Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджую директор школи Колєсник В. В. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі

Затверджую директор школи Колєсник В. В. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі

Сторінка1/17
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Затверджую

директор школи Колєсник В.В.


НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
1.1. СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


      1. Виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35. Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»з/п

Зміст

Термін виконання (вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про виконання, № спра­ви

При­мітка

1

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз'яснювальну роботу серед на­селення щодо обов'язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти

Упродовж навчального року (збори, співбесіди, оголошення і т. д.)

Адміні­страція закладу, педколек-тив

Інформа­ція
2

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

Провести аналіз кількості дітей і підлітків, що проживають на території обслуговування школи, та проведеної роботи з ними в порівнянні з минулим навчальним роком

Протягом навчального року Серпень-вересень

Педко-лектив школи Відпові­дальні вчителі за тери­торію об­слугову­вання

Інформа­ція
3

Брати участь у Всеукраїнському рейді «Урок»:

• залучити до навчання підлітків, відрахованих з технікумів, коледжів, училищ; неповнолітніх, які перебувають на спеці­альному обліку в районній службі у справах неповнолітніх та районному відділенні кримінальної міліції у справах неповно­літніх; неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних ро­динах; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу­вання; дітей з малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

• тримати під контролем учнів, які схильні до пропусків занять без поважних причин;

• надавати посильну матеріальну допомогу малозабезпеченим сім'ям

Протягом навчального року.

Інформація 1 раз на тиждень. Наказ 1 раз на місяць

Адміні­страція закладу, класні керівники, класоводи

Інформа­ція, на­каз №
4

Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до навчаль­ного закладу на підставі списків.

Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2011-2012 н. р. на території обслуговування» і подати його до районного відділу освіти з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання

До 05.09

Адміністрація закладу, класоводи. Класні керівники

Списки
5

Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти з відмітками про те, де навчають­ся діти, з довідками з навчальних закладів

До 10.09

Адміністрація закладу, класоводи. Класні керівники

Інфор­мація, списки
6

За наявності в загальноосвітньому навчальному закладі учнів, які проживають на закріпленій за цим закладом території об­слуговування і яких не було включено до списку, подати до­датковий список таких учнів у двох примірниках до районно­го управління освіти

До 10.09

Адміністрація закладу, класоводи. Класні керівники

Списки
7

Подати статистичний звіт (форма № 77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплен­ня дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку

До 10.09

Адміністрація закладу, класоводи. Класні керівники

Статзвіт, інформа­ція
8

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку:

• уточнити списки дітей, яким виповнилося 5 років;

• провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з 6-ти років;

• зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови;

• провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для першо­класників»

Протягом навчального року (під­сумки 01. 05)

Заступ­ник ди­ректора з НВР, учитель майбут­ніх першоклас­ників Полякова Т.В.

План ро­боти
9

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

• про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про за­гальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підліт­ків шкільного віку;

• про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями школи

Вересень, червень

Заступник директора з НВР Кравченко Л.І.

Прото­кол


10

Заслухати на засіданні Ради школи питання щодо відвідуван­ня учнями школи навчальних занять

Жовтень, квітень

Директор

Прото­кол Ра­ди шко­ли №
11

Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи педколективу школи щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2011/2012н. р. на території обслуговування шко­ли»

Червень

Директор

Наказ

№ __
12

Перевірити працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів. Підтвердити довідками про навчання. Узагальнити проведену роботу в наказі «Про підсумки роботи щодо працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2011 ро­ку»

До 10.10

Заступ­ник ди­ректора з НВР, класні керівники 9-го, 11 класів

Інфор­мація, списки
13

У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інфор­мація про облік дітей і підлітків шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, облік навчання дітей і підлітків шкільного віку) і подавати їх до районного відділу освіти

Щоквар­тально до 5 числа

Заступник директора з НВР


Інфор­мація, списки

1.1. 2. Створення оптимальних умов щодо початку навчального року


1

Укомплектувати школу педагогічними кадрами

До 31.08

Директор

Інфор­мація
2

Скласти тарифікацію вчителів на 2011/2012 н. р.

До 31.08

Директор, заступник директора з НВР

Наказ

№ __
3

Організувати медичний огляд учнів

До 01.08

Заступники директора з НВР, ВР, класні керівники, класоводи

Наказ


4

Уточнити контингент учнів. Скласти шкільну мережу. Узгоди­ти її з районним відділом освіти

До 05.09

Заступник директора з НВР

Наказ


5

Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ве­дення шкільної документації, організованого початку навчаль­ного року

До 30.08

Директор

Прото­кол


6

Затвердити, погодити:

• нормативні документи роботи школи на навчальний рік: на­вчальні плани, річний план роботи школи, режим роботи школи, розклад занять;

• календарне та тематичне планування за предметами на се­местри;

• плани роботи факультативів, гуртків;

• плани виховної роботи класних керівників на семестри;

• план роботи шкільної бібліотеки, психолога

До 1.09

Директор, заступники директора з НВР, ВР

Доку­мен­тація, плани роботи
7

Оформити класні журнали, журнали додаткових занять, фа­культативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД


До 07.09

Заступник директора з НВР

Інфор­мація
8

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД

До 05.09

Заступник директора з НВР

Накази за по­требою
9

Провести перевірку стану та готовності матеріально-технічної бази кабінетів та школи в цілому до нового навчального року. Оформити акти та іншу документацію про готовність школи, спортивних кімнат, спортивного майданчика, ка­бінетів до початку навчального року. Провести заходи з охо­рони праці на початок навчального року (у т. ч. інструктажі з учнями та вчителями)

До 31.08

Директор, заступник директора з НВР

Акти пере­вірок, інформа­ція

На­рада

10

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними про­грамами, посібниками, методичною літературою

До 05.09

Бібліотекар

Інфор­мація
11

Затвердити графіки чергування вчителів, учнів, сторожів на семестри, довести під розпис посадові інструкції, пам'ятки

До 31.08

Заступник директора з НВР

Інфор­мація
12

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації га­рячого харчування учнів 1-11 класів. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів, дієтхарчування. Організувати чер­гування вчителів та адміністрації школи в шкільній їдальні.

До 03.09

Директор,

,аступник директора з НВР, класні керівники, класоводи

Інфор­мація
13

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківсько­го піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей

До 10.09

Практик-ний психолог

Рожко Ю.М.

Банк даних
14

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

До 10.09

Заступник директора з НВР

Довідка
15

Провести загальношкільні збори «Звіт директора школи» за участю батьків, учнів, учителів, громадськості

08.06.11

Директор

Прото­кол
16

Затвердити графік проведення шкільних предметних тижнів (декад). Організувати підготовку учнів до участі в І та II етапах шкільних та районних олімпіад

До 04.10

Заступник директора з НВР

Графік
17

Скласти плани роботи класних керівників на осінні, зимові та весняні канікули

Жовтень, грудень, березень

Заступник директора з ВР

Плани
18

Проводити рейди «Урок»

1 раз на місяць

Заступник директора з НВР

Наказ


19

Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту:

• відкрити 10-й класи з профільним навчанням /біотехнологічний профіль/;

• організувати роботу ГПД учнів 2-4 кл.;

• організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускни-ків школи

Протягом навчаль­ного року

Директор, класні керівники 9, 11 кл.

Інфор­мація
20

Забезпечити соціальний захист учнів

Протягом навчаль­ного року

Заступник директора з НВР

Інфор­мація
21

Опрацювати з учителями фізичної культури листи МОН Укра­їни від 18.03.2009 № 1/9-173 «Щодо проведення державної підсумкової атестації з фізичної культури», від 20.03.2009 № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних на­вчальних нормативів і вимог з фізичної культури в загально­освітніх навчальних закладах»

До 20.09

Заступник директора з НВР , вч. фіз.-ри

Прото­кол МО
22

Підготуватися до:

• експертизи нормативних аспектів організації початку на­вчального року;

14.09-02.10 24.09 Вересень

Директор, заступники директора, завгосп

Довідка

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Розділ навчально-виховний процес у загальноосвітньому закладі
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти

Програма розвитку школи як ознака створення інноваційного освітнього...
Вступ

Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес

План методичної роботи Балківецької загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Неперервне вдосконалення рівня педагогічної майстерності вчителів, їх компетентності в галузі навчального предмета та методиці його...

Розклад роботи гуртків 42 Розподіл функціональних обов′язків між...
Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Шевченко С. В

Урок (заняття) основна форма навчання, як в загальноосвітньому, так...
Урок (заняття) — основна форма навчання, як в загальноосвітньому, так І в позашкільному навчальному закладі. Через нього проходять...

Закон України «Про освіту»
Франківська курсах підвищення кваліфікації керівних кадрів І фахівців. Також використовується в роботі керівником групи управління...

Тижневик-органайзер
Подані циклограми, діагностичні карти, графіки та схеми допоможуть тримати на постійному контролі стан роботи з обдарованою учнівською...

План роботи Борівського нвк «зш І ступеня-дитячий садок» на 201
Статуту школи та програми розвитку школи на 2016-2019 роки. Навчально-виховний процес в школі було організовано відповідно до навчального...

Паспорт
Директор кз «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс №7» Харківської облради

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу...
Навчально-виховний процес в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році організовується відповідно...

В. В.Іванова банк інновацій
Узагальнення досвіду із впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Сучасні підходи до системи планування роботи загальноосвітнього навчального закладу
Головні принципи та напрями планування в загальноосвітньому навчальному закладі. Зміст І структура планування. Педагогічний аналіз...

Алгоритм щодо порядку закінчення 2016-2017 навчального року в загальноосвітньому...
З метою організованого завершення навчального року в загальноосвітніх навчальних закладах та проведення державної підсумкової атестації...

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби...
Нормативно-правове забезпечення працівників психологічної служби щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному...

Конкурсу на кращу організацію військово-патріотичної
Департаменту освіти І науки облдержадміністрації від 15. 01. 2015 р. №12 «Про проведення обласного конкурсу на кращу організацію...

Анкета для батьків щодо організації харчування у навчальному закладі
Просимо відповісти на запитання анкети І тим самим допомогти визначити можливі шляхи поліпшення організації харчування Вашої дитини...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт