Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році

Правила прийому до Національного університету "Одеська морська академія" у 2017 році

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Ректор _______________ М.В. Міюсов

Рішення вченої ради

від 24.11.2016 р., Протокол № 4

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Національного університету "Одеська морська академія"
у 2017 році

( згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1236 від 13.10.16 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 за

1515/29645 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році» )


Одеса - 2016

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті "Одеська морська академія" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національного університету "Одеська морська академія" (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 р. (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. за № 1515/29645.

I. Загальні положення


1. У цих правилах прийому наступні терміни вживаються в таких значеннях:
єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;
квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;
квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;
квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом, для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладів на території відповідного регіону;
право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, що реалізується відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році;
пріоритетність – визначена вступником, під час подачі заяв, черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням; вищий навчальний заклад в Правилах прийому може передбачати встановлення пріоритетностей для вступу на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня;
2. Національний університет "Одеська морська академія" (далі – НУ "ОМА") оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за ступенями, спеціальностями (напрямами), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, у тому числі до відокремлених структурних підрозділів: Азовського морського інституту НУ "ОМА", Дунайського інституту НУ "ОМА", Морехідного коледжу технічного флоту НУ "ОМА", Морехідного училища ім. О.І. Маринеска НУ "ОМА" та Інституту Військово-Морських Сил НУ "ОМА".

3. Прийом на навчання до НУ «ОМА» у 2017 році здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

4. До НУ «ОМА» для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра з відповідної спеціальності;
особи, які здобули ступінь бакалавра – для здобуття ступеня магістра;
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс на базі повної загальної освіти. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю приймаються на перший курс зі скороченим терміном навчання. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси.
 Випускники НУ "ОМА" мають право вступу для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» на основі ступеня бакалавра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.
 НУ "ОМА" здійснює зарахування студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245.

5. НУ "ОМА" здійснює прийом осіб на старші курси (семестри) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу для здобуття другої вищої освіти:

для здобуття ступеня бакалавра — осіб, які здобули вищу освіту за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) бакалавра, спеціаліста, магістра;

для здобуття ступеня магістра — осіб, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спордіненою спеціальністю.

Курс (семестр), на який може бути зарахована особа для здобуття другої вищої освіти, визначається Приймальною комісією з урахуванням змісту попередньо отриманої вищої освіти та його відповідності обраній освітній програмі. Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється протягом року за рішенням Приймальної комісії, як правило, до початку навчальних занять на відповідному курсі (семестрі).

6.  НУ "ОМА" здійснює прийом осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до цих Правил. Зарахування на навчання для здобуття другої вищої освіти здійснюється за рішенням Приймальної комісії, як правило, до початку навчальних занять на відповідному курсі (семестрі). Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
7. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.
8. Особливості прийому до вищих навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.
9. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (навчання для здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).
Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків, передбачених законодавством.
Ректор НУ «ОМА» забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії НУ «ОМА».
Рішення приймальної комісії НУ «ОМА», прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором НУ «ОМА» та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до НУ «ОМА», вирішуються приймальною комісією університету на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті НУ «ОМА», в день прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття відповідного рішення.
II. Конкурсний відбір
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється:
для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого цими Правилами порядку;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (за спорідненою спеціальністю) – у формі фахового вступного іспиту з відповідної спеціальності;
для вступу на навчання для здобуття ступіня магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент», для випускників інших спеціальностей НУ «ОМА» - у формі іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування та співбесіди.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до цих Правил прийому .
3. Спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:
визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;
особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);
особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 1 січня 2017 року;
громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 1 січня 2017 року.
Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.
Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.
Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.
Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.
4. При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

III. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти до НУ «ОМА» здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів у державних вищих навчальних закладах (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних вищих навчальних закладах (регіональне замовлення);
за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.
Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним замовником відповідно до законодавства.
5. Спеціальні права на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:
особи, зазначені в абзацах другому-четвертому пункту 3 розділу 2 цих Правил;
особи, зазначені в абзацах п’ятому-сьомому пункту 3 розділу 2 цих Правил;
особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3 розділу 2 цих Правил;
діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції;
діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;
особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та які мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;
особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";
особи, що здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах певного регіону при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.
Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 12 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 13 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому-десятому цього пункту, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну пропозицію.
Особи, зазначені в абзаці одинадцятому цього пункту, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.
Особи, зазначені в абзаці дванадцятому цього пункту, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 14 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.
Особи, зазначені в абзацах другому-третьому цього пункту, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
6. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до НУ «ОМА» визначені в розділі XIII цих правил. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками, встановленими законодавством. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
7. Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок державного бюджету здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформовано Кабінетом Міністрів України. Міністерство освіти і науки, державні замовники визначають з окремих спеціальностей переліки спеціалізацій, за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення (додаток 2).
Прийом на навчання за державним замовленням для здобуття ступеня магістра у відокремлених структурних підрозділах вищих навчальних закладів та структурних підрозділах вищих навчальних закладів, які знаходиться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження вищого навчального закладу, не проводиться.

IV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Приймальної комісії: понеділок-п'ятниця з 09.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а також 20, 24, 25 та 26.07.17 з 09.00 до 18.00, та 5 серпня з 09.00 до 13.00.

2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, що проводить НУ "ОМА", конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

(початок-закінчення)

Заочна форма навчання

Реєстрація електроних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів.

З 29 червня

до 18.00 години

25 липня 2017

З 29 червня

до 18.00 години

25 липня 2017

Прийом заяв (в електроному вигляді) та документів для осіб , які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО

з 12 липня

до 18.00 години

26 липня 2017

09 серпня– до 17.00 години 25серпня 2017

Прийом заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів, що проводить НУ "ОМА"

з 12 липня

до 18.00 години

20 липня 2017

з 09 серпня – до 17.00 години

18 серпня 2017

Строки проведення НУ "ОМА" співбесіди

21–23 липня 2017

21– 22 серпня 2017

Строки проведення НУ "ОМА" вступних іспитів

21– 26 липня 2017

22 – 25 серпня 2017

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників рекомендованих до зарахування

за результатами співбесіди - не пізніше 12 години

24 липня 2017 р;

для інших категорій - не пізніше 12 години

01 серпня 2017 р.

29 серпня 2017 р.

Строки вибору вступниками місця навчання (подача оригіналів документів)


за результатами співбесіди - до 18 години 25 липня 2017 р;

за державним замовленням – до 12 годині 05 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб –

10 серпня 2017 р.

закінчується о 17 годині 01 вересня 2017 р.

Терміни зарахування вступниківза результатами співбесіди - не пізніше 12 години 26 липня 2017 р;

за державним замовленням – не пізніше 12 годині 7 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня 2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – 05 вересня 2017 р.


* переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 18 серпня.
3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НУ "ОМА", конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (для здобуття ступеня бакалавра) проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів (в паперовій формі)

12 липня 2017 р.

2 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

о 18 годині 24 липня 2017 р.

21 серпня 2017 р.

Строки проведення НУ "ОМА" фахових вступних випробувань

25 липня – 31 липня 2017 р.

22 серпня – 25 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

2 серпня 2017 р.

30 серпня 2017 р.

Строки вибору вступниками місця навчання

за державним замовленням – до 12 години 5 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 10 серпня 2017 р.

закінчується о 17 годині 1 вересня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – о 12 годині 7 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 11 серпня 2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – 5 вересня 2017 р.

Для осіб, які здобули повну загальну середню освіту чи освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра встановлюються додаткові строки для прийому заяв і документів, складання фахових вступних випробувань:

прийом документів з 6 березня по 31 березня 2017 року, фахові вступні випробування: 3 - 5 квітня 2017 року. Зарахування – 10 квітня 2017 року;

прийом документів з 17 жовтня по 15 листопада 2017 року, фахові вступні випробування: 16 - 20 листопада 2017 року. Зарахування – 22 листопада 2017 року.

4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить НУ "ОМА", конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня бакалавра для здобуття ступеня магістра (денна, заочна) :

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів (в паперовій формі)

26 липня 2017 р.

14 серпня 2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів

11 серпня 2017 р.

25 серпня 2017 р.

Строки проведення НУ "ОМА" фахових вступних випробувань

15-18 серпня 2017 р.

28-30 серпня 2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

21 серпня 2017 р.

1 вересня 2017 року

Строки вибору вступниками місця навчання

за державним замовленням – до 12 години 23 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 29 серпня 2017 р.

закінчується о 17 годині 7 вересня 2017 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 25 серпня 2017 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – 30 серпня 2017 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб – 8 вересня 2017 р.

Для осіб, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), для вступу на заочну форму навчання за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття ступеня магістра встановлюються додаткові строки для прийому заяв і документів, складання фахових вступних випробувань:

прийом документів з 30 січня по 15 лютого 2017 року, строк проведення фахових вступних випробувань з 16 по 20 лютого 2017 року. Зарахування – 23 лютого 2017 року.
V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до НУ “ОМА”
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІ цих Правил або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІІІ цих Правил, і бажають скористатися цими правами, подають заяви тільки в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих, та відкритих конкурсних пропозиціях не більше, ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією вищого навчального закладу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року № 1236 зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 23.11.2016 року за № 1516/29646.
На період подання заяв в електроній формі при приймальній комісії Університету буде працювати консультаційнй центр для надання допомоги вступникам.
3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії вищого навчального закладу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.
4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми, мови) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
претендую на участь в конкурсі на місця державного замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти, що претендує на місця державного замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.
5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто в оригіналі:
документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 .
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому числі без подання додатку документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.
6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства");
копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
медична довідка за формою 086-о.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому до Жовтоводського промислового коледжу Дніпропетровського...
України 13 травня 2017 року за №610/30478. Правила прийому до коледжу в 2017 році затверджуються Вченою радою Дніпропетровського...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Правила прийому до Національного університету «Острозька академія» в 2012 році Острог 2011
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті "Острозька академія" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Технічного коледжу Луцького національного технічного університету в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно до ліцензії...

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Правила прийому до Золочівського коледжу Львівського національного...
Світньої діяльності у Золочівському коледжі Львівського національного аграрного університету (надалі коледж) здійснюється відповідно...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому до Чернігівського промислово-економічного коледжу...
Провадження освітньої діяльності у Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського національного університету технологій...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому до Любешівського технічного коледжу Луцького національного...
Провадження освітньої діяльності у Любешівському технічному коледжі Луцького національного технічного університету здійснюється відповідно...

Правила прийому
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...

Правила прийому
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Правила прийому до Золочівського коледжу
Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету в 2014 році

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2015 році
Провадження освітньої діяльності у Національному авіаційному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт