Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Додаток порядок видачi документiв дозвiльного характеру за принципом органiзацiйної єдностi на територiї м м. Червонограда,Соснiвки,смт. Гiрник

Додаток порядок видачi документiв дозвiльного характеру за принципом органiзацiйної єдностi на територiї м м. Червонограда,Соснiвки,смт. Гiрник

Додаток

ПОРЯДОК

видачi документiв дозвiльного характеру за принципом органiзацiйної єдностi на територiї м.м.Червонограда,Соснiвки,смт.Гiрник
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок видачi документiв дозвiльного характеру за принципом органiзацiйної єдностi на територiї м.м.Червонограда,Соснiвки,смт.Гiрник (далi Порядок видачi) визначає перелiк, змiст, термiни i послiдовнiсть дiй Адмiнiстратора, мiсцевих дозвiльних органiв, суб’єкта господарювання у процесi їх взаємодiї з питань видачi документiв дозвiльного характеру.
1.2. Порядок видачi регламентує процедуру видачi документiв дозвiльного характеру, перелiк яких визначено Порядком взаємодiї мiсцевих дозвiльних органiв, Адмiнiстратора, суб’єкта господарювання та територiального органу уповноваженого органу в м.м.Червоноградi,Соснiвцi,смт.Гiрник (далi Порядком взаємодiї), затвердженому рiшенням виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради № 189 вiд 27.07.2006р.
1.3. У разi внесення змiн та доповнень до перелiку документiв дозвiльного характеру, визначеному Порядком взаємодiї, вносяться вiдповiднi змiни i доповнення до Порядку видачi.
1.4. Порядок видачi визначає специфiку i умови проходження процедур з видачi документа дозвiльного характеру. У разi, якщо проходження процедури органiзується вiдповiдно до вимог Порядку взаємодiї, то вони не описуються.


1. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ

НА ВИКОНАННЯ БУДIВЕЛЬНИХ РОБIТ

( з 01.01.2008р. не видається в зв’язку з реформуваннями в Державнiй iнспекцiї архiтектурно-будiвельного контролю i звiльненням з займаної посади начальника мiсцевої iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю м.Червонограда в порядку переведення в iнспекцiю державного-архiтектурно-будiвельного у Львiвськiй областi )

1.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву про видачу дозволу на виконання будiвельних робiт (форма затверджена Наказом Держбуду України №273 вiд 05.12.2000р.), до якої додаються наступнi документи:

 • рiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради про дозвiл на будiвництво об’єкта мiстобудування - копiя;

 • документ (копiя), що засвiдчує право власностi забудовника (замовника) чи право користування (зокрема на правах оренди) земельною дiлянкою, на якiй буде розмiщено об’єкт мiстобудування, а у разi проведення реконструкцiї, реставрацiї та капiтального ремонту будiвлi, споруди, технiчного переоснащення пiдприємств – копiя документа, що посвiдчує право власностi на будинок (споруду) або письмова згода власника на проведення робiт

 • комплексний висновок державної iнвестицiйної експертизи (Заявник отримує поза порядком взаємодiї на основi позитивних висновкiв по робочому проекту, якi додає до комплексного висновку);

 • документи про призначення вiдповiдальних виконавцiв робiт (виконроба, осiб, що виконують технiчний нагляд, авторський нагляд) (накази генпiдрядника про призначення виконроба, генпроектувальника про ведення авторського нагляду, замовника про ведення технiчного нагляду);

 • затверджену в встановленому порядку проектну документацiю (будiвельний генплан та паспорт фасаду в двох примiрниках, пояснювальна записка для реєстрацiї, загального журналу робiт, журналу авторського нагляду).


1.2. Адмiнiстратор вiдповiдно до Порядку взаємодiї передає заяву та поданi документи до iнспекцiї Держархбудконтролю. Iнспекцiя Держархбудконтролю в термiн, що не перевищує 10 робочих днiв, розглядає та передає Адмiнiстраторовi дозвiл на виконання будiвельних робiт, зареєстрований в iнспекцiї Держархбудконтролi /надає аргументовану вiдмову. До дозволу додається загальний журнал робiт, журнал авторського нагляду, один примiрник будiвельного генерального плану на яких поставлено штамп про реєстрацiю об’єкта та заява про видачу дозволу на виконання будiвельних робiт.

При передачi документiв, окрiм вiдмiток у контрольному графiку документообiгу, Адмiнiстратор розписується у книзi реєстрацiї виданих дозволiв на виконання будiвельних робiт, яку приносить-забирає представник iнспекцiї.

1.3. Вiдповiдно до Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл та загальний журнал робiт, журнал авторського нагляду, один примiрник будiвельного генерального плану пiд розписку забудовника на заявi та в журналi. Заява повертається наступного дня iнспекцiї Держархбудконтролю. При передачi документiв Адмiнiстратор iнформує Заявника про обов’язок забудовника (замовника) у 7-денний термiн повiдомити iнспекцiю Держархбудконтролю пiсля початку виконання будiвельних робiт на об’єктi, про що Заявник розписується у контрольному графiку документообiгу.
1.4. При перереєстрацiї дозволу (у разi передавання права на будiвництво iншому забудовнику (замовнику) або змiни генеральної пiдрядної органiзацiї) до заяви про перереєстрацiю дозволу (довiльної форми або встановленої нормативним актом мiського рiвня) додаються документи, визначенi п.1.1, у якi внесенi змiни, та оригiнал дозволу на виконання будiвельних робiт. Дозвiл перереєстровується вiдповiдно до п.п. 1.1-1.3.
1.5.При поновленнi будiвництва об’єкту (у разi його консервацiї) Заявник до заяви (довiльної форми або встановленої нормативним актом мiського рiвня) додає документи, визначенi п. 1.1 Порядку видачi та додатково документ про технiчний стан конструкцiй i можливiсть продовження будiвництва, виданий проектною органiзацiєю, що розробила проект. Дозвiл видається/повертається вiдповiдно до п.п. 1.1 - 1.3 Порядку видачi. До документiв, якi видаються Заявнику, додається документ про технiчний стан конструкцiй та можливiсть продовження будiвництва зi штампом iнспекцiї Держархбудконтролю.
1.6.При подовженнi термiну дiї дозволу Адмiнiстраторовi подається лист (зазначається перелiк виконаних на об’єктi мiстобудування робiт, вiдповiдальнi за здiйснення будiвельних робiт, працiвники, що здiйснюють технiчний та авторський нагляд) та оригiнал дозволу. Дозвiл з вiдмiткою про подовження термiну дiї видається вiдповiдно до п.п.1.1-1.3 Порядку видачi.
Примiтка: Перелiк будiвельних робiт, на якi не видається дозвiл, регламентується Наказом Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України №273 вiд 05.12.2000р. «Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будiвельних робiт».

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦIЮ

ЗАКIНЧЕНИХ БУДIВНИЦТВОМ ОБ’ЄКТIВ
Порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв визначається постановою КМ України вiд 22.09.2004р. №1243 «Про порядок прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв»
2.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву на одержання документа дозвiльного характеру, до якої долучає заяву на iм’я мiського голови про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта, копiю дозволу на виконання будiвельних робiт, копiю акту/довiдка про закладення технiчної документацiї до страхового фонду.

У разi, якщо умовою прийняття закiнченого будiвництвом об’єкта є попереднє його прийняття робочою комiсiєю (об’єкти виробничого призначення з кiлькiстю робочих мiсць понад 50, або вартiстю понад 5 млн. грн., а також об’єкти житлово-громадського призначення III, IV i V категорiй складностi) до заяви додатково додається акт робочої комiсiї. Замовник (iнвестор) призначає, органiзує та очолює роботу робочої комiсiї .
2.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi п.п.3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї i передає заяву та поданi документи iнспекцiї Держархбудконтролю. Iнспекцiя Держархбудконтролю у термiн, що не перевищує 2 робочих днiв уточнює персональний склад державної приймальної комiсiї та передає Адмiнiстраторовi 3 бланки Актiв державної приймальної комiсiї про прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом об’єкта (далi Актiв), в яких проставленi посади, прiзвища, iм’я, по-батьковi усiх членiв державної комiсiї.
2.3. Адмiнiстратор iнформує Заявника вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї i передає йому бланки Актiв та повiдомляє контактнi телефони голови державної приймальної комiсiї. Голова державної приймальної комiсiї органiзує її роботу, забезпечує пiдготовку та затвердження Актiв рiшенням виконавчого комiтету мiської ради. Комiсiя розпочинає свою роботу не пiзнiше, як через 10 днiв пiсля подання заяви та завершує не пiзнiше 30 днiв з дня початку роботи.
2.4. За усним зверненням голови державної приймальної комiсiї Адмiнiстратор може органiзовувати виїзд членiв комiсiї на мiсце розташування закiнченого будiвництвом об’єкта вiдповiдно до п. 3.14 Порядку взаємодiї.
2.5. Акт реєструється в Iнспекцiї Держархбудконтролю, яка передає Адмiнiстраторовi копiю рiшення виконавчого комiтету та 2 примiрники Акту.
2.6.Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому копiю рiшенням виконавчого комiтету та 1примiрник Акту.
2.7.У разi неготовностi об’єкта до експлуатацiї державна приймальна комiсiя складає вiдповiдний акт з висновками та обґрунтуваннями. На пiдставi цього акту голова комiсiї готує проект рекомендацiй щодо усунення недолiкiв, якi затверджуються мiським головою та скеровуються разом з бланками Акту Адмiнiстраторовi для подальшої передачi Заявнику.
2.8.У разi невiдповiдностi будiвництва об’єкта державним будiвельним, санiтарним нормам, вимогам пожежної безпеки, тощо та на об’єкти, збудованi самовiльно, або з суттєвим вiдхиленням вiд проекту, оформляється вiдмова про експлуатацiю, яка скеровується через Адмiнiстратора замовнику та до виконавчого комiтету мiської ради для прийняття вiдповiдного рiшення щодо подальшого використання об’єкту.

2.9. У разi прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв у сферi телекомунiкацiй при органiзацiї взаємодiї слiд враховувати вимоги та умови, передбаченi Порядком прийняття в експлуатацiю закiнчених будiвництвом об’єктiв у сферi телекомунiкацiй, затверджених наказом Мiнiстерства транспорту та зв’язку України вiд 27.02.2006р. №180.


3. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ ОРГАНIВ ПОЖЕЖНОГО НАГЛЯДУ НА ПОЧАТОК РОБОТИ (ОРЕНДИ) ПIДПРИЄМСТВА, ОРГАНIЗАЦIЇ, ПРИМIЩЕННЯ.
Порядок видачi дозволу органiв пожежного нагляду на початок роботи(оренди) пiдприємства, органiзацiї, примiщення визначається постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.02.2001р. №150 та вiд 11.01.2006р. №17.

3.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву на одержання документу дозвiльного характеру, до якої долучає заяву про надання дозволу на початок роботи новоствореного пiдприємства, впровадження нових технологiй, устаткування та продукцiї, оренду будь-яких примiщень (далi заяву про надання дозволу) за формою, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.02.2001р. №150 i наступнi документи:

 • копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 • матерiали оцiнки (експертизи) протипожежного стану пiдприємства, об’єкта чи примiщення (здiйснюється пожежною iнспекцiєю мiста або експертною органiзацiєю, що має вiдповiдну лiцензiю)

 • копiю договору оренди примiщень ( у разi оренди примiщень).


Заявник може здiйснювати господарську дiяльнiсть за декларативним принципом (без отримання дозволу на початок роботи) у разi подання органам державного пожежного нагляду не пiзнiше нiж за 10днiв до початку господарської дiяльностi Декларацiї вiдповiдностi об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за формою, затвердженою Постановою КМУ вiд 11 сiчня 2006р. №17.
3.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi п.п.3.5-3.8. Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про надання дозволу та поданi документи або Декларацiю в мiський вiддiл ГУ МНС у Львiвськiй областi. Мiський вiддiл органiв державного пожежного нагляду протягом 5-ти робочих днi приймає рiшення про видачу дозволу, оформляє дозвiл та передає його Адмiнiстратору.

У разi вiдмови в наданнi дозволу мiський вiддiл пожежного нагляду готує повiдомлення за пiдписом керiвника з посиланням на конкретнi пiдстави.
3.3. Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл/вiдмову на початок роботи(оренди) пiдприємства, органiзацiї, примiщення.
4. ПОГОДЖЕННЯ МIСЬКОЮ СЕС АСОРТИМЕНТНОГО ПЕРЕЛIКУ ПРОДУКЦIЇ, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ВИГОТОВЛЯТИСЯ АБО РЕАЛIЗОВУВАТИСЯ НА ОБЄКТI.
4.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву на одержання документа дозвiльного характеру, до якої долучає заяву про погодження асортиментного перелiку продукцiї для реалiзацiї (виготовлення) на обєктi i наступнi документи:

 • нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 • копiї висновкiв по проектнiй документацiї, або акту здачi в експлуатацiю об’єкта;

 • копiя угоди на оренду примiщення або на право власностi;

 • асортиментний перелiк продуктiв.


4.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi п.п.3.5-3.8. Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про погодження асортименту продукцiї та поданi документи в Червоноградську мiську санiтарно-епiдемiлогiчну станцiю (СЕС). Мiська СЕС протягом п’яти робочих днiв розглядає поданi документи, погоджує асортиментний перелiк продукцiї, передає Адмiнiстратору затверджений асортиментний перелiк продукцiї для реалiзацiї ( виготовлення) на об’єктi.

У разi вiдмови чи внесеннi змiн в поданий для погодження асортиментний перелiк мiська СЕС готує повiдомлення за пiдписом керiвника з посиланням на конкретнi пiдстави.
4.3. Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому погодження/вiдмову асортиментного перелiку.
4.4. При змiнi технологiчного процесу та реалiзацiї продукцiї Заявник подає Адмiнiстратору заяву про перепогодження асортиментного перелiку продукцiї, до якої долучає копiї висновкiв по проектнiй документацiї або акту здачi в експлуатацiю та асортиментний перелiк продукцiї. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про перепогодження асортиментного перелiку продукцiї та поданi документи до мiської СЕС. Мiська СЕС упродовж 5-и робочих днiв перепогоджує асортиментний перелiк продукцiї для реалiзацiї (виготовлення) на об’єктi.


5. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ

НА РОЗМIЩЕННЯ СТАЦIОНАРНОЇ МАЛОЇ АРХIТЕКТУРНОЇ ФОРМИ
5.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву на одержання документа дозвiльного характеру, до якої долучає заяву про надання дозволу на розмiщення малої архiтектурної форм (далi заяву про надання дозволу) за формою, затвердженою Наказом Держбуду України №296 вiд 04.09.2006р. i наступнi документи:

 • нотарiально засвiдчену копiю свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 • документ, що посвiдчує право на земельну дiлянку;

 • паспорт стацiонарної малої архiтектурної форми з нанесенням мiсця розмiщення, планiв та фасадiв (далi – паспорт прив’язки), виготовлений пiдприємствами, установами, органiзацiями, якi мають вiдповiдну лiцензiю i погоджений у встановленому порядку.


5.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi п.п.3.5-3.8. Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про надання дозволу та поданi документи в управлiння мiстобудування i архiтектури. Управлiння мiстобудування i архiтектури протягом 5-и робочих днiв перевiряє вiдповiднiсть паспорта прив’язки державним будiвельним нормам, затверджує паспорт прив’язки, видає дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми, передає Адмiнiстраторовi дозвiл та затверджений паспорт прив’язки.

У разi вiдмови в наданнi дозволу вiддiл мiстобудування i архiтектури готує повiдомлення за пiдписом керiвника з посиланням на конкретнi пiдстави.

5.3. Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл/вiдмову та затверджений паспорт прив’язки.
5.4 Для перереєстрацiї дозволу на розмiщення малої архiтектурної форми пiсля закiнчення термiну його дiї Заявник подає Адмiнiстраторовi заяву про перереєстрацiю дозволу, до якої долучає документи, вказанi у п.2.1 Порядку видачi. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про перереєстрацiю дозволу та поданi документи до вiддiлу мiстобудування i архiтектури. Вiддiл мiстобудування i архiтектури упродовж 5-и робочих днiв подовжує термiн дiї дозволу на розмiщення малої архiтектурної форми або готує вiдмову та передає Адмiнiстраторовi дозвiл/вiдмову. Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл/вiдмову вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї .

У разi змiн у державних будiвельних нормах, мiсцевих правилах забудови, розташуваннi iснуючих споруд та iнженерних мереж при перереєстрацiї дозволу вiддiл мiстобудування i архiтектури (управлiння мiстобудування та архiтектури мiської ради) здiйснює переоформлення паспорта прив’язки.
5.5. При змiнi естетичного вирiшення малої архiтектурної форми/внесеннi змiн у паспорт прив’язки з iнiцiативи суб’єкта пiдприємницької дiяльностi Заявник звертається до Адмiнiстратора з вiдповiдною заявою, пропозицiями, паспортом прив’язки, дозволом на розмiщення малої архiтектурної форми та бланком договору про надання послуг вiддiлом мiстобудування i архiтектури, пiдписаним та скрiпленим печаткою Замовника. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї, пiсля чого передає поданi заяву та документи в вiддiл мiстобудування i архiтектури. Вiддiл мiстобудування i архiтектури упродовж 5-и робочих днiв пiдписує договiр, вносить вiдповiднi змiни в паспорт прив’язки, при потребi в дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми або готує вiдмову та передає документи Адмiнiстраторовi. Адмiнiстратор iнформує Заявника вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї про необхiднiсть подання копiй платiжних документiв (суми та розрахунковi рахунки вказуються у договорах). При передачi документiв Адмiнiстратор звiряє сплачену суму з сумою пiдписаного договору, робить вiдповiднi записи у контрольному графiку документообiгу та у журналi i передає Заявнику паспорт, дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми/вiдмову, 1-ин екземпляр пiдписаного договору.
5.6. При змiнi функцiонального використання малої архiтектурної форми з iнiцiативи суб’єкта пiдприємницької дiяльностi Заявник подає Адмiнiстраторовi:

 • заяву;

 • пропозицiї;

 • дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми;

 • паспорт прив’язки;

 • висновок мiського управлiння земельних ресурсiв про вiдповiднiсть використання земельної дiлянки цiльовому призначенню.


Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву та поданi документи в вiддiл мiстобудування i архiтектури вiдповiдно до Порядку взаємодiї.

Вiддiл мiстобудування i архiтектури в термiн до 5-и робочих днiв вносить змiни до дозволу на розмiщення малої архiтектурної форми. При необхiдностi отримання висновкiв iнших дозвiльних органiв термiн може бути подовжений до 30 календарних днiв.


6. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ НА РОЗМIЩЕННЯ

МАЛОЇ ПЕРЕСУВНОЇ АРХIТЕКТУРНОЇ ФОРМИ,

включаючи надання дозволу на розмiщення об’єкта торгiвлi, погодження асортиментного перелiку, дозволу на реалiзацiю харчових продуктiв.

6.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву на одержання документа дозвiльного характеру, до якої долучає заяву про надання дозволу на розмiщення малої архiтектурної форм (далi заяву про надання дозволу) за формою затвердженою Наказом Держбуду України №296вiд 04.09.2006р. (у разi заняття торговельною дiяльнiстю заява доповнюється проханням надати дозвiл на розмiщення малої архiтектурної форми – об’єкта торгiвлi та погодити режим роботи). До заяви про надання дозволу долучається комплект документiв для передачi дозвiльним органам – учасникам взаємодiї при проходженнi процедури:

спiльнi для всiх учасникiв процедури:

 • схема розмiщення пересувної МАФ (схема прив’язки установки об’єкта на топографо-геодезичнiй основi в М 1:500), виготовлена проектною органiзацiєю, що має вiдповiдну лiцензiю (2 примiрники);

 • копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 • копiя документа, що посвiдчує право на земельну дiлянку.

для мiської СЕС :

 • клопотання про надання дозволу на реалiзацiю харчових продуктiв та продовольчої сировини, затвердження асортиментного перелiку (при потребi), погодження розмiщення пересувної МАФ;

 • запропонований асортимент товарiв для реалiзацiї (при виробництвi/продажу харчових продуктiв)

для вiдповiдного структурного пiдроздiлу мiськвиконкому:

 • копiя документу про сплату збору за розмiщення об’єкта торгiвлi або копiя свiдоцтва платника єдиного податку, крiм пересувних МАФ, якi призначенi для

пiсляпродажного обслуговування покупцiв, що розмiщуються на земельнiй дiлянцi, прилеглiй до стацiонарного об’єкту торгiвлi, право користування або власностi якою належить суб’єкту, який має дозвiл на розмiщення стацiонарного об’єкту торгiвлi.

6.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8, 3.11-3.12 Порядку взаємодiї, пiсля чого формує комплекти копiй та оригiналiв документiв, якi передаються до:

 • управлiння мiстобудування та архiтектури: копiя заяви про надання дозволу та спiльнi для всiх учасникiв процедури документи (подаються оригiнали схеми розмiщення МАФ);

 • мiської СЕС: копiї спiльних для всiх учасникiв процедури документiв плюс документи, призначенi для СЕС;

 • вiдповiдного структурного пiдроздiлу виконавчого комiтету: копiя заяви про надання дозволу, спiльнi для всiх учасникiв процедури документи, копiя документу про сплату збору за розмiщення об’єкта торгiвлi або копiя свiдоцтва платника єдиного податку.


6.3. Адмiнiстратор визначає дату, час, мiсце спiльного засiдання уповноважених представникiв учасникiв процедури не пiзнiше 3-го дня з дня передачi документiв. Засiдання уповноважених представникiв учасникiв процедури органiзується вiдповiдно до п. 3.14 Порядку взаємодiї. За результатами засiдання безпосередньо пiд час його проведення або у порядку, передбаченому п.п. 3.14, 3.15 Порядку взаємодiї Адмiнiстраторовi передаються для передачi Заявниковi наступнi документи або витяг з протоколу засiдання уповноважених представникiв учасникiв процедури щодо вiдмови в наданнi дозволiв (дозволу):

 • вiд управлiння мiстобудування та архiтектури – затверджена схема розмiщення пересувної МАФ, дозвiл на розмiщення пересувної МАФ;

 • вiд мiської СЕС - погоджений асортиментний перелiк, дозвiл на реалiзацiю харчових продуктiв, погодження розмiщення МАФ;

 • вiд вiдповiдного структурного пiдроздiлу виконавчого комiтету – дозвiл на розмiщення об’єкта торгiвлi, погодження режиму роботи.


6.4. Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому документи, визначенi п.6.3 Порядку видачi, або витяг з протоколу засiдання уповноважених представникiв учасникiв процедури щодо вiдмови в наданнi дозволiв (дозволу).

7. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ

НА РОЗМIЩЕННЯ ЗОВНIШНЬОЇ РЕКЛАМИ
7.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву про надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами (форма затверджена Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 грудня 2003р. №2067), до якої додаються наступнi документи:

 • нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi;

 • топогеодезичний знiмок мiсцевостi (М1:500) з прив’язкою мiсця розташування рекламного засобу iз пiдписом вiдповiдальної за проведення знiмання особи (2 примiрники);

 • фотокартка / комп’ютерний макет мiсця, ескiз рекламного засобу з конструктивним рiшенням (2 примiрники);

 • погодження мiсця розмiщення зовнiшньої реклами на бланку дозволу (2 примiрники), крiм випадкiв, коли мiсце розташування перебуває у державнiй/комунальнiй власностi.

7.2. Адмiнiстратор, вiдповiдно до Порядку взаємодiї, передає заяву та поданi документи до управлiння мiстобудування i архiтектури. Управлiння мiстобудування i архiтектури упродовж 5-и днiв перевiряє мiсце розташування рекламного засобу на предмет наявностi на це мiсце прiоритету iншого замовника або надання на заявлене мiсце зареєстрованого у встановленому порядку дозволу, видає наказ про встановлення за Заявником (замовником) прiоритету на заявлене мiсце розташування рекламного засобу (вiдмову), заповнює бланк дозволу (2 примiрники) та передає документи Адмiнiстраторовi.

У разi, якщо має мiсце встановлення складних (дахових) рекламних засобiв управлiння мiстобудування та архiтектури видає архiтектурно-планувальне завдання для опрацювання проектно-технiчної документацiї. У даному випадку Заявник (замовник) виготовляє та забезпечує погодження проектно-технiчної документацiї.

7.3. Отримавши документи, Адмiнiстратор, вiдповiдно до Порядку взаємодiї, iнформує Заявника та балансоутримувача мiсця розташування комунальної власностi, органiзує упродовж 3-х днiв зустрiч Заявника та балансоутримувача для пiдписання договору тимчасового користування мiсцем розташування рекламного засобу. У день зустрiчi Адмiнiстраторовi передаються бланки дозволiв, погодженi балансоутримувачем (2 примiрники), копiя платiжного документу про внесення плати за мiсце користування та супровiдний лист.
У разi, якщо вимагаються погодження на розташування рекламного засобу iнших, крiм балансоутримувача дозвiльних органiв, що визначається наказом про встановлення за Заявником (замовником) прiоритету на заявлене мiсце розташування рекламного засобу, Адмiнiстратор їх органiзує вiдповiдно до Порядку взаємодiї.
7.4. Адмiнiстратор передає до управлiння мiстобудування i архiтектури документи наступного дня пiсля отримання бланкiв дозволiв, погоджених балансоутримувачем

(2 примiрники), копiї платiжного документу про внесення плати за мiсце користування та супровiдного листа.
7.5.Управлiння мiстобудування та архiтектури погоджує 2 примiрники дозволу, готує висновок щодо надання дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами, проект рiшення виконавчого комiтету, який подає у встановленому порядку для пiдписання.
7.6. У разi пiдписання рiшення його копiя у встановленому порядку передається разом з документами до управлiння мiстобудування та архiтектури. Управлiння мiстобудування та архiтектури упродовж 1-го дня пiдписує дозвiл та передає Адмiнiстраторовi наступнi документи:

 • наказ про встановлення прiоритету Заявника (замовника) на мiсце розташування рекламного засобу;

 • рiшення про надання Заявнику (замовнику) дозволу на розмiщення зовнiшньої реклами;

 • дозвiл на розмiщення зовнiшньої реклами.

7.7. Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому документи, визначенi п.7.6 Порядку видачi.

8. ПОРЯДОК ВИДАЧI ДОЗВОЛУ НА РОЗМIЩЕННЯ ОБЄКТIВ ТОРГIВЛI ТА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
Послуга надається в частинi надання дозволу на розмiщення нових об’єктiв торгiвлi та переоформлення дозволу вiдповiдно до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2006р. № 32 «Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2005р. №314».
8.1. Заявник подає Адмiнiстратору заяву про надання дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi / громадського харчування та погодження режиму роботи пiдприємства (форма затверджена ), до якої додаються наступнi документи:

 • заява на iм’я заступника мiського голови ;

 • копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю суб’єкта пiдприємницької дiяльностi, завiрена у встановленому порядку;

 • копiя документа, який засвiдчує право заявника на використання вiдповiдного об’єкта (свiдоцтво про право власностi, договiр оренди/суборенди та iншi),

 • копiї правовстановних документiв на земельну дiлянку (виключно для кiоскiв i торгових павiльйонiв) ;

 • копiя платiжного документа про сплату збору, для платникiв єдиного податку копiя свiдоцтва про сплату єдиного податку.


8.2. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi п.п.3.5-3.8. Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про надання дозволу на розмiщення та поданi документи до вiдповiдного структурного пiдроздiлу виконавчого комiтету - вiддiлу економiки. Вiддiл економiки на протязi 5 днiв опрацьовує поданi документи, оформляє дозвiл на розмiщення, погоджує режим роботи пiдприємства та передає його Адмiнiстратору.

У разi вiдмови в наданнi дозволу готує повiдомлення з посиланням на конкретнi мотивованi пiдстави.

8.3. Вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл/вiдмову на розмiщення.
8.4. При переоформленнi дозволу на розмiщення об’єктiв торгiвлi та громадського харчування (здiйснюється при перереєстрацiї або реорганiзацiї юридичної особи з правонаступництвом, змiнi прiзвища та/або iмя та/або по-батьковi та мiсця проживання фiзичної особи - субєкта господарювання, змiнi мiсцезнаходження юридичної особи, змiнi профiлю та назви об’єкта). Заявник подає Адмiнiстраторовi заяву про переоформлення дозволу, до якої долучає документи, вказанi у п.6.1 Порядку видачi та оригiнал дозволу на розмiщення об’єкту торгiвлi/громадського харчування. Адмiнiстратор здiйснює дiї, передбаченi пп. 3,5 – 3,8 Порядку взаємодiї, пiсля чого передає заяву про переоформлення дозволу та поданi документи до вiдповiдного структурного пiдроздiлу виконавчого комiтету - вiддiлу економiки. Вiддiл економiки на протязi 5 днiв оформляє дозвiл/вiдмову та передає його Адмiнiстраторовi.
8.5. Адмiнiстратор iнформує Заявника i передає йому дозвiл/вiдмову вiдповiдно до п.3.16 Порядку взаємодiї .

Керуючий справами Г.Тимчишин

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Iнструкцiя про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян
Федерацiєю професiйних спiлок України, Фондом соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань...

Книга облiку надходження та вибуття документiв архіву
Правила, з метою практичної допомоги в організації роботи з облiку документiв архівних підрозділів підприємств, установ, організацій....

Кабінету Міністрів України 22. 03. 2001 р. №270 порядок розслідування...
Порядок розслідування та обліку нещасних ви­падків невиробничого характеру. К.: Основа, 2001. 28 с

Додаток 12 Форма Тендерної документації
Лот «Ремонту системи опалення 1-3 поверхів будівлі Цеху та боксів тп №20 дф пат «Укртелеком» за адресою: смт. Межова вул. Фрунзе,...

Кабiнет мiнiстрiв україни постанова київ
Про порядок вивезення (пересилання) за межi митної територiї України громадянами дорогоцiнних металiв (за винятком банкiвських металiв,...

Довідка про наявність земельної ділянки (додаток №7)
Затвердити Положення про порядок видачі довідок виконавчим комітетом Баштанської міської ради (додаток №1)

Тема: I’ve got a letter from my pen friend!
О. Карп’юк “English 3”, маленька сумочка, у якій лежить лист у конверті (Додаток 1), роздатковий матеріал (копії з текстом (Додаток...

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Кабінет міністрів україни постанова від 22 березня 2001 р. N 270
Затвердити Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, що додається

Про порядок заповнення та подання
Декларації про майно, доходи, витрати І зобов`язання фінансового характеру, згідно законодавства України

Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
З метою реалізації державної політики в сфері безпечної життєдіяльності населення та поліпшення організації роботи з профілактики...

Протокол Зборів ініціативної групи смт. Добротвір з впровадження міні-проекту
Про створення ініціативної групи (смт. Добротвір) по впровадженню міні-проекту

Додаток а зразок друкованого шрифту Додаток б зразок рукописного...

Схвалено
Примірна номенклатура справ загальноосвітніх навчальних закладів (далі – навчальний заклад) сформована за функціональним принципом...

Література Додаток А. Таблиці обліку проведення психолого-педагогічної...
Додаток В. Таблиці оцінювання результатів корекційної діагностики (на прикладі другого року навчання)

Додаток №27
Положення про порядок організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в установах ат „Ощадбанк”

Уведено вперше
Додаток А. Порядок запису умовних позначень на планах розташування електричного обладнання внутрішнього освітлення

Протокол Зборів ініціативної групи смт. Добротвір По впровадженню міні-проекту
Про створення ініціативної групи смт. Добротвір по впровадженню міні-проектуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт