У особових справах учнів 11-го класу Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. відсутній лист щодо зарахування-відрахування учнів.

 • Окремі копії документів у особових справах учнів не завірені печаткою та підписом директора.

 • Планування заходів щодо організованого закінчення 2014/2015 н.р. та проведення ДПА потребує удосконалення у Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Недостатній контроль за виконанням заходів щодо організованого закінчення 2014/2015 н.р. та проведення ДПА у Гусинській та Грушіській ЗОШ І-ІІІ ст. : відмітка про виконання заходів неконкретна.

ІІ. Виконання вимог Державного стандарту

Робочий навчальний план навчальних закладів затверджено в установленому порядку. Розклад уроків, графік роботи гуртків, факультативів затверджено відповідно до вимог, містяться на окремому інформаційному стенді для учнів. У наявності журнали факультативів з відповідними записами про виконання програм. Контрольно-аналітична діяльність адміністрації Грушівської та Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється відповідно до річного плану роботи. У наявності книги відвідування уроків вчителів директором школи та заступником директора з НВР. Відповідно до річного плану роботи здійснюється вивчення стану викладання предметів інваріантної складової робочого навчального плану. Видаються установчі та підсумкові накази. Дані питання виносяться на розгляд наради при директорові, педагогічної ради.

Зауваження:

 • Номера та дати протоколів педагогічної ради та ради Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. не відповідають номерам та датам, зазначеним на титульній сторінці Робочого навчального плану.

 • Не використано 3,5 години варіативної складової робочого навчального плану у 10-му класі та 1,5 години – у 11-му класі Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. та 2 год. - у 10 кл. Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст.

 • Облік відвідування факультативних занять «Православна культура Слобожанщини» у Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. здійснюється нерегулярно, не заповнені розділи журналів факультативних занять: «Загальні відомості про учнів», «Зведена таблиця руху учнів».

 • Адміністрацією Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. не здійснюється контроль за веденням журналів факультативних занять.

 • У Грушівській та Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. допускається порушення Інструкції щодо ведення класних журналів: мають місце виправлення оцінок, дат проведення уроків, необ’єктивність семестрового тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів, відсутність оцінок окремим учням з обов’язкових видів робіт, низька наповнюваність оцінок на предметних сторінках класних журналів.

 • Листок здоров’я у класному журналі учнів 11-го класу Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. не відповідає нормативним вимогам.

 • Матеріали ВШК Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст. потребують упорядкування, за наслідками відвідування уроків вчителів адміністрацією школи не надаються рекомендації.

 • Не проведено вивчення стану викладання фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» у 2014/2015 навчальному році, що передбачалося річним планом роботи Грушівської ЗОШ І-ІІІ ст.

ІІІ. Планування та виконання заходів з підготовки ДПА у ЗНЗ

Склад атестаційних комісій, розклад ДПА та консультацій затверджено (погоджено) відповідно до нормативних вимог. Розміщені на стенді для учнів та в окремій папці з матеріалами ДПА. Заяви випускників всіх учнів 11-го класу з відповідними візами директора школи на вибір предмета для складання ДПА у наявності. Звільнених учнів від ДПА немає в обох навчальних закладах.

ІV. Виконання заходів з проведення ДПА

Протоколи ДПА оформлено відповідно до вимог. Своєчасно перевірено письмові атестаційні роботи. Всі учні, які зареєструвалися для складання ЗНО з української мови, з’явилися на ЗНО. Один учень 11-го класу Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст., який прибув із зони АТО, проходитиме ЗНО у додаткову сесію, один учень, який навчається за вечірньою (заочною) формою навчання складав ДПА з української мови на базі школи, що не суперечить чинному законодавству. Своєчасно перенесено бали ЗНО до класних журналів 11 (12)-х класів, додатків до атестатів у відповідності до сертифікатів. Розрахунки середнього бала атестата випускників 11 (12)-х класів, середнього бала свідоцтв випускників 9-х класів здійснено відповідно до нормативних вимог, про що свідчать записи у шкільній документації.

Зауваження.

- У протоколах ДПА Гусинської ЗОШ І-ІІІ ст. заповнено не всі розділи.

V. Нормативність здійснення індивідуального навчання

У Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. відсутні учні, що навчаються за індивідуальною формою навчання. У Грушівській ЗОш І-ІІІ ст. 1 учениця навчається за індивідуальною формою навчання. В окремому класному журналі фіксуються заняття відповідно до робочого навчального плану, який включає всі навчальні предмети інваріантної складової та навчальні досягнення учениці. Звільнених учнів, які навчаються за індивідуальною формою за станом здоров’я, від ДПА немає.

Питання проведення ДПА за напрямками:

І Створення умов для проведення ДПА:

У Грушівській ЗОШ І-ІІІ ст. 08.06.2015 проводилася державна підсумкова атестація за освітній рівень основної загальної середньої освіти з біології учнів 9-х класів. Виконували письмову роботу 12 учнів.

У Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. 25.05.2015 - державна підсумкова атестація за освітній рівень повної загальної середньої освіти з біології учнів 11(12)-х класів. Виконували письмову роботу 8 учнів (7 учнів денної форми навчання, 1- учень вечірньої школи).

У Грушівській, Гусинській ЗОШ І-ІІІ ст. створено умови для проведення ДПА. Заздалегідь підготовлено кабінети, в яких учні складали державну підсумкову атестацію, з дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Учні - по одному за столом. Підготовлено місце для роботи атестаційної комісії.

Завдання для проведення ДПА відповідали орієнтовним вимогам до змісту атестаційних завдань (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 20. 02. 2015 № 192).

Шкільна документація (списки учнів, які складають ДПА, класний журнал, протокол проведення ДПА) підготовлена без зауважень.

Пакет з атестаційними матеріалами своєчасно відкрито, учням надано можливість вибору варіанту для виконання роботи. Надано рекомендації учням щодо раціонального використання часу та правильності заповнення бланків відповідей. Учні своєчасно закінчили виконання завдань.

Проведено державну підсумкову атестацію з дотриманням процедури проведення ДПА.

За результатами здійснення державного нагляду (контролю ) за діяльністю навчальних закладів із незначним ступенем ризику відділом освіти ініційовані питання щодо усунення вищезазначених порушень вимог законодавства у діяльності навчальних закладів (накази, довідки, листи надіслані адміністрації навчальних закладів) для вжиття відповідних заходів реагування. Результати заходів державного нагляду (контролю) розглядалися на засіданнях колегії відділу освіти (протокол від 22.03.2016 №1), на нараді директорів загальноосвітніх навчальних закладів (протокол від 19.06.2015, № 6), обговорювалися під час зустрічей із представниками громадськості.
Заступник начальника відділу освіти

Куп’янської районної державної адміністрації В.І.Балабай

Оригінал підписано

Літвінова І.В.

Роженцова Л.О.

Лозовська І.М.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації...
Сахновщинської районної державної адміністрації про виконання річного плану заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних...

Розпорядження
Київської міської державної адміністрації покладених на них завдань І обов’язків, з метою здійснення регулярного контролю за проходженням...

Відділ освіти черкаської районної державної адміністрації районний методичний кабінет
Схвалено радою районного методичного кабінету відділу освіти Черкаської районної державної адміністрації

Положення про облікову політику Куп’янської районної державної адміністрації
Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, нп(С)бо та інших нормативно-правових актів Кабінету Міністрів...

Відділ освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації...
Схвалено науково-методичною радою методичного кабінету відділу освіти Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної...
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол...

Висновок
Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

Правила внутрішнього розпорядку для працівників відділу освіти Золочівської...
Відповідно до Конституції України та з метою систематизації роботи, поліпшення ефективності праці та зміцнення дисципліни, визначення...

Т. А. Ланчковська завідуюча районним методичним кабінетом відділу...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації...
Маневицької районної державної адміністрації у звітному періоді було спрямовано на реалізацію державної регіональної політики, державних...

Відділ освіти Валківської районної державної адміністрації Валківський...
Рецензенти: Шило Т. П. методист районного методичного кабінету відділу освіти, спеціаліст І категорії

Номенклатура справ
Накази начальника відділу освіти районної державної адміністрації з основної діяльності (копії)

Уроках математики
Ф. Попіль – завідуюча методичним кабінетом відділу освіти Ярмолинецької районної державної адміністрації

Методичні рекомендації до викладання предметів
Крамаренко С. В., начальник відділу освіти Кіровоградської районної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

На уроках трудового навчання
Рекомендовано методичною радою відділу освіти Валківської районної державної адміністрації, протокол №4 від 25. 01. 2013 р

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти...
Т. А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації

Україна
Керуючись Положенням про відділ освіти Сарненської районної державної адміністрації (із змінами), затвердженим розпорядженням голови...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт