Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку

Тема 3 : Облiк операцiй на розрахунковому рахунку

Тема 3: Облiк операцiй на розрахунковому рахунку.
План

1. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку.

2. Первиннi документи по веденню розрахункових операцій.

3. Синтетичний облiк розрахункових операцiй.
Ключові питання: платіжне доручення, виписка банку, чек, готівка,поточний рахунок.
1. Порядок відкриття розрахункового рахунку в банку.

Кожне пiдприємство незалежно вiд форм власностi повинно зберiгати грошовi кошти на розрахунковому рахунку. Для того, щоб вiдкрити розрахунковий рахунок в банку потрібно звернутися до установи банку iз письмовою заявою для отримання згоди банку про вiдкриття рахунку. Крім заяви підприємства повинно подати до установи банку такi документи:

  1. письмову згоду податкового органу за мiсцем

реєстрацiї суб'єкта господарювання;

  1. копiю свiдоцтва про реєстрацію підприємства в

державних органах виконавчої влади (копiя статуту);

  1. картка встановленої форми iз зразками пiдписiв

уповноважених осiб: керівника, головного

бухгалтера та касира.

Картка iз зразками пiдписiв подається в банк в двох екземплярах, обов’зковим банківським реквiзитом, який повинен бути зазначений в картцi є мiсце знаходження пiдприємства. Даний реквізит повинен відповідати адресi, яка зазначена в статутi та свiдоцтвi про державну реєстрацію.

У разi змiни мicця знаходження підприємства керiвник зобов’язаний у трьох денний термін, з дня внесення змін до свідоцтва про державну реєстрацію, повідомити про це установу банку.
2. Первиннi документи по веденню розрахункових операцій.

Здача та видача готівки із розрахункового рахунку документально оформляється відповідними документами: об’ява на внесок готівки та грошовий чек.

Об’ява на внесок готівки - це перший банківський документ, який засвідчує надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, заповнюється особою, яка здає грошові кошти.

Даний документ складається з трьох частин, які є відривними:

1 частина - оголошення на внесок готівки (залишається в установі банку);

2 частина - квитанція (видається на руки особі, яка вносить грошові кошти);

3 частина - ордер (надходить на підприємство разом з випискою банку після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок).
ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ОБ’ЯВИ НА ВНЕСОК ГОТІВКОЮ
Об’ява на внесок готівки – це первинний банківський документ, який засвідчує надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок, заповнюється особою, яка здає грошові кошти.

Об’ява на внесок готівкою представляється банку при внесенні на розрахунковий рахунок суми готівки, яка одержана за реалізовані товари, надані послуги, в якості різноманітних платежів від інших підприємств. В підтвердження одержання грошей банк видає квитанцію, яка служить оправдовуючим документом.

Цей документ складається з трьох частин. Верхня частина залишається у банку, середня частина (квитанція) передається касирові. Нижня частина Об’яви (ордер) також повертається касирові, але тільки після проведення банком відповідної операції і разом з банківською випискою.

На кожній з трьох частин зазначаються:

  • Дата;

  • Від кого прийнята готівка;

  • Банк одержувача і платника;

  • Призначення внеску;

  • У правому верхньому кутку першої і другої частини зазначається номер свого розрахункового рахунку та сума цифрами.

Таж сума записується прописом у такому порядку:

  • Починати запис необхідно в притик до початку відведеного для нього поля з великої літери;

  • Місце, що залишилось на полі, необхідно перекреслити горизонтальною лінією.

Третя частина об’яви заповнюється таким чином: в ордері необхідно зазначити код банку – одержувача і суму по кредиту.
Виписка банку - являється аналітичним документом, вона є письмовим підтвердженням руху грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Оскільки підприємство для установи банку розглядається як кредитор, то записи у виписці банку є протилежними до записів, що ведуться на підприємстві.

Грошовий чек – це є первинний банківський документ, який засвідчує зняття з розрахунково рахунку підприємства вказаної суми готівки.

ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО СКЛАДАННЯ ГРОШОВОГО ЧЕКУ
Грошовий чек – це первинний банківський документ, який засвідчує зняття з розрахункового рахунку підприємства вказаної суми готівки.

Грошові чеки пред’являються в банк при знятті засобів з розрахункового рахунку на заробітну плату, пенсії, відрядження, господарські потреби та ін.

Одночасно із заповненням чеку, його реквізити переносяться в його корінець, який залишається на підприємстві у чековій книжці.

Підприємство одержує готівку з банку через касира за грошовим чеком, виписаним на його ім’я.

Щоб зняти готівку із свого розрахункового рахунку в банку, бухгалтер заповнює грошовий чек, підписує його разом з керівником і передає касирові. Касир попередньо (як правило, за 1-2 дні) замовляє необхідну суму в банку, а потім одержує її за чеком. Корінець чека є виправданим документом для записів касових операцій в облікових регістрах.
Для того, щоб підприємство мало можливість перерахувати грошові кошти із свого розрахункового рахунку на інший, воно повинно подати установі банку документ - платіжне доручення.

Платіжне доручення - це банківський документ, який є письмовим розпорядженням підприємства установі банку.

Даний документ складає касир підприємства в 2-3 х примірниках через копірку. Видача платіжних доручень реєструється в журналі реєстрації платіжних доручень, в якому зазначаються точні реквізити підприємства-одержувача, дата складання доручення та сума грошових коштів, яка повинна бути перерахована іншому підприємству.
ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО СКЛАДАННЯ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ
Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких визначені цією Інструкцією.

Відповідальність за правильність заповнення реквізитів розрахункового документа, у тому числі номерів рахунків і кодів банків, суми податку на додану вартість і кодів бюджетної класифікації, несе особа, яка оформила цей документ і подала його до обслуговуючого банку.

Розрахунковий документ виписується в 3 примірниках

Документ (незалежно від способу його виготовлення) має містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи/підпис відповідальних осіб/особи (головного бухгалтера ти директора)

Термін оплати платіжного доручення – 10 банківських днів.

Видача платіжних доручень реєструється в журналі реєстрації платіжних доручень, в якому зазначаються точні реквізити підприємства-одержувача, дата складання доручення та сума грошових коштів, яка повинна бути перерахована іншому підприємству.
3. Синтетичний облiк розрахункових операцiй.

Синтетичний облік операції на розрахунковому рахунку ведеться на активному рахунку №31 “Розрахунки в банках”.

Оскільки рахунок 31” Розрахунки в банках” є активним, то по дебету даного рахунку відображається надходження грошових коштів на розрахунковий розрахунок, а по кредиту - їх використання.

Рахунок 31”Розрахунки в банках” має 4 субрахунки:

311”Поточні рахунки в національній валюті”;

312”Поточні рахунки в іноземній валюті”;

313”Інші рахунки в банку в національній валюті”;

314”Інші рахунки в банку в іноземній валюті”.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Документи для відкриття кореспондентського рахунку
Для встановлення кореспондентських відносин, банк, який є резидентом України та має намір відкрити в Розрахунковому центрі кореспондентський...

Для відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає...
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

Документи для відкриття поточного рахунку фізичній особі
Заяву про відкриття поточного рахунку, заповнену та підписану фізичною особою (додаток 4)

4. Проектування та створення інформаційних систем. Формування звітності...
Тема Інформаційні системи І технології на підприємстві. Ознайомлення з программою 1С: Підприємство 0

Перелік необхідних документів для відкриття інвестиційного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку. У заяві в рядку «Додаткова інформація» обов’язково зазначається, що рахунок відкривається...

Перелік необхідних документів для відкриття поточного рахунку
Заява про відкриття поточного рахунку з підписами керівника відокремленого підрозділу, або іншої уповноваженої на це особи та печаткою...

Розділ порядок укладення договору банківського рахунку на розрахунково-касове...
Податкового статусу, а також вивчення їх діяльності, ведення обліку цих операцій та відомостей про їх учасників відповідно до вимог...

Єдиний внесок: який день вважається днем сплати?
Св сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку. Платники, які не мають банківського...

Заява на тимчасове переоформлення особового рахунку для отримання субсидії (компенсації)
...

Документи для відкриття поточного рахунку юридичній особі
Для відкриття поточного рахунку юридична особа надає до Розрахункового центру такі документи

Перелік документів, необхідних для відкриття депозитного рахунку юридичної особи
Для відкриття депозитного рахунку юридичної особи в банк слід подати наступні документи

Облiк робочого часу педагогiчних працiвникiв
Режим робочого часу педагогiчних працiвникiв дещо вiдрiзняється вiд режиму робочого часу iнших категорiй працiвникiв, що пояснюється...

Уклали цей договір банківського рахунку фізичної особи (далі – «Договір»)...
Типова форма Договору банківського рахунку для фізичної особи -нерезидента для здійснення інвестиційної діяльності

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

Договір № про відкриття поточного рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу
У межах застосування цього Договору про відкриття рахунку та обслуговування електронного платіжного засобу (надалі «Договір»), нижченаведені...

До уваги платників пдв!!! Правильне заповнення реквізитів платіжного...
Гу дфс у Дніпропетровській області повідомляє, що сплата нарахованих сум пдв по податкових деклараціях з пдв починаючи з лютого 2015...

У розрахунковому документі при внесенні коштів на депозитний рахунок суду
України на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт