Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-vi повідомляємо Вас про права та обов’язки фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

Відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-vi повідомляємо Вас про права та обов’язки фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків

Сторінка1/4
  1   2   3   4
Додаток 1

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
Відповідно до п.2 ст.12 Закону України «Про захист персональних даних»
від 1 червня 2010 року № 2297-VI повідомляємо Вас про права та обов’язки
фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних
у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.


Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею (ст.32 Конституції України).

Платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов'язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами. (ст.17 Податкового кодексу України).

Всі фізичні особи - платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (ст.63 Податкового кодексу України).

Центральний орган державної податкової служби формує та веде Державний реєстр фізичних осіб - платників податків. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган державної податкової служби інформує орган державної податкової служби: за місцем обліку фізичної особи; за місцем проживання фізичної особи; за місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування фізичної особи. (ст.70 Податкового кодексу України).

Облік платників податків ведеться з метою створення умов для здійснення контролюючими органами контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, нарахованих фінансових санкцій, дотримання податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби (ст.63 Податкового кодексу України).

Фізичні особи - платники податків зобов'язані подавати органам державної податкової служби відомості про зміну даних (прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження, місця проживання, громадянства, паспорта, свідоцтва про народження для осіб у віці до 16 років), які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом державної податкової служби. (ст.70 Податкового кодексу України).

Додаток 2

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків

Форма № 1ДР (Лицьовий бік)
ОБЛІКОВА КАРТКА

фізичної особи - платника податків

з/п

Реквізит

Інформація

1

Прізвище
2

Ім'я 
3

По батькові 
4

Стать5

Дата народження

Число


6

Місяць7

Рік
8

Місце народження

Країна
9

Область
10

Район
11

Населений пункт
12

Місце проживання

Поштовий індекс13


Країна
14

Область
15

Район
16

Населений пункт
17

Вулиця
18

Номер будинку

/
19

Корпус
20

Квартира
21

Для іноземців

Громадянство
22

Податковий номер в країні громадянства (за наявності)
23

Місце роботи

Податковий номер або серія та номер паспорта


24

Найменування або прізвище, ім’я, по батькові
25

Телефон

Робочий


26

Домашній


27

Паспортний документ фізичної особи (свідоцтво про народження дитини)

Назва документа
28

Серія і номер 
29

Дата видачі


30

Ким видано
31

Дата заповнення


Інформація щодо законного представника чи уповноваженої особи (якщо Облікова картка подається такою особою):

Реєстраційні дані законного представника чи уповноваженої особи

Прізвище
Ім'я 
По батькові
Паспортний документ законного представника чи уповноваженої особи

Назва документа
Серія і номер
Дата видачі


Ким видано
Службові позначки:

Прізвище, ініціали та підпис посадової особи органу державної податкової служби, яка прийняла Облікову картку

Інформація, наведена в Обліковій картці, є повною і достовірною,

з положеннями статей 17, 63 та 70 Податкового кодексу України,

статті 8 Закону України “Про захист персональних даних” ознайомлений ____________________

(підпис фізичної особи)

П
2
родовження додатка 2

(Зворотний бік)
ПАМ'ЯТКА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ

ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ

фізичної особи - платника податків

Друкуйте або пишіть друкованими літерами, користуючись чорним або синім чорнилом. Не користуйтесь олівцем або фломастером.

Заповнюйте картку українською мовою.

За відсутності інформації рядки залишити вільними.

Прізвище, ім'я, по батькові (рядки 1-3) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження) без скорочення.

Стать (рядок 4) позначайте літерою "Ч" для чоловіків, літерою "Ж" для жінок.

Дату народження (рядки 5-7) записуйте згідно з даними паспортного документа (для дитини - згідно зі свідоцтвом про народження), число і рік - цифрами, місяць - словами, наприклад, 4 січня 1968 року записуйте так: число - 04, місяць - січень, рік - 1968.

Місце народження (рядки 8-11) записуйте відповідно до даних паспортного документа (для дитини - відповідно до даних свідоцтва про народження).

Місце проживання (рядки 12-20) записуйте відповідно до даних паспортного документа без скорочення.

Якщо в адресних даних є інформація про район міста, наприклад, Приморський район міста Одеси, то вкажіть його в графі "Район" (рядок 15).

Додаток до номера будинку у вигляді літери записуйте без розділових знаків (наприклад, 154А), додаток до номера будинку у вигляді цифр записуйте через знак "/" (наприклад, 15/7).

Громадянство (рядок 21) та податковий номер, що використовується в країні громадянства (рядок 22), заповнюється тільки іноземними громадянами.

Місце роботи (рядки 23, 24) записуйте за основним місцем роботи. У рядку 23 вкажіть податковий номер юридичної особи або фізичної особи - підприємця або серію та номер паспорта фізичної особи - підприємця (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). У рядку 24 вкажіть найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця (згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців).

Запишіть робочий і домашній телефони (рядки 25, 26).

Вкажіть дані паспортного документа або свідоцтва про народження дитини (рядки 27-30).

Поставте дату заповнення Облікової картки (рядок 31).

Якщо Облікову картку фізичної особи подає законний представник чи уповноважена особа, вкажіть реєстраційні дані та дані паспортного документа такої особи.

Після заповнення Облікової картки та ознайомлення з інформацією про права та обов’язки фізичної особи – платника податків та мету збору персональних даних у Державному реєстрі поставте свій підпис.

Заповнену Облікову картку передайте особисто або через законного представника чи уповноважену особу до відповідного органу державної податкової служби.

Службові позначки вносяться посадовою особою органу державної податкової служби.
Додаток 3

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків
КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата народження ________________________

(число, місяць, рік)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків XXXXXXXXXX

Дата реєстрації у Державному реєстрі _________________________

(число, місяць, рік)

Орган Державної податкової служби, що видав картку:

________________________________________________________________________________
(найменування органу державної податкової служби)

М. П.  

__________________
(підпис) 


________________________________
(прізвище та ініціали посадової особи
органу державної податкової служби,
яка видала картку) 

  

 

__________________________________
(номер бланка картки, дата видачі)  


Додаток 4

до Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків


Форма даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків,

що вноситься до паспорта громадянина України

Розмір 70 х 40 міліметрів
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Згода на збір та обробку персональних даних
Закону України «Про захист персональних даних від «01» червня 2010 року, №2297-vі надаю згоду

Закон України «Про захист персональних даних»
Закон №2297 набув чинності 1 січня 2011 року. А з 1 липня цього року спеціально створений центральний орган виконавчої влади — Державна...

Заява на оформлення дозволу для переміщення в районі проведення ато
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01. 06. 2010 №2297-17 надаю згоду на обробку моїх особистих персональних...

Правила заповнення Анкети щодо працевлаштування
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, №2297-уі

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Облікова картка фізичної особи платника податків
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків

Наказ «ХХ» ХХХХХХ 2011 року № ХХХХ Щодо організації роботи з захисту персональних даних
З метою приведення діяльності назва підприємства щодо обробки персональних даних у базах персональних даних у відповідність до вимог...

Анкет а
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» від 01. 06. 2010 №2297-vi

Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних*
Я погоджуюсь із використанням та обробкою моїх персональних даних за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог Закону України...

Заява про реєстрацію бази персональних даних Прошу зареєструвати...
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних

Заява про реєстрацію бази персональних даних Прошу зареєструвати...
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних

Заява про реєстрацію бази персональних даних Прошу зареєструвати...
Прошу зареєструвати базу персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних

Зразки наказів
З метою приведення діяльності (назва організації) щодо обробки персональних даних у базах персональних даних у відповідність до вимог...

Про реєстрацію громадян у Державному реєстрі фізичних осіб платників...
Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів (далі Державний реєстр) Державна податкова адміністрація...

Зразок заява
Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене до бази персональних даних отримав, із правами, які я маю відповідно...

Закону України від 01 червня 2010 року
Цілі обробки персональних даних повинні відповідати цілям діяльності володільця бази персональних даних, що зафіксовані в їх установчих...

Затверджено
Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт