Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Правила прийому до Херсонського національного технічного

університету у 2016 році
Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636826 від 19.06.2015 року щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, та розроблені Приймальною комісією Херсонського національного технічного університету правила прийому (далі — Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 р. за № 1351/27796 і затверджені вченою радою ХНТУ протокол № 4 від 15 грудня 2015 року .

І. Загальні положення
1.1. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі ХНТУ;

вступне випробування –перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит – оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ХНТУ;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

конкурсний бал – сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ХНТУ для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ХНТУ;

право на зарахування поза конкурсом – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування до ХНТУ без участі в загальному відборі, що реалізується відповідно до Умов прийому;

право першочергового зарахування – право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

пріоритетність – заздалегідь встановлена вступником черговість заяв (від 1 до 15, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір спеціальності (спеціалізації окремих спеціальностей: 035 «Філологія» (іноземні мови), 274 «Транспортні технології» (за видами)) і вищого навчального закладу для зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі його конкурсного бала. Пріоритетність визначається вступником під час вступу на навчання для отримання ступеня бакалавра на денну форму навчання за кошти державного бюджету на основі повної загальної середньої освіти;

рейтинговий список вступників –список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до Умов прийому та правил прийому до ХНТУ;

співбесіда – перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085;

технічна помилка – описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Термін "ваучер" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про зайнятість населення".

1.2. Умови прийому є обов’язковими для ХНТУ.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курс.

1.3. Фінансування підготовки фахівців у ХНТУ здійснюється:

- за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);

- за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

Державне замовлення на підготовку фахівців ступеня бакалавра розміщується шляхом укладення відповідного договору між Міністерством освіти і науки України та ХНТУ, після надання в установленому порядку інформацію про вступ осіб, і отримання на конкурсних засадах права на здобуття вищої освіти за кошти Державного бюджету України.

1.4. Херсонський національний технічний університет оголошує прийом на здобуття вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста та спеціаліста, за спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 2), у тому числі у вищому навчальному закладі І рівня акредитації, що є у структурі ХНТУ (Економіко-технологічний технікум) (додаток А).

1.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в ХНТУ на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту у ХНТУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у ХНТУ, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти в ХНТУ за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.

1.6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

Усі особи, які здобувають вищу освіту у ХНТУ, мають рівні права та обов’язки.

1.7. Прийом до ХНТУ на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

1.8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки).

1.9. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Поселення вступників та студентів до гуртожитку відбувається відповідно до затвердженого у ХНТУ порядку. На території ХНТУ розташоване студентське містечко, до складу якого входять 3 гуртожитки. В гуртожитках є все необхідне для проживання та навчання в університеті, а саме: кімнати для підготовки до занять, кухні, спортивні зали, автоматичні пральні машини, душові кімнати, які працюють постійно і мають гарячу та холодну воду. Студенти, які мешкають в гуртожитках, забезпечуються постільною білизною. На території студмістечка функціонує студентська поліклініка «Амбулаторія сімейного лікаря», яка обладнана сучасною медичною технікою. Вільний доступ до мережі Internet студентам забезпечують 2 Internet зали, які працюють на базі гуртожитків.

II. Організація прийому до ХНТУ
2.1. Організацію прийому вступників до ХНТУ здійснює приймальна комісія (далі – приймальна комісія), склад якої затверджується наказом ректора ХНТУ, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію ХНТУ, затвердженим вченою радою ХНТУ у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію ХНТУ оприлюднюється на веб-сайті ХНТУ.

2.2. Ректор ХНТУ забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому, Правил прийому до ХНТУ, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

2.3. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором ХНТУ.

2.4. Рішення приймальної комісії стосовно мінімального та максимального обсягу державного замовлення для вступників для здобуття вищої освіти ступеня бакалавра за профільними спеціальностями (спеціалізаціями) в межах, що не перевищують обсяг державного замовлення попереднього року більше, ніж на 25 відсотків, та в межах ліцензованого обсягу кожної спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня. У разі якщо державне замовлення в попередньому році складало не більше 8 осіб або не надавалось взагалі, то максимальний обсяг державного замовлення може бути встановлений в межах 10 осіб, але не більше ліцензованого обсягу за спеціальностями. МОН України до 01 червня затверджує перелік профільних спеціальностей ХНТУ, за якими здійснюється набір за державним замовленням.

Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення для інших категорій вступників у межах ліцензованого обсягу за факультетами, спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки)повинно бути прийняте не пізніше трьох календарних днів після доведення ХНТУ обсягів державного замовлення.

2.5. Усі питання, пов’язані з прийомом до ХНТУ, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті ХНТУ: http://kntu.net.ua/, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
III. Вимоги до рівня освіти вступників
3.1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників та згідно з Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників, затвердженого наказом МОН України від 15 жовтня 2015 року № 1085, крім випадків, передбачених у розділах VIII, X, XVIII Умов прийому та цих Правил.

3.2. На навчання для здобуття ступеня бакалавра ХНТУ приймає на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

Особа може вступити до ХНТУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

3.3. Прийом на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами фахових вступних випробувань, випробувань з іноземної мови та додаткових показників. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Особа може вступити до ХНТУ для здобуття ступеня магістра і освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, результатами фахових вступних випробувань, випробувань з іноземної мови, додаткових показників та з урахуванням середнього бала диплома бакалавра.

ХНТУ зараховує зазначені категорії осіб за умови виконання вступниками вимог, визначених розділами V – VII та пунктом 1 розділу XV Умов прийому та цих Правил.

3.4. ХНТУ має право приймати на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (спеціалізацією, напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до ХНТУ.

3.5. ХНТУ має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в ХНТУ за іншою формою навчання в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до ХНТУ. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

3.6. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ХНТУ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

IV. Правила прийому до ХНТУ
4.1. Правила прийому до ХНТУ в 2016 році розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджуються вченою радою ХНТУ до 15 грудня 2015 року, розміщуються на веб-сайті ХНТУ: http://kntu.net.ua/ і вносяться до Єдиної бази. Правила прийому діють протягом календарного року.

4.2. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

Правила прийому містять:

- перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм (акредитація освітніх програм підтверджується сертифікатами про акредитацію відповідних спеціальностей та напрямів підготовки), за якими здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти (додаток 2);

- порядок проведення конкурсного відбору та строки зарахування вступників за ступенями і освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти;

- порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання на ступінь магістра за результатами фахового вступного випробування, екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених ХНТУ;

- перелік конкурсних предметів, з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, з переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька, російська, французька мови;

- перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні випробування;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- порядок і строки прийому заяв і документів;

- порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів;

- порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені ХНТУ;

- порядок обчислення конкурсного бала вступника на основі повної загальної середньої освіти із зазначенням суми балів вступника за кожен сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ХНТУ для вступу до ХНТУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, помножених на вагові коефіцієнти, що встановлюються цими Правилами прийому;

- порядок обчислення бала за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки, на які при вступі до ХНТУ для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України за секціями наукових відділень Малої академії наук України (додаток 5)) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ХНТУ для вступу до ХНТУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (згідно з Переліком природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ХНТУ для вступу до ХНТУ (додаток 4)), що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала;

- умови поселення вступників та студентів до гуртожитку відповідно до затвердженого у ХНТУ порядку;

- порядок і строки прийому заяв і документів та строки зарахування іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту;

- порядок та форми проведення творчих конкурсів, які передбачені Умовами прийому та цими Правилами;

- наявність/відсутність місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, строки оприлюднення рейтингових списків вступників;

- наявність/відсутність можливостей для навчання осіб з особливими потребами.

Правилами прийому встановлюються:

- перелік та кількість сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (перелік конкурсних предметів);

- вага середнього бала документа про повну середню освіту, що має становити від 0 до 10 відсотків конкурсного бала;

- вага бала за конкурс творчих здібностей за спеціальностями галузей знань 02 "Культура і мистецтво" може становити не більше 50 відсотків конкурсного бала;

- вага бала за особливі успіхи(призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідає напрямам підготовки при вступі до ХНТУ для здобуття ступеня бакалавра (додаток 7) та/або за успішне закінчення підготовчих курсів ХНТУ для вступу до ХНТУ (додаток 4) на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, що може становити від 0 до 5 відсотків конкурсного бала.

ХНТУ,на підставі цих Правил прийому,до 25 грудня 2015 року формує та вносить для верифікації інформаційні таблиці до Єдиної бази.

До 20 січня 2016 року вступу ХНТУ подає Правила прийому для отримання місць за кошти державного бюджету на підготовку фахівців ступеня бакалавра, до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

4.3. Правила прийому до аспірантури є додатком до цих Правил прийому і оприлюднюються на веб-сайті ХНТУ: http://kntu.net.ua/.

Правила прийому до аспірантури визначають:

- процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури ХНТУ;

- зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників до аспірантури за кожною спеціальністю або відповідною галуззю знань.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного...
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного...
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2015 році луцьк 2014
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році
Міністерства освіти І науки України №1236 від 13. 10. 16 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23. 11. 2016 за

Правила прийому до Луцького національного технічного університету в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Луцькому нту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...

Правила прийому (зі змінами) до Луцького національного технічного...
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Національного технічного університету України...
Міністерства освіти І науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, виданої в порядку, установленому законодавством, в...

Правила прийому до Сумського національного аграрного університету в 2016 році
Провадження освітньої діяльності у Сумському національному аграрному університеті (далі Сумський нау) здійснюється відповідно до...

Правила прийому до Сумського національного аграрного університету в 2016 році
Провадження освітньої діяльності у Сумському національному аграрному університеті (далі Сумський нау) здійснюється відповідно до...

Правила прийому до Золочівського коледжу Львівського національного...
Світньої діяльності у Золочівському коледжі Львівського національного аграрного університету (надалі коледж) здійснюється відповідно...

Правила прийому до Ковельського промислово-економічного коледжу Луцького...
Провадження освітньої діяльності у Ковельському промислово-економічному коледжі Луцького нту здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт