Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

ЗатвердженоПроект
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

освіти і науки України

від __________________
Порядок

проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року
1. Загальні положення
1. Цей порядок розроблений відповідно до абзацу шостого частини дванадцятої статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» і визначає механізм атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання, та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року.
2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

академічні права - права осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, на продовження навчання;

період навчання - будь-яка частина освітньої програми певного рівня вищої освіти, яка не становить повного курсу навчання, але дозволяє визнати набуті особою результати навчання;

професійні права - права осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, на професійну діяльність, підтверджені документом про вищу освіту державного зразка;

процедура атестації - формальне підтвердження вищим навчальним закладом кваліфікацій, періодів та результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року з метою реалізації академічних та професійних прав осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання, які можна визнати, кількісно оцінити та виміряти за допомогою процедури атестації;

освітня декларація – документ, який містить інформацію щодо здобуття результатів навчання та проходження періодів навчання в системі вищої освіти, а також дані про особу, яка подає заяву на проходження атестації. Декларація заповнюється та підписується цією особою особисто.
Поняття «тимчасово окупована територія» вживається в значенні, визначеному в Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».
Поняття «кваліфікація» вживається в значенні, визначеному в Законі України «Про вищу освіту».
3. Цей порядок розповсюджується на такі категорії осіб (далі – Заявники):

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

– іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок розповсюджується також на осіб цих категорій, які переселилися з тимчасово окупованої території України, стосовно часу проживання на тимчасово окупованій території України.

Цей Порядок не застосовується по відношенню до осіб, на яких поширюється Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 28.05.2014  № 655 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22.09.2015 № 964), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 2014 р. за № 593/25370, який використовується незалежно від дати звернення.
4. Документи про освіту (освітні документи) видані на тимчасово окупованій території України не визнаються.
5. Атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, не може проводитись на тимчасово окупованій території України або в населених пунктах, на території України яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
6. Визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти проводиться за Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

У випадках, коли в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - ЄДЕБО) міститься інформація про те, що особа вступала і здобувала освіту за переліками напрямів підготовки і спеціальностей, які діяли до моменту прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти може здійснюватися відповідно до Таблиць відповідності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905.
7. У визначеній цим Порядком процедурі атестації можуть бути визнані кваліфікації, результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти в межах ступенів вищої освіти бакалавра та магістра, а також освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та спеціаліста.

У визначеній цим Порядком процедурі атестації не можуть бути визнані кваліфікації, результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України починаючи з 2014/15 навчального року за спеціальностями галузей знань 08 Право; 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; 26 Цивільна безпека, а також за спеціальностями: 032 Історія та археологія; 052 Політологія; 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії; 061 Журналістика; 074 Публічне управління та адміністрування; 014 Середня освіта (історія); 125 Кібербезпека, а також відповідні їм спеціальності (напрями підготовки) за Таблицями відповідності, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 р. за № 1460/27905.
2. Процедура атестації
1. Процедура атестації здійснюється вищими навчальними закладами з метою реалізації академічних та професійних прав Заявників в межах ліцензованих обсягів акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки). Вищий навчальний заклад може приймати до розгляду атестаційну справу, якщо до завершення строку дії відповідного сертифікату про акредитацію залишилось не менше шести місяців. Процедура атестації повинна бути завершена в межах строку дії сертифікату про акредитацію.

Атестація проводиться в тому випадку, якщо Заявник відповідно до законодавства має право на здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, крім вимоги проходження зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 та наступних роках. У разі необхідності проведення атестації з двох та більше ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) вищої освіти, така атестація проводиться послідовно за встановленою цим Порядком процедурою.
2. Підставою для проведення атестації є освітня декларація, яка особисто подається Заявником до вищого навчального закладу.

У декларації вказуються прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) Заявника; документ, що посвідчує особу та громадянство; місце проживання; назва навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікація; мета проходження атестації (продовження навчання, визнання здобутої кваліфікації); освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на який претендує Заявник; шифр та назва спеціальності (напряму підготовки), на визнання результатів навчання та періодів навчання за якою (яким) претендує Заявник; кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує Заявник, а також інформація щодо набутих, на його думку, результатів навчання.

Вищі навчальні заклади надають консультативну допомогу в заповненні освітніх декларацій, які подаються до них. Інформація про можливість надання такої допомоги та контакти уповноважених на це працівників розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу. Додатково вищі навчальні заклади через свої офіційні веб-сайти мають повідомити про умови (у тому числі, фінансові) проведення атестації, а також розклад роботи уповноважених на виконання цієї роботи підрозділів (працівників).

Форма освітньої декларації додається.
До освітньої декларації додаються:

1) паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство); посвідка на постійне проживання (для іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні або посвідчення закордонного українця (для таких осіб);

2) оригінали документів про освіту, які визнаються в Україні (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;

3) дві кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

4) копію документа, що засвідчує факт трудових відносин та стаж роботи (за наявності);

5) інші копії документів подаються особою, якщо це викликано особливими умовами її зарахування, установленими законодавством.

Для обробки персональних даних Заявник надає вищому навчальному закладу згоду в письмовій формі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Заявник має право додати до освітньої декларації інші матеріали, які можуть прямо чи опосередковано засвідчувати наведену в ній інформацію (ці матеріали можуть бути подані в електронному вигляді у форматі цифрових зображень). Вищий навчальний заклад у разі необхідності має право перевірити відповідність цифрових зображень оригіналам та/або копіям цих матеріалів.

Посадова особа вищого навчального закладу робить копії з оригіналів поданих документів та завіряє їх в установленому порядку. Оригінали документів повертаються Заявнику.
3. Якщо документи, надані Заявником, не в повному обсязі та/або неправильно оформлені, та/або відсутня можливість проведення процедури атестації відповідно до пункту 1 цього розділу, вищий навчальний заклад повертає документи без розгляду протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви, про що повідомляється Заявнику із зазначенням підстав прийняття такого рішення.
4. У разі прийняття рішення щодо проведення атестації вищий навчальний заклад утворює комісію з атестації Заявника (далі - Комісія) в складі не менше трьох осіб, яка діє на підставі цього Порядку. Головою Комісії призначається керівник (заступник керівника) вищого навчального закладу. До складу Комісії обов’язково входять: керівник (заступник керівника) відповідного факультету (інституту, відділення), завідувач випускової кафедри або циклової комісії. Організаційно-технічний супровід атестації Заявника здійснює приймальна комісія вищого навчального закладу, якщо інше не передбачене наказом керівника вищого навчального закладу.
Комісія надає (надсилає) Заявнику запрошення для проходження атестації з визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, а також інформація про форми та строки проведення атестації.

Атестація проводиться не раніше, ніж через один місяць, і не пізніше, ніж через три місяці з дня відправлення запрошення, якщо інші строки її проведення не погоджено із Заявником письмово.
5. Атестація Заявника може проходити у формі співбесіди, комплексного контрольного заходу та атестації здобувачів. Співбесіда та комплексні контрольні заходи оцінюються за двобальною шкалою: позитивна оцінка - «зараховано», негативна оцінка - «незараховано». Оцінка вноситься до протоколу (відомості) відповідної форми атестації.
6. Співбесіда Комісії із Заявником проводиться для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами. У співбесіді повинні брати участь більшість від затвердженого складу членів Комісії. Позитивна оцінка співбесіди з Комісією для встановлення періодів навчання та визнання результатів навчання в системі вищої освіти, які не передбачені стандартом вищої освіти та не формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, є підставою для зарахування особі дисциплін (и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання, але не більше обсягу необов’язкових дисциплін (вибіркової частини) навчального плану за відповідний період навчання. Ці дисципліни можуть не співпадати з навчальним планом вищого навчального закладу.

Під час співбесіди Комісії із Заявником також можуть бути встановлені періоди навчання та визнані результати навчання в системі вищої освіти, які були сформовані до 20 лютого 2014 року, у тому числі передбачені стандартом вищої освіти та/або такі, що формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи. Позитивна оцінка співбесіди з Комісією є підставою для зарахування особі дисциплін (и) з документально підтвердженою оцінкою або оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі фактично набутих результатів навчання.
7. Комплексні контрольні заходи проводяться для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи (крім розглянутих відповідно до пункту шостого цього Розділу). У межах одного контрольного заходу допускається визнання навчального навантаження в обсязі до 30 кредитів ЄКТС. У проведенні комплексних контрольних заходів беруть участь не менше трьох членів Комісії, допускається залучення додаткових екзаменаторів. Позитивна оцінка кожного комплексного контрольного заходу для визнання результатів навчання, які передбачені стандартом вищої освіти та/або формуються обов’язковими для здобувачів вищої освіти навчальними компонентами, включаючи практичну підготовку та курсові роботи, є підставою для зарахування особі дисциплін (и) з оцінкою «зараховано» та кредитів в обсязі відповідних обов’язкових дисциплін, практик та курсових робіт навчального плану.
8. Атестація здобувачів вищої освіти проводиться для визнання кваліфікації в екзаменаційній комісії. Види атестації здобувачів визначаються навчальними планами. Атестація здобувачів проводиться лише для визнання здобутої кваліфікації та після успішного проходження всіх інших атестацій, включаючи ліцензійні іспити для медичних спеціальностей.

При проведенні атестації здобувачів повинні бути присутні не менше трьох членів Комісії незалежно від їх членства в складі екзаменаційної комісії.

Кваліфікаційна робота може бути представленою та захищатись обраною Заявником мовою, якщо вона є зрозумілою членам Комісії та членам — екзаменаторам екзаменаційної комісії. Комісія може дозволити Заявнику відхилення від вимог вищого навчального закладу щодо структури та змісту кваліфікаційної роботи.

Успішне проходження атестації здобувачів є підставою для ухвалення рішення про присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома.
9. Не припускається зарахування результатів навчання суспільствознавчого змісту (крім тих, що були сформовані до 20 лютого 2014 року), а також таких, які заперечують суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, гуманістичні та загальнолюдські цінності, є наслідком свідомого та відвертого перекручення історичних фактів.
10. За результатами атестації Комісія впродовж п’яти робочих днів приймає рішення щодо визнання певних результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти з можливістю продовження навчання з певного курсу (семестру) на відповідній освітній програмі в цьому вищому навчальному закладі або присудження ступеня вищої освіти, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома державного зразка вищого навчального закладу, в якому проведено атестацію, або відмовляє в цьому. Рішення Комісії затверджується наказом керівника вищого навчального закладу.

У разі продовження навчання підставою для зарахування є відповідне рішення Комісії, академічна довідка не оформлюється. Інформація про Заявника та визнані періоди навчання, його освітня декларація вносяться до ЄДЕБО. Рішення Комісії не може бути підставою для продовження навчання в іншому вищому навчальному закладі.

У разі видачі документа про освіту державного зразка видається також додаток до нього, в якому зазначається видача документа відповідно до процедури атестації. У разі відмови у визнанні видається довідка про негативний результат проходження атестації.

Обсяг визнаних результатів навчання не може перевищувати звичайне навантаження визнаних періодів навчання (навчальних років, семестрів), яке визначено в пункті чотирнадцятому частини першої статті 1 закону України «Про вищу освіту».

Про результати процедури атестації вищий навчальний заклад повідомляє Міністерство освіти і науки України окремим листом та надсилає копію освітньої декларації Заявника.
11. Видача документів про освіту з відзнакою за результатами атестації відповідно до цього Порядку не передбачається.
12. Апеляції на процедуру атестації за цим Порядком та її результати проводять вищі навчальні заклади. Рішення вищого навчального закладу про результати розгляду апеляції є остаточним. Заявник має право звернутись для проходження процедури атестації за цим Порядком до іншого вищого навчального закладу.
13. Підставами для анулювання результатів атестації, яка здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

подання Заявником недостовірних даних;

участь Заявника в незаконних органах на тимчасово окупованій території та території проведення антитерористичної операції (у період її проведення);

участь Заявника в діяльності незаконних збройних формувань.
14. Атестація для визнання кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року проводиться коштом Заявника. Вищий навчальний заклад може провести безоплатно атестацію для визнання періодів та результатів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України після 20 лютого 2014 року, для продовження навчання у даному вищому навчальному закладі.

Державні та комунальні вищі навчальні заклади укладають із Заявниками договори на підставі переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.

Додаток

до наказу МОН

від_____________

№_________

ОСВІТНЯ ДЕКЛАРАЦІЯ

про завершення здобуття вищої освіти, набуті результати навчання та періоди навчання в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території України

Розділ І. Загальні відомості

1._______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) Заявника)

2._______________________________________________________________

(назва документу, що посвідчує особу і громадянство Заявника)

3._______________________________________________________________

(серія та номер паспорта громадянина України, відомості про інші документи, які підтверджують громадянство)

4._______________________________________________________________

(місце проживання: поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер: будинку, квартири Заявника)

5. _______________________________________________________________

(назва навчального закладу, який видав попередній визнаний документ про освіту)

6. _______________________________________________________________

(попередній визнаний документ про освіту, здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та/або кваліфікація)

7. Мета звернення:__________________________________________________

(продовження навчання, визнання здобутої кваліфікації)

8. _______________________________________________________________

(освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на який претендує Заявник)

9. _______________________________________________________________

(шифр та назва спеціальності (напряму підготовки), на визнання результатів навчання та періодів навчання за якою претендує Заявник)

10. _______________________________________________________________

(кількість повних періодів навчання (курсів, семестрів), на визнання яких претендує Заявник)

Даю згоду на обробку моїх персональних даних (підпис, прізвище, ініціали Заявника): ________________________________________________

Розділ ІІ. Відомості про здобуті результати навчання

Результати навчання

Вказуються здобуті (на думку Заявника) результати навчання у формулюваннях відповідного стандарту вищої освіти та/або освітньої програми вищого навчального закладу, або назв дисциплін, яким відповідають здобуті (на думку Заявника) результати навчання


Підпис, прізвище, ініціали Заявника:____________________________

Дата заповнення та подання освітньої декларації_________________

Розділ ІІІ. Атестація Заявника

(заповнюється вищим навчальним закладом)

1. Підстави для розгляду атестаційної справи вищим навчальним закладом:

ліцензія __________________________________________________________,

сертифікат про акредитацію _________________________________________,

строк дії сертифікату _______________________________________________.

Чи подані Заявником документи в повному обсязі? (Так/Ні): ______________,

__________________________________________________________________

(інформація про відсутність обов’язкових для подання документів)

Чи правильно оформлені документи Заявником? (Так/Ні): ________________,

__________________________________________________________________

(інформація про неправильно оформлені Заявником документи документів)

Рішення про проведення атестації або повернення документів без розгляду:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(номер та дата наказу, зміст ухваленого рішення)

2. Затверджений склад комісії з атестації Заявника:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, педагогічна категорія, посада голови та членів комісії)

3. Дата надання (надсилання) запрошення Заявнику: _____________________,

строки проведення атестації: _________________________________________.

4. Хід атестації Заявника:

Форма атестації

Зараховані дисципліни (практики, курсові роботи, форми атестації здобувачів)

Зараховані кредити

Оцінки

5. Рішення Комісії:__________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Затвердження рішення Комісії наказом керівника вищого навчального закладу: ___________________________________________________________

Керівник (заступник керівника) вищого навчального закладу

__________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали, дата)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт