Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів

Довідка за результатами комплексного вивчення Медвинської зош І-ІІІ ступенів

Довідка

за результатами комплексного вивчення

Медвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2014 рік, наказу №23 від 07.02.2014 року «Про проведення комплексного вивчення Медвинської ЗОШ І-ІІІ ступенів» з 24.02.2014 по 28.02.2014 року проводилось комплексне вивчення закладу за такими напрямками:

  • Вивчення стану превентивної роботи соціального педагога та практичного психолога в навчальному закладі;

  • Вивчення стану організації інклюзивної форми навчання у навчальному закладі.

Вивчення стану превентивної роботи соціального педагога та практичного психолога в навчальному закладі

Реалізація превентивного напряму діяльності психологічної служби передбачає роботу з попередження несприятливих умов у розвитку особистості та групи. Психолог та соціальний педагог, вивчаючи умови індивідуального розвитку особистості, соціально-психологічні зміни у житті мікро- та макросоціуму, прогнозують можливість появи тих чи інших ускладнень і проводить попереджувальну роботу.

Програма вивчення стану превентивної діяльності практичних психологів та соціальних педагогів навчального закладу включала аналіз:

- планування превентивної роботи;

- заходів щодо орієнтації учнів на здоровий спосіб життя;

- психологічного супроводу процесу адаптації учнів перших і п’ятих класів;

- психологічного супроводу дітей «групи ризику»;

- роботи по запобіганню конфліктів в учнівському середовищі та захисту прав дітей.

Вивчення стану превентивної діяльності практичного психолога та соціального педагога здійснювалось через самозвіти працівників психологічної служби навчального закладу, перевірку якості ведення документації практичним психологом та соціальним педагогом, співбесіди методиста РМК з адміністрацією навчального закладу.

За наслідками вивчення стану превентивної роботи встановлено, що в планах роботи практичного психолога та соціального педагога передбачені заходи на виконання Загальнодержавних програм: Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Загальнодержавна програма по подоланню насильства в школі, Загальнодержавна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки.

Практичний психолог Листопад Н.А. дотримується нормативних вимог при веденні журналу щоденного обліку роботи та протоколу індивідуальних консультацій. За результатами досліджень нею складаються протоколи, наявні індивідуальні картки психологічного діагностування. Наталія Анатолівна має папки з систематизованими результатами діагностування учнів навчального закладу. В робочому кабінеті практичного психолога наявні папки методичних матеріалів за основними напрямками діяльності.

Соціальний педагог Василенко В.М. при веденні журналу щоденного обліку роботи не дотримується нормативних вимог. Наявні індивідуальні картки учнів школи, річне планування. В робочому кабінеті соціального педагога наявні паки методичних матеріалів за основними напрямками діяльності.

Превентивна робота передбачає заходи з підвищення психологічної культури в навчальному закладі і сім’ї.

Практичним психологом навчального закладу були проведені бесіди, консультації для учителів щодо вікових особливостей учнів, особливостей перебігу адаптаційного періоду, дотримання прав дітей, впливу наркотичних речовин на організм дитини.

Просвітницька робота з учнями включає в себе заходи, метою яких є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя, профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу серед неповнолітніх. З початку навчального року, в Медвинській ЗОШ були проведені: бесіди «Палити-здоров'я губити», заняття з елементами тренінгу «Моє здоров'я - у моїх руках», заняття «Твоє життя твій вибір», з учнями 7-8 класів проведена діагностика визначення відношення серед підлітків та молоді, які вживають алкоголь, наркотики, паління, виставка малюнків, плакатів.

На батьківських зборах висвітлювались питання психологічних та індивідуальних особливостей учнів різного віку, ефективного спілкування батьків і дітей, проблеми жорстокого поводження з дітьми, значення родинного виховання у профілактиці шкідливих звичок та правопорушень серед дітей.

Практичним психологом здійснюється психологічний супровід адаптації першокласників та п’ятикласників . За результатами дослідження проведені індивідуальні консультації з учителем першого класу, вчителями основної школи. На батьківських зборах надані рекомендації батькам щодо організації життя дитини в період адаптації до школи. Виявлені в ході психодіагностики адаптаційні проблеми учнів обговорені на засіданні методичної ради «Адаптація класу під час переходу з початкової школи до середньої та результати діагностики молодших школярів, щодо адаптації школи».

Здійснюючи психологічний супровід навчально-виховного процесу, практичний психолог та соціальний педагог працюють з підлітками, які схильні до правопорушень. В кабінеті практичного психолога та соціального педагога наявні банки даних учнів, які мають відхилення у поведінці, значущі для оточуючих людей. На цих учнів заведені картки психолого – педагогічного супроводу, проводиться діагностика особистості підлітків, фіксуються бесіди з учнями та інші форми роботи, а саме запрошення до співпраці інспектора КМНС Литвина В.Т.

Профілактика правопорушень серед неповнолітніх включає в себе роботу по запобіганню конфліктів в учнівському середовищі. Практичним психологом та соціальним педагогом проведені заняття «Ростемо без насилля», «Конфлікти в шкільному середовищі», «Правила поведінки в шкільному середовищі».

З метою гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу практичний психолог та соціальний педагог застосовують різні форми роботи з педколективом, батьками. З вересня 2013 р. проведені: бесіди з батьками «Законодавство України про сім’ю», «Стилі сімейного виховання», «Чим батьки можуть допомогти агресивній, тривожній дитині», з педагогами проведені заняття з елементами тренінгу «Попередження насильства в учнівському середовищі».

Таким чином, у ході вивчення стану превентивної роботи в Медвинській ЗОШ виявлено, що практичний психолог та соціальний педагог реалізують превентивний напрямок своєї роботи переважно через просвітницькі заходи для учасників навчально-виховного процесу, розвивальні заняття.

Вивчення стану організації інклюзивної форми навчання у навчальному закладі.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство, залучення сім’ї до участі у навчально-виховному процесі.

У Медвинській ЗОШ організовано інклюзивне навчання учня 3 класу Мащенка Віталія Вадимовича, навчання організовано за програмою для дітей з легкою розумовою відсталістю. З учнем працює 2 учителя навчального закладу.

Відповідальність за організацію індивідуального навчання покладено на заступника з навчально-виховної роботи Неборак Т.Т.. Класний керівник – Винник Н.М., ассистент вчителя – Василенко В.М.

В навчальному закладі наявний наказ про організацію інклюзивного навчання, сформована папка інклюзивного навчання на учня з відповідними документами, типовий навчальний план початкової школи для розумово відсталих дітей з навчанням української мови, заява батьків на організацію інклюзивного навчання, витяг ПМПК, індивідуальний план розвитку, підписаний бабусею учня, індивідуалізовані навчальні плани, але вони не заповненні належним чином.

Згідно типового навчального плану виділено 20 годин, 1 година з них відводиться на додаткові заняття з вчителем, 1 година на корекційно-розвивальні заняття з практичним психологом, 1 година на роботу з соціальним педагогом.

Журнал ведеться згідно вимог.

Практичним психологом заведена індивідуальна картка дитини. Була проведена індивідуальна діагностика на визначення рівня інтелекту, мислення, пам’яті, надавалися індивідуальні консультації мамі та вчителю. Здійснюється корекційно-розвивальна робота за програмою індивідуальних корекційних занять для роботи з дітьми з легкою розумовою відсталістю для дітей 9-10 років (затверджена рішенням експертної комісії науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області від 1 листопада 2012 року протокол №22).

Плани конспекти на уроки вчитель початкових класів Винник Н.М. не пише. Асистент вчителя веде журнал обліку роботи де фіксує теми уроків учня.


Виходячи з вищезазначеного рекомендуємо

адміністрації закладу:

  • Проконтролювати наявність та систематичні написання планів – конспектів класоводом та заповнення індивідуалізованого навчального плану;

  • Проконтролювати якість ведення облікової документації асистентом вчителя;

  • Розробити план пристосування навчального середовища для учня.

соціальному педагогу:

  • вести робочу документацію згідно вимог;

  • активізувати проведення соціально-психологічних досліджень як одного з видів превентивної роботи.

практичному психологу:

  • проводити корекційно-розвивальну роботу відповідно до свого досвіду роботи, рівня кваліфікації за програмами, які пройшли експертизу психологічного інструментарію.

  • спільно з соціальним педагогом оформити стенди зі змінною інформацією «Адреси та контактні телефони соціальних служб», «Правила ефективного спілкування», «Поради батькам».Голова комісії О.І. Духан

Члени комісії І.О. Крушеницька

Ю.В. Кривобород

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Довідка за результатами оперативного контролю стану управлінської...
Дерев’янко Т.Є. здійснено оперативний контроль даного питання в дошкільних навчальних закладах №13 (завідувач Прасолова В.І.), №253...

Довідка про результати комплексних перевірок загальноосвітньої школи-інтернату...
Од та від 25. 11. 2014 року №437-од затверджено склад експертної групи з проведення комплексної перевірки загальноосвітньої школи-інтернату...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...
Контингент дітей дошкільного віку по мікрорайону Чижівської зош І-ІІІ ступенів від 1 до 5 років

Старокостянтинівський районний методичний кабінет Миролюбненська зош і—ііі ступенів
Передерій Лариса Володимирівна, вчитель української мови та літератури Миролюбненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старокостянтинівського...

Швиденко О. М. Міні-підручник для 9 класу Новоолександрівська зош – дитсадок
Наталія петрук – учениця 11 класу Новоолксандрівської зош – дитсадка І-ІІІ ступенів

«Учитель року 2015» Підготувала учитель української мови І літератури
Зош І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради представляє Пивоварову Олену Миколаївну, учителя української мови І літератури Святогорівської...

Навчально-методичний посібник Автор розробки Карпук Оксана Василівна...
Навчально-методичний посібник. Нвк «Маневицька зош І-ІІІ ступенів №2-гімназія імені А. П. Бринського»68 стор

Затверджено на засіданні педагогічної ради Шахтарської загальноосвітньої...
...

Уроків з математики
Мелимука Н. Є. – вчитель початкових класів І – ї категорії Чортківської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2

Висновок щодо результатів атестаційної експертизи
«Про проведення атестаційної експертизи Великодмитровицької зош І-ІІІ ступенів», від 29. 09. 2015 №145 «а»-0 «Про внесення змін до...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Департамент...
Автори: М. М. Байцар, Л. А. Приймак, А. В. Ткач, вчителі української мови та літератури Полонської загальноосвітньої школи І-ІІІ...

Голубівська зош І – ІІІ ступенів
Мета. Виховувати в учнів патріотичні почуття, гордість за земляків, які загинули

Література
Автор-упорядник: Гонголь Н. В., заступник директора з навчально-виховної роботи Правдівської зош І-ІІІ ступенів

На публікацію Для атестації
Крутько світлана олексіївна, учитель математики та інформатики Лиманської зош І-ІІІ ступенів

Відділ освіти, молоді та спорту Білогірської районної державної адміністрації...
Зміст даного доробку дасть можливість планувати та проводити роботу у школі за напрямом сімейного виховання. Рекомендовано для використання...

4 клас
Міністерство освіти І науки України Містківська зош І – ІІІ ступенів Сватівської районної ради Луганської області

Вплив реклами
Автор роботи: Равніст Анна, учениця 11 класу зош І – ІІІ ступенів №3 м. Котовська Одеської області

Зведена таблиця результатів державної підсумкової атестації учнів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт