Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської області

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської області

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


Висновок

щодо результатів атестаційної експертизи

Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2

Рокитнівської районної ради Рівненської області
Відповідно до частини 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню освіту», Порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 року № 67, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року № 173/26618, на виконання плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом відділу освіти від 26.12.2011 року № 425 та наказу відділу освіти Рокитнівської райдержадміністрації від 10.09.2015 року № 292 «Про проведення атестаційної експертизи Томашгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Рокитнівської районної ради Рівненської області» в термін з 21.10.2015 року по 04.11.2015 року здійснено атестаційну експертизу діяльності вищезазначеного навчального закладу.

Атестаційну експертизу проводила комісія у кількості 11 спеціалістів, які забезпечили експертну перевірку всіх напрямків діяльності загальноосвітнього навчального закладу згідно з робочою програмою, затвердженою начальником відділу освіти райдержадміністрації від 10.09.2015.
Юридична адреса закладу

34244. Рівненська область, Рокитнівський район, с. Томашгород, вул. Гагаріна, 34. Електронна адреса: tomash2znz@ukr.net
Адміністрація школи:
Директор: Попок Світлана Кирилівна, учитель української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший вчитель», педагогічний стаж – 46 років, стаж керівної роботи на посаді директора – 40 років.

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Прит Тетяна Пилипівна , вчитель географії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» , педагогічне звання "старший учитель" педагогічний стаж - 42 роки, стаж керівної роботи на посаді заступника директора з навчально- виховної роботи-35років.

Заступник директора з виховної роботи : Харкевич Раїса Дмитрівна, вчитель зарубіжної літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічний стаж - 27 років, стаж керівної роботи на посаді заступника директора з виховної роботи-10років.
За результатами атестаційної експертизи встановлено:


  1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства.

Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 знаходиться у комунальній власності Рокитнівської районної ради та підпорядковується відділу освіти Рокитнівської районної державної адміністрації.

Установчі документи навчального закладу відповідають чинному законодавству про освіту: Статут школи затверджено рішенням сесії Рокитнівської районної ради від 25.09.2009 р. № 330; свідоцтво про державну реєстрацію Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської області, як юридичної особи А00 № 232429; довідка управління статистики про включення Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської області до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 599795.Установа має акти готовності до нового навчального року, є матеріали попередньої атестації. Акт на землю у процесі виготовлення. Заклад дотримується вимог нормативно-правових документів на право здійснення освітньої діяльності. Затверджено правила внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно до місцевих умов та з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог заклад працює за 5-тиденним навчальним тижнем в одну зміну, за режимом, що затверджений наказом директора школи - початок занять о 8.30.Тривалість уроків становить: у 1 класі-35 хв.,2-4 класах-40хв.,5-11класах-45хв.

Плануюча, облікова і звітна документація установи ведеться у відповідності з Інструкцією. Всі ділові папери у закладі мають відповідний гриф, ведуться державною мовою, зберігаються у спеціально обладнаному сейфі у кабінеті директора. Книги адміністративно-розпорядчої документації мають поаркушну нумерацію, прошнуровані, підписані та скріплені печаткою закладу. Ділові папери, які надходять до закладу, чи відправляються з нього, реєструються в журналах вхідного та вихідного листування.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, у навчальному закладі окремо ведуться відповідні книги наказів: з кадрових питань, основної діяльності та з адміністративно-господарських питань. Штатний розпис установи затверджений належним чином, вказана дата вступу його в дію.

У школі ведеться перспективний план та річний, який включає місячне та тижневе планування.

На основі аналізу роботи школи за попередній навчальний рік складається річний план роботи школи на наступний навчальний рік, який обговорюється і затверджується педагогічною радою. На основі річного плану роботи складаються плани роботи педагогічної ради та методичного об’єднання класних керівників, учнівського самоврядування та дитячих організацій, творчих і динамічних груп, які вирішують конкретні проблеми або проблеми, які тільки-но виникли в навчально-виховному процесі школи, різноманітні заходи щодо виконання завдань, які стоять перед школою. Відповідно до річного плану здійснюють планування своєї роботи ограни громадського самоврядування: рада школи, піклувальна рада, батьківський комітет. Таким чином забезпечується реальність планування, його дієвість та результативність. Така система планування, що відпрацьована в школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу і забезпечує планомірний розвиток школи.

Щорічно дирекцією здійснюється контроль за результативністю знань учнів, дотриманням вимог щодо охорони дитинства, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу. За результатами контролю дирекцією видаються накази, окремі питання виносяться на засідання педагогічних рад.

Забезпечується відповідність діяльності педради вимогам законодавства: затверджено склад педагогічної ради, проводиться відповідна кількість засідань, ведеться книга протоколів.

Однак, незважаючи на різноплановість тематики засідань педагогічних рад, вони не націлені на розв'язання конкретних проблемних питань, протоколи ведуться з порушеннями, недостатній аналіз матеріалів, їх рішення здебільшого потребують конкретизації, дієвості та адресності.

Разом з тим, в школі недостатньо планується класно-узагальнюючий контроль, мало проведено тематичних тижнів. Недосконале тижневе планування, особливо щодо методичної роботи: у тижневих планах відсутній контроль за уроками, заходами, участь учнів у районних олімпіадах, конкурсах, не відображені дні відкритих дверей для батьків.

Річний план роботи школи перенасичений теоретичним змістом, окремі питання дублюються в різних розділах, відсутня чіткість і лаконічність у формулюваннях. Поставлені завдання в плані роботи лише частково відповідають проблемі, над якою працює школа.

Питання щодо виконання річного плану не розглядаються на засіданнях педагогічної ради, нарадах при директорові.

Збереження трудових книжок працівників школи відповідає Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах і організаціях». В трудових книжках деяких працівників допущено помилки в записах в розділах «Відомості про роботу». На всіх працівників школи заведені особові справи. Книга обліку особових справ ведеться згідно інструкції. В школі ведеться книга обліку та руху трудових книжок.

Всього в Томашгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 працює 37 педагогів, 1 бібліотекар, працівників обслуговуючого персоналу 18 та 1 медична сестра. Всі педагоги працюють за фахом. Навчається в РДГУ – 2.

З 37 педагогічних працівників мають освіту: повну вищу – 34 (92%); базову вищу – 2 (5,4%), середню спеціальну педагогічну – 1 (2, 6%).

Педагоги навчального закладу мають наступні кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – 17 (46%); «спеціаліст першої категорії» – 4 (11%); «спеціаліст другої категорії» – 4 (11%); «спеціаліст» - 12 (32%). З них педагогічне звання «старший учитель» - 5, «вчитель-методист» - 1.

Під час вивчення стану діяльності адміністрації Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 щодо замовлення та видачі документів про освіту державного зразка аналізу підлягали: механізм замовлення документів про освіту для випускників; обов’язкова документація щодо обліку та видачі документів про освіту (книги обліку бланків і видачі документів про освіту, книги наказів, книги протоколів педагогічної ради). Робота адміністрації навчального закладу щодо замовлення документів про освіту випускникам закладу здійснюється згідно вимог Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка (наказ Міністерства освіти і науки України 02.04.2015 № 387, Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 № 762), Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України 30.12.2014 № 1547), листа Міністерства освіти і науки України 22.04.2015 №1/9-209 «Про врахування середнього балу документа про повну загальну середню освіту». Замовлення документів про освіту адміністрацією школи здійснюється в строки, відповідно до вимог. Випускники навчального закладу вчасно отримують документи про освіту.

Питання нагородження учнів, переведення та випуску учнів розглядаються на педагогічних радах, щорічно видаються накази щодо випуску учнів 9,11 класів, щодо нагородження окремих учнів похвальними листами та грамотами. За період 2013-2015 років нагороджені за успіхи у навчанні: золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» – 1 учень; срібною медаллю «За досягнення у навчанні» – 2 учні, похвальними грамотами – 23 учні, свідоцтвами з відзнакою - один учень.

З метою забезпечення контролю за оформленням додатків до документів про освіту здійснено перевірку достовірності заповнення додатків до документів про освіту та відповідність записів у книзі видачі документів про освіту записам у класних журналах і протоколах державних атестацій у перевіреному закладі освіти. Розбіжностей між протоколами педагогічних рад, класними журналами та наказами по закладу освіти немає. Заклад освіти веде книги обліку та видачі документів про освіту і додатків (книги реєстрації прошиті, їх сторінки нумеруються та скріплюються печаткою навчального закладу). В особових справах випускників Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 в наявності анкети випускників навчальних закладів на основі яких здійснюється замовлення документів про освіту та згоди на збір та обробку персональних даних випускників закладів освіти.

Отже, стан діяльності адміністрації Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 щодо оформлення та видачі документів про освіту, відповідає вимогам.

Облік руху учнів та ведення алфавітної книги в Томашгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 проводиться відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762.

Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється без проведення конкурсу і відповідно до території обслуговування. Зарахування проводиться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, особової справи (крім дітей, які вступають до 1 класу), медичної довідки встановленого зразка. Директором видаються накази про зарахування дитини до навчального закладу. До першого класу зараховуються діти з шести років, які за результатами медичного обстеження не мають протипоказань для систематичного шкільного навчання.

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах на кожного учня-першокласника оформлено особову справу.

До алфавітної книги записуються всі учні школи. Прізвища учнів до списку записують в алфавітному порядку, незалежно від класів, у яких вони навчаються. Для кожної літери алфавіту відводяться окремі сторінки, і по кожній літері ведеться власна порядкова нумерація. Порядковий номер запису учня (учениці) в книзі одночасно є номером його (її) особової справи.

Відрахування учнів здійснюється наказом директора за заявою батьків, або вразі отримання учнями базової або загальної середньої освіти.

На момент проведення експертизи у закладі навчається 260 учнів, у т.ч.: в школі І ступеня – 118 учнів, в школі ІІ ступеня – 75 учнів, в школі ІІІ ступеня – 67 учнів. Загальна кількість класів - 11, середня наповнюваність класів складає 18 учнів. Проте, мережа класів не затверджується наказом керівника навчального закладу.

Рішенням сесії Томашгородської сільської ради шостого скликання № 214 від 30.07.2013 року закріплено територію обслуговування за Томашгородською ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 та призначено уповноважену особу для складання та перевірки списків обліку дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону. Зазначені списки відповідають вимогам. Загальна кількість дітей та підлітків по мікрорайону складає 247, навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти 246 (99,6%), не здобуває повну загальну середню освіту 1 дитина (навчається у спеціальному закладі для дітей, які мають вади у розумовому розвитку).

Томашгородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Організація навчально-виховного процесу здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі типових варіантів навчальних планів, затверджених МОНУ і спрямованих на створення інноваційного освітнього простору та надання якісних освітніх послуг в сільських умовах шляхом максимального використання умов, кадрового та матеріального потенціалу. Розклад уроків, факультативних занять, роботи гуртків, режим роботи установи затверджені та погоджені з профспілковим комітетом закладу, а розклад уроків ще і з районною СЕС. Варіативна складова Робочого навчального плану використана на вивчення української мови в1,8,9 класах, історії України в 8-11 класах, факультативних курсів «Основи християнської етики», «Історія рідного краю». Навчальні плани 10 – 11 класів Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 реалізують зміст освіти на універсальному рівні. Учні старших класів не охоплені профільним навчанням, хоча до профільна підготовка передбачає поглиблене вивчення предметів Це говорить про те, що в закладі відсутня наступність між до профільною підготовкою та профільним навчанням. Сумарна кількість годин варіативної та інваріантної складової робочого навчального плану Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 складає 341 годину, що становить 100% від сумарної кількості годин усіх складових відповідних Типових навчальних планів. Робочий навчальний план Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 погоджений Радою школи ,затверджений начальником відділу освіти РРДА. У початкових класах організовано 2 групи продовженого дня. У позакласній роботі учні охоплені гуртками (9год).

Під час здійснення управлінських заходів щодо проведення ДПА адміністрація школи керується відповідними регламентуючими документами: Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ МОН України 30.12.2014 № 1547), Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ МОН України 14.07.2015 № 762), наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 01.02.2013 № 72/78 «Про затвердження Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я». Питання щодо організації та проведення ДПА розглядаються на засіданнях педагогічної ради. Адміністраціє школи видано накази по школі. В 2014/2015 навчальному році в школі проводилася державна підсумкова атестація за освітній рівень початкової загальної освіти з української мови, українського читання, математики; за освітній рівень базової загальної середньої освіти з географії, української мови, математики, біології, художньої культури (предмет за вибором); за освітній рівень повної загальної середньої освіти з української мови, математики, історії, біології. Державна підсумкова атестація проводилася у письмовій формі. Учнівські роботи, протоколи оформлено відповідно до вимог. Всі матеріали зберігаються в кабінеті заступника директора з навчально-виховної роботи.

Зміст, форми та порядок проведення державної підсумкової атестації відповідають вимогам. Державна підсумкова атестація проводилася за збірниками завдань, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Централізованою бухгалтерією відділу освіти Рокитнівської РДА була проведена перевірка фінансової документації Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 згідно програми.

Внаслідок перевірки встановлено наступне:

За перевірений період, з 21.10.2015 по 04.11.15 було перевірено правильність відображення у табелях відпрацьованого часу, а також уроків, які проведені на заміщення відсутніх вчителів. Записи у журналі заміщень відповідають фактично відпрацьованим годинам, поданим до оплати у табелях робочого часу.

За період з 21.10.2015 по 04.11.15 було вибірково перевірено трудовий стаж для оплати лікарняних листів. Протягом 2015 року п'ять лікарняних листів оплачено у розмірі 100%. У школі зберігаються протоколи засідань комісії з соціального страхування.

В Томашгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 станом на 21.10.2015 два вчителі навчаються на заочному відділенні.

За перевірений період санаторно-курортні путівки працівникам школи не надавались.

У школі ведеться журнал обліку робочого часу технічного персоналу та журнал замін відсутніх вчителів. Табелі відпрацьованого часу заповнюються згідно перелічених журналів.

В Томашгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 є матеріально відповідальні особи. У школі було проведено зняття залишків матеріальних цінностей у завгоспа школи Швець В.В. згідно інвентаризаційної відомості, надлишків та нестач немає. У завгоспа школи є спеціальне приміщення для зберігання матеріальних цінностей, яке знаходиться у робочому стані. Також є книга обліку матеріальних цінностей типової форми М-1, в яку вписані всі матеріальні цінності по школі. В ній відображається оприбуткування, списання та рух матеріальних цінностей.. Матеріальні цінності зберігаються у матеріально відповідальних осіб, які відповідають за їх збереження, та списуються згідно встановлених норм, та інструкцій (затверджено КМУ №1253 від 13.08.2003 року, державним Казначейством України № 07-13-3/480 від 18.03.2005, Міністерством освіти та науки №1/9-369 від 24.05.2013 року). Вибіркова перевірка наявності інвентарних номерів на матеріальних цінностях, показала наступне: інвентарні номери присутні на всіх перевірених матеріальних цінностях. Під час навчального процесу всі технічні засоби використовуються за призначенням.

Виходячи з вищевикладеного, ведення документації навчального закладу в основному відповідає вимогам законодавства.


  1. Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей-інвалідів.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, з метою створення умов для навчання дітей з особливими потребами, в 2014/2015 навчальному році у закладі освіти організовано індивідуальне навчання для дитини-інваліда учня 1 класу Козачка Володимира Андрійовича, який за станом здоров'я не може відвідувати навчальний заклад (довідка ЛКК № 1275 від 03.09.2015 року). Відповідно до рішення педагогічної ради (протокол № 5 від 28.08.2015), видано наказ по школі 01.09.2014 № 176 «Про організацію індивідуального навчання учня 1 класу Козачка Володимира».

Організацію індивідуального навчання узгоджено з відділом освіти (наказ відділу освіти РРДА 27.08.2015 № 280 «Про організацію індивідуального навчання в 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх закладах Рокитнівського району»). До заяви батьків додаються довідка ЛКК (відповідно № 1275 та № 883, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу). Є розклад проведення навчальних занять, узгоджений з батьками. Здійснюється навчання за індивідуальним навчальним планом, затвердженим директором навчального закладу. Індивідуальний навчальний план Козачка Володимира складено за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 07.08.2015 № 855 (додаток 4). Виконання індивідуального навчального плану та програм фіксуються в окремому журналі встановленого зразка. Журнал ведеться відповідно до вимог.

Отже, в Томашгородській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Рокитнівської районної ради Рівненської області забезпечується виконання вимог щодо створення умов для навчання дітей з особливими потребами, в тому числі дітей-інвалідів.  1. Забезпечення якості загальної середньої освіти.

В закладі освіти відповідальним за моніторингові дослідження призначено Прит Т.П., заступника директора з навчально-виховної роботи Томашгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Протягом навчального року шляхом моніторингу відслідковуються результати рівня навченості учнів. В школі зберігаються матеріали проведення моніторингових досліджень, аналітичні довідки, накази: від 21.01.2014 року №9 «Про підсумки моніторингового рівня навченості учнів 4-х, 9-х, 11-х класів», від 21.01.2014 року №10 «Про підсумки моніторингового рівня вихованості учнів 5- 11-х класів», від 21.01.2014 року №12 «Про індивідуальний підхід у навчанні і вихованні до учнів, які схильні до правопорушень», від 02.06.2015 року №55 «Про стан ведення класних журналів», від 02.06.2015 року №54 «Про виконання навчальних планів і програм», від 27.04.2015 року №44 «Про стан викладання трудового навчання», від 05.03.2015 року №23 «Про стан навчання хімії», від 04.12.2014 року №138 «Про класно-узагальнюючий контроль учнів 9-х, 4-х класів», від 26.12.2014 року №146 «Про підсумки техніки читання», від 26.05.2015 року №49 «Про підсумки директорських контрольних робіт з української мови та предметів природничо-математичного циклу», від 02.06.2015 року №56 «Про стан навчання та рівень знань учнів з іноземної мови», від 25.12.2015 року №105 «Про стан навчання математики».

У ході атестаційної експертизи комісією відвідані навчальні предмети, що охоплюють інваріантну та варіативну складову робочого навчального плану школи. Перевірено виконання навчальних планів та програм, стан ведення контрольних та робочих учнівських зошитів. Вивчено стан навчально-матеріального забезпечення кабінетів, зроблено детальний аналіз відвіданих уроків, кожному вчителю дано конкретні методичні рекомендації щодо їх проведення.

У ході перевірки було встановлено, що педагоги дотримуються критеріїв оцінювання результатів навчальних досягнень учнів, виставляють тематичні, семестрові та річні оцінки. Прослідковується відповідність оцінок виставлених в контрольних роботах оцінкам в класних журналах, що підтверджує об’єктивність оцінювання досягнень учнів. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану».

Під час перевірки було проведено контрольні зрізи знань учнів 4, 9, 11 класів з таких предметів: українська мова, математика (4 клас); математика, географія, хімія, інформатика (9 клас); хімія, фізика, математика, інформатика (11 клас).

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами контрольних випробувань з предметів інваріантної складової навчального плану, проведених незалежною експертною комісією у випускних класах кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х):


Клас

Предмет

Учитель


К-ть учнів у класі

Пи-сали робо-ту


Рівень навчальних досягнень

% якості

13.44

Високий


Достатній

Середній

Початко-вий
4 –А

4 - Б


Математика

Клімцова В.М.

Лелес О.М.

17

15

16

14

0

0

3

1

11

10

2

3

19

7

Українська мова

Клімцова В.М.

Лелес О.М.

17

15

14

13

2

1

5

8

5

1

2

3

35,7

53,8

9

Хімія

Чернякович О.Н.

15

15

0

6

8

1

40

Алгебра

Бодак Р.В.

15

12

2

2

7

1

33

Географія

Прит Т.П.

15

13

0

4

7

2

31

Інформати-ка

Кудитін Ю.С.

15

12

2

5

5

0

58

11

Хімія

Чернякович О.Н.

28

24

0

4

13

7

17

Алгебра

Бодак Р.В.

28

19

4

3

10

2

37

Фізика

Дудар Л.Ф.

28

22

3

6

9

4

41
Інформати-ка

Кудитін Ю.С.

Семенюк І.Р.

28

19

5

7

6

1

63
Всього193

22

57

60

27

40
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Висновок
Просянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп’янської районної ради Харківської області

Статут пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської...
Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської райдержадміністрації Полтавської області (далі – Навчальний заклад)...

Нака з
«Про проведення атестаційної експертизи Вендичанської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, гімназії» та з метою контролю...

На засідання ради школи
Писарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області ( далі заклад)...

Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації Акт...
«Про державну атестацію Маловисківської гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської області» та Робочої програми державної...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

На уроках англійської мови
Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Каланчацької районної ради Херсонської області

1. Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства
Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області

Пучковська Тетяна Василівна, вчитель інформатики Нововолинської загальноосвітньої...
Нововолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Нововолинської міської ради Волинської області

Стату т сокілецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немирівської...
Немирівської районної ради Вінницької області – загальноосвітній навчальний заклад (далі – заклад), є комунальним закладом та спільною...

Стату т мельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Немирівської...
Немирівської районної ради Вінницької області – загальноосвітній навчальний заклад (далі – заклад), є комунальним закладом та спільною...

Рішення XXIV сесії районної ради
...

Висновки експертизи
Рецензенти: Токаренко Наталя Іванівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області зміст
Посада І місце роботи, служби: вчитель інформатики Одеської загальноосвітньої школи №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської...

А к татестаційної експертизи Енергодарської загальноосвітньої школи...
Енергодарської загальноосвітньої школи І –іі ступенів №6 Енергодарської міської ради Запорізької області

Звіт директора Іванчуківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому сьогодні ми зібралися, щоб оцінити діяльність директора школи за 2017/2018 навчальний...

План роботи Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Старовірівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. КравченкаБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт