Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 29.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 29.

Сторінка1/13
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Адреса університету:

61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79.

Харківський університет Повітряних Сил

імені Івана Кожедуба
Веб-сайт:

www.hups.mil.gov.ua

Електронна адреса:

info@hups.mil.gov.ua
Приймальна комісія:

Телефони для довідок:

+38 (057) 704-96-93

+38 (057) 704-96-40

+38 (057) 704-96-05

+38 (095) 943-53-55

Електронна пошта:

prcom_hups@ukr.net

Провадження освітньої діяльності у Харківському університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба (далі - Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД № 072629 від 14.08.2012 року, термін дії ліцензії - до 01.07.2017 року (рішення ДАК про видачу ліцензії від 25.05.2012 року, протокол №96, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.06.2012 року № 2117-Л).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Університету (далі - Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 року за № 1855/24387, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами) зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.06.1998 року за № 398/2838.

І. Загальні положення

  1. Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (додаток 2).

  2. До Університету приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

1.4 Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

1.5 Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю) у державних та комунальних навчальних закладах, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.
ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб приймаються цивільні особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за державним замовленням приймаються курсанти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  4. Університет здійснює прийом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста й придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком до 37 років (за держзамовленням, заочна форма навчання).

  5. Університет приймає на навчання без відриву від служби (заочна форма навчання) військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, бездоганно прослужили не менше одного терміну контракту, не мають офіцерських звань та позитивно характеризуються по службі.

  6. Університет приймає на третій курс (з нормативним терміном навчання за державним замовленням, на вакантні місця) випускників Військового коледжу сержантського складу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3).

  7. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб приймаються цивільні особи з повною загальною середньою освітою.

  8. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  9. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

  10. Університет приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (додаток 3).

  11. Університет приймає на навчання осіб, які вже здобули вищу освіту певного освітньо-кваліфікаційного рівня (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр) за певним напрямом підготовки або спеціальністю, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за іншим напрямом підготовки на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки.

  12. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15.07.1996 року № 245. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

  13. Університет приймає на навчання курсантів Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за військовими напрямами підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за іншими (цивільними) напрямами підготовки на заочну форму на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідного напряму підготовки за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

  14. До Університету приймаються на навчання за відповідними програмами підготовки особи, які відповідають вимогам Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 року № 1153, а саме:

особи віком від 17 до 21 року, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;

військовослужбовці строкової служби, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, та військовозобов’язані віком до 23 років, які не мають військових звань офіцерського складу;

особи жіночої статі приймаються на навчання до Університету на підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України за спеціальностями, за якими проводиться підготовка на посади, визначені наказом Міністра оборони України від 26.10.2010 року № 545 “Про введення в дію Переліку посад офіцерського складу, на які можуть призначатися жінки, прийняті на військову службу за контрактом у добровільному порядку”, за погодженням із замовником.

IІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
3.1. Склад та порядок роботи приймальної комісії затверджується наказом начальника університету.

Приймальна комісія працює:

щоденно з 900 до 1700 ;

обідня перерва з 1200 до 1300;

субота, неділя – вихідні дні.

3.2. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, та виявили бажання вступити до Університету для підготовки на посади осіб офіцерського, складу для проходження військової служби за контрактом, для оформлення особової справи кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового комісаріату за місцем проживання у період з 01 січня до 01 червня року вступу.

Вступники з числа військовослужбовців виконують рапорт по команді з 01 лютого до 01 квітня року вступу.

3.3. Особи офіцерського складу Збройних Сил України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та бажають вступити до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, до 15 березня року вступу виконують рапорт по команді.

3.4. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання щодо підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України за держзамовленням на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від служби

вступники на основі повної

загальної середньої освіти

Початок прийому особових справ кандидатів на навчання

по мірі оформлення обласними військовими комісаріатами (командирами військових частин)

по мірі оформлення

командирами військових частин

Закінчення прийому особових справ кандидатів на навчання, заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамені в університеті

19 липня 2014року о 18.00

Строки проведення університетом вступних випробувань

21–31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12.00 години

01 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

01 серпня 2014 року

10 серпня 2014 року


3.5. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

14 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамені в університеті

19 липня 2014 року

о 18.00

10 серпня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2014 року

14 серпня 2014 року

Строки проведення Університетом вступних екзаменів

21-31 липня 2014 року

11-14 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2014 року

15 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

21 серпня 2014 року

21 серпня 2014 року


3.6. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:
для підготовки осіб офіцерського складу Збройних Сил України за держзамовленням


Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому особових справ кандидатів на навчання

по мірі оформлення

командирами військових частин

Закінчення прийому особових справ кандидатів на навчання, заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування в університеті

19 липня 2014 року о 18.00

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

21-31 липня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 01 серпня 2013 року


для підготовки студентів за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

01 липня 2014 року

14 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування в Університеті

19 липня 2014 року

о 18.00

10 серпня 2014 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

21-31 липня 2014 року

11-14 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2014 року

15 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

21 серпня 2014 року

21 серпня 2014 року


3.7. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:
для підготовки громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України за держзамовленням


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

вступники з числа курсантів

на основі базової вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

25 червня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

26 червня 2014 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

27 - 29 червня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

30 червня 2014 року

Терміни зарахування вступників

01 липня 2014року


для підготовки студентів за рахунок коштів фізичних ( юридичних) осіб


Етапи вступної компанії

Денна

форма

навчання

Навчання без відриву

від виробництва

вступники на основі базової (повної) вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

01 липня

2014 року

01 лютого

2014 року

14 липня

2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування в університеті

19 липня

2014 року

о 18.00

26 лютого

2014 року

10 серпня

2014 року

Строки проведення університетом фахових вступних випробувань

21-31 липня

2014 року

27 лютого - 01 березня

2014 року

11-14 серпня

2014 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня

2014 року

03 березня

2014 року

15 серпня

2014 року

Терміни зарахування вступників

21 серпня 2014року

06 березня

2014 року

21 серпня

2014 року

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила прийому розроблені приймальною комісією коледжу відповідно...
Схвалено Педагогічною радою Хустського технічного коледжу тсо україни 25 січня 2017р

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Коледжу Львівського...
Коледжу Львівського університету бізнесу та права (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Правила прийому у 2016 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2016 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому у 2015 році до структурного підрозділу приватного вищого навчального закладу
Приймальна комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2015 році, затверджених наказом Міністерства...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Інститут ділового адміністрування»
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки...

Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний...
Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти І науки України...

Правила прийому до аспірантури І докторантури пвнз «Львівський університет бізнесу та права»
України, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, затверджених наказом мон україни від 13 жовтня...

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією всп чигиринський...
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського нус (далі всп чигиринський економіко-правовий коледж Уманською нус) здійснюється...

Правила прийому до Херсонського національного технічного університету у 2016 році
України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти І науки України від 15 жовтня 2015 року №1085...

Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу «Київський...
Правила прийому в 2017 році розроблені відповідно до Наказу Міністерства освіти І науки України 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованого...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Державного вищого...
Державному вищому навчальному закладі «Херсонське морехідне училище рибної промисловості» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...

Правила прийому до Вищого навчального комунального закладу «Одеське...
Відповідно до наказу мон україни від 07. 05. 2014 р. №553 «Про внесення змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України,...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією комунального вищого...
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (серія аг №582556, дата отримання – 09. 11. 2011, термін дії ліцензії для спеціальностей...

Прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...

Прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році
Правилами прийому до цих навчальних закладів (підрозділів), які розробляються згідно із законодавством. Особливості прийому на навчання...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт